יום ד', ל’ בניסן תשע”ז
 
 
 
 
 
 
22:16 (15/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חלק ההיסטוריה ● חלק הלימוד מן ההיסטוריה ● עוון שמיטה עיכב, וחילול שבת לא ● האם אפשר לתקן נישואי תערובת ע"י גיור ● ההפסד הגדול בגלל אלו שלא עלו לבית שני ● למה עזרא לא כפה את אנשי בבל לעלות לא"י ● מה יש לעשות כעת להכנה לבנין בית המקדש ● ביטול היתר מכירה ● עליה להר הבית ● דעת גדולי ישראל ● משל התעוררות בענין עליה להר הבית ● האם יישוב א"י יחרב היל"ת בעקבות ביטול עליה להר הבית ● עונשים על שלא תבעו בנין בית המקדש ● איזה ממשלה צריך להקים
23:23 (24/01/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב הרמב"ם על תפילה בהר הבית ● הר הבית נקרא גם בית המקדש ● דעת המנחת יצחק ● חשש מים חלוקים או עכורים ● חשש טבול יום ● חשש זבים ● חשש מצורע ● גבולות העזרה ● ראיה מן הגאונים ● שורש דברי המנחת יצחק ● משיח הוא תקופה מאוחרת בתהליכי הגאולה ● העיוות שנעשה בנושא אמונת המשיח ● רדיפות נגד הרוצים לקיים את התורה ● ארץ ישראל ● תכלת ● הר הבית ● חששות לא נכונים ● דברים גדולים נעשים ע"י אנשים קטנים ● מכתב הנצי"ב
22:48 (29/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רדיפות העיתונים מונעים מגדולי הרבנים לחוות דעתם ● מן העיתונות נגד העולים להר הבית ● קיצור נמרץ מן הטענות נגד העליה, והפירכות ● מצ"ב גם הספר הנפלא "המסורת על מקום המקדש", מאת הרב נעם שפירא, והרב יוסף פלאי
21:36 (04/09/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מחלוקת בין תלמידי חכמים מביא לבנין בית המקדש ● המחלוקת מונהג מן השמים במטרה לבנין בית המקדש ● מלחמות בין הגוים לפני ביאת המשיח ● התיקון בא מתוך המחלוקת הפנים־ליטאית ● ניתן לבנות את בית המקדש לפני ביאת המשיח ● העלייה היא הכנה לבית המקדש ● ההתנגדות לעלייה ● התועלת במחלוקת ● קיצור נמרץ מן הטענות נגד העליה, והפירכות ● נספח: הרב מדן חושף: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית
16:15 (25/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בשביל להקריב קרבנות צריך בגדי כהונה, ואחד מהבגדי כהונה זה אבנט, ובשביל אבנט צריך תכלת ארגמן ותולעת שני, כך נפסק כדעת רבי שאבנט הוא שעטנז...
18:10 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הנידונים • החפץ חיים • דעת הרשב"א ותוס' • דעת הרמב"ם • למעשה
17:46 (03/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקור להקרבת קרבנות בזמן הזה ● השאלות הכרוכות בהקרבת קרבנות בזמן הזה ● חשש של צורך חינוך המזבח ● חשש שקרבן תמיד צריך שקלים ● מקורות שאין בעיה של שקלים ● טענה שצריך הסכמת ציבור ● ראיה מבית ראשון ● ראיה מבית שני ● אם שייך כעת קופה של כלל ישראל ● האם צריך חינוך מזבח בתמיד של שחר ● האם יש לחוש לשיטת הראב"ד שאין מקום העזרה קדוש ● סיכום: צריך להתחיל בקרבן תמיד ● הבהרה
00:09 (29/06/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת הרמב"ם ● קידוש שלמה המלך ● מקום עקידת יצחק ● דברי האחרונים בזה ● בענין מקום המזבח ● ניתן למצוא מקום למזבח ● להלכה
14:01 (04/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] אחרי החרמת עולים להר הבית קיבלו הריפורמים שטח בכותל המערבי ● [ב] לחימה נגד הריפורמים ע"י החתם סופר, והיתר הקרבת קרבנות על ידו ● [ג] ראיה מהנהגת הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר ● [ד] גישה של התנגדות לחדש הוא סיבת ההתנגדות לתכלת ● [ה] מדברי החזו"א שבמקום שיש הכרח מחדשים גם דברים שלא היו ● [ו] מתשובת החת"ס למדים שסמך על בירור מקום המקדש תחת כיפת הסלע ● [ז] שינויים בענין הר הבית, שהתגלו לאחר מכתב הרבנים משנת תשכ"ז ● [ח] חז"ל מלמדים שניתן לחדש דבר שלא חידשו מקודם ● [ט] הכל תלוי ברצון ● [י] דברי האור שמח: אם לא מחדשים לטובה מחדשים לרעה ● [יא] ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה ● [יב] נחזור לענין הר הבית, והכותל והריפורמים ● [יג] דברי אור החיים הקדוש על השתדלות לבנין בית המקדש
19:58 (23/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
זכריה הנביא מנבא שביהמ"ק השלישי יבנה בידי אדם ● ביאור הגמרא בראש השנה וסוכה ● גמר בנין בית המקדש מעצמו ע"י ייבוש המזבח ● תירוץ על דברי המדרש תנחומא שהובא בתוס' ● קושיה מן הירושלמי והבבלי שבית המקדש יבנה לפני מלך המשיח ● בנין בית שלישי בשני שלבים ● הנחיצות להכריע המחלוקת אם ביהמ"ק בידי שמים או בידי אדם ● אחד מן הדברים שמעכבים הוא השלטון ששולט כעת ● רדיפת נוער הגבעות ● סיכום
10:26 (03/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעבר התפרסם מכתב חיזוק לעולים להר הבית בטהרה, אשר שלחו רבנים רבים, ובתוכם הצטרף מורנו הרב שליט"א ● [וכידוע ישנם רבים מגדולי ישראל שנמצאים בדעה זו, אולם מחמת פחד הרדיפות רפו ידיהם מלחתום] ● מתוך המכתב: "לשכנו תדרשו ובאת שמה” – אחת הדרכים החשובות לדרישת המקדש בימינו היא העליה להר בית ה’. ברוך ה’, רבים העולים כיום להר בהקפדה על ההלכה, על־פי הוראת הפוסקים הרואים בכך מצווה. גם אנו, החתומים מטה, זכינו להימנות עם התומכים והעולים להר בטהרה
00:00 (03/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה בדברי אגדה ● טענות מתנגדי העליה להר הבית ● הוכחות שקודש הקדשים וההיכל נמצאים תחת כיפת הסלע ● טענה שאחרים יעלו במקום האסור ● חשש זיבה ● האם יש מצוה לעלות להר הבית \ תפילה בלב \ חשיבות התפילה בהר הבית \ שפע רוחני בעמידה במקום \ דרישת ציון במעשה \ מצוות כיבוש \ מורא מקדש ● עלייה בדורות עברו ● טענה שיכשלו בלי כוונה באיסור כרת ● המסורת על מקום המקדש \ תאור הר הבית מבחוץ ומבפנים \ הדעה המקובלת בזיהוי מקום המקדש \ הסתמכות על המסורת בקביעת הלכה \ בניית כיפת הסלע \ השלמת התמונה ההיסטורית \ לסיום
10:45 (03/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ויכוח אודות הפיגועים ● יסוד עומק הויכוח ● הפחד מעלייה להר הבית הוא איסור תורה" / דעה ● מה אנו צריכים לעשות במצב שלנו ● יסורי ארץ ישראל ● הקב"ה מנסה אם נמשיך בדרך התורה למרות הצרות ● הטוב שיצא מן הפיגועים, מניעת נישואי תערובת ● חיזוק לגירוש הערבים ● רשעות הבג"ץ ● מכתב הרבנים
16:53 (06/10/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקור מן הפסוקים ● בענין איסור השתחוויה ● מעיקרי מטרת קיבוץ גלויות ● המאבק על עליה להר הבית ● נאום רה"מ באו"ם ● מצוות השתחויה בהר הבית שייך גם לפני בנין בית המקדש ● כל השתחויה העיקרית היא בפישוט ידים ורגלים ● עליה להר הבית היא תביעה לבנין בית המקדש
14:20 (18/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר חז"ל מפני שתחילת נפילה ניסה ● איפה הלכו הצעקות "התגרות באומות" ו"פיקוח נפש דוחה שטחים" כשבנו את קרית ספר וביתר? ● הקדמה קצרה בהיסטוריה וגיאוגרפיה ● מתי לא טוענים "התגרות באומות" ● מצוות כיבוש של הר הבית ● מצוות כיבוש של כל א"י ● תביעה לבנין בית המקדש ובירור מקום המקדש ● אין מראים סימן טוב לישראל עד שיבקשו בנין בית המקדש ● יש עונשים חמורים על מה שלא מבקשים בית המקדש ● בית המקדש יכול להיות לפני מלכות בית דוד ● לעלות רק בטהרה ובמקומות המותרים ● עלייה מדין כיבוש בזה"ז
16:09 (05/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יש כהיום ויכוח גדול אם מותר או מצוה או אסור לעלות על הר הבית ● בענין חשש של טומאה ● החששות ● מאמר על חשיבות עליה להר הבית ● להסיר חשש שאחרים יבואו לעלות שלא בטהרה ● טומאת זיבה ● עליית משה מונטיפיורי ● על החשש של התגרות באומות ● מו"מ למסירת הר הבית רח"ל
22:44 (08/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בלי אבנט נחשב הכהן כזר ● אבנט צריך ארבע מינים ● תכלת צריך מן החלזון גם בבגדי כהונה ● ארבע מינים צריכים כל אחד ששה חוטין לעיכובא ● הטעם דקיי"ל שאבנט צריך להיות של שעטנז ● צע"ג על האבנט של מכון המקדש ● אורח ורוחב של האבנט ● לכאורה האורך של ל"ב אמות אינו לעיכובא ● על מה מכפר האבנט
13:33 (04/12/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם ידוע לנו כיום מקומו של בית המקדש? ● תאור הר הבית מבחוץ ומבפנים ● הדעה המקובלת בזיהוי מקום המקדש ● הסתמכות על המסורת בקביעת הלכה ● בניית כיפת הסלע ● השלמת התמונה ההיסטורית ● לסיום
17:05 (22/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עשרות חרדים עלו היום בצהריים להתפלל בהר הבית בקדושה ובטהרה במקומות המותרים, בהשתתפות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש מכון המקדש, ומורינו הרב יצחק ברנד שליט"א מרבני עמנואל וראש כולל סמוך לשכם. הרבנים העבירו שיעורי תורה, ונשאו דברי חיזוק לרגל המצב הקשה השורר בארץ
09:29 (21/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
(א) אם בית המקדש השלישי יבנה בידי אדם או בידי שמים (ב) את"ל בידי אדם האם דוקא ע"י מלך המשיח, או גם בלי זה (ג) אם צריך להיות בית כמו שמפורש בספר יחזקאל, או אפשר לבנות כמו בית שני או איזה דבר באמצעו (ד) אם צריך להיות בנין אחד שבנוי מתחלה בצורה מושלמת, או שאפשר לעשות מקודם בנין זמני בצורה שאינה מושלמת ואח"כ להרוס אותו ולבנות בצורה מושלמת
22:10 (20/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בזמה"ז שיש לצערינו משא ומתן על הר הבית למסור לגמרי לגוים, דהיינו למסור כל יש"ע כולל ירושלים עד הר הבית ועד בכלל – צריך לעשות כל הדרוש להכריז שהר הבית שייך ליהודים וזה ישפיע על דעת הקהל, וצריך למסור נפש על זה, וכן צריך לדקדק שלא יעלו רק בטהרה עם כל ההלכות הקשורות לזה, אולם אם עי"ז אחרים יבואו לידי מכשול שלא יעלו בטהרה, אין זה אחריותנו כמו שמבואר באריכות
00:29 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב בעניין עליית נשים להר הבית, יש להתנגד לזה משום צניעות
12:00 (24/08/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תמונות ● עשרות אברכים חרדים בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב דב ליאור שליט"א, והרב יצחק ברנד שליט"א עלו להתפלל בהר הבית למען שלום יושבי ארץ ישראל ● הגר"ד ליאור הכריז: "אף אחד מאיתנו לא עולה אפילו במקום שיש בו ספק איסור כרת" ● הערבים קיללו ועשו פרובוקציות המשטרה התעלמה ● כי ביתי בית תפילה יקרא
10:02 (21/06/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שיעור ממורינו שליט"א בבית הכנסת העתיק בשכונת שמעון הצדיק בענין עלייה להר הבית בזמה"ז, משמעות העניין וכן ראיה מתוס' שאין לחוש שמא יעלו אחרים בטומאה
10:40 (26/05/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רבנים חרדים עלו להר הבית: "מכינים את הקרקע להקרבת הקרבנות" ● מורנו הרב שליט"א מסר שיעור לתלמידים בנושאי ארץ ישראל ונגד היתר מכירה ● תיעוד: אחד הרבנים משתחווה בפישוט ידים ורגלים סמוך ונראה לקודש הקדשים
10:36 (26/05/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
43 רבנים עלו לתפילה במקומות המותרים לכניסה בהר הבית, זוהי קבוצת הרבנים הגדולה ביותר שעלתה אל הר הבית כקבוצה, מאז שחרורה במלחמת ששת הימים ● מורנו שליט"א דרש נגד "היתר מכירה", צפו בוידאו
20:28 (31/01/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עליה להר הבית יש בזה כמה מצוות ● בענין תפילה על הר הבית והתנגדות של הקב"ה לעשות נס בענין זה ● מצות ומקדשי תיראו ● כיבוש וישוב ארץ ישראל ● דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים ● הנהגת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בענין זה ● לברר מקום המקדש צריך לעשות בלי נביא ● צריך להקים מלך גם אם אין נביא ואורים ותומים ● צריך לצאת למלחמה גם אם אין נביא ואו"ת ● בענין להקיף מקום המקדש מצד מזרחי ● קושיה על הדין שאין לסמוך על הנס, מיציאה למלחמה
אודות אתר בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS