יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
יפתח בדורו כשמואל בדורו
יפתח מנהיג תורני או מדיני ● יפתח עם הארץ היה ● לפי"ז מוכרח שיפתח היה מנהיג מדיני ● החילוק בין התוספתא לגמ' ● תקנות מנהיג מדיני ● נגד דברי תורה לא מהני אפילו בי"ד הגדול ומלך ● יפתח לא נכנע למלך עמון ● אין לך אלא שופט שבימיך ● שופט שנתמנה שלא כדין ● מנהיג שנתמנה לנושא אחד ברצון, אם מהני לשאר ענינים ● אם אין מי שיכול להנהיג רק מי שאינו שומר תורה ● כששומרי תורה לא רוצים מנהיג שומר תורה ● דוגמא של מנהיג תורני ומנהיג מדיני ● מנהיג שכל פסיקותיו הוא ע"פ מה שהיה בדור שעבר ● החילוק בין ר"ע לריב"ז ● שופט שבימינו ● מנהיגות תורנית ● מנהיגות מדינית; החילוק בין ישעיה לירמיה ● החילוק הוא בין תקופת חורבן או תקופת בנין ● הקב"ה עוזר גם כשהמלכות לא מתוקנת ● ללמוד מהניסים ● חטא המרגלים שייך גם כשלא ראויים ● ראיה מגדעון ● לסמוך על הנצחונות והסיעתא דשמיא שזכינו לראות ● המדינה מוגדרת "מדינה יהודית" ● סימני הגאולה כעת ● אחרי השואה באה תקופת הגאולה ● קיבוץ גליות וריבוי היהודים בא"י ● פירות בצורה מפליגה ● שלטון רשעים שאנשי סדום בראש ● חוצפה יסגא ● מחלוקת בין תלמידי חכמים ● פחד רבי יוחנן בן זכאי ● סיכום
00:00 (20/09/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בנין בית המקדש מתוך מחלוקת
מחלוקת בין תלמידי חכמים מביא לבנין בית המקדש ● המחלוקת מונהג מן השמים במטרה לבנין בית המקדש ● מלחמות בין הגוים לפני ביאת המשיח ● התיקון בא מתוך המחלוקת הפנים־ליטאית ● ניתן לבנות את בית המקדש לפני ביאת המשיח ● העלייה היא הכנה לבית המקדש ● ההתנגדות לעלייה ● התועלת במחלוקת ● קיצור נמרץ מן הטענות נגד העליה, והפירכות ● נספח: הרב מדן חושף: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית
22:11 (04/09/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
למה מזכירים הארץ וירושלים בברכת המזון
שורש מצוות ברכת המזון ● למה צריך להזכיר את הארץ ואת ירושלים אחר המזון ● עיקר הברכה הוא על פירות הארץ ● למה מברכים על פירות חו"ל ● כל השפע בעולם - מא"י ● הבדל בברכה בין פירות הארץ לפירות חו"ל ● סיבת ההזכרה של ירושלים ● חביב או שבעת המינים מה עדיף ● מה החשיבות של חביב ● לחם א"י במציאות יותר טוב מלחם חו"ל ● עיקר יישוב א"י כשמתפרנס ממה שבא מא"י ● עוד מקור לחשיבות פירות א"י ● אכילת לחם ופירות א"י מביא לידי בנין ירושלים ובית המקדש ● על הארץ הטובה אשר נתן לך בזמננו ● סיבות לשלטון חילוני ● צריך לכוון על נתינת הארץ ועל בנין ירושלים ● בקשת בנין ירושלים הוא אחד מיסודי הגאולה ● מסקנא ● נספח: דברי ראשונים ואחרונים אם מברכים "על המחיה" או "על מחיתה" כשאוכל פירות א"י
00:08 (26/08/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
לא תוסיפו ולא תגרעו - ע"י בית דין
בל תוסיף ובל תגרע לשם שמים ● שני סוגי בל תוסיף ובל תגרע, אחד ליחיד ואחד לבית דין ● בענין בי"ד שביטל כל המצוות שלא היו נהוגים עד עכשיו ● המצוות ירדו קרוב לדרגא של מנהג ● חומר הבעיה ● פוער לפְּעוֹר, ומדינה של "כוחי ועוצם ידי" ● קיום הברית ע"י יהודים שאינם שומרי תורה ● אין צריך לומר שמדינה חילונית לא נותן לגיטימציה לעבור על התורה
23:38 (17/08/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
רב לכם שבת בהר הזה
תחילת ביאור התורה ● "חדש אסור מן התורה" ● הדור לא עמד בנסיון ● סיבות לארבעים שנה במדבר ● הנהגת אוכלי המן היא זמנית ● מרן החזון איש בענין הכוללים ● פסק ההלכה בענין מלאכה ● ההנהגה לשני דורות ● בזמן הזה ● לימוד אומנות ● העליה מצרפת ושאר אירופה ● חינוך על טהרת הקודש לעולים ● רפיון בענין א"י אצל החילונים ● הקמת המדינה ע"י חילונים ● ההכרח לשינוי ● חיבור בין שונאי הדת לחלק מהחרדים ● מסקנא \\\ נספח: נאום הרב יגאל לוינשטיין, חדירת הרפורמה לצבא ● השיטה להגשמת המטרות ● פלורליזם דתי ● הסוטים ● חינוך לנרטיבים ● "המדרון החלקלק" ● רב-תרבותיות ● שילוב נשים ● מה השתנה ביחס לעבר? ● משמעויות
23:59 (08/08/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בין איש לאשתו ונקמת מדין
מה הקשר בין פרשת נדרים לפרשיות של מלחמה וא"י ● המגלה עמוקות: למה בני גד וראובן לא נכנסו ● הרד"ק על בני גד ● בני ט' מידות לא רוצים להכנס לא"י ● בזה מבואר הקשר בין הפרשיות ● אין לראשי המטות להטיל חומרות בחיי אישות שלא מן הדין ● חז"ל דאגו שאשה לא תתגנה על בעלה ● ביאור הקשר של זבולון לבית המקדש
15:52 (25/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מה יותר אדום, ארגמן או תולעת שני
בשביל להקריב קרבנות צריך בגדי כהונה, ואחד מהבגדי כהונה זה אבנט, ובשביל אבנט צריך תכלת ארגמן ותולעת שני, כך נפסק כדעת רבי שאבנט הוא שעטנז...
17:31 (25/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מהות המדינה ע"פ נבואת יחזקאל
ביאור תקופת שיבת ציון המבואר בנביא יחזקאל, שהמנהיגים הם מסדום, וציבור שומרי תורה ומצות הם כפופים תחתיהם, והסיבה לכך, בגלל חטאים בתוך ציבור שומרי תו"מ ● יום העצמאות ● ענין נבואת יחזקאל ● שיבת ציון ע"י אנשי סדום ● הטענה על שומרי התורה ● הריאקציה של הגאון הרב שמואל טל שליט"א ● אנו נמצאים על חבל דק בין שתי גדות הנהר, וצריך להזהר שלא ליפול לא לימין ולא לשמאל ● הבעיות החמורות בפסק 'שלום תמורת שטחים' ● מרידה באומות ● הערבים רוצים את הכל ● מלחמת דת ● מטרת השמאל לעקור את הדת ● הרבה רבנים הולכים בכיוון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ● תוצאה מזה שמוכרחים להסביר התקופה ע"י יחזקאל פרק טז ● חומרת החטאים של שומרי התורה ● יש מציאות של טעות בגדולי ישראל ● ע"י קיום ביעור חמץ כהוגן יפול שילטון ערב רב וסדום ● מן הבעיות במכירת חמץ ● עקירת כל התורה ע"י הערמות ● עפי"ז מובן קיבוץ גלויות ע"י אנשי סדום ● ושבתי את שביתהן את שבות סדום ובנותיה
23:15 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
השואה ובני ט' מידות
הרקע והמשמעות של הפסוק "וברותי מכם המורדים והפושעים בי" ● למה רמזו חז"ל בפסוק דוקא על בני ט' מידות ● למה נחלת בני גד ובני ראובן היה בעבר הירדן ● למה בני ט' מידות קשור לעיכוב כניסה לא"י ● קיבוץ גליות הוא אהבת הקב"ה לעם ישראל ● ארץ ישראל הוא אהבת הקב"ה לעם ישראל ● דברים הגורמים לחסרון אהבה בין איש לאשתו ● גילוח הראש ● עוד בענין גילוח, וגילוי השער בבית ● פאה נכרית ● חז"ל התירו פאה נכרית בשבת בחצר, כדי שלא תתגנה על בעלה ● ראיה נוספת ● הנהגת הפוסקים לכסות השער בבית, ע"פ הזוהר ● ראיות הביאור הלכה לאסור בבית צע"ג ● סיבות לתקנה זו ● מהו פאה נכרית ● אמירת דברים שבקדושה ● מידת חסידות ● תקנת ארבע ארצות ● חשש סחיטה ● מסקנא דמילתא ● קלקול לענין היתר פאה נכרית ברחוב ● קלקול של יציאה מן הדת ● מצאנו מצבים שיש ענין זהירות ליחידים ואסור להנהיג זה לרבים ● השואה ● הקושי לתקן ● תיקון שניתן לעשות ● עצה איך לתקן הדברים ● בשבח השבחים ● נספח
22:44 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מצוות מילה ע"י האב
[חלק ראשון] רדיפת מאיר אטינגר נ"י ● הבטחת שילטון הדעה ה"נכונה" ● חילוף מלכות שאול למלכות דוד ● מקורות על המדינה מספר יחזקאל. [חלק שני] חיוב האב להשתתף במילת בנו ● מעשה עם החפץ חיים ● בירור בריתו של אברהם אבינו שהוא הבטחה לארץ ישראל ● השלכות של מצוות הכנסה לבריתו של א"א ע"י האב
18:24 (25/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
שביתת שדהו בשביעית
דעת האוסרים: הריא"ז, הריטב"א, חכמת שלמה, מנחת חינוך ● דעת המתירים: הרמב"ם, תוס' ● קושיה על דעת האוסרים ● אפשר לתרץ בדוחק ● שותפות שומר שביעית ומחלל שביעית בשדה ● לענין זריעה בערב שביעית, שיקלוט בשביעית ● להכין ממטרה בערב שביעית שישקה השדה בשביעית
21:53 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מאת חכ"א שליט"א: הזוהר שחלזון התכלת בא מן הכנרת הוא לא כפשוטו
[א’] חכמי הזוהר משתמשים בכינוים גשמיים להסתיר בתוכם הסוד של פנימיות התורה שהם עוסקים בה בענין ההוא [ב’] רבים מן האגדות של חז”ל בהש”ס ובכל המדרשים אינם על פי הפשט כלל רק בסוד [ג’] ראיה ברורה מהספר הקדוש תולעת יעקב להמקובל האלקי הר’ מאיר בן גבאי שדברי הזוהר שהחלזון והתכלת בא מהכנרת הוא רק בסוד [ד’] ראיות ברורות מדברי הזוהר במקומות אחרות שים כינרת בהזוהר איננו ים כינרת הגשמי [ה’] עוד רגע אחת אעתיק עוד מדברי הזוהר, אלא שאקדים הקדמה קצרה [ו’] ננסה להבין קצת בדברי הזוהר [ז] דברי הגמרא במנחות מ”ד. שחלזון עולה אחד לשבעים שנה הוא סוד ולא בפשט [ח] המעשה בהספרי עם ר’ יוסי והזקן הוא סתרי תורה [ט] בענין לימוד תורת הקבלה
19:19 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
קרבנות בזמן הזה [תמיד פסח ושקלים]
מקור להקרבת קרבנות בזמן הזה ● השאלות הכרוכות בהקרבת קרבנות בזמן הזה ● חשש של צורך חינוך המזבח ● חשש שקרבן תמיד צריך שקלים ● מקורות שאין בעיה של שקלים ● טענה שצריך הסכמת ציבור ● ראיה מבית ראשון ● ראיה מבית שני ● אם שייך כעת קופה של כלל ישראל ● האם צריך חינוך מזבח בתמיד של שחר ● האם יש לחוש לשיטת הראב"ד שאין מקום העזרה קדוש ● סיכום: צריך להתחיל בקרבן תמיד ● הבהרה
17:40 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
למה גדולי ישראל לא לובשים תכלת
מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א ● מכתב חכם אחד שליט"א ● תשובת מורינו הרב יצחק ברנד שליט"א ● למה גדולי ישראל לא הולכים עם תכלת ● חז"ל לא ביטלו מצוות לגמרי
13:36 (21/06/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הזכוכית מגדלת של עקירת התורה שיוצא ממכונת גילוח של מכון צומ"ת
עקירת איסור גילוח זקן ע"י מכון צומת ● מכונת גילוח ● הפרכת ההיתר ● ראיה מלא תלבש ● אם נשאר משהו אם נחשב כנשאר ● תהליך עקירת איסור גילוח זקן ● היתר תמוה בענין ● הגילוח בישיבות ליטא ● עקירת השבת ע"י מכון צומת ● הרב אבינר נגד הפטנטים: "הריסת חומות השבת" ● חשמל אינו עגונה ● "היתרי גרמא הם למקרה חריג" ● הריסת חומת השבת ● חשמל אסור מן התורה ● התורה לא נתנה רק למדענים ● הרב רוזן לרב אבינר: "גם הרב קוק התנגד לחליבה בשבת" ● הוספה מאת הכותב ● לגופו של ענין בהיתר החזו"א בענין חליבה ● אין להשתמש במכשירי גרמא גם במקום פיקוח נפש ● גיורים פיקטיביים ● תיקון מן השורש ● זכוכית מגדלת
15:45 (09/06/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
לצאת מנ' שערי טומאה לדרגא עליונה ע"י תכלת
הקדמה ● לצאת מנ' שערי טומאה ● מצוות תכלת כולל מצב של שפלות רוחנית ● התנגדות לתכלת ● ניסיון הפריצות בדורנו ● יש נסיונות כבדים בהתיישבות בארץ ישראל ● בדורנו עיקר המינות הוא ענין השוויון ● גר תושב וישמעאלים ● מצבים שא"א לקיים את המצוה ● חיוב הרחקה מהרפורמים ● בפרשת ציצית כתוב ארבע פעמים שהקב"ה הוא א-לוקי ישראל ● בין ישראל לעמים ● מצוות תכלת הביא התנגדות מצד מתנגדי הבדלים ● בזמננו מתגבר טענת גזענות שלא במקומו ● אין מקום לאשה בצבא ● התרחקות מנשים ● והיה מחנך קדוש ● אין דרכה של אשה לעשות מלחמה ● מצוות ציצית ותכלת מדבר בזמן שחלק מעם ישראל נפלו בכפירה ומינות ועריות ● הדגל מראה שצריך לשים תכלת ● המתנגדים לדגל ● צריך להכריז בפומבי שמטרת המדינה להגיע לחיבור עם הקב"ה ● החיוב העיקרי של תכלת הוא ללכת בזה בפרהסיא ● מה הטענה על חילונים שמנהג אבותיהם בידיהם ● שקולה כנגד כל המצוות ● גם גוים מתבטלים להקב"ה ע"י ראיית מצוות ציצית עם תכלת ● כל ההולך בתכלת בפרהסיא יכול להוציא עם ישראל מן הקליפות
22:11 (30/05/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
קונטרס "קדושת ישראל" בענין מה שחידשו הפוסקים בדורנו שאין ממזר אלא בהיו שניהם בבית האסורים
הקונטרס הנפלא מאת הרב יהודה חטאב שליט"א ● מאמר א, בענין מה שחידשו הפוסקים בדורנו ש"אין ממזר אלא בהיו שניהם בבית האסורים" ● שלב א, מותר רק עם ספק נוסף ● שלב ב, בעיר שרובה גוים מותר גם בלי ספק נוסף ● שלב ג, מותר גם בעיר שרובה ישראל ● דחיית כל ההיתרים הנ"ל [עם קצת הסתייגות לגבי ההיתר הראשון] ● הקדמה , ארבע ראיות לכאורה מהש"ס לאסור ● דחיית שלב ג' אין עושים ס"ס אם אין לפחות ספק אחד שקול ● דחיית שלב ב' לכל הפחות הולד אסור מספק, שהרי ספק ממזר אסור מדרבנן ● מכתב א' ● מכתב ב' ● הערה נוספת מדין שתוקי ● מאמר ב, תשובה על ספר שערי ציון ח"ג ● מלואים ● מאמר ג, בענין מה שיש מתירים חללות לכהונה בדורנו ● מאמר ד, בענין יוחסי כהונה ● מאמר ה הערות לספר פסקי דין
23:32 (22/05/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם ארבעה כוסות כוללים ארץ ישראל
למה אין חיוב של כוס חמישי ● תכלית יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל ● עוד מקורות לזה ● ג' תירוצים לקושייה הכוס החמישי ● השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל ● יסודי התורה ויסוד עם ישראל עיקרו בארץ ישראל ● מה הסיבה לטעויות כאלה ביסודי הדת ● בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ● הטענה שלום תמורת שטחים הוא טעות חמור בהבנה מה זה ארץ ישראל
13:03 (20/04/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ביטול הבג"ץ על ידי ביעור חמץ בלי ערמה
הבג"ץ נגד היהדות ● התיקון לזה ● שאור וחמץ דאינון ערב רב ● הערב רב ● ביעור הערב רב ע"י ביעור חמץ ● האם באמת היום מקיימים ביעור חמץ כהוגן? ● קצת מן הבעיות החמורות במכירה הנהוגה ● התגלות תשובת רב עמרם גאון ● ההשלכות של מכירת חמץ ● גדולי ישראל ● למעשה ● חיבורים נוספים בענין ● ביטול הבג"ץ על ידי ביעור חמץ בלי ערמה ● תוספת בנוגע למכירת חמץ ● אסור לישראל להתחייב לקנות בחזרה את החמץ ● שיטת רב עמרם גאון שהיתר מכירת חמץ הוא רק חד פעמי ולא בשנה הבאה ● טרגדיה הלכתית בעקבות השמטת לשון "עכ"ל" ● דברי החת"ס שלמד מזה שמותר להערים במכירת חמץ ● דברי הב"י בשם תרומת הדשן ● סיבת איסור מתנה ע"מ להחזיר ● מתנה ומכירה על תנאי האם זה מצד חומרא דחמץ מדרבנן או מדאורייתא
23:17 (16/04/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
שיטת מרן הגרי"ז הלוי והחולקים, בענין המדינה
דעת מרן הגרי"ז מבריסק ● הטענה הראשונה: זה מביא לידי שפיכות דמים ● טענה שניה: יש לנו הבטחה שהכל נעשה בידי שמים, וממילא אנו פטורים מלעשות השתדלות ● טענה שלישית: הקמת המדינה יביא לידי העברה על הדת של הרבה יהודים ● אחרי השואה קיבל חיוב הקמת המדינה תוקף יותר גדול ● הנהגה עליונה שיהיו מתנגדים למדינה ● הסברה לתלות הכל בניסים מן השמים, היא גם סיבה להתנגדות לעליה להר הבית ● הצבא בזמנינו, אין להביא ראיה מכל מה שנכתב כאן שיש כעת חיוב ללכת לצבא ● נספחים: חייל חרדי שסירב לגלח את זקנו הושלך לכלא ● בניגוד להרגעות: גזירת הזקנים בצה"ל תופעל בשבוע הבא ● רוב גדולי ישראל לפני השואה הסכימו להקמת המדינה
13:25 (28/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מנהג הכאת המן מחזק חיסול מחבלים
מנהג הכאת המן ● חשיבות המנהג ● 'מצווה להרוג מחבלים, לא לפחד מבג"ץ" ● תשובת החמאס ימ"ש, הוא "המן" של זמננו ● ואם לא תורישו את יושבי הארץ ● העיקום בדין קדימה אצל רופאים משונים ● התנגדות לבנין בית המקדש ● המן בא עם טענות נגד עם ישראל ● להחדיר יסודות לא מספיק דיבורים, אלא צריך גם קולות וברקים ● דמיון של קריאת המגילה למתן תורה ● לא להגזים
15:27 (23/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
גזירת הגילוח בצבא - גזירת שמד
גזירת הגילוח בצבא - גזירת שמד ● צה"ל שולח חייל חרדי ל-14 יום בכלא ● רדיפת רבנים שאומרים לסרב פקודה ע"י שר הבטחון ● שר הביטחון: אסור לשתף פעולה עם רבנים שאומרים לסרב פקודה ● גזירת הגילוח בפולין
22:13 (19/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
טכנולוגיה מתקדמת בשבת, והתוצאות
מהו "מלאכה" נמדד לפי החשיבות, ולא לפי המשכן • ראיה ראשונה מן הבבלי • ראיה מתולדות שאינם כמו האב • ראיה נוספת מן הבבלי • יסוד הויכוח, האם אנו בבחינת חמורים או בבחינת בני אדם •"לעשות את השבת לדורותם" • החילוק התמוה בין חידושי קודש וחידושי חול • גדולי ישראל לא מוכנים כלל לדבר על דברים חדשים • שיטת הגרשז"א שאחרי תקופת הראשונים א"א לחדש דברים שאינם דומים לגמרי • מן הסברה ומן הפסוק מבואר שאין הבדל בין הראשונים לדורינו • הויכוח לא רק בחשמל אלא בהרבה מלאכות • האם יהיה שבת בעוד חמישים שנה, או ח"ו לא • האם שייך להתנהג בעניוות בענין זה • סכנת עקירת השבת עיקרו בתוך בית המדרש • בענין מכונת שמיעה למוגבלי שמיעה
20:42 (06/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
כסף מטהר רפורמים [בצירוף כתבות]
[א] עקירת התורה על-ידי הרפורמים ● [ב] הרב יצחק יוסף: גיורי הצבא מעורב ברפורמים ●"בגלל רבנים ששתקו לפני 4 שנים - אנחנו משלמים את המחיר" ● [ג] הרפורמים הורסים את מעט היהדות שנמצא בתוך הצבא ● המסמך שחושף: הרמטכ"ל נכנע לעמדה הרפורמית ● בגלל חייל טבעוני הצבא כולו צריך להיות טבעוני ● מימון חיצוני – הקרן החדשה ● המגרש הביתי – בג"ץ ● [ד] לחברי הכנסת החרדים יש חלק בתמיכה ברפורמים אף שמתנגדים ● [ה] ההסכם על רחבת כותל הרפורמי תמורת כסף כבד ● הישגי רב הכותל: גיוס כספים בחו"ל ופירוק "קרן הרשב"י" ● [ו] הפתרון שלא יהיו זקוקים כ"כ לכסף המדינה
20:33 (06/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עצה להפסקת הפיגועים והאסונות - לבישת תכלת
חלק האגדה [א] צרות גדולות בתקופה האחרונה ● [ב] פיגועים ותמיכה בינלאומית לחורבן יישובים ● [ג] ביאור מכח הפסוקים וחז"ל, שאם לובשים תכלת, יתהפך כל העולם, והגוים שרוצים ללחום על ירושלים, יתהפכו וישתעבדו ליהודים ● [ד] ציצית בשלימות מציל ממיתה ● [ה] מלכות שבקדושה תלוי בתכלת ||| חלק ההלכה [ו] מצוות תכלת נתגלה בדורינו באופן ברור ● [ז] במספר החוטין ● [ח] כעת נבאר למה לפסוק כדעת הראב"ד, מכח המקורות (א) ראיה מן הספרי (ב) מצד משמעות הפסוק (ג) מצד שבמדרשים מבואר רק חוט אחד (ד) מצד שבנויים על גרסא קשה בספרי (ה) שלא יהיה סתירה בדברי רשב"י (ו) הכרעה מכח המקורות ● [ט] אין צריכים להכרעה שלנו, הדבר כבר הוכרע מן הראשונים והאחרונים ● [י] סיכום של הכרעת מספר חוטי תכלת כדעת הראב"ד ולא כתוס' ולא כהרמב"ם ● [יא] שיטת הסמ"ג שניתן לעשות כמו הראב"ד או כתוס' ● ביאור הסמ"ג במספר חוטי התכלת ● [יב] ביאור הסמ"ג בגרדומין ● [יג] מי שאינו מכריע המספר החוטין, יוצא בכל אופן מצוות ציצית ● [יד] הריוח ממסקנת המאמר הזה
19:54 (06/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
יבול נכרי (לענין שביעית)
[א] אם יש קנין לנכרי להפקיע לענין שביעית ● [ב] לענין שמיטה בודאי קיי”ל שאין קנין לנכרי להפקיע ● [ג] גם אחר החורבן קיים דין זה שאסור לעבוד עם הגוי בשביעית ● [ד] האם יש פסוק שממעט פירות גוים מחיובי שביעית ● [ה] שיטת הב”י ששדה נכרי אסור לעבוד ואין בפירותיו קדושת שביעית ● [ו] קושיה על הב”י מתשובת הרמב”ם ● [ז] בנין הב”י על הרמב”ם בהל’ תרומות צע”ג ● [ח] לשון הרמב”ן בחומש ● [ט] יש מקום לחלק בין מעשר לקדושת שביעית ● [י] ראיות ששביעית פטור גם בלי דין הפקר ● [יא] מנהג ירושלים אחרי הב”י בענין קדושת שביעית בפירות נכרי ● [יב] אם ניתן להפקיר מה שנקנה מגוים אחר זמן הביעור ● [יג] סיכום לענין קדושת שביעית בפירות נכרים ● אם חייבים בביעור ● לענין מעשר
12:46 (03/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ירושלים היא רשות הרבים
לבאר שכמעט בכל תיקוני עירובין בזמנינו יש מכשולים גדולים, והם רשות הרבים מן התורה לדעת הסתמא שפוסק המחבר (סי’ שמ”ה סעי’ ז) שאי”צ שישים ריבוא, ועיירות גדולות שיש בהם ס”ר תושבים כמו ירושלים וערי גוש דן הם בודאי רשות הרבים מדאורייתא גם לדעת המצריכים ס”ר, וכל מה שהקילו בדורות שעברו קוּלות ע”ג קוּלות, היה לא יותר מהוראת שעה שאין לסמוך עליו כהיום.
12:52 (07/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אם מותר לקיים אילן שהורכב באיסור
[א] איסור הרכבת אילן ● [ב] חומרת הרכבת אילן על כלאי זרעים וכלאי כרם ● [ג] כלאי זרעים וכלאי כרם אסור לקיים ● [ד] מה הדין בהרכבת אילן אם יש בזה איסור קיום ● [ה] יש בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים ● [ו] ראיה מן הירושלמי שאין איסור בקיום הרכבת אילן ● [ז] להרבה ראשונים מפורש בבלי שמותר לקיים הרכבת אילן ● [ח] ראית החזו"א שיש איסור קיום בהרכבת אילן והדחיה ● [ט] דעת החתם סופר ● [י] סיכום
12:27 (07/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
החרימו עולים להר הבית – קיבלנו רפורמים
[א] אחרי החרמת עולים להר הבית קיבלו הריפורמים שטח בכותל המערבי ● [ב] לחימה נגד הריפורמים ע"י החתם סופר, והיתר הקרבת קרבנות על ידו ● [ג] ראיה מהנהגת הגאון רבי עקיבא יוסף שליזנגר ● [ד] גישה של התנגדות לחדש הוא סיבת ההתנגדות לתכלת ● [ה] מדברי החזו"א שבמקום שיש הכרח מחדשים גם דברים שלא היו ● [ו] מתשובת החת"ס למדים שסמך על בירור מקום המקדש תחת כיפת הסלע ● [ז] שינויים בענין הר הבית, שהתגלו לאחר מכתב הרבנים משנת תשכ"ז ● [ח] חז"ל מלמדים שניתן לחדש דבר שלא חידשו מקודם ● [ט] הכל תלוי ברצון ● [י] דברי האור שמח: אם לא מחדשים לטובה מחדשים לרעה ● [יא] ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה ● [יב] נחזור לענין הר הבית, והכותל והריפורמים ● [יג] דברי אור החיים הקדוש על השתדלות לבנין בית המקדש
01:50 (07/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מזוזה זכר ליציאת מצרים
[א] דברי הרמב"ן ביסודי האמונה ● [ב] קושיה על הרמב"ן שהכניס מזוזה ברשימה של זכר ליציאת מצרים ● [ג] תירוץ על הקושיה ● [ד] קושיה על הרמב"ן בענין בירור אמונת נבואת משה רבינו ● [ה] תירוץ על הקושיה ● [ו] קושיה מהחשש שנביא אמת יכול להתהפך לנביא שקר ● [ז] תירוץ על הקושיה ● [ח] כוונת מזוזה ברמב"ם ורמב"ן ● [ט] רשימה של מצוות שהם זכר ליציאת מצרים ● [י] לימוד זכות של גדעון והצלת עם ישראל בעקבות סיפור יציאת מצרים ● [יא] אנכי ה' א-להיך בעקבות יציאת מצרים
10:14 (04/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ערלה וכלאים בחושחש
הרכיב תפוז על גבי חושחש אם יש בו ערלה או כלאים ● בדיני ערלה ● לענין כלאיים ● קושיה גדולה על דעת הרמב"ם ● שלשים יום לפני ראש השנה ● סיכום ● לענין ערלה ● תפוז ע"ג חושחש אם יש בו ערלה, וממתי מודדים, ואם יש בו כלאים ● דעת הגר"ש וואזנר זצ"ל ● בהרכבת תפוז ע"ג חושחש מודדין ערלה מהאילן הראשון ● דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ● סיכום לענין הרכבה ע"ג חושחש לענין ערלה ● האם יש איסור הרכבה של כלאים בתפוז ע"ג חושחש או לא ● הבדל בין כלאי זרעי להרכבת אילן
15:38 (17/01/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מלכות בזמן הזה, תכלת, ועצורי דומא
סיבות מלכות שלא בקדושה בזמננו ● אסור למלכות להעדיף את החוג שהמלך בא ממנו ● סיבת פרוץ מרד שבע בן בכרי ● מצוות אנשים מלומדה באידיאולוגיה ● מצוות יישוב ארץ ישראל ● מצוות תכלת ● מלכות אמיתי צריך תכלת ● ביאור פרשת כריתת כנף שאול ● כבוד מלכות הוא לבוש מלכות ● הציצית שעל הטלית הופך את כל הטלית למצוה ● עיקר הדר טלית מצווה הוא התכלת ● תכלת הם בגדי מלכות ● עונש נורא לדוד בעקבות חיתוך כנף שאול ● שילטון חילוני, מעלותיו ובעיותיו ● רצון להקים מלכות שבקדושה, ע"י תנועת "דרך חיים" ● כעת שייך הקמת ראש לעם ישראל רק דרך בחירות ● המלך צריך לייצג את כל העם ● בסיס למלכות הוא מטבע, היינו כלכלה ● לבדוק בציציותיו [כפשוטו] ● המבטל מצות תכלת של השני כאילו הרגו [לא כפשוטו] ● המסקנה המתבקשת: הקמת ממשלה שבקדושה בצורה הנכונה ● "קשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים" ● ממשלה ע"פ תורה צריכה להפנים את דברי הנצי"ב והחזו"א ● תנועת "דרך חיים" בבחינת תכלת של רדזין ● עצורי דומא ● אולי ייסורי המעונים בפרשת דומא יביאו התיקון ● סיכום
16:46 (06/01/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הפריה מלאכותית שנעשתה אחרי מיתת האב
האם הבן נחשב כבנו לענין ירושה ופטור יבום ● בעצם הפריה מלאכותית ● הקדמה ● הפריה לאחר מיתת האב ● בענין ירושה ● בענין יבום ● הזרעה מלאכותית בחיי האב ● מכתב מרנן הגר"ש הלוי וואזנר והגרי"ש אלישיב זצ"ל
17:49 (06/01/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
זכריה הנביא - בית המקדש יבנה בידי אדם
זכריה הנביא מנבא שביהמ"ק השלישי יבנה בידי אדם ● ביאור הגמרא בראש השנה וסוכה ● גמר בנין בית המקדש מעצמו ע"י ייבוש המזבח ● תירוץ על דברי המדרש תנחומא שהובא בתוס' ● קושיה מן הירושלמי והבבלי שבית המקדש יבנה לפני מלך המשיח ● בנין בית שלישי בשני שלבים ● הנחיצות להכריע המחלוקת אם ביהמ"ק בידי שמים או בידי אדם ● אחד מן הדברים שמעכבים הוא השלטון ששולט כעת ● רדיפת נוער הגבעות ● סיכום
11:29 (24/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
איסור פילגש
תמצית הנידון ● שיטת הבבלי ● שיטת הירושלמי ● דעת רבותינו בענין ● דעות הרמב"ם, הראב"ד, רבינו יונה, הריב"ש, רש"י, הרמב"ן, הר"ן, הרשב"א, הרדב"ז, הרא"ש, והכלבו ● כמה פסקים של הרמב"ן ● דברי הרמב"ן בענין פילגש בגבעה ● דברי הגר"א שאסר הפילגש מהירושלמי ועוד הרבה ראיות ● ראיה ממעשה דאבשלום ● ראיה מי"ח נשים ● קושיות לשיטת הגר"א ● ראיות לאיסור ● קידושין בלי כתובה ● ראיית היעב''ץ ● סיכום ● התוצאות המרות של פילגשות ● תקנות לחיזוק חיי אישות ● ביטול מיאון ● פסק הלכה למעשה
14:57 (13/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
זאת חנוכת המזבח
בענין צירוף כל הכוחות של כלל ישראל ● המזבח כולל כל כלל ישראל ● שלשה סיבות לחנוכה ● מקורות שעיקר שם "חנוכה" הוא על שם חנוכת המזבח ● תירוץ על קושיית הבית יוסף למה מדליקים ח' ימים ● חנוכה של נרות ● כוונה בשעת הדלקת נרות של חנוכה ● יש לעשות תפילות והשתדלות לממשלה שתבנה את בית המקדש
14:43 (07/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ראיות על מקום ההיכל וקודש הקדשים
הקדמה בדברי אגדה ● טענות מתנגדי העליה להר הבית ● הוכחות שקודש הקדשים וההיכל נמצאים תחת כיפת הסלע ● טענה שאחרים יעלו במקום האסור ● חשש זיבה ● האם יש מצוה לעלות להר הבית \ תפילה בלב \ חשיבות התפילה בהר הבית \ שפע רוחני בעמידה במקום \ דרישת ציון במעשה \ מצוות כיבוש \ מורא מקדש ● עלייה בדורות עברו ● טענה שיכשלו בלי כוונה באיסור כרת ● המסורת על מקום המקדש \ תאור הר הבית מבחוץ ומבפנים \ הדעה המקובלת בזיהוי מקום המקדש \ הסתמכות על המסורת בקביעת הלכה \ בניית כיפת הסלע \ השלמת התמונה ההיסטורית \ לסיום
00:27 (03/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
"נזרע" בפשתן או בכותנה
האם יש לחשוש לאיסור נזרע בפשתן או בכותנה (צמר גפן) או פרחים שאין להם ריח ● קודם נדון על איסור ספיחים במינים אלו, ואח"כ על איסור נזרע ● אם יש איסור נזרע בפשתן ופרחים וכיו"ב ● אמירה לנכרי בקרקע של גוי בשביעית ● סיכום בענין ספיחים ונזרע ● מנהג ירושלים אחרי הב"י בענין קדושת שביעית בפירות נכרי ● אם ניתן להפקיר מה שנקנה מגוים אחר זמן הביעור
22:58 (02/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ראש השנה של שמינית, בתשרי או שבט? (לענין שמיטה ומעשר)
פירות אילן שנחנטו אחרי ראש השנה של שמינית [המציאות הזה מצוי בלימונים] ● בדין אם פטור שנת שביעית ממעשר הוא מדין הפקר, או דין כללי אף בלי דין הפקר ● ראיה ששביעית פטור מן המעשר אף כשאינו הפקר ● צריך שני פסוקים לפטור פירות שביעית ממעשר, אחד מדין הפקר ואחד בלי דין הפקר ● פרי שחנט אחרי ראש השנה של שמינית לענין מעשרות ● שלשה שיטות באתרוג שנחנט בשישית ונלקט בשביעית לענין מעשר ● סיכום, אילן שחנט אחרי ראש השנה של שמינית ולפני ט"ו בשבט לענין מעשר
14:50 (26/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
תכלת ● מחלוקת רש"י ותוס' בענין "טעמה פסלה"
רקע לנידון ● הסוגיה ● טעם הפסול ● שיטת רש"י ● שיטת תוס' ● צ"ב בדעת תוס' ● ביאור רבינו גרשום ● הנ"מ בין רש"י לתוס' ● קושיות לשיטת תוס' ● קושיה מתרומת המשכן ● ראיה מתורת כהנים ● הכרעות כדעת רש"י ● העתק הקרבן אהרן ● העתק המלבי"ם ● לשון המיוחס לרשב"א ● רבינו יהונתן ● דעת הרמב"ם ● דעת העיטור ● מסקנא דמילתא ● ד' סיבות למה לפסוק כרש"י ● להלכה למעשה
21:19 (10/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
למה על ידי מילה זוכים לארץ ישראל
מהות ברית מילה ● ראיות מהפסוקים וחז"ל ● הקשר של מילה לכיבוש ארץ ישראל ● דעת הרמב"ם, במילה ובחיי אישות ● המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן אם זיווג הוא דבר מגונה או קדוש ● הג"ה: ביאור פסוק "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" ● השפעה על מצות ואהבת את ה' א-לקיך ● השפעה על מצוות יחוד ה' ● ראיות על יחוד ה' ● האמונה מכח כיבוש ארץ ישראל ● הנפקא מינה למעשה בין דרך החובת הלבבות ובין דרך הכוזרי ● למה לא הוזכר בתורה סיפור שבירת הצלמים של אברהם אבינו
16:10 (10/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
חיסול מחבל מנוטרל
בענין הצלת רוצח שנפל עליו הגל, בשבת ובחול ● דברי האור גדול ● דברי רבי דוד פוברסקי ● בדעת הרמב"ם ● החילוק אם הוא בעצמו גרם או לא, נמצא מעין זה בשו"ע ● חיסול מחבל גוי שמנוטרל, מדין רודף; מדין מלחמה; כדי שיטפלו ביהודי ולא במחבל ● החוק הבינלאומי ● הצלת גוי בשבת (לא מחבל) ● הרב ערוסי: מחבל פצוע? 'טוב שבגויים הרוג' ● להלכה ולא למעשה
14:07 (04/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
העליה להר הבית היא סיבה להצלה, או לפיגועים?
ויכוח אודות הפיגועים ● יסוד עומק הויכוח ● הפחד מעלייה להר הבית הוא איסור תורה" / דעה ● מה אנו צריכים לעשות במצב שלנו ● יסורי ארץ ישראל ● הקב"ה מנסה אם נמשיך בדרך התורה למרות הצרות ● הטוב שיצא מן הפיגועים, מניעת נישואי תערובת ● חיזוק לגירוש הערבים ● רשעות הבג"ץ ● מכתב הרבנים
12:13 (03/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
והשתחוו לה' בהר הקודש ● מצוות השתחויה בהר הבית
מקור מן הפסוקים ● בענין איסור השתחוויה ● מעיקרי מטרת קיבוץ גלויות ● המאבק על עליה להר הבית ● נאום רה"מ באו"ם ● מצוות השתחויה בהר הבית שייך גם לפני בנין בית המקדש ● כל השתחויה העיקרית היא בפישוט ידים ורגלים ● עליה להר הבית היא תביעה לבנין בית המקדש
17:13 (06/10/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מלחמת גוג ומגוג, בידי אדם או בידי שמים?
יש לדון בענין מלחמת גוג ומגוג, המבוארים בספר זכריה ויחזקאל, האם זה מלחמה שכולה שמימית, היינו שהקב"ה בעצמו ילחם, בלי שעם ישראל לוחם. או שיש מלחמה טבעית שעם ישראל לוחם, והקב"ה עוזר במלחמה הזאת...
12:10 (06/10/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האמונה שהקב"ה ברא את העולם
מה יותר חמור, עבירה בצינעה או בפרהסיא ● שבת מכריז על האמונה ● ראיות על יחוד ה' ● האמונה מכח כיבוש ארץ ישראל ● הנפקא מינה למעשה בין דרך חובת הלבבות ובין דרך הכוזרי ● פירוש מה שאומרים "אמונה פשוטה" ● האמונה בנבואת משה רבנו ● קושיה בדעת הרמב"ם ● הנסיון העצום של נביא אמת שנעשה נביא שקר ● חינוך ביסודי הדת צריך להיות יותר חזק מחינוך לחוג מסוים
11:47 (06/10/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מאי חזית דדמי דידך סומק טפי? דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי?
בעקבות התועבה הזו, שלצערינו יש יהודים שחושבים שאולי מותר לקחת מהם אברים על אף שהורגים גוים בזה, כתבנו מאמר על זה שאסור לעשות את זה, אף שהיהודי ימות מזה, ונצרף פסק של הגאון הר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל בחומר האיסור ● דיני שפיכות דם אצל גוי במקום סכנה ● לענין יהודי שבא להרוג גוי בשביל פיקוח נפש ● עובר שיצא ראשו ובודאי ימות, אם מותר להורגו ● בביאור התוס' (סנהדרין נט) אם גוי מותר להרוג עובר כשלא יצא ראשו מפני סכנת האמא
12:52 (21/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בני בני בני ● החזרה בתשובה לשומרי תורה
המאמר הזה נכתב בשנת תשנ"ב, והוא מבאר את המעשה של דוד המלך שאמר שמונה פעמים בני בני, כדי להעלות את אבשלום בנו לגן עדן ● ומתוך המאמר הזה נתבאר הנהגת הבורא עולם כעת בענין שלטון החילונים בארץ הקודש, והסיבה לכך היא כדי ששומרי תורה ומצוות יחזרו בתשובה.
23:49 (17/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מכתב חיזוק לד"ר סודי נמיר
עשרות רבנים, וביניהם מורנו הרב שליט"א, חתמו על מכתב תמיכה בד"ר סודי נמיר, ומחאה על הדחתו מלשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית על רקע התבטאויותיו בנוגע לבעלי "נטיות הפוכות"
12:49 (17/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בראש השנה מזכירים את הקמת המדינה, ואת השואה לא
בראש השנה אומרים בתפילה פסוקי מלכויות ● חז"ל תיקנו לא לומר פסוקים של פורענות, כמו הפסוק שמדבר על השואה "חַי אָנִי נְאֻם אֲ-דֹנָי ה' אִם לֹא בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה אֶמְלוֹךְ עֲלֵיכֶם" ● אבל הפסוק הבא כן אומרים "וְזָכַרְתִּי אֲנִי אֶת בְּרִיתִי אוֹתָךְ בִּימֵי נְעוּרָיִךְ וַהֲקִמוֹתִי לָךְ בְּרִית עוֹלָם" - שאחרי כל הצרות עם ישראל יגיע לארץ ישראל
00:04 (10/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז