יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
19:03 (21/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר מאת הרב ד"ר מרדכי הלפרין שליט"א, עם הערות מורינו הרב יצחק ברנד שליט"א ■■ [מאת הרב מרדכי הלפרין] איסתתים גובתא דשכבת זרע ● ח"א, דחיית היתר החזון איש ● ישוב הסוגיא לאור המידע הרפואי המעודכן ● ח"ב, צדדי היתר של הרב הלפרין ● סיכום ■■ [הערות "בריתי יצחק" על המאמר] קושיות על ההיתרים של הרב הלפרין ● קושיות נוספות על היתר החזו"א ● ראיה נוספת נגד היתר החזו"א ● קושייה על החזון איש מסתימת הגמרא ● ביאור הגמרא מטיל מים בשני מקומות ● ניסיון של היתר אם לא חותכים שביל הזרע ● היתר החלקת יואב ● בענין חיוב פצוע דכא לגרש אשתו ● היתר האגרות משה דומה להיתר החזו"א, משום שאין בישול זרע רק בחוץ ● תמונה של מערכת הרבייה להבנת הענין ● ביאור דברי הרמב"ם "בשבילין שבהן תתבשל שכבת זרע והן הנקראין חוטי ביצים" ● דברי הגרש"ז אויערבאך ודברי הרב אונטרמן זצ"ל ● דברי משפטי עוזיאל, שגם בזמן חז"ל היה רק צינור אחד משותף לזרע ושתן
18:49 (08/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל ● דברי המשיג הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל ● הבדל בן נהיגה במכונית לנסיעה באוטובוס ● הבדל בין בני ברק לעיירות ויישובים קטנים ● דעת יחיד ● מסקנא
18:36 (06/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מעשה נורא באמצע האוקיינוס השקט ■■ [מערכה א] את אשר התרת אסרתי ● יש צורך לאיש לראות שער אשתו בבית ● יפת תואר ● לא גזרו על פ"נ, כדי שלא תתגנה על בעלה ● ואהבת לרעך כמוך ● הפרת נזירות אשתו ● שלום בית ● דעת הזוהר והמגן אברהם ● הזוהר רק באופן שלא מפריע לבעל ● המג"א לשיטתו של הש"ג ● קריאת דברים שבקדושה נגד שערות ■■ [מערכה ב] את אשר אסרת התרתי ● פאה נכרית ברחוב ● קלקול פריעת ראש ● טענת יציאת שערות מחוץ למטפחת ● טענה שכיסוי ראש הוא ענין מיסטי ● שמא תתגנה על בעלה ● חילול ה' ● עבודה זרה בפאות מהודו ● הדוחק הגדול מביא להיתרים דחוקים ● מסקנא ● מה תעשה אשה כשרה ● ספר הישכם אוהבים
14:57 (26/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בצבא ● בעזרה ובהר הבית ● בשעת תפילה ולימוד ● בזמן הזה בהר הבית השלשה ביחד ● מצד בית הכנסת צריך הרחקה יתירה ● טעות מפורסם בעניין מקום השוק ● יש לתקן שלא ללכת אחורי אשה ● בעניין שוק באשה ערוה ● ראיות לגבי מקום השוק ● דעת המשנה ברורה ● מסקנא
19:14 (05/06/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקורות של החיוב להתחתן ● עיכוב מצד לימוד התורה ● עיכוב מצד הבחור או הבחורה ● עיכוב מצד ההורים לחתונה ● דעת המהרי"ק והרמ"א ● הגבלת הנצי"ב והחו"ב ● כשהאשה אינה כשרה כ"כ ● לחייב את הבן לבישת בגד מסוים ● אין הבדל בין בן לבת ● יעקב אבינו שמע להורים ● מדיני הלכות לשון הרע בשידוכין ● עיכוב מצד כבוד האח הגדול שעדיין לא התחתן ● עיכוב מצד ראשי הישיבות ● הנהגת ראשי ישיבות מביא שהרבה בנות תשארנה רווקות רח"ל
13:41 (18/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם גילוח שער לאיש הוא דאורייתא או דרבנן ● בענין בגדים שהם לא דרך תכשיט ● ג' שיטות בענין בגדים שאינם בגדר תכשיט ● כשהמנהג שאיש ואשה לבושים אותו דבר ● איסור "לא ילבש" במדי הצבא והמשטרה ● בצבא יותר חמור ● לבישת מכנסיים לאשה ● אין דרכה של אשה לעשות מלחמה ● בענין כלי נשק לא מהני שהדרך משתנה ● מקורות נוספים לאיסור החזקת נשק לאשה ● דברי הרב יצחק חי זאגא בענין השרות המשותף ● יש בצבא מטרה זדונית של שיוויון ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא ● השרות המשותף בצבא בגדר ע"ז ג"ע וש"ד
02:04 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חלק האגדה: החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● הקדמה לביאור זה, במהות פרשת כי תצא ● החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● גודל מעלת מצוות יבום ● התורה התירה ליבם לחלוץ ● מחלוקת אבא שאול וחכמים ● להלכה גם לדעת אבא שאול מותר ליבם \\\\ חלק ההלכה: הצלת מוכה ● איך אפשר לדעת אם האשה באה רק לבייש או גם להרוג ● המבייש את חבירו כדי להציל, ויכול להציל בצורה מועטת, ובייש יותר על המידה ● להכות המכה, אם זה מדין הצלת המוכה, או הצלת המכה מאיסור ● אדם שלישי שאינו קרוב המוכה, שבא להציל ● קושיה על דברי הרא"ש שהזכיר לאפרושי מאיסורא ● סיכום להלכה
15:28 (25/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה הקשר בין פרשת נדרים לפרשיות של מלחמה וא"י ● המגלה עמוקות: למה בני גד וראובן לא נכנסו ● הרד"ק על בני גד ● בני ט' מידות לא רוצים להכנס לא"י ● בזה מבואר הקשר בין הפרשיות ● אין לראשי המטות להטיל חומרות בחיי אישות שלא מן הדין ● חז"ל דאגו שאשה לא תתגנה על בעלה ● ביאור הקשר של זבולון לבית המקדש
20:50 (30/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ווי א פרוי זאל אכטונג געבן אף איר אויסזען פאר איר מאן ● ווי א פרוי זאל זיך באשיידן אף פירן ● סארטן צודעק פארן קאפ וואס די תורה לאזט, און די וואס די תורה לאזט נישט ● א קיצור פון די הלכות וואס ווערן ארום גישמוסט אין דעם חיבור ● אחרית דבר ● כללים וועגן שייטלעך וואס מ-מעג טראגן ● א וויכטיגער אויסרוף פון די בתי-דינים אין בני ברק
13:45 (30/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
יסוד מסכת הוריות - בי"ד הגדול בירושלים יכולים לטעות ● בי"ד טועים בדבר מפורש בתורה או שאפי' צדוקין מודים בו ● כל הטעויות האלו מדובר בבי"ד שכולם ראויים להוראה ● גם בזמננו יש בחינת לשכת הגזית ● איך מתמודדים עם טעות חמורה של הבי"ד ● גם כשבי"ד טעו בהלכה אפילו הכי חמורה, לא נתבטל שם בי"ד מהם ● כל הוראת בי"ד הוא מדין חזקה ולא מדין ודאי ● טעות היתר פאה נכרית ברחוב, וכן היתר מכירה להפקיע שביעית ● דיני כיסוי בתורה ● כעת לענין פאה נכרית, אם נחשב כיסוי לקיים חיוב כיסוי ראש של נשואה ברחוב ● פאה נכרית בחז"ל משמשת בתור שער ולא בתור כיסוי שער ● הטעות מצד הסברא ● תוצאה אחרת מהיתר פאה נכרית ברחוב - איסור גילוי שער בבית ● איפה החילול השם יותר גדול? לומר שגדולי עולם טעו במציאות, או שהתורה נגד המציאות ● מי שאין בידו למחות ● אלו שהתירו פאה נכרית עדיין בכלל פוסקי הדור וגדולי ישראל ● טעות היתר מכירה ● הסבר למה אסור לעשות היתר מכירה ולמה לא חל
13:32 (07/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
על חומר האיסור להוליד ילד שהוא גוי (למשל ע"י תרומת ביצית גויה) ● שתי שיטות בענין הבחנה ● עוד אסור כל זה מסברות רבא ● איך נשא אברהם את הגר ואת קטורה ● עיקר ברית מילה הוא לקבל את ארץ ישראל ● לתרץ שיטת הרמב"ם איך בני קטורה חייבים במילה אף שאין להם חלק בארץ ● עוד קושיה על הרמב"ם בענין בני קטורה ● סיכום לדינא בענין תרומת ביצית מגויה ● ביצית של יהודיה
16:30 (08/01/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בקלקול הגדול של הכנסת זרע של גוי לתוך יהודיה (אשת איש או פנויה) ● מה שאינו מתייחס אחרי האב הוא רק מבחינת הלכה, אבל מבחינת הטבע נגרר אחריו ● לא מוכרח שיצאו בנים מקולקלים ● בני ט' מידות ● למה מותר להתחתן עם גר וגיורת, ולא אמרינן שבא משורש פסול ● גיורים מפוקפקים = ילדים מפוקפקים ● חלק ההלכה בדיני הבחנה ● זרע גוי לתוך אשת איש ● אימוץ ילדים ● תשובת החלקת יעקב ● דברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והקושיות עליו ● בענין גזירה חדשה שלא כתובה בש"ס ● הוספת קלקול בהכנסת ביצית גויה לרחם של יהודיה ● דעת גדולי הפוסקים ● בענין זרע של גוי בתוך פנויה ● עוד חשש מצד הבחנה לדעת שמואל ● קלקול מוסרי בין אדם לחבירו ● קושיה מן הגמרא עבודה זרה בענין גזירת בי"ד של שם ● הצטרפות לתהליך הרס המשפחה ע"י העברת חוקים אנטי דתיים ע"י הכנסת ● סכנת ערעור על ילדים שנולדים דרך מכונים שעושים דברים כאלה, גם על כשרים גמורים ● סיכום ● נספח בענין הכשר הפריה מבעל לאשתו
19:44 (16/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אורו של מלך המשיח ● מצות ייבום שהיא יסוד מלכות ליהודה ובית דוד ומלך המשיח ● פתח דבר מאת הרב רפאל אהרן יפה"ן ● בחשיבות מצוות יבום בזמן הזה ● חלק ההשקפה ● יש בזה כמה תנאים ● דעת ערוך השולחן, החזון איש, והגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל שלא לאסור יבום ● טענה שאסור לשנות מנהג
16:57 (05/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה ● תקציר שלושת השיעורים, [א] חומר בני ט' מדות והתיקון; [ב] השואה והסיבות (בנושא ארץ ישראל); [ג] האם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוה חיובית, קיומית, או הגדרה אחרת ● המשל והנמשל של שיר השירים ● ביאור שיטת סטמר בענין שלש שבועות
15:30 (24/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקונטרס הנפלא מאת הרב יהודה חטאב שליט"א ● מאמר א, בענין מה שחידשו הפוסקים בדורנו ש"אין ממזר אלא בהיו שניהם בבית האסורים" ● שלב א, מותר רק עם ספק נוסף ● שלב ב, בעיר שרובה גוים מותר גם בלי ספק נוסף ● שלב ג, מותר גם בעיר שרובה ישראל ● דחיית כל ההיתרים הנ"ל [עם קצת הסתייגות לגבי ההיתר הראשון] ● הקדמה , ארבע ראיות לכאורה מהש"ס לאסור ● דחיית שלב ג' אין עושים ס"ס אם אין לפחות ספק אחד שקול ● דחיית שלב ב' לכל הפחות הולד אסור מספק, שהרי ספק ממזר אסור מדרבנן ● מכתב א' ● מכתב ב' ● הערה נוספת מדין שתוקי ● מאמר ב, תשובה על ספר שערי ציון ח"ג ● מלואים ● מאמר ג, בענין מה שיש מתירים חללות לכהונה בדורנו ● מאמר ד, בענין יוחסי כהונה ● מאמר ה הערות לספר פסקי דין
11:34 (02/03/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מימות משה רבינו עד הגאון רבי נתן אדלר זצוק"ל לא נשמע מעולם שנשים מחויבות בקריאת פרשת זכור ● העתקת דברי האחרונים שאשה צריכה לשמוע פרשת זכור ● אם נשים צריכות לסייע במלחמה להביא מים ומזון לבעליהן ● כמה מקורות שלא שייך מצות צבא בנשים ● מקור דברי הרדב"ז שאשה אינה יוצאת לצבא בגלל כל כבודה בת מלך פנימה ● לנוגע למעשה בענין קריאת פרשת זכור לנשים, כעת יש למנוע זה ● חורבן היהדות וחורבן הצבא בעקבות גיוס בנות ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא
21:09 (01/12/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם ממזר תלוי בביאת איסור, או בחיבור שאין קידושין תופסים בו ● דיני ממזר באשת איש נקבעו בשעת ההזרעה, ולא בשעת חיבור הביצית עם הזרע ● בענין ביצית של אשת איש לאשה אחרת ● יש מצבים שאדם בא על חייבי כריתות והולד לא ממזר ● השגה על מה שכתבנו
18:39 (03/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אשה שנתקדשה בפני ציבור גדול ויחדו העדים ואח"כ נתגלה שהעדים היו פסולים אם אפשר להתיר אשה זאת בלי גט ● יש כמה סברות להכשיר הקידושין ● לענין אם צריך ראיה ממש או מספיק הוכחות
01:12 (27/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הבהרה ● חיוב נשים בתפילה ● אם נשים מחויבות בתפילת מוסף ● ברכות שאשה אינה מחויבת אם רשאית לברך ● העיקר שאשה מחויבת להתפלל מוסף, ואף למ"ד שאין לה חיוב, יכולה להתפלל, ואין כאן ברכה לבטלה, וזה גם לדעת המחבר שפסק שנשים אינן מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא כמו לולב ושופר מ"מ במקום שאין נוסח וציונו, יכולות לברך
19:55 (13/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
במצב הקיים כיום בבתי הדין מחמירים יותר מידי בענין כפיית הבעל לתת גט. מפני החשש של עישוי שלא כדין, שבמקרה כזה יוצא שהבעל נתן גט שלא ברצונו ואינו גט, ואשתו אשת איש ואם יבוא עליה אחר הולד ממזר. ובבי"ד מרחיקים לכת בחשש הזה של עישוי שלא כדין, וכיום זה גופא גורם להרבות ממזרים בישראל...
23:50 (28/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרקע והמשמעות של הפסוק "וברותי מכם המורדים והפושעים בי" ● למה רמזו חז"ל בפסוק דוקא על בני ט' מידות ● למה נחלת בני גד ובני ראובן היה בעבר הירדן ● למה בני ט' מידות קשור לעיכוב כניסה לא"י ● קיבוץ גליות הוא אהבת הקב"ה לעם ישראל ● ארץ ישראל הוא אהבת הקב"ה לעם ישראל ● דברים הגורמים לחסרון אהבה בין איש לאשתו ● גילוח הראש ● עוד בענין גילוח, וגילוי השער בבית ● פאה נכרית ● חז"ל התירו פאה נכרית בשבת בחצר, כדי שלא תתגנה על בעלה ● ראיה נוספת ● הנהגת הפוסקים לכסות השער בבית, ע"פ הזוהר ● ראיות הביאור הלכה לאסור בבית צע"ג ● סיבות לתקנה זו ● מהו פאה נכרית ● אמירת דברים שבקדושה ● מידת חסידות ● תקנת ארבע ארצות ● חשש סחיטה ● מסקנא דמילתא ● קלקול לענין היתר פאה נכרית ברחוב ● קלקול של יציאה מן הדת ● מצאנו מצבים שיש ענין זהירות ליחידים ואסור להנהיג זה לרבים ● השואה ● הקושי לתקן ● תיקון שניתן לעשות ● עצה איך לתקן הדברים ● בשבח השבחים ● נספח
22:50 (30/10/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חו"נ היה נהוג בכל הדורות, מן האבות הקדושים עד האחרונים, הנהגה קבועה לכל ישראל ולא היה מי שחשש לאיזה דבר, וזה בגדר חיי אישות רגילים, ולא היה מי שמעורר על בעיה, לא בראשונים ולא באחרונים, ורק בזמן האחרון יש שהתחילו לחשוש מזה, והנהיגו פרישות מחו"נ. וזה פרישות שהתורה הקפידה שלא לפרוש ● עצם העובדה שהאשה מצטערת ולא מרגישה טוב ושמחה, זה כבר חטא.
00:55 (23/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ידוע דברי הגרע"א שנשים אינן בכלל חיוב שמחה ביו"ט וממילא אין עליה איסור להתענות ביו"ט וממילא אין חיוב לחם משנה ואכילת פת ואינן חוזרות אם שוכחות יעלה ויבא. אולם נראה בודאי שסתימת כל הפוסקים דלא כוותיה וגם הסברה דלא כוותיה, שהרי חיוב אכילת פת בשבת נלמד מחיוב קידוש כמו שכתב הר"ן ולדעת ר"ת משום שאף הן היו באותו נס...
00:54 (23/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם הבן נחשב כבנו לענין ירושה ופטור יבום ● בעצם הפריה מלאכותית ● הקדמה ● הפריה לאחר מיתת האב ● בענין ירושה ● בענין יבום ● הזרעה מלאכותית בחיי האב ● מכתב מרנן הגר"ש הלוי וואזנר והגרי"ש אלישיב זצ"ל
20:11 (15/07/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תמצית הנידון ● שיטת הבבלי ● שיטת הירושלמי ● דעת רבותינו בענין ● דעות הרמב"ם, הראב"ד, רבינו יונה, הריב"ש, רש"י, הרמב"ן, הר"ן, הרשב"א, הרדב"ז, הרא"ש, והכלבו ● כמה פסקים של הרמב"ן ● דברי הרמב"ן בענין פילגש בגבעה ● דברי הגר"א שאסר הפילגש מהירושלמי ועוד הרבה ראיות ● ראיה ממעשה דאבשלום ● ראיה מי"ח נשים ● קושיות לשיטת הגר"א ● ראיות לאיסור ● קידושין בלי כתובה ● ראיית היעב''ץ ● סיכום ● התוצאות המרות של פילגשות ● תקנות לחיזוק חיי אישות ● ביטול מיאון ● פסק הלכה למעשה
10:27 (29/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פיאה נכרית ברחוב – כיסוי מוטעה ● שוק באשה ערוה ● בענין כיסוי שער בבית ופיאה נכרית בחוץ ● פיאה נכרית דומה לשער ולא למטפחת יפה ● האיסור בבית אין לו מקור נאמן ● כעת יוצא קילקול כפול בענין כיסוי שער ● מסקנה לענין פיאה נכרית ● חיוב קישוט בבית ● ובענין הפרת נדרים שמביא לידי שלום בית
01:29 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חיזוק לחיוב קישוט לאשה בבית ולמעט ברחוב, והתנגדות לפאה נכרית ברחוב, כ"ש להפאות החדשות של זמנינו, וכן ראיות חזקות ששוק באשה ערוה היינו חלק שלמטה מן הברך (PDF)
22:38 (08/02/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מתי מתחיל חיוב כיסוי ראש נשואה, מזמן הנישואין (חופה) או מזמן הבעילה ● פנויה בעולה ● ארוסה בתולה ● החילוק בין פנויה בעולה לארוסה בתולה ● נשואה בתולה ● בפרטי ההיתר ● הג"ה, אשה שמכסה ראשה בפאה נכרית ● בתולה נשואה שנתגרשה אם יש חיוב כיסוי ראש ● סיכום
05:39 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בשנת תשנ"ה הוצאתי חיבור בשם יבום או חליצה, להוכיח, שמה שנהגו בגלילות אשכנז לבטל לגמרי מצות יבום, הוא כנגד ההלכה. והרבנות הראשית בישראל תיקנו בתאריך כ"א שבט תש"י, לבטל מצות יבום גם מן הספרדים כדי שלא יהא התורה כשתי תורות (ע' יביע אומר שצועק הרבה על זה) וזה עוד חמור ביותר.
15:53 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
נהוג לכל פוסקי דורנו לטהר כתם פחות מכגריס, על אף שאין מצויין בידינו מאכולת בשיעור גדול כזה ויש מקומות שבכלל אין מצוי מאכולת
23:47 (28/11/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
סי' א בדין אבא שאול ● סי' ב בענין חליצה מעושית ● מדור השקפה ודרוש: סי' ג מאמרי הזוהר ● סי' ד התורה והמנהג ● סי' ה דרוש בפרשת אורו של משיח (יהודה ותמר) (PDF)
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז