יום ו', ו’ באלול תשע”ח
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מעלת נושא ונותן באמונה וקביעות עתים לתורה
במה תחילת דינו של אדם? ● קובע עיתים לתורה, ונושא ונותן באמונה ● איך זכה שתהיה מיטתו שלמה ● אדם צריך לעשות השתדלות, ועי"ז בא סיעתא דשמיא ● הזיווג ● החיבור בין מתנגדי המדינה לתומכי המדינה ● לימוד זכות על מי שאינו מקיים את האיזון הנכון ● אבי זכה לחבר את שני הצדדים ● זהירות בדיני ממונות, וארץ ישראל ● מצוות תכלת ● שכל ישר ● הצנע לכת ● ימיו האחרונים
22:54 (08/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נצרות היא עבודה זרה
והאם יש נפקא מינה בן קתולים ובין פרוטסטנטים ● הערה והבהרה ● פסק הרמב"ם ● דעת המאירי מחמת פחד הצנזורה ● הצנזורה בענין 'לא תחנם' ודעת הב"ח ● דעת החזון איש ● הנוצרים הם עובדי ע"ז ● הסנהדרין של נפוליאון ● שינויים בנצרות ● האם גוי מצווה על השיתוף? ● האם אבנגליסטים למען ישראל או למען עצמם? ● בזמננו צריך לחלל שבת כדי להציל גוי, כולל נוצרי וישמעאלי ● הסברה של היתר חילול שבת מחמת איבה חזקה לא שייך בעניני כיבוש ארץ ישראל
17:35 (06/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ברוך דיין האמת, אביו של מורנו הרב שליט"א
בצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירתו בשיבה טובה של הר"ר זאב ברנד ז"ל, אביו של יבדל"א מורנו הרב יצחק ברנד שליט"א, אשר היה תומך תורה ובעל צדקה, משאו ומתנו באמונה ● הלוויה התקיימה ביום שני ט' אלול ● יושבים שבעה ברח' רבי עקיבא 158 בני ברק, עד יום ראשון ט"ו אלול (ביום שישי יישב מורנו הרב שליט"א בעמנואל ת"ו) ● השעות לניחום אבלים: בוקר: 9:30 - 14:00 צהריים 17:00 - 22:00
12:14 (26/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בענין בל תגרע ובל תוסיף בתכלת
בנוגע למחלוקת ראשונים בענין תכלת כמה חוטי תכלת צריך לקחת, חוט אחד מתוך שמונה [רמב"ם], או שנים מתוך שמונה [ראב"ד], או ארבע מתוך שמונה [תוס'] ● בענין תכלת, אם שינה מספר חוטי תכלת ממה שצריך ● מאידך מי שאינו עושה כלל תכלת יש בו חשש של בל תגרע ● לדעת הרמב"ם, אם עשה כהראב"ד יוצא גם מצוות שני מינים ● קושיה גדולה מסתימת הש"ס וראייה שגם לדעת הרמב"ם אם עשה כהראב"ד יוצא
23:21 (17/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
חז''ל מנו גלוי עריות לפני שפיכת דמים
הערה והבהרה ● האם גינוי לרצח של קנאות שלא במקומו, מצדיק להתיר גילוי עריות? ● חטא משכב זכור הוא משבע מצוות בני נח שגם גוי אסור ● בדורות הקודמים גם הגוים לא היו עושים היתר נישואין במשכב זכר ● המצעד הזה הוא הכרזה שאין תורה, ואין מוסר, ואין משפחה והכל הפקר ● דברי ראש הממשלה על רצח הנערה ● הסיבות לפעולות הבלתי מוצדקות ● מה יותר חמור? שריפת ערבי שיושב בתוך עם שמסית נגד עם ישראל, או שריפת יהודי ע"י ערבי?
01:26 (16/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
סיבות ליסורים
(א) כוונת הייסורים בשביל כפרת עוונות ● (ב) יסורים לעורר אדם לתשובה ● (ג) לנסות את האדם אם ממשיך דרך ה' ● (ד) לנסות שלא יהרהר אחרי ה' ● (ה) ייסורים של אהבה, לכפר על גלגול הקודם או על עם ישראל ● (ו) כדי להציל אותו ● איך ידע למה באו היסורים ● (ז) תורה וארץ ישראל והעולם הבא ● (ח) יש מצבים שבאמת א"א לדעת
13:22 (05/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
טעויות פאה נכרית ברחוב, והיתר מכירה - מחייבים לימוד זכות על חוגים אחרים
יסוד מסכת הוריות - בי"ד הגדול בירושלים יכולים לטעות ● בי"ד טועים בדבר מפורש בתורה או שאפי' צדוקין מודים בו ● כל הטעויות האלו מדובר בבי"ד שכולם ראויים להוראה ● גם בזמננו יש בחינת לשכת הגזית ● איך מתמודדים עם טעות חמורה של הבי"ד ● גם כשבי"ד טעו בהלכה אפילו הכי חמורה, לא נתבטל שם בי"ד מהם ● כל הוראת בי"ד הוא מדין חזקה ולא מדין ודאי ● טעות היתר פאה נכרית ברחוב, וכן היתר מכירה להפקיע שביעית ● דיני כיסוי בתורה ● כעת לענין פאה נכרית, אם נחשב כיסוי לקיים חיוב כיסוי ראש של נשואה ברחוב ● פאה נכרית בחז"ל משמשת בתור שער ולא בתור כיסוי שער ● הטעות מצד הסברא ● תוצאה אחרת מהיתר פאה נכרית ברחוב - איסור גילוי שער בבית ● איפה החילול השם יותר גדול? לומר שגדולי עולם טעו במציאות, או שהתורה נגד המציאות ● מי שאין בידו למחות ● אלו שהתירו פאה נכרית עדיין בכלל פוסקי הדור וגדולי ישראל ● טעות היתר מכירה ● הסבר למה אסור לעשות היתר מכירה ולמה לא חל
14:22 (30/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
איך ניתן לענות בזמננו על טענת "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?"
הסיבות שלא מתגייסים לצבא ● כיתות כוננות ● כיבוש ע"י התיישבות ● ראיה מן התוספתא ● המתנגד להתיישבות אין לו מה להשיב ● נספח מתוך הספר החשוב "בחר ה' בציון" ● עליית תלמידי הגר"א במסירות נפש ● משנתו של רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
17:30 (24/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר בחר ה' בציון
עקב בקשת מורנו הרב שליט"א, אנו מכניסים כאן את הספר הנפלא "בחר ה' בציון" שבס"ד זכינו לקבל ממחברו הגר"י פרידמן שליט"א ● ובו עשרה פרקים, בעניני: מעלת ארץ ישראל ● ארץ ישראל – תכלית הבריאה ● הארץ הנבחרת לעם הנבחר ● הפרחת הארץ בימינו ● דברי הגר"א על סדר הגאולה ● גאולת ישראל קמעא קמעא ● תחילת הגאולה ע"י בני אדם ● עליית תלמידי הגר"א ● חובתנו בשעה זו ● בנין בית המקדש ● נספחים ● מילואים ● מכתבי ברכה
11:10 (16/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם חובה להאריך חיי-יסורים
הנידונים בענין זה ● דעת החזון אי"ש ● כמה מקורות שהתפללו שימותו ● מאידך מצאנו שטוב חיים עם ייסורים ממיתה לאלתר ● חילוק בין מעשה של חכמת הרפואה, להצלה טבעית ● האם יש ייסורים למחוסר הכרה ● ריפוי חולה שיחיה חיי יסורים, תלוי ברצון החולה ● במקום שאין להתפלל שיחיה, אין חיוב רפואה, נראה מן התשובות דלקמן ● האם אי נתינת תרופה שיגרתית נחשב רציחה בידיים, או רק מניעת הצלה. (הנפקא מינא במקום שאין חיוב הצלה, כגון שסובל יסורים גדולים, אבל רציחה אסור) ● ביאור המחלוקת לענין רפואות שיגרתיות בין האגר"מ להגרש"ז ● האם הפסקת ההנשמה נחשבת מניעת מונע או רציחה בידים. (במקום שמותר לעשות מניעת מונע, בגלל הייסורים של החולה, האם מותר להפסיק את ההנשמה) ● פסק דין בענין חולה סופני מאת הגאונים הגרי"ש אלישיב הגרש"ז אויערבאך והגר"ש הלוי וואזנר והגר"נ קרליץ ● הג"ה, הסרת מונע לענין שבת ● אם עדיף חיי יסורים משום שיכול לחזור בתשובה
22:46 (07/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ארץ ישראל - לפני ה'
"אתם בכיתם בכיה של חנם - ואני אקבע לכם בכיה לדורות" ● דברי משה רבינו בתחילת ספר דברים ● חטא המרגלים ● ונכבשה הארץ לפני ה' ● מהות מצוות יישוב ארץ ישראל הוא ברצון פנימי, ולא בכפייה ● הסיבות שלא מתגייסים לצבא, והחילוק ביניהם ● הלימוד מן הניסים שהיו ● אין בזה הפגם של "כחי ועוצם ידי" ● התיקון בפרשת בית הספר בעמנואל
13:51 (05/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
גילוי יחוד ה' במלחמת ששת הימים
ודברי המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בביאור מלחמת ששת הימים ● הרמח"ל: הקב"ה לא כפוף לחוקים שחקק ● מקורות בתנ"ך ליסוד זה ● יסוד הדברים נאמרו גם בתורה ● דעת מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ● ניסי הסכמת האו"ם בשנת תש"ח ● ניסי מלחמת השחרור ● האמונה בניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף וכו' - אפשר להתחזק בה דווקא בארץ ישראל ● ניסי מלחמת ששת הימים ● דעות נגדיות ● איך יתכן שגדולי ישראל יטעו בדברים האלו שהם יסודי הדת ● אזהרה שלא להימשך אחרי החילונים במה שאסרה תורה
22:16 (30/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הישיבות הקדושות בארץ ישראל - אחד מיסודי קיבוץ גלויות
מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב ● דעת תורה ממרן החזון איש זצ"ל ● אם יחייבו ח"ו את בחורי הישיבות ללכת לצבא, יהיו מצב של מאות אלפי יהודים שגרים בחו"ל, שהיו אמורים להגיע לארץ ישראל, ובגלל זה לא יגיעו לארץ ישראל, ויתמעט היישוב והקיבוץ גלויות. והתנופה הענקית שאמור להגיע בעקבות הישיבות, יתעכב בגלל זה, ויתמעט גם השמירה על כל חלקי ארץ ישראל.
18:20 (30/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ארבע כנפות - בטלית, בקיבוץ גליות, ובחיות הקודש
בשלשה מקומות הוזכרו "ארבע כנפות" טלית, קיבוץ גליות, חוית הקודש ● הקשר בן טלית לקיבוץ גלויות ● הקשר בין טלית לחיות הקודש ● ג' דברים אלו עיקרם ביום, ולא בלילה ● תכלת כוללת כל שלשה דברים אלו: טלית, קיבוץ גליות, וחיות הקודש ● הדגל עוצב בדמות הטלית ● רמז עצום בענין התחלפות בין תכלת ללבן בדגל ● ביאור הלכה בענין סדר כריכת החוליות כשיש תכלת ● אסור לשמוע כשמצווים לעבור על דברי תורה ● התגלות התכלת בדורינו ● עשר מסעות של המרכבה העליונה חוזרת כעת ● עשר גלויות של התורה מתחיל לחזור לארץ ישראל (אגרות החזו"א) ● תכלת הוא קבלת עול מלכות שמים ● סיבת התעלמות גדולי ישראל בענין תכלת ● דברי הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל בבעיה פוליטית בענין התכלת ● עקירת השבת על ידי ה"סויטש לשבת" ● הקשר בין שבת לתכלת
00:25 (22/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
סוויטש וקלנועית-שבת - עקירת השבת
סכנת עקירת השבת ע"י התפשטות הקלנועית ושאר מכונת גרמא של מכון צומת ● (א) התפשטות ההיתר וההתנגדות של הגאון ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל ● (ב) קיצור הטענות נגד היתר גרמא ● (ג) טענות נגד היתר המשך מצב ● (ד) לדחות התר של הקרנות אור, ומניעת מונע ● (ה) שיחה עם בעל-הבית שיש לו שכל ישר ● מצורף למאמר קונטרס "מפסק לא כשר" - אסופת מכתבים ומאמרים בנושא מפסק ה"כשר סוויצ'"
22:51 (21/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ויתילדו על משפחותם לבית אבותם
על חומר האיסור להוליד ילד שהוא גוי (למשל ע"י תרומת ביצית גויה) ● שתי שיטות בענין הבחנה ● עוד אסור כל זה מסברות רבא ● איך נשא אברהם את הגר ואת קטורה ● עיקר ברית מילה הוא לקבל את ארץ ישראל ● לתרץ שיטת הרמב"ם איך בני קטורה חייבים במילה אף שאין להם חלק בארץ ● עוד קושיה על הרמב"ם בענין בני קטורה ● סיכום לדינא בענין תרומת ביצית מגויה ● ביצית של יהודיה
13:45 (07/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עיקר חג שבועות, עומר ושתי הלחם - ארץ ישראל
קדושת ארץ ישראל בא מכח עומר ושתי הלחם ● אכילת לחם רק אחרי קרבן העומר, בבחינת שיירי מנחות ● שתי הלחם ואיסור להביא קרבנות מנחה לפני זה, יסוד של השראת השכינה ● חג השבועות בתורה שבכתב מחמת עומר ושתי הלחם, ובחז"ל הוסיפו זמן מתן תורה ● למה חג השבועות נוהג גם בזמן שאין בית המקדש ● למעשה מזכירים שתי הלחם בזמננו רק מעט ● שתי הלחם רק מארץ ישראל, עיקר חג השבועות חג של ארץ ישראל ובית המקדש ● למה עיקר שבועות בשביל שתי הלחם ורק טעם משני הוא יום מתן תורה ● המקור שעיקר מצוות התורה בארץ ישראל ● "ממחרת השבת" שנאמר בעומר ובשתי הלחם ● למה צריך להיות העומר ממש סמוך ליום ראשון של פסח ● עיקר יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל ● המסלול של ספירת העומר וחג השבועות הוא אותו מסלול של שמיטה ויובל ● היתר מכירה מרוקן מתוכו את יסוד מטרת ארץ ישראל
13:26 (07/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ביטול ג' שבועות ● קיום השבועה שנשבע הקב"ה לתת לנו את הארץ
כשיש פקידה מתבטלים השבועות ● פקידה על ידי גוי ● רקע לועידת סן רמו ● מכתב מרן האור שמח: סר פחד השבועות ● פקידות נוספות ● סיבות נוספות לביטול שלוש השבועות ● ג' שבועות לא נפסקו להלכה ● רוב גדולי ישראל לפני השואה הסכימו להקמת המדינה (הכנסייה הגדולה השלישית בשנת תרצ"ז) ● השבועה שהקב"ה נשבע לאבותינו ● נספח: דעה 'סר פחד השְבועות' ● שירת קודש: על ביטול הג' שבועות ● מסמך מיוחד: הזכויות של העם היהודי על ארץ ישראל במשפט הבינלאומי
01:27 (31/05/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
כל הכופר בטובתו של חבירו, סופו שיכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא
בנוגע להכרת הטוב בין אדם לחבירו ובין אדם למקום בזמננו בענין מדינת ישראל ● ארץ ישראל בלי מדינת ישראל? ● החסרונות והרשעים לא מפקיעים את מתנת ה' ● הבהרה נחוצה ● יום העצמאות, הלל או תחנון? ● למה צריך לומר תחנון? ● בקיבוץ גלויות צריך להודות ולהלל ● צירוף הדברים אינו סתירה ● מה כלול בתוך "מפיר בריתו של אברהם אבינו"? ● הנהגת החז"א בענין המדינה, ואם אפשר להביא ראיה ממנו ● האם יש חיוב להתבונן מה המצב עכשיו בנוגע למדינת ישראל? ● לימוד זכות בגדר תינוק שנשבה ● האם יש אפשרות לתקן החטא הנורא של כפירה בבריתו של אברהם אבינו?
00:52 (04/05/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
לא תהא כהנת כפונדקית
מבוא ● הנפקא מינה מי האמא, בעלת הביצית או הפונדקאית ● בעיות של חיוב הבחנה ● מכון פועה מתבססין שהפונדקאית היא האמא ● בדיקת הנושא משורשו ● הסברה הפשוטה והמחייבת שבעלת הביצית היא האמא ● ראיה ברורה שביצית של גויה בתוך רחם יהודיה נשאר הולד גוי ● טענות האומרים שהפונדקאית היא האמא ● משל קיצוני מקוף ● ראיות מדברי אגדה ● סיכום ● הראייה החזקה של הגאון ר' מאיר ברנדסדורפר זצ"ל מן הגמרא שבעלת הביצית היא האימא ולא בעלת הרחם
20:53 (19/04/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ההסכם עם איראן אור לארבעה עשר שוה למכירת חמץ הנהוגה
מידה כנגד מידה ● הבעיות במכירת חמץ הנהוגה ● בעיה מיוחדת כששביעי של פסח חל ביום שישי ● ההסכם עם איראן בא לעורר ● כשם שנבער את החמץ כך תבער כל הרשעה ● ההתמודדות עם הגרעין האיראני
15:38 (14/04/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם ארבעה כוסות כוללים ארץ ישראל
למה אין חיוב של כוס חמישי ● תכלית יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל ● עוד מקורות לזה ● תירוצים לקושייה ● השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל ● יסודי התורה ויסוד עם ישראל עיקרו בארץ ישראל ● מה הסיבה לטעויות כאלה ביסודי הדת ● בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ● הטענה שלום תמורת שטחים הוא טעות חמור בהבנה מה זה א"י
03:05 (03/04/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
היחס בין יציאת מצרים לקיבוץ גלויות בזמננו
המקור בחז"ל ● דברי המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין בביאור מלחמת ששת הימים ● זכירת יציאת מצרים ושיעבוד מלכויות לעתיד לבוא ● האם צריך ניסים גלויים כמו ביציאת מצרים ● בנוגע למלחמת ששת הימים ● לא מצוות חדשות, ללמוד מהעבר ● הנס שילדים וילדות משחקים בירושלים ● הדיון הוא עם מי שמכיר בניסי הקב"ה ● האם כבר עכשיו יש לומר חי ה' אשר העלה מכל הארצות ● האם בשביל לומר צריך: קיבוץ גלויות של כל עם ישראל; בית המקדש; שלטון שומר תוצ"צ; משיח? ● כשיש ספק אם הגיע הזמן ● כמה ספיקות במצווה: האם החיוב מדאורייתא; כל יום; בלילה? ● האם המצוה לעלות לארץ ישראל כפוף לביאת המשיח ● הפסק של הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א ● דעת מרן החזון איש בענין עליה לא"י ● מרן החזו"א: מקום שגרים יהודים הוא כשר, מקום שלא הוא טרף
23:02 (30/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם כתיבה במחשב היא מלאכה דאורייתא של כותב
למאי נפקא מינא אם אסור מצד מלאכת כותב ● כתיבה בחול המועד ● קושיה מפנקס של חנוונים ● כתיבה בשבת במחשב ● דברי השבט הלוי לענין שבת, שהמלאכה היא מצד מה שנמצא על המסך ● לסברת השבט הלוי מחשב נייד בודאי אינו כתב של קיימא ● דעת השבט הלוי לענין חול המועד ● בענין כתיבה בשבת במחשב מצד מה שנרשם בדיסק ● [א] סימנים נחשב כתב ● [ב] כתב סתר נחשב כתב ● [ג] כתב שצריך עדיין לתקן אותו ע"י כלי אחר נחשב כתב ● [ד] כתב שלא נקלט, אלא רק מונח בקביעות הוה כתב ● החילוק בין שבת לגיטין ● חידוש תולדות מלאכת שבת בכל דור ודור ● ראיה מן הירושלמי ● ראיה מן הבבלי ● גדולי ישראל חיפשו איך להפוך החשמל לדאורייתא ● תפקידנו בכל דור ● חז"ל כתבו לפי תקופתם ● לא חיישינן לחילוקים ● שאלות על יסוד חידוש תולדות בזמננו ע"י חידוש הטכנולוגיה ● שאלה: איפה הגבול? ● כח לחדש מלאכות בדורינו ● הבדל בין כתיבה לענין שבת, ובין כתיבה לענין איסור מחיקת השם ● בנדון מחיקת השם שנקלט בתקליט ● קושיה על היתר עומד להתפרק ותירוץ על זה ● נספח: העתק תשובת שבט הלוי בענין כתיבה במחשב לענין שבת וחול המועד
16:18 (26/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עורמה במכירת חמץ ובשבת
באיסור וחיוב מלקות על "לא תזבח על חמץ דם זבחי" (שמות כג יח), על השוחט והזורק והמקטיר קרבן פסח, כשיש ברשותו של אחד מבני החבורה חמץ הנמכר במכירה הנהוגה ● וכן לבאר איך ע"י ההיתרים הפיקטיבים של הקלנועית ושאר מכשירי גרמא וכיו"ב של 'מכון צומת', מתגלה ביתר שאת הפיקטיביות של מכירת חמץ הנהוגה.
22:48 (25/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הבדלים בין מכירת חמץ למכירת בכור
כאן בודאי אין הגוי מקבל אחריות לא אונסא ולא זולא, שכל מה שאדם רגיל שקונה דבר מוכן לקבל אחריות אונסא וזולא, זה בזמן שהוא מעונין בזה אבל כאן הגוי אינו מענין בחמץ, וכל מה שמוכן לעשות הוא לעשות טובה לישראל ולהרויח כמה גרושים בשביל הטירחה, אבל בודאי לא אדעתיה דהכי שיצטרך לקבל אחריות, ורק כשזה לא עולה לו כסף הוא מוכן לעשות את זה
22:36 (25/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מורנו הרב שליט"א בכנס תמיכה במפלגת יחד
בכנס ביישוב עמנואל בשומרון, בנוכחות מורנו הרב שליט"א, נאם ח"כ אלי ישי ני"ו וחיזק את התושבים, הבטיח שבס''ד יוכלו לישון בשקט בלילה מבלי לחשוש מהתנתקות שניה! "גם בעמנואל ראינו אחדות, ישבנו יחד חובשי כיפות סרוגות וחובשי מגבעות שחורות, כי האחריות מוטלת על כולנו!", מצ"ב אודיו לשמיעת נאומו של מורנו הרב שליט"א
12:31 (12/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מנהג הכאת המן
יש לעיין, הרי הרבה פעמים הוזכרו מנהגים ברמ"א, ולמה דוקא בהכאת המן הזהיר הרמ"א באופן מיוחד שלא לבטל שום מנהג? וכן צריך ביאור מה הענין המיוחד שיש בהכאת המן.
13:00 (08/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אוסלו בגמטריה עגל
דעת מרן החזון איש זצוק"ל באיסור 'לא תחנם' ● חומר איסור בניית מסגד למוסלמים ● הצנזורה בדברי הב"ח ● איסור לא תעשון כן לה' אלוקיכם ● בענין אחזיה בן יהורם מלך יהודה קודר אזכרות ● המקור שאסור לחתוך אזכרות, וכן האיסור לכתוב במקומו שם של ע"ז ● בענין חורבן יישובים ולמוסרן לערבים, האם יש בזה איסור של לא תעשון כן לה' א-לקיכם ● דברי רבי מנחם זמבה בנושא ● הויכוח עם ח"כ משה גפני בנושא חורבן יישובים ● בנוגע לבחירות כיום
16:23 (04/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
הויכוח עם ח"כ משה גפני בנושא חורבן יישובים
[1] הכתבה על פגישת משה גפני עם שגריר ארה"ב דן שפירו, שמשה גפני הבהיר לו שאנו מסכימים להחריב כל "ההתנחלויות המבודדות", אולם בתנאי שלא יגעו ביישובים החרדיים ביתר ומודיעין עילית; [2] על כך כתב מורנו הרב שליט"א מכתב לחברי הכנסת החרדיים "האם יש משליחי ציבור של היהדות החרדית שנכללו בכלל מוסרים?"; [3] מכתב תשובתו של משה גפני אל מורנו הרב; [4] מכתבו השני של מורנו הרב למשה גפני, בתגובה למכתבו
02:16 (01/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
איחוד נאמני התורה
איחוד נאמני התורה וארץ ישראל היום, דומה לאיחוד אגודת ישראל לפני כמאה שנה, רק באופן אחר ● ייסוד אגודת ישראל ● סיוע האיחוד כלפי פנים ● האיחוד הציל את כללות החינוך ● המאבק על ארץ ישראל ● המפנה שקרה כיום בצבור הדתי ובציבור החרדי ● התיקון המתבקש כיום של חיבור נאמני התורה והמצוות ● בנוגע לבחירות כיום
15:53 (19/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר בזאת תדעון כי א-ל חי בקרבכם
מהדורא חדשה ומפוארת ● בנושא הויכוח הגדול אודות הכיבוש של מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים, אם היה ברצון הקב"ה, או נגד רצון הקב"ה ● בעניני ארץ הקודש ● סיפור הסייעתא דשמיא ● מראש אמנה ● יפתח בדורו ● עמדת המשגיח ● הקב"ה עם הגולן ● פינוי מאחזים - גזירת שמד (PDF בגודל A5)
11:51 (26/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר לא תנסו את ה'
מהדורא חדשה ומפוארת ● בענין איסור להמנע ממצוות עד שהקב"ה יעשה ניסים ● סימן א: לא תנסו את ה' א-לקיכם כאשר נסיתם במסה. מקורות, שאלות בפרטי האיסור, ביאור הלאו, עונש, לימוד לזמנינו ● סימן ב: תכלת – קיום כל התורה. הגאולה היא ההיפוך של שמרנות המתנגדת למצות התורה, ומי שרוצה לזכות לגאולה צריך להתנער מן סוג שמרנות זו, ותחילת תיקון זה הוא ע"י חוט תכלת בציציותיו ● סימן ג: איסור להמנע מעליה להר הבית עד שהקב"ה יעשה ניסים. דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים ● (PDF בגודל A5)
12:14 (26/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ספר הריגת עובר
מהדורא חדשה ומפוארת ● לבאר שהריגת עובר מפורש בגמרא שהוא שפיכת דמים וכן דעת כל הראשונים, ולא הותר רק במקום פיקוח נפש, והמתירים להרוג עובר חולה בתסמונת דאון וכיו"ב, אין להם על מי לסמוך ● (PDF בגודל A5)
11:40 (26/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ואל משה אמר עלה אל ה'
מצוות עליה להר הבית ותכלת, הם אחד מן השורשים של ברית הקב"ה עם כלל ישראל בשעת מתן תורה ● יסוד הברית בשעת מתן תורה הוא אותו יסוד של גיור ● מקורו בגמרא ● ג' דברים מהותי הגיור, וג' דברים מעשי הגיור ● הברית של הקב"ה עם כלל ישראל בשעת מתן תורה ● עליית משה רבנו ונבחרי הציבור להר סיני הוא ראיית כסא הכבוד ● העליה צריך להיות גם ביראה, ולא רק באהבה ● עליה להר הבית ותכלת ● העליה של נבחרי ציבור להר סיני וראיית כסא הכבוד בשעת מתן תורה, הוא הבסיס לדורות לעליה להר הבית ולמצוות תכלת כשזה מתאפשר ● ראיה של התכלת כאילו ראה כביכול השכינה ● תכלת הוא זכירה של כל המצוות, כולל מה שנתחדש אפשרות קיומו בדורינו ● סיכום לענין עלייה להר הבית ותכלת ● סיבות ההתנגדות לעליה להר הבית ולתכלת ● התקרבות להקב"ה ע"י כללות כלל ישראל בדור שעבר ובדור הזה, עבר הרבה שלבים
00:49 (24/02/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם
בקלקול הגדול של הכנסת זרע של גוי לתוך יהודיה (אשת איש או פנויה) ● מה שאינו מתייחס אחרי האב הוא רק מבחינת הלכה, אבל מבחינת הטבע נגרר אחריו ● לא מוכרח שיצאו בנים מקולקלים ● בני ט' מידות ● למה מותר להתחתן עם גר וגיורת, ולא אמרינן שבא משורש פסול ● גיורים מפוקפקים = ילדים מפוקפקים ● חלק ההלכה בדיני הבחנה ● זרע גוי לתוך אשת איש ● אימוץ ילדים ● תשובת החלקת יעקב ● דברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והקושיות עליו ● בענין גזירה חדשה שלא כתובה בש"ס ● הוספת קלקול בהכנסת ביצית גויה לרחם של יהודיה ● דעת גדולי הפוסקים ● בענין זרע של גוי בתוך פנויה ● עוד חשש מצד הבחנה לדעת שמואל ● קלקול מוסרי בין אדם לחבירו ● קושיה מן הגמרא עבודה זרה בענין גזירת בי"ד של שם ● הצטרפות לתהליך הרס המשפחה ע"י העברת חוקים אנטי דתיים ע"י הכנסת ● סכנת ערעור על ילדים שנולדים דרך מכונים שעושים דברים כאלה, גם על כשרים גמורים ● סיכום ● נספח בענין הכשר הפריה מבעל לאשתו
17:04 (08/01/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם להיכנס לספק סכנה בכדי להציל השני מודאי מיתה
הרואה את חברו בסכנה וודאית של מיתה, האם מחויב להצילו - גם כשמכניס את עצמו לספק סכנה - או שאסור לו לסכן את עצמו, או דאינו מחויב אולם אם ירצה מותר ● דעות האחרונים בזה ● יישוב הבבלי והירושלמי ● העיקר להלכה ● להסתכן בשביל פרנסה ● תלמידי הגר"א עלו בסכנות עצומות לארץ ישראל ולכאורה הרי זה פיקוח נפש
22:56 (08/01/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
חשיבות העלייה לארץ ישראל
חשיבות עליה לא"י מבואר בתורה בהרבה מקורות, וא"כ כעת אשר להגיע לא"י הוא בקלות, החיוב מתגדל כפלי כפליים ● חביבות ארץ ישראל אצל האור החיים הגר"א האור שמח והחזון איש ● ההבדל בין גאולה קמא לבתראה ● חשיבות העליה לארץ ● מכתב מרן האור שמח ● דעת מרן החזון איש ● מקורות לדברי החזו"א ● עלייה כחומה ● כל מה שיותר שומרי תורה ומצוות באים לא"י, מתחזק היהדות בא"י
19:49 (24/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מצות יבום - אורו של משיח
אורו של מלך המשיח ● מצות ייבום שהיא יסוד מלכות ליהודה ובית דוד ומלך המשיח ● פתח דבר מאת הרב רפאל אהרן יפה"ן ● בחשיבות מצוות יבום בזמן הזה ● חלק ההשקפה ● יש בזה כמה תנאים ● דעת ערוך השולחן, החזון איש, והגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל שלא לאסור יבום ● טענה שאסור לשנות מנהג
20:57 (16/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
מערכת בחירות, הכנה לבחירת מלך המשיח
בגאולת בעתה יקום מלך המשיח בדרך הטבע ● משיח הוא מלך ● דרגת משיח כשלא זכו ● תהליכי הגאולה בדורינו ● הסתר הגאולה ● מקורות שיש אפשרות שיקום מלך ישראל דרך בחירות ● ההשתדלות בפועל ● דעת הרמב"ן על המלכת מלך בלי נביא ● גם כשהמלך נתמנה מפי נביא, זה רק המלצה אבל עדיין לא נתמנה בפועל ● אפשרות שיהיו מתנגדים גדולים למשיח מצד אנשים שנראים כצדיקים גדולים ● קצת ראיות על שימוש בנשק, ביציאת מצרים, במלחמות מצווה ורשות, בתקופת הנביאים, חזקיה המלך, בתקופת בית שני ● ההלכה ● מלחמות המשיח ● סיבות שיכולים לגרום לטעות חמורה כזאת ● מסקנא, מטרת המאמר הזה
18:49 (16/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם מעשה שמעון ולוי היו מוצדקים
בעיה ראשונה ענין טענת יעקב אבינו, משום סכנת האויבים ● האם יש בכל זאת להצדיק מעשה שמעון ולוי, ומה דעת חז"ל בענין זה ● מלחמת החשמונאים בעקבות מעשה שמעון ולוי ● איך השיבו שמעון ולוי על טענת יעקב אבינו מפני סכנת אויבים ● טענת יעקב אבינו בשעת הברכות ● המעניש את חבירו לא ינקה אם הוא אינו נקי ● בעיה שניה, להסביר שהותרה הריגת כל אנשי שכם, ולמה אין כאן איסור של לא תרצח
00:28 (02/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ללמד בני יהודה קשת - לא במסגרת צבאית
מצד אחד החיוב ללמוד להשתמש בנשק ● מצד שני, הגזירות נגד הדת ● וזה כולל גם הפיתוים נגד הדת והנסיונות הקשים שיש שם ● בענין חומר איסור גילוח זקן ● הסיבה לרדיפת הדת בתוך הצבא ● עצה שלא להיגרר בתוך הצבא של עכשיו, ובכל זאת ללמוד להחזיק נשק
02:47 (27/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
עליה להר הבית ● פיגוע, זה סיבה לעזוב, או לחזק את המקום
מאמר חז"ל מפני שתחילת נפילה ניסה ● איפה הלכו הצעקות "התגרות באומות" ו"פיקוח נפש דוחה שטחים" כשבנו את קרית ספר וביתר? ● הקדמה קצרה בהיסטוריה וגיאוגרפיה ● מתי לא טוענים "התגרות באומות" ● מצוות כיבוש של הר הבית ● מצוות כיבוש של כל א"י ● תביעה לבנין בית המקדש ובירור מקום המקדש ● אין מראים סימן טוב לישראל עד שיבקשו בנין בית המקדש ● יש עונשים חמורים על מה שלא מבקשים בית המקדש ● בית המקדש יכול להיות לפני מלכות בית דוד ● לעלות רק בטהרה ובמקומות המותרים ● עלייה מדין כיבוש בזה"ז
14:36 (18/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
משינוי בברכת שלא עשני אשה, לגיור פיקטיבי
התוצאה, במקום שלש מאות אלף גוים יהיו כאן מיליוני גוים ● ברכת שלא עשני גוי ושלא עשני אשה ● שינוי והרס ברכת שלא עשני אשה ● שינוי והרס באמירת קבלת מצוות של גר ● הקשר בין שינוי נוסח שלא עשני אשה לגיור פיקטיבי ● התנצלות של הרב ריסקין בענין גיור במניעת קרע בעם ובתמיכה ב"בית הלל" ● מה ביאור דברי הרב ריסקין "צעד שימנע פילוג לשני עמים, יהודים וישראלים"? ● יבואו כאן מיליוני גוים שרוצים "להתגייר" ● הטעות החמורה לתלות ב"בית הלל" ● ביטול החזקה ד'אגב אונסייהו גמרו וקבלו' ● דברי הרב הראשי הרב הרצוג זצ"ל ● ניצול באופן כללי נוסח "בית הלל" שלא במקומו ● ויקיפדיה על הרב שלמה ריסקין
14:14 (12/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
האם באמת אסור לעלות להר הבית?
יש כהיום ויכוח גדול אם מותר או מצוה או אסור לעלות על הר הבית ● בענין חשש של טומאה ● החששות ● מאמר על חשיבות עליה להר הבית ● להסיר חשש שאחרים יבואו לעלות שלא בטהרה ● טומאת זיבה ● עליית משה מונטיפיורי ● על החשש של התגרות באומות ● מו"מ למסירת הר הבית רח"ל
16:30 (05/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
נרדף שיכול להציל את הרודף באחד מאבריו ● בשעת שלום ובשעת מלחמה
מקור בתורה וגמרא על יכול להציל באחד מאבריו ● חלק ראשון, הפסוקים של הריגת יואב את אבנר ● בשעת מלחמה ● חלק השני, הפוסקים בסוגיה של יכול להציל באחד מאבריו ● המחלוקת אם יכול להציל באחד מאבריו אם חייב מיתה בידי אדם או רק בידי שמים ● סיכום בנרדף שהיה יכול להציל את הרודף באחד מאבריו, בשעת שלום ● סיכום בשעת מלחמה
15:57 (05/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
המשל והנמשל של שיר השירים
הקדמה ● תקציר שלושת השיעורים, [א] חומר בני ט' מדות והתיקון; [ב] השואה והסיבות (בנושא ארץ ישראל); [ג] האם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוה חיובית, קיומית, או הגדרה אחרת ● המשל והנמשל של שיר השירים ● ביאור שיטת סטמר בענין שלש שבועות
22:20 (26/10/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
ביטול היתר מכירה ממשנה מפורשת
קצת תוספת ביאור בדברי הקהילות יעקב ● בענין קנין פיקטיבי שהוזכר בקהילות יעקב ● בענין איסור ספיחים בקרקע שנמכרה ע"י היתר מכירה וכן קרקע של גוי ממש ● איסור ספיחים בשדה של גוי כשהיה כאן אמירה לנכרי (זה שייך גם למי שמתנגד להיתר מכירה) ● פסק הרמב"ם שגם בזמננו אין קנין לגוי להפקיע ● הסבר למה אסור לעשות היתר מכירה ולמה לא חל ● סיכום
16:36 (28/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: -1   צפיות: -1
אודות בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז