יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
13:40 (04/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין הצלת רוצח שנפל עליו הגל, בשבת ובחול ● דברי האור גדול ● דברי רבי דוד פוברסקי ● בדעת הרמב"ם ● החילוק אם הוא בעצמו גרם או לא, נמצא מעין זה בשו"ע ● חיסול מחבל גוי שמנוטרל, מדין רודף; מדין מלחמה; כדי שיטפלו ביהודי ולא במחבל ● החוק הבינלאומי ● הצלת גוי בשבת (לא מחבל) ● הרב ערוסי: מחבל פצוע? 'טוב שבגויים הרוג' ● להלכה ולא למעשה
01:12 (16/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הערה והבהרה ● האם גינוי לרצח של קנאות שלא במקומו, מצדיק להתיר גילוי עריות? ● חטא משכב זכור הוא משבע מצוות בני נח שגם גוי אסור ● בדורות הקודמים גם הגוים לא היו עושים היתר נישואין במשכב זכר ● המצעד הזה הוא הכרזה שאין תורה, ואין מוסר, ואין משפחה והכל הפקר ● דברי ראש הממשלה על רצח הנערה ● הסיבות לפעולות הבלתי מוצדקות ● מה יותר חמור? שריפת ערבי שיושב בתוך עם שמסית נגד עם ישראל, או שריפת יהודי ע"י ערבי?
00:14 (02/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעיה ראשונה ענין טענת יעקב אבינו, משום סכנת האויבים ● האם יש בכל זאת להצדיק מעשה שמעון ולוי, ומה דעת חז"ל בענין זה ● מלחמת החשמונאים בעקבות מעשה שמעון ולוי ● איך השיבו שמעון ולוי על טענת יעקב אבינו מפני סכנת אויבים ● טענת יעקב אבינו בשעת הברכות ● המעניש את חבירו לא ינקה אם הוא אינו נקי ● בעיה שניה, להסביר שהותרה הריגת כל אנשי שכם, ולמה אין כאן איסור של לא תרצח
15:29 (05/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקור בתורה וגמרא על יכול להציל באחד מאבריו ● חלק ראשון, הפסוקים של הריגת יואב את אבנר ● בשעת מלחמה ● חלק השני, הפוסקים בסוגיה של יכול להציל באחד מאבריו ● המחלוקת אם יכול להציל באחד מאבריו אם חייב מיתה בידי אדם או רק בידי שמים ● סיכום בנרדף שהיה יכול להציל את הרודף באחד מאבריו, בשעת שלום ● סיכום בשעת מלחמה
16:48 (04/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
במלחמה הדבר הרבה יותר קל להרוג אף על חשש רחוק ● אם יש צורך כדי לנצח המלחמה בודאי מותר להרוג גם כללות האוכלוסיא ● במקום שההנהגה הכללית מחנך את כללות האוכלוסיא להשמיד כל תושבי א"י, כולם יש להם דין מחבלים ואין כלל מושג של חף מפשע ● מסקנא ● נספחים ● טוהר הנשק - חליפת מכתבים
09:24 (17/12/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרואה את חברו בסכנה וודאית של מיתה, האם מחויב להצילו - גם כשמכניס את עצמו לספק סכנה - או שאסור לו לסכן את עצמו, או דאינו מחויב אולם אם ירצה מותר ● דעות האחרונים בזה ● יישוב הבבלי והירושלמי ● העיקר להלכה ● להסתכן בשביל פרנסה ● תלמידי הגר"א עלו בסכנות עצומות לארץ ישראל ולכאורה הרי זה פיקוח נפש
00:09 (04/11/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הנידונים בענין זה ● דעת החזון אי"ש ● כמה מקורות שהתפללו שימותו ● מאידך מצאנו שטוב חיים עם ייסורים ממיתה לאלתר ● חילוק בין מעשה של חכמת הרפואה, להצלה טבעית ● האם יש ייסורים למחוסר הכרה ● ריפוי חולה שיחיה חיי יסורים, תלוי ברצון החולה ● במקום שאין להתפלל שיחיה, אין חיוב רפואה, נראה מן התשובות דלקמן ● האם אי נתינת תרופה שיגרתית נחשב רציחה בידיים, או רק מניעת הצלה. (הנפקא מינא במקום שאין חיוב הצלה, כגון שסובל יסורים גדולים, אבל רציחה אסור) ● ביאור המחלוקת לענין רפואות שיגרתיות בין האגר"מ להגרש"ז ● האם הפסקת ההנשמה נחשבת מניעת מונע או רציחה בידים. (במקום שמותר לעשות מניעת מונע, בגלל הייסורים של החולה, האם מותר להפסיק את ההנשמה) ● פסק דין בענין חולה סופני מאת הגאונים הגרי"ש אלישיב הגרש"ז אויערבאך והגר"ש הלוי וואזנר והגר"נ קרליץ ● הג"ה, הסרת מונע לענין שבת ● אם עדיף חיי יסורים משום שיכול לחזור בתשובה
22:34 (26/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעקבות התועבה הזו, שלצערינו יש יהודים שחושבים שאולי מותר לקחת מהם אברים על אף שהורגים גוים בזה, כתבנו מאמר על זה שאסור לעשות את זה, אף שהיהודי ימות מזה, ונצרף פסק של הגאון הר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל בחומר האיסור ● דיני שפיכות דם אצל גוי במקום סכנה ● לענין יהודי שבא להרוג גוי בשביל פיקוח נפש ● עובר שיצא ראשו ובודאי ימות, אם מותר להורגו ● בביאור התוס' (סנהדרין נט) אם גוי מותר להרוג עובר כשלא יצא ראשו מפני סכנת האמא
05:30 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● לבאר שהריגת עובר מפורש בגמרא שהוא שפיכת דמים וכן דעת כל הראשונים, ולא הותר רק במקום פיקוח נפש, והמתירים להרוג עובר חולה בתסמונת דאון וכיו"ב, אין להם על מי לסמוך
05:35 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
א) הענין מה חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמי דהאיך ב) איסור מסירות כשלא יחדו. ג) מה יותר חמור, מסירות או רציחה. ד) למה לא ידחה פ"נ של רבים את רציחת היחיד כשבין כך ימותו כולם. ה) עלה בידינו ו) לענין ניתוח תאומי סיאם ז) הטית חץ על יחיד להציל רבים ח) עוד בדיני יחדו בנוגע לחיי שעה ט) חילוק בין תנו אחד ונהרגנו ליציאה למלחמה
15:35 (04/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מחשבות סביב לטבח בחברון פורים תשנ"ד [פורים תורה - נכתב בפורים לאחר קיום מצוות היום עד דלא ידע].
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
הלכות רוצח ושמירת נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז