יום ו', ו’ באלול תשע”ח
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
18:10 (14/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אחד מן רשות הרבים הוזכר בשבת "מבואות המפולשים", ובתנאי של מפולשים הזכירו כמה ראשונים גם שיהא מכוון משער לשער. ויש מן הרבנים בדורינו שרצו לדייק שרה"ר בתוך העיר צריך להיות ישר כמקל ובלי זה אינו רשות הרבים. אולם הדבר קשה מאוד ולא מסתבר כלל
21:27 (09/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לו יצוייר שיש גדר אם זה מהני ● המסקנא ● האם המציאות הוא שיש באמת היקף ● מלכות בית דוד ובית המקדש
15:44 (30/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פילפול בסוגיות ובהלכה על כל המסכתא ● ערעור גדול על רוב רובם של תיקוני עירובין, שנהוג לגרור קולות ע"ג קולות שיוצא לגמרי מכללי הפסק ● טענה נגד מנהג חגורת שבת, שמוסיפים מפתח באופן שאין זה דרך חגורה כלל ● מצורף מכתבי ברכה מאת הג"ר נסים קרליץ שליט''א, הג"ר שמואל הלוי וואזנר שליט''א, הג"ר שאול ברייש זצוק"ל ● (PDF)
23:58 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור רחב וקושיות על תיקוני עירובין של עיירות ובפרט עיירות גדולות של זמנינו ● הערות על ספר רחובות העיר ● מצורף מכתב ברכה מהג"ר יצחק זילברשטיין שליט"א (PDF)
לבאר שכמעט בכל תיקוני עירובין בזמנינו יש מכשולים גדולים, והם רשות הרבים מן התורה לדעת הסתמא שפוסק המחבר (סי’ שמ”ה סעי’ ז) שאי”צ שישים ריבוא, ועיירות גדולות שיש בהם ס”ר תושבים כמו ירושלים וערי גוש דן הם בודאי רשות הרבים מדאורייתא גם לדעת המצריכים ס”ר, וכל מה שהקילו בדורות שעברו קוּלות ע”ג קוּלות, היה לא יותר מהוראת שעה שאין לסמוך עליו כהיום.
בריתי יצחק
אודות בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז