יום ו', ו’ באלול תשע”ח
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
13:45 (12/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
התוצאה, במקום שלש מאות אלף גוים יהיו כאן מיליוני גוים ● ברכת שלא עשני גוי ושלא עשני אשה ● שינוי והרס ברכת שלא עשני אשה ● שינוי והרס באמירת קבלת מצוות של גר ● הקשר בין שינוי נוסח שלא עשני אשה לגיור פיקטיבי ● התנצלות של הרב ריסקין בענין גיור במניעת קרע בעם ובתמיכה ב"בית הלל" ● מה ביאור דברי הרב ריסקין "צעד שימנע פילוג לשני עמים, יהודים וישראלים"? ● יבואו כאן מיליוני גוים שרוצים "להתגייר" ● הטעות החמורה לתלות ב"בית הלל" ● ביטול החזקה ד'אגב אונסייהו גמרו וקבלו' ● דברי הרב הראשי הרב הרצוג זצ"ל ● ניצול באופן כללי נוסח "בית הלל" שלא במקומו ● ויקיפדיה על הרב שלמה ריסקין
20:17 (17/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר "מקום הטפת דם ברית", להוכיח שעיקר מקום הד"ב כדעת החז"א (יו"ד ס' קנ"ד ג') בעטרה דהיינו בחוט הגבוה ולמטה הימנה (כלפי הנקב) ולא למעלה הימנה (כלפי הגוף).
21:14 (26/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יש אחרונים שעושים פלפולים ארוכים איך להיות שומר שבת וגם מחלל שבת ● שום פטנט לא מהני במקום שבאמת יש דין שעכו"ם ששבת חייב מיתה, ובאמת אין לזה צורך בגר שרוצה להתגייר ● כיון שמכין עצמו להיות יהודי אינו בכלל עכו"ם ששבת, שזה בכלל לימוד והכנה ליהדות ● למה הוזכר באיסור שביתה לגוי, יום שני ולא יום ראשון
00:26 (07/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מורה מלווה באולפני גיור מעידה איך בית דין לגיורים בראשו יושב דיין מהציונות הדתית מקבל כל מועמד לגיור גם כשלכל הנוכחים ברור כי הוא מחלל שבת ולא ישמור מצוות. התופעה כל כך קיצונית עד שבמזכירות בית הדין מבקשים ממנה להביא רק תלמידים 'רציניים' להרכב המקל של הבית הדין. לקרוא ולהזדעזע.
12:43 (22/03/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ההלכה והמציאות ● דו"ח הרבנות הראשית: ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת המצוות.97 אחוד מן המתגיירים, כשמגיעין לגט אינם שומרים תורה ומצוות ● דברי הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל
20:04 (12/02/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תשובת הראי"ה קוק זצ"ל שגרים שאינו רוצים לקיים מצוות גם בדיעבד לא חל, רק כדי להתיר אשת איש חוששין לחומרא. "ובודאי שחלילה לשום בד"ח לתן רשות לגיירם לכתחילה, ולא להכניסם בחו"ק אפילו אחר שנתגיירו, כמש"כ. ואיני רואה צורך להאריך בזה מפני פשיטותו"
ממכירת חמץ הנהוגה להיתר מכירה ומשם לגיורים פיקטיבים. ביאור השלבים, התיקון לכל זה לבטל גיורים פיקטיבים ואחר כך היתר מכירה ואח"כ מכירת חמץ הנהוגה, ולהשאיר רק את מקור המבואר בתוספתא...
23:31 (17/01/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הפסק הנורא שיצא ביום שישי שעבר להכשיר כל הגרים של הצבא, אף שיודעים שהדרכתם הוא ע"פ הרפורמים והקונסרבטיבים ואומרים להם שהתורה לא מחייבת בעצם רק הצהרה פיקטיבית בב"ד של אורטודוקסים, כדי שיהא נקרא כאילו גיור אורטודוקסי, הוא ממש עקירת התורה.
00:39 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בו מבואר שאין הגירות חל רק כשהגר מקבל עליו המצוות בלב שלם, ולא די בקבלה בפה, ועוד. בעניין גירות לשם אישות בזמנינו, וכן בכמה עניני גירות השכיחים בזמנינו, וכמה פרטים בדיני הטפת דם ברית ● ובסוף הספר ערוך סדר הגרות ובו כתוב דברי השו"ע הלכות גרות מה שנוגע, וגם משאר מקומות בשו"ע שנוגע בענין זה, וכן ממה שנתבאר בספר זה (PDF)
19:30 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סכנת שיטפון של ערב רב וכן עשית גיור פיקטיבי ומדומה, לאלפים ורבבות גוים, עד שיהא לנו כפליים כיוצא מצרים בזמן קצר, בתמיכה ובעידוד של מכון צומת
22:13 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יהורם בן אחאב מלך ישראל היה יהודי, כן מפורש בירושלמי. והנה יהורם היה בנה של איזבל, ואיזבל היתה בת מלך צידון. מוכרח שאיזבל התגיירה. אך זה קשה, מפני שלכאורה איזבל לא קיבלה עליה איסור ע"ז ועל כן אין גרותה גרות, ואיך אחזיהו ויהורם בני אחאב היו יהודים?
אודות בריתי יצחק
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז