יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
15:18 (14/04/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מידה כנגד מידה ● הבעיות במכירת חמץ הנהוגה ● בעיה מיוחדת כששביעי של פסח חל ביום שישי ● ההסכם עם איראן בא לעורר ● כשם שנבער את החמץ כך תבער כל הרשעה ● ההתמודדות עם הגרעין האיראני
16:20 (30/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בסוגיא דהיוצא בשיירה, בדין ביטול חמץ, בדין ביעור חמץ, בחמץ של גוי שישראל קיבל עליו אחריות, בסוגיה דחמצו של גוי ברשות ישראל, בסוגיה דמוצא חמץ ביו"ט כופה עליו את הכלי, בסוגיה דשלא כדרך הנאתן, פרק אלו עוברים, בדין שימור ודין לתיתא, ענין בל יראה מדרבנן וגזירה שמא יאכלנו בתערובת חמץ, בדין פדיון חמץ בתערובת כל שהוא, הגעלה, בענין מי פירות פרק מקום שנהגו, מכירה בדיניהם, בסוגיה דגוי שהרהין אצל ישראל, מכירה או מתנה לזמן, מעשה בחמץ של חברה ששיכת לישיבה (PDF)
13:20 (04/10/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כאן בודאי אין הגוי מקבל אחריות לא אונסא ולא זולא, שכל מה שאדם רגיל שקונה דבר מוכן לקבל אחריות אונסא וזולא, זה בזמן שהוא מעונין בזה אבל כאן הגוי אינו מענין בחמץ, וכל מה שמוכן לעשות הוא לעשות טובה לישראל ולהרויח כמה גרושים בשביל הטירחה, אבל בודאי לא אדעתיה דהכי שיצטרך לקבל אחריות, ורק כשזה לא עולה לו כסף הוא מוכן לעשות את זה
23:40 (09/04/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ממכירת חמץ הנהוגה להיתר מכירה ומשם לגיורים פיקטיבים. ביאור השלבים, התיקון לכל זה לבטל גיורים פיקטיבים ואחר כך היתר מכירה ואח"כ מכירת חמץ הנהוגה, ולהשאיר רק את מקור המבואר בתוספתא...
12:34 (19/02/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הבג"ץ נגד היהדות ● התיקון לזה ● שאור וחמץ דאינון ערב רב ● הערב רב ● ביעור הערב רב ע"י ביעור חמץ ● האם באמת היום מקיימים ביעור חמץ כהוגן? ● קצת מן הבעיות החמורות במכירה הנהוגה ● התגלות תשובת רב עמרם גאון ● ההשלכות של מכירת חמץ ● גדולי ישראל ● למעשה ● חיבורים נוספים בענין ● ביטול הבג"ץ על ידי ביעור חמץ בלי ערמה ● תוספת בנוגע למכירת חמץ ● אסור לישראל להתחייב לקנות בחזרה את החמץ ● שיטת רב עמרם גאון שהיתר מכירת חמץ הוא רק חד פעמי ולא בשנה הבאה ● טרגדיה הלכתית בעקבות השמטת לשון "עכ"ל" ● דברי החת"ס שלמד מזה שמותר להערים במכירת חמץ ● דברי הב"י בשם תרומת הדשן ● סיבת איסור מתנה ע"מ להחזיר ● מתנה ומכירה על תנאי האם זה מצד חומרא דחמץ מדרבנן או מדאורייתא
לבאר דברי הבה"ג שכתב במכירת חמץ "ובלבד שלא יערים" ● מכתב הערות על זה ● תשובה על ההערות בתוספת מרובה ● תיקון רשות הרבים (הוספה על בריתי יצחק עירובין) ● מאמר התורה חסה על ממונם של ישראל בנתינת דגש על בעיות יוקר הדירות במרכז הארץ ● מהדורא חדשה
19:57 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעניין המכירות הפיקטיביות הנהוגות כיום
19:01 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב אל מורנו שליט"א, ומצורף תשובת מורנו שליט"א לשאלה
18:26 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חמץ שנמכר במכירה הנהוגה למי שס"ל שהמכירה לא חל אם נאסר אחרי פסח ● דברי הגר"א במעשה רב ● חמץ שעבר עליו הפסח נאסר גם באונס ● שוגג כולל גם הוראת טעות ● חילוק בין טעות שנתגלה לטעות שנמשך ● קצת מן הבעיות החמורות במכירה הנהוגה ● תיקון קרבן פסח ותשובה של כלל ישראל יגיע רק ע"י שאוסרים חמץ שעבר עליו הפסח ● בספק אם החימוץ נעשה לפני פסח או לאחר הפסח יש להתיר ● הנהגה להחמיר כדי להקל
15:41 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
באיסור וחיוב מלקות על "לא תזבח על חמץ דם זבחי" (שמות כג יח), על השוחט והזורק והמקטיר קרבן פסח, כשיש ברשותו של אחד מבני החבורה חמץ הנמכר במכירה הנהוגה ● וכן לבאר איך ע"י ההיתרים הפיקטיבים של הקלנועית ושאר מכשירי גרמא וכיו"ב של 'מכון צומת', מתגלה ביתר שאת הפיקטיביות של מכירת חמץ הנהוגה.
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז