יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
17:30 (28/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דברי הגאון הרב נסים קרליץ שליט"א נגד התכלת (ארגמון קהה קוצים) ● לולא החזו"א היינו פטורים משמירת שמיטה ותרו"מ? ● תורה לא בשמים היא ● ראיה נוספת על אמיתות התכלת ● "מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" ● דעת מרן החזון איש זצ"ל ● במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ● "חדש אסור מן התורה" ● טענות נוספות נגד התכלת, וסיבתם ● כ"ק האדמו"ר מסטמר זצ"ל: גילוי התכלת הוא אתחלתא דגאולה ● מסקנא
02:09 (18/09/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה ענין ציצית אצל מוציא שם רע ● האומר על תכלת שהוא קלא אילן ● הגאון רבי שמואל נדל שליט"א בענין התכלת
01:18 (01/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
למה לא לצבוע את התכלת בצבע סינטטי ● תכלת כולל כל מעשה בראשית ● היקש עבודה זרה שבת וציצית ● ע"י תכלת כל באי עולם יכירו בהקב"ה ובעם ישראל ● תפילת אליהו הנביא ● מי בכל מעשה ידיך שיאמר לך מה תעשה ● מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א ● דעת תורה מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זצוק"ל
18:57 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א’] חכמי הזוהר משתמשים בכינוים גשמיים להסתיר בתוכם הסוד של פנימיות התורה שהם עוסקים בה בענין ההוא [ב’] רבים מן האגדות של חז”ל בהש”ס ובכל המדרשים אינם על פי הפשט כלל רק בסוד [ג’] ראיה ברורה מהספר הקדוש תולעת יעקב להמקובל האלקי הר’ מאיר בן גבאי שדברי הזוהר שהחלזון והתכלת בא מהכנרת הוא רק בסוד [ד’] ראיות ברורות מדברי הזוהר במקומות אחרות שים כינרת בהזוהר איננו ים כינרת הגשמי [ה’] עוד רגע אחת אעתיק עוד מדברי הזוהר, אלא שאקדים הקדמה קצרה [ו’] ננסה להבין קצת בדברי הזוהר [ז] דברי הגמרא במנחות מ”ד. שחלזון עולה אחד לשבעים שנה הוא סוד ולא בפשט [ח] המעשה בהספרי עם ר’ יוסי והזקן הוא סתרי תורה [ט] בענין לימוד תורת הקבלה
23:57 (20/06/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א ● מכתב חכם אחד שליט"א ● תשובת מורינו הרב יצחק ברנד שליט"א ● למה גדולי ישראל לא הולכים עם תכלת ● חז"ל לא ביטלו מצוות לגמרי
21:17 (30/05/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה ● לצאת מנ' שערי טומאה ● מצוות תכלת כולל מצב של שפלות רוחנית ● התנגדות לתכלת ● ניסיון הפריצות בדורנו ● יש נסיונות כבדים בהתיישבות בארץ ישראל ● בדורנו עיקר המינות הוא ענין השוויון ● גר תושב וישמעאלים ● מצבים שא"א לקיים את המצוה ● חיוב הרחקה מהרפורמים ● בפרשת ציצית כתוב ארבע פעמים שהקב"ה הוא א-לוקי ישראל ● בין ישראל לעמים ● מצוות תכלת הביא התנגדות מצד מתנגדי הבדלים ● בזמננו מתגבר טענת גזענות שלא במקומו ● אין מקום לאשה בצבא ● התרחקות מנשים ● והיה מחנך קדוש ● אין דרכה של אשה לעשות מלחמה ● מצוות ציצית ותכלת מדבר בזמן שחלק מעם ישראל נפלו בכפירה ומינות ועריות ● הדגל מראה שצריך לשים תכלת ● המתנגדים לדגל ● צריך להכריז בפומבי שמטרת המדינה להגיע לחיבור עם הקב"ה ● החיוב העיקרי של תכלת הוא ללכת בזה בפרהסיא ● מה הטענה על חילונים שמנהג אבותיהם בידיהם ● שקולה כנגד כל המצוות ● גם גוים מתבטלים להקב"ה ע"י ראיית מצוות ציצית עם תכלת ● כל ההולך בתכלת בפרהסיא יכול להוציא עם ישראל מן הקליפות
19:14 (06/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חלק האגדה [א] צרות גדולות בתקופה האחרונה ● [ב] פיגועים ותמיכה בינלאומית לחורבן יישובים ● [ג] ביאור מכח הפסוקים וחז"ל, שאם לובשים תכלת, יתהפך כל העולם, והגוים שרוצים ללחום על ירושלים, יתהפכו וישתעבדו ליהודים ● [ד] ציצית בשלימות מציל ממיתה ● [ה] מלכות שבקדושה תלוי בתכלת ||| חלק ההלכה [ו] מצוות תכלת נתגלה בדורינו באופן ברור ● [ז] במספר החוטין ● [ח] כעת נבאר למה לפסוק כדעת הראב"ד, מכח המקורות (א) ראיה מן הספרי (ב) מצד משמעות הפסוק (ג) מצד שבמדרשים מבואר רק חוט אחד (ד) מצד שבנויים על גרסא קשה בספרי (ה) שלא יהיה סתירה בדברי רשב"י (ו) הכרעה מכח המקורות ● [ט] אין צריכים להכרעה שלנו, הדבר כבר הוכרע מן הראשונים והאחרונים ● [י] סיכום של הכרעת מספר חוטי תכלת כדעת הראב"ד ולא כתוס' ולא כהרמב"ם ● [יא] שיטת הסמ"ג שניתן לעשות כמו הראב"ד או כתוס' ● ביאור הסמ"ג במספר חוטי התכלת ● [יב] ביאור הסמ"ג בגרדומין ● [יג] מי שאינו מכריע המספר החוטין, יוצא בכל אופן מצוות ציצית ● [יד] הריוח ממסקנת המאמר הזה
22:42 (17/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בנוגע למחלוקת ראשונים בענין תכלת כמה חוטי תכלת צריך לקחת, חוט אחד מתוך שמונה [רמב"ם], או שנים מתוך שמונה [ראב"ד], או ארבע מתוך שמונה [תוס'] ● בענין תכלת, אם שינה מספר חוטי תכלת ממה שצריך ● מאידך מי שאינו עושה כלל תכלת יש בו חשש של בל תגרע ● לדעת הרמב"ם, אם עשה כהראב"ד יוצא גם מצוות שני מינים ● קושיה גדולה מסתימת הש"ס וראייה שגם לדעת הרמב"ם אם עשה כהראב"ד יוצא
22:55 (21/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בשלשה מקומות הוזכרו "ארבע כנפות", טלית, קיבוץ גלויות, חיות הקודש ● הקשר בן טלית לקיבוץ גלויות ● תיקון העולם ע"י טלית וקיבוץ גליות ● הקשר בין טלית לחיות הקודש ● ג' דברים אלו עיקרם ביום, ולא בלילה ● תכלת כוללת כל שלשה דברים אלו: טלית, קיבוץ גליות, וחיות הקודש ● הדגל עוצב בדמות הטלית ● הסיבה שאנשי סדום בראש ● ההתנגדות למדינה ● רמז עצום בענין התחלפות בין תכלת ללבן בדגל ● ביאור הלכה בענין סדר כריכת החוליות כשיש תכלת ● נחזור להדגל ● אחדות ה' ● אסור לשמוע כשמצווים לעבור על דברי תורה ● התגלות התכלת בדורינו ● עשר מסעות של המרכבה העליונה חוזרת כעת ● ריחוק השכינה בחורבן ● התקרבות השכינה ● עשר גלויות של התורה מתחיל לחזור לארץ ישראל (אגרות החזו"א) ● תכלת הוא קבלת עול מלכות שמים ● סיבת התעלמות גדולי ישראל בענין תכלת ● למה הקב"ה מנהיג את הדברים בצורה כזו ● דברי הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל בבעיה פוליטית בענין התכלת ● להזהר מעקירת השבת ע"י ה"סויטש לשבת" ● אין היתר בדבר המתוכנן לכך ● הקשר בין שבת לתכלת ● ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה ● מחויבים לומר האמת בכל הנושאים האלו
20:10 (04/02/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רבים שואלים, למה בזמן האחרון יש טרגדיות רבים, בעיקר בציבור החרדי, ובעיקר מיתת ילדים קטנים, וכל אחד מבין שזה בעיה כללית בתוך הציבור וכל אחד מנסה להבין את הסיבה, זה אומר בכה וזה אומר בכה. אולם צריך להביא מאמרי חז"ל על זה, ויש דין קדימה למה שמפורש בגמרא.
15:23 (13/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובה על דברי הרב שלמה אבינר נגד התכלת ● יסוד פרשת נח ● בענין יוהרא ● הנהגת גדולי ישראל ● רדיפות נגד חסידי רדזין ● ויגבה לבו בדרכי ה' ● דוגמאות שלא להתבייש מפני המלעיגים ● ויגבה ליבו בענין גידול הזקן ● חילוקי מנהגים בענין ציצית בחוץ ● הנהגה בצרפת ● סיכום, גאוה יהודית וציצית בחוץ
23:46 (06/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רבים שואלים, מה עשה הקב"ה לנו על הגזירות הנוראות נגד לומדי תורה, שמלבד הקיצוצים הנוראים בכללות הציבור, נתוספו עוד גזירות נוראות במיוחד על לומדי תורה ● יתכן מאוד כעת שזה בכדי שיתעוררו לקבל לא רק את הכסף להחזקת התורה אלא גם את חיוב ללמוד כל חלקי התורה שנתחדש אפשרות קיומו בדורנו שכולל מצוות תכלת, וילמדו את הסוגיה בעיון לכוון לאמתו של תורה, ועי"ז נזכה לקיים כל התורה בשלימות
22:26 (06/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כתב הסמ"ג שתים של לבן ושתים של תכלת או שלשה של לבן ואחת של תכלת, יש לדון בכוונתו, האם הוא מסתפק אי כהראב"ד או כהתוס' או שס"ל ששני אופנים כשרים ● ביאור הסמ"ג בגרדומין ● הריוח ממסקנת המאמר הזה
01:01 (29/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור הסוגיה דההוא גברא לפי רע"ג ודעימיה אם נפרש כפירוש המשכנות יעקב ● האם כריכה של כמעט כל החוליות בתכלת מחייב לעשות רק חצי חוט תכלת ● בענין חיוב שזירה בחוטי תכלת ● אם צריך שזירה בחוט תכלת של הציץ ושל חיבור חושן ואפוד
23:29 (30/10/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אם עשה כדעת הראב"ד אם יצא מצות ציצית לדעת תוס' ● בדעת הרמב"ם אם הוסיף יותר מחצי חוט ● דעת הרמב"ם כשכל החוטין תכלת, כשר, רק שאינו מקיים מצות לבן ● בענין הכרעה במספר חוטי תכלת ● הפולמוס על מספר חוטי תכלת ● מערכה ראשונה, הויכוח אם לפסוק כהראב"ד או כהתוספות ● יבואר למה לפסוק כדעת הראב"ד (מכח המקורות) ● אין אנו צריכים להכרעה שלנו, הדבר כבר הוכרע מן הראשונים והאחרונים ● ביאור המלבי"ם ● ההכרח להכריע ● מערכה שניה, הויכוח אם לפסוק כהרמב"ם או כהראב"ד ● תירוץ המרכבת המשנה (חלמא) על הרמב"ם ● קיצור סיכום של הכרעת מספר חוטי תכלת כדעת הראב"ד ולא כתוס' ולא כהרמב"ם ● מי שאינו מכריע המספר החוטין, יוצא בכל אופן מצוות ציצית ● בשולי המאמר, בענין עצם מצוות תכלת ע"י חלזון הפורפורא
23:14 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר יסודי בעניין מצוות תכלת בזמן הזה, ביאור על אמיתות חלזון התכלת 'ארגמון קהה קוצים'. ויש לזה ראיות ברורות ומוחלטות ומסורת מן הראשונים ואחרונים. ביאור מספר חוטי תכלת שעיקר השיטה כדעת הראב"ד, שנים מתוך שמונה, כמו שפסק הריא"ז והגר"א. דעת מרן החזון איש זצ"ל בחידוש מצות תכלת
14:53 (28/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ואמר רבא: בשכר שאמר אברהם אבינו "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצות - לחוט של תכלת ורצועה של תפילין. חוט של תכלת מאי היא? דתניא, רבי מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין - מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד
16:51 (25/09/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין שיטת הרמב"ם במספר חוטי תכלת, דעת כ"ק האדמו"ר שליט"א לפסוק כדעת הרמב"ם לעשות חצי חוט תכלת, בעיקר בנוי על שיטת האר"י ז"ל שלפי דעתו שהכל קיבל מאליהו הנביא זכור לטוב וא"כ אין כלל מה להרהר אחריו, אולם טענה זו צע"ג.
13:12 (24/08/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כל מי שבא לומר שהפורפורא אין זה התכלת עליו להביא ראיה, אף בלי כל הוכחות שלא היה משהו אחר, אלא עצם העובדא שמיליונים ומיליארדים של קונכיות הנמצאים בצור וצידון, במקום שחז"ל אמרו שעשו התכלת, ואפשר לעשות מזה תכלת, מספיק לחייב שזה תכלת וכל מי שעושה כאן עצבים מיותרים אין זה כלל מה שהתורה אומרת כי לא כך בנוי התורה לעשות חששות רחוקות, אפילו להתיר אשת איש.
12:52 (24/08/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין בל תוסיף בכל מצוות התורה, והשאלות בזה ● אם מהני תנאי שלא לקיים המצוה כדי להסיר דין בל תוסיף ● בענין מחלוקת בין תפילין של רש"י ור"ת ● בענין הכרעה של רש"י ור"ת ● בדברי ספר המזויף בשמים ראש
11:35 (24/08/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הנה נתקשו בביאור ברייתא זו מה זה גופו דומה לים, יש שמפרשים שדומה לקרקעית הים, שגם זה נקרא ים, ויש מפרשים לא לגבי צבעו אלא לגבי תבניתו והיינו גלי הים. הסבר חדש עם ראיות ברורות
22:28 (23/07/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין בל תגרע בכל מצוות התורה, והמסתעף מזה לענין תכלת (לא מוגה ורק טיוטה)
17:00 (19/06/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אחרי שפרסמתי המאמר 'בכנף איש יהודי' שבתוכו הכרעה במספר חוטי תכלת כדעת הראב"ד ב' תכלת וששה לבן, קבלתי השגות משני כיוונים, אחד מכיוון מי שטוען למה לא לפסוק כתוס' ד' תכלת וד' לבן, והשני למה לא לפסוק כדעת הרמב"ם אחד תכלת וז' לבן, והיה כאן הרבה חילופי מכתבים בענין זה, וזה נשמר בקונטרס זה, והמסקנא היא שבאופן ברור הלכה כדעת הראב"ד, כמו שהכריעו הריא"ז והמאירי והגר"א (PDF)
17:19 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ובו ה' סימנים בענין תכלת והמסתעף ● סימן א' בענין מין חלזון ומראה תכלת ● סימן ב' בדיני חוטין כשיש תכלת ● סימן ג' בענין צביעת תכלת ● סימן ד' בענין התנגדות לתכלת ● סימן ה' התעוררות במצות תכלת (PDF)
06:13 (10/03/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
במאמר הזה אנו רוצים להתייחס לגישה של "הפסק העדתי" לאלו שפוסקים לאשכנזים כהתוס' ולספרדים כהראב"ד או כהרמב"ם, ולבאר שבענין התכלת אין כלל מקום לעשות פסק מסוג כזה, אלא יש להכריע כהראב''ד
14:42 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כעת המצב שכל הגוים רוצים את ירושלים, אולם אינן רוצים את היהודים, אדרבה לוחמים נגדם, ומבואר מכאן שעיקר הסיבה הוא בגלל שהיהודים אינן רוצים תכלת, ואם היו רוצים תכלת כבר היה כל העולם מתהפך לטובת היהודים
14:35 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הצלחות בכל התחומים בזכות מצוות תכלת: הצלחה במלחמה נגד האויבים ● הצלחה בכלכלה ובכל דבר ● שכר ועונש במצות ציצית
14:18 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תפילה כשלובשים טלית עם תכלת של חלזון 'ארגמון קהה קוצים'
14:13 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
י"א שאלות ותשובות בענין התכלת
14:05 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לקט דברי חז"ל זיע"א במשנת רבי אליעזר: ● התכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכסא הכבוד ● בזכות הציצית האויבים כלים ● בזכות הציצית הצדיקים מזיו השכינה נהנין ● גדולה היא הציצית, שהיא מצלת מן המיתה ● בזכות הציצית ניצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש ● ועוד
14:00 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין אם אפשר לעשות תכלת של ציצית משאר מיני דברים כשהצבע חזק ● כל חלזון כשר ● פרטים בצבע התכלת
13:54 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הוספה לפרק ב, ראיה נוספת שכל חלזון שאפשר להוציא ממנו תכלת כשר (הוספה מאוחרת) ● עדות על גבעה בצידון בגובה של כ- 40 מטר שכולה מקונכיות של ארגמון שממנו מפיקים תכלת
13:50 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כלאי בהמה בצמר של תכלת ● מה כלאים ומה לא ● שאלת מומחים שאין בזה חשש ● קושיה מדין כלאי בהמה בענין ציצית ● דעת החזו"א
13:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
רמז בתורה שהתכלת יתגלה לפני ביאת המשיח ● הסיבה הטבעית לזה, משום שזה הכנה לביאת המשיח, שכבר בארנו שצריך לעשות השתדלות טבעית להקמת ממשלה ע"פ תורה, ולא כמו שחושבים שהכל יבוא מעצמו מן השמים...
13:30 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
"הצד חלזון חייב משום צידה", ומבואר שמדובר בחלזון שעושים ממנו התכלת. יש שהקשו, על מה שאנו קובעים שהחלזון של תכלת הוא 'ארגמון קהה קוצים', הרי הוא נצמד ע"ג קרקעית הים וכמעט שאינו זז, ורק כשצדים אותו נותנים רשת או כלי עם דג מת בתוך הים, והחלזון מריחו ונכנס לתוך הרשת...
13:24 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מצות תכלת, שבעה"י נתגלה בדור הזה, והיינו ארגמון קהה קוצים, מלבד שזה מצוות עשה מדאורייתא, שאפשר לקיים כל רגע ורגע, ישפיע במשך הזמן גם על כללות מנהיגות של עם ישראל, וכן קורח שמרד במנהיגות משה רבינו התלוצץ ממצות תכלת
13:21 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דברי דרוש על גילוי התכלת שמקרב את הגאולה ● איתא בספרי, למה נקרא ציצית, על שם שהציץ המקום על בתי אבותינו במצרים. שנאמר קול דודי הנה זה בא משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים, והיינו שע"י שהציץ הקב"ה שם ניצולו בכורי ישראל בשעת מכות בכורות...
13:13 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
נקרע לי חוט תכלת בטלית. האם הכללים בזה לעניין מתי הציצית נפסלת- זהים לאלו שיש כאשר חוטי הלבן נקרעים? (למשל לגבי האורך המינימלי ומספר החוטים שנקרעים כדי לפסול את הציצית לכתחילה ובדיעבד וכד')...
13:08 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בא לידינו מאמרו של הרב יעקב אפשטיין שליט"א בענין זיהוי החלזון "ארגמון קהה קוצים" כחלזון ממנו הפיקו את התכלת ● כוונת מאמרו היא להוכיח שאין הראיות לזיהוי נחשבות כודאי והדבר נשאר בגדר ספק, ואם כן ההחמרה בזה היא מדת חסידות בלבד, ולעומת זאת קיימות בעיות אפשריות כמו איסור בל תוסיף, חשש תקלה ויוהרא ● ונעיר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ולא באנו כאן לחדש, וכבר קדמונו רבים וטובים, אלא באנו לסדר את הדברים כתשובות על סדר טענותיו
02:12 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר בענין תכלת סימן לגאולה, על גילוי תכלת ארגמן קהה קוצים שלאט לאט מתפשט בעם ישראל. והראיות מתרבות כל הזמן שזה תכלת האמיתי
21:17 (18/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חלזון ארגמון קהה קוצים (חלזון הפורפורא) שנתגלה בדורינו כחלזון התכלת שחז"ל דיברו עליו, ומתאים למה שנאמר בגמרא מנחות (מד.) "וברייתו דומה לדג" ● התמונות מתחלפות אוטומטית
20:13 (31/01/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הגאולה היא ההיפוך של שמרנות המתנגדת למצות התורה, ומי שרוצה לזכות לגאולה צריך להתנער מן סוג שמרנות זו, ותחילת תיקון זה הוא ע"י חוט תכלת בציציותיו
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז