יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
15:38 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעלות עם ישראל על ארץ ישראל ● גאולה במצב ש"לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה" ● בג"ץ עמונה ● למה הבג"ץ לוחם נגד ההתיישבות ● השמאל החרדי ● היתר מכירה ● שמיטה - "תדעו שהארץ שלי היא" ● סילוק השמיטה מול סילוק יהודים בא"י ● ארץ ישראל; שבת; שמיטה ● דור המדבר וגלות בבל ● משל על היתר מכירה, דעלך סני - לחברך לא תעביד ● אנו תומכים במאבק למען עמונה ● נספח: כל מה שלא ידעתם על תיק עמונה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
21:36 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת האוסרים: הריא"ז, הריטב"א, חכמת שלמה, מנחת חינוך ● דעת המתירים: הרמב"ם, תוס' ● קושיה על דעת האוסרים ● אפשר לתרץ בדוחק ● שותפות שומר שביעית ומחלל שביעית בשדה ● לענין זריעה בערב שביעית, שיקלוט בשביעית ● להכין ממטרה בערב שביעית שישקה השדה בשביעית
11:46 (03/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] אם יש קנין לנכרי להפקיע לענין שביעית ● [ב] לענין שמיטה בודאי קיי”ל שאין קנין לנכרי להפקיע ● [ג] גם אחר החורבן קיים דין זה שאסור לעבוד עם הגוי בשביעית ● [ד] האם יש פסוק שממעט פירות גוים מחיובי שביעית ● [ה] שיטת הב”י ששדה נכרי אסור לעבוד ואין בפירותיו קדושת שביעית ● [ו] קושיה על הב”י מתשובת הרמב”ם ● [ז] בנין הב”י על הרמב”ם בהל’ תרומות צע”ג ● [ח] לשון הרמב”ן בחומש ● [ט] יש מקום לחלק בין מעשר לקדושת שביעית ● [י] ראיות ששביעית פטור גם בלי דין הפקר ● [יא] מנהג ירושלים אחרי הב”י בענין קדושת שביעית בפירות נכרי ● [יב] אם ניתן להפקיר מה שנקנה מגוים אחר זמן הביעור ● [יג] סיכום לענין קדושת שביעית בפירות נכרים ● אם חייבים בביעור ● לענין מעשר
13:00 (02/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם יש לחשוש לאיסור נזרע בפשתן או בכותנה (צמר גפן) או פרחים שאין להם ריח ● קודם נדון על איסור ספיחים במינים אלו, ואח"כ על איסור נזרע ● אם יש איסור נזרע בפשתן ופרחים וכיו"ב ● אמירה לנכרי בקרקע של גוי בשביעית ● סיכום בענין ספיחים ונזרע ● מנהג ירושלים אחרי הב"י בענין קדושת שביעית בפירות נכרי ● אם ניתן להפקיר מה שנקנה מגוים אחר זמן הביעור
פירות אילן שנחנטו אחרי ראש השנה של שמינית [המציאות הזה מצוי בלימונים] ● בדין אם פטור שנת שביעית ממעשר הוא מדין הפקר, או דין כללי אף בלי דין הפקר ● ראיה ששביעית פטור מן המעשר אף כשאינו הפקר ● צריך שני פסוקים לפטור פירות שביעית ממעשר, אחד מדין הפקר ואחד בלי דין הפקר ● פרי שחנט אחרי ראש השנה של שמינית לענין מעשרות ● שלשה שיטות באתרוג שנחנט בשישית ונלקט בשביעית לענין מעשר ● סיכום, אילן שחנט אחרי ראש השנה של שמינית ולפני ט"ו בשבט לענין מעשר
16:41 (28/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביטול היתר מכירה ממשנה מפורשת ע"י הסטייפלר, (הגר"י קניבסקי זצ"ל בעל קהילות יעקב) ● וכן ענין אמירה לנכרי בשדות גוים ● קצת תוספת ביאור בדברי הקהילות יעקב ● בענין קנין פיקטיבי שהוזכר בקהילות יעקב ● בענין איסור ספיחים בקרקע שנמכרה ע"י היתר מכירה וכן קרקע של גוי ממש ● איסור ספיחים בשדה של גוי כשהיה כאן אמירה לנכרי (זה שייך גם למי שמתנגד להיתר מכירה) ● פסק הרמב"ם שגם בזמננו אין קנין לגוי להפקיע ● הסבר למה אסור לעשות היתר מכירה
16:20 (04/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
נביא כאן מכתב החזו"א שנתפרסם ע"י הרב שמעון וייזר, שפסק נגד "טוהר הנשק", הוא הקים בית המדרש לשמירת שמיטה בלי היתר מכירה בשעלבים, בראשות הרב קלמן כהנא זצ"ל
13:05 (25/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חטיפת הנערים ע"פ דרך הטבע הוא המשך ישיר של הסכם אוסלו ● קרבה שנת השבע ● מה צריך לעשות כעת ● סיכום של כל המאמר
20:05 (07/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תיקון תשובה לשמירה על ארץ ישראל בגשמיות וברוחניות ● ביטול היתר מכירה ● גזירת גיוס ורדיפה נגד מוסדות התורה ונגד הציבור החרדי ● ירקות נכרים ● בדיקת המעשים של הציבור החרדי ● ביטול הגזירות ע"י השתדלות לקיחת הממשלה ביד ● פטור מן הצבא למי שאינו בן ישיבה? ● האם מותר לגזול מן המדינה ● זכויות יוצרים ● יש לזכור שני יסודות מהסטוריה של עם ישראל
19:44 (09/05/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כל המתירים של היתר מכירה הזהירו, שכל ההיתר הוא רק הוראת שעה, וצריך לבדוק כל פעם מחדש, ולא כמו שרבים חושבים שכל הזמן ששביעית מדרבנן, נוהג ההיתר, וכאן נבאר שכבר מהרבה טעמים לא שייכים עוד ההיתרים ● שמירת שביעית = וצויתי את ברכתי. היתר מכירה = הסכם אוסלו
02:16 (12/03/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
החשיבות של פועל שומר שבת וחקלאי שומר שמיטה, וכן לקנות פירות בשש שנים ממי ששומר שביעית.
18:14 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור הקשר בין היתר מכירה ומצעים מנותקים לבין מכירת א"י והתנתקות ● להיות גר ותושב עם הקב"ה או עם הגוי
03:57 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הסבר למה אסור לעשות היתר מכירה ולמה לא חל
01:19 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
זעקת שנת השביעית, ביאור הסכם אוסלו ומכירת הארץ להפקיע שביעית, בער"ה תשנ"ד ● הוספה למהדורא שניה: ביאור פרוץ האינטיפדה הגדולה ומכירת הארץ להפקיע שביעית, בער"ה תשס"א ● הוספה למהדורא שלישית: דברי ירמיהו הנביא, חורבן וביטול שמחת חתן וכלה על עון ביטול שביעית (PDF)
00:18 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חממות גוש קטיף, ביאור הלכה שלא להתיר זריעת ירקות בחממות בשביעית אף בעציץ שאינו נקוב, וכן דחית צירוף ההיתר מכירת העציצים לגוי בצורת "הצגה" (PDF)
19:13 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
צריך גם ללחום נגד 'היתר מכירה', כי 'היתר מכירה' פירושו שמכרו את א"י לגויים ומכחישים כביכול שא"י שייכת להקב"ה בלבד.
16:51 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אמונה מחייב מעשים ● גם בשש שנים יש לעם ישראל בעלות מוגבלת ● הסכם אוסלו והאינטיפאדא אל - אקצא בזמן מכירת הארץ ● חטא מרגלים וחטא שביעית ● המשבר הכלכלי ● המשבר הביטחוני - התנתקות ● קניה מן הערבים ● תליה בגדולי ישראל
14:57 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב בענין: לימוד ממכירת בכורות ומכירת חמץ ● פשיעה כלפי הארץ ע"י היתר מכירה ● ערך של גילוים מן השמים ● סתימת אזניים מלשמוע ● קניה מערבים ● בענין אוצר ב"ד כשמתנהג כבעלים
16:42 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם מותר למכור את ארץ ישראל כדי לאכול עגבניות ● יש יהודים שטוענים, שאחד מן הדברים הבסיסים הם, שצריך לאכול ירקות, ובעיקר עגבניות, גם בשנת השביעית, אולם להשיג אותם מוכרחים לכנס לאיזה דוחק, כגון לאכול מיבול נכרי שזה לא כ"כ פשוט כי מפרנסים את הרוצחים בזה...
16:27 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
החילול השם שיש ב'היתר מכירה' ● ההתעוררות שהיה בדור הקודם ● תשובת רבנו יוסף גאון ● עונש חילול השם
16:19 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ההכרה ב'היתר מכירה' מביא להכרה במדינה פלשטינאית ● משל למה הדבר דומה, למי שמכריז בשוק 'מי רוצה לקנות את אבא שלי, לגבי המחיר אפשר לדון'. הנה אף שעדיין לא מכר אותו, את החטא והפשע כבר עשה, שהרי הוריד את האבא שלו לדרגא של עגבניות שניתנים למכירה ולהתמקחות.
16:04 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכירת יוסף בדורנו הוא מכירת ארץ ישראל בגשמיות וברוחניות ● 'קול התור' על מצוות התלויות בארץ ● טעמים הלכתיים רבים על איסור 'היתר מכירה' ● אין גמירות דעת ● אסור לעבוד בקרקע הגוי ● אמירה לנכרי בשביעית ● איסור ספיחים ● הפקעת מצווה ● שביעית הוא יסוד הדת ● קשיי החקלאים ● תיקון לחטא מכירת יוסף בדורנו
15:10 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעלך סני - לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ● ביאור הקשר בין היתר מכירה לחורבן גוש קטיף וצפון השומרון ● משל המבאר את הנושא
15:07 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מחשבות בעקבות מעשה האכזרי של גירוש היהודים מ'בית השלום' בחברון
14:50 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב בענין המוכר ארץ ישראל רק לענין הפקעה ● דברתם בטלפון להביא ראיה שבעינין דרבנן שייך למכור את א"י רק לגבי להפקיע קדושת שביעית אבל לא לעינין שהגוי יכול לקחת אותו, והבאתם ראיה ממה שמותר להערים במעשר שני להפקיע חומש...
02:42 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עיקבתא דמשיחא ואתחלתא דגאולה של ספר 'קול התור' כולל בנין אהלי יעקב, להנטיע אדמתה, קיום מצוות התלויות בארץ, ומלחמה נגד עמלק שהוא עשו וישמעאל וערב רב.
02:40 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב לרבנות הראשית בענין היתר מכירה יתבאר חומר האיסור למכור א"י להפקיע שביעית וכל הצרות שהגיעו בעקבות זה, ותכנון להציל מאויבים רק ע"י שמירת שביעית כהלכתו.
16:12 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חז"ל תקנו שכל ירק או תבואה או קטניות שצמח מעצמו בשנת השביעית, אסור לאכול, ואף שמדין תורה היה מותר לאוכלם רק שיזהרו בקדושת שביעית, דהיינו שלא לעשות סחורה בהם ולא יפסידו אותו...
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז