יום א', כט’ בכסלו תשע”ה
 
 
 
 
 
 
14:20 (18/11/14) תלמידי הרב יצחק ברנד
מאמר חז"ל מפני שתחילת נפילה ניסה ● איפה הלכו הצעקות "התגרות באומות" ו"פיקוח נפש דוחה שטחים" כשבנו את קרית ספר וביתר? ● הקדמה קצרה בהיסטוריה וגיאוגרפיה ● מתי לא טוענים "התגרות באומות" ● מצוות כיבוש של הר הבית ● מצוות כיבוש של כל א"י ● תביעה לבנין בית המקדש ובירור מקום המקדש ● אין מראים סימן טוב לישראל עד שיבקשו בנין בית המקדש ● יש עונשים חמורים על מה שלא מבקשים בית המקדש ● בית המקדש יכול להיות לפני מלכות בית דוד ● לעלות רק בטהרה ובמקומות המותרים ● עלייה מדין כיבוש בזה"ז
16:09 (05/11/14) תלמידי הרב יצחק ברנד
יש כהיום ויכוח גדול אם מותר או מצוה או אסור לעלות על הר הבית ● בענין חשש של טומאה ● החששות ● מאמר על חשיבות עליה להר הבית ● להסיר חשש שאחרים יבואו לעלות שלא בטהרה ● טומאת זיבה ● עליית משה מונטיפיורי ● על החשש של התגרות באומות ● מו"מ למסירת הר הבית רח"ל
22:44 (08/02/14) תלמידי הרב יצחק ברנד
בלי אבנט נחשב הכהן כזר ● אבנט צריך ארבע מינים ● תכלת צריך מן החלזון גם בבגדי כהונה ● ארבע מינים צריכים כל אחד ששה חוטין לעיכובא ● הטעם דקיי"ל שאבנט צריך להיות של שעטנז ● צע"ג על האבנט של מכון המקדש ● אורח ורוחב של האבנט ● לכאורה האורך של ל"ב אמות אינו לעיכובא ● על מה מכפר האבנט
13:33 (04/12/13) תלמידי הרב יצחק ברנד
האם ידוע לנו כיום מקומו של בית המקדש? ● תאור הר הבית מבחוץ ומבפנים ● הדעה המקובלת בזיהוי מקום המקדש ● הסתמכות על המסורת בקביעת הלכה ● בניית כיפת הסלע ● השלמת התמונה ההיסטורית ● לסיום
17:05 (22/10/13) תלמידי הרב יצחק ברנד
עשרות חרדים עלו היום בצהריים להתפלל בהר הבית בקדושה ובטהרה במקומות המותרים, בהשתתפות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש מכון המקדש, ומורינו הרב יצחק ברנד שליט"א מרבני עמנואל וראש כולל סמוך לשכם. הרבנים העבירו שיעורי תורה, ונשאו דברי חיזוק לרגל המצב הקשה השורר בארץ
09:29 (21/08/12) תלמידי הרב יצחק ברנד
(א) אם בית המקדש השלישי יבנה בידי אדם או בידי שמים (ב) את"ל בידי אדם האם דוקא ע"י מלך המשיח, או גם בלי זה (ג) אם צריך להיות בית כמו שמפורש בספר יחזקאל, או אפשר לבנות כמו בית שני או איזה דבר באמצעו (ד) אם צריך להיות בנין אחד שבנוי מתחלה בצורה מושלמת, או שאפשר לעשות מקודם בנין זמני בצורה שאינה מושלמת ואח"כ להרוס אותו ולבנות בצורה מושלמת
22:10 (20/08/09) תלמידי הרב יצחק ברנד
בזמה"ז שיש לצערינו משא ומתן על הר הבית למסור לגמרי לגוים, דהיינו למסור כל יש"ע כולל ירושלים עד הר הבית ועד בכלל – צריך לעשות כל הדרוש להכריז שהר הבית שייך ליהודים וזה ישפיע על דעת הקהל, וצריך למסור נפש על זה, וכן צריך לדקדק שלא יעלו רק בטהרה עם כל ההלכות הקשורות לזה, אולם אם עי"ז אחרים יבואו לידי מכשול שלא יעלו בטהרה, אין זה אחריותנו כמו שמבואר באריכות
00:29 (25/08/09) תלמידי הרב יצחק ברנד
מכתב בעניין עליית נשים להר הבית, יש להתנגד לזה משום צניעות
12:00 (24/08/11) תלמידי הרב יצחק ברנד
תמונות ● עשרות אברכים חרדים בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב דב ליאור שליט"א, והרב יצחק ברנד שליט"א עלו להתפלל בהר הבית למען שלום יושבי ארץ ישראל ● הגר"ד ליאור הכריז: "אף אחד מאיתנו לא עולה אפילו במקום שיש בו ספק איסור כרת" ● הערבים קיללו ועשו פרובוקציות המשטרה התעלמה ● כי ביתי בית תפילה יקרא
10:02 (21/06/10) תלמידי הרב יצחק ברנד
שיעור ממורינו שליט"א בבית הכנסת העתיק בשכונת שמעון הצדיק בענין עלייה להר הבית בזמה"ז, משמעות העניין וכן ראיה מתוס' שאין לחוש שמא יעלו אחרים בטומאה
10:40 (26/05/10) תלמידי הרב יצחק ברנד
רבנים חרדים עלו להר הבית: "מכינים את הקרקע להקרבת הקרבנות" ● מורנו הרב שליט"א מסר שיעור לתלמידים בנושאי ארץ ישראל ונגד היתר מכירה ● תיעוד: אחד הרבנים משתחווה בפישוט ידים ורגלים סמוך ונראה לקודש הקדשים
10:36 (26/05/10) תלמידי הרב יצחק ברנד
43 רבנים עלו לתפילה במקומות המותרים לכניסה בהר הבית, זוהי קבוצת הרבנים הגדולה ביותר שעלתה אל הר הבית כקבוצה, מאז שחרורה במלחמת ששת הימים ● מורנו שליט"א דרש נגד "היתר מכירה", צפו בוידאו
20:28 (31/01/13) תלמידי הרב יצחק ברנד
עליה להר הבית יש בזה כמה מצוות ● בענין תפילה על הר הבית והתנגדות של הקב"ה לעשות נס בענין זה ● מצות ומקדשי תיראו ● כיבוש וישוב ארץ ישראל ● דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים ● הנהגת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בענין זה ● לברר מקום המקדש צריך לעשות בלי נביא ● צריך להקים מלך גם אם אין נביא ואורים ותומים ● צריך לצאת למלחמה גם אם אין נביא ואו"ת ● בענין להקיף מקום המקדש מצד מזרחי ● קושיה על הדין שאין לסמוך על הנס, מיציאה למלחמה
מאמרים חדשים
על האתר
ארץ הקודש וגאולה
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רציחה
הר הבית
חדשות
מאחזים
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז