יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
18:06 (15/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עתידין שיקבעו בארץ ישראל ● דעת המגן אברהם ● דעת החזון איש ● ביאת הגואל לאו דוקא הגואל, אלא חורבן קהילות חו"ל וקביעתן בארץ ישראל ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידנו ● המעון של התורה הוא רק בארץ ישראל ולא במדבר ולא בחו"ל
14:53 (07/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
נסים נסתרים יסוד כל התורה ● גדר נסתר, היינו שזה בדרך הטבע ● נס הסתר בתוך הסתר, שנעשה ע"י רשעים וע"י חטאים ● הקמת המדינה ורכבת קסטנר ● הקמת המדינה ● רכבת קסטנר ● משפט קסטנר - גרינוואלד ● הצלת האדמו"ר מסטמר ברכבת, וסעודת כ"א כסלו ● הראיה מניסי פורים ● הודאה לקב"ה על הקמת המדינה ● מסקנא ● נספח
17:03 (06/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מתי יבוא המשיח? ● היום אם בקולו תשמעו - לא תנסו את ה' ● מצוות שהתחדש אפשרות קיומם בדורינו ● בית המקדש לפני ביאת משיח ● מסקנא
19:37 (03/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שינויים בנוסח ברכת המזון ● שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ חֶמְדָה ● אם צריך חילוק נחלות ● כוונה נוספת בזה ● הכופר שהקב"ה נתן לנו את הארץ ● מי שכופר ביציאת מצרים האם יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים ● טענות שלא הקב"ה נתן לנו את הארץ לקיים ברית האבות, והפירכות ● כפר בארץ ובירך, וחזר ומודה בארץ ● ברכה מעין שלוש ● איצ"ל שאי"ז מכשיר את הָרֶשַׁע ● מסקנא לענין ברכת המזון
19:16 (23/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקשר בין שמיטה ספירת העומר וארץ ישראל ● כיבוש ארץ ישראל ושמירת שמיטה ● שני העוונות שגרמו בטול יישוב א"י: חטא המרגלים וחטא שביעית ● יום ירושלים, ביטול סופי של ג' שבועות ● אם יש חשש ג' שבועות לגבי בנין בית המקדש ● הנסים העצומים במלחמת ששת הימים הוא בוודאי פקידה ● אחרי שהתבטלו השבועות, שוב הם לא חוזרים ● מלחמת ששת הימים היה בימי ספירה ● לחימה נגד הדת בצבא ● חטא שביעית מעכב בנין בית המקדש ● עליה להר הבית לא קשור לג' שבועות
15:47 (09/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בדיקת סיבת השואה ע"פ ביאת עמלק ● סיבת ביאת עמלק, לא תנסו ● על פי המעשה הזה יש לאו בתורה ● ע"פ הוראת נביא צריך לעבור על זה ● סיבת האיסור ● גם אם הקב"ה עושה נס יש עונש ● גאולה נסית או גאולה טבעית ● הצהרת בלפור והתנגדות חלק מעם ישראל ● התנגדות לתכלת ● מקור נוסף לתלות השואה בחסרון ביאה לא"י ● קושיה מדברי מרן החזון איש ● הכרת הנסים במלחמת השחרור וששת הימים ● הנפקא מינה בכל זה איך להמשיך ● מפורש בתהלים שהגאולה תלוי בזהירות לאו של "לא תנסו" ● האם יש מקום לטענה נגד התכלת ● נספח, מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א
00:01 (17/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מצוות כיבוש ארץ ישראל ● למה השופטים והמלכים לא כבשו את הפלשתים ● ציווי מיוחד לגרש את הפלשתים ● כובשי ארץ ישראל - דוד וירבעם ● תירוץ על הקושיה למה המלכים הצדיקים לא כבשו כל א"י ● הגוים תחת ידינו ובכל זאת א"א לגרש אותם ● הנהגה עליונה מעכב מצוות כיבוש ארץ ישראל בשלימות ● התעוררות מן השמים ● מסקנת המאמר הזה ● הקמת ממשלה יותר טובה
14:13 (13/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לעצרת תפילה וזעקה למען היישוב עמונה תובב"א
21:20 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ● כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ● שמלתך לא בלתה מעליך ● בזה מבואר למה תכלת דווקא מן החלזון ● חג הסוכות ● ברכות הנהנין ● המקור בפסוקים ● כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי (בפרנסה), מול בְּצִדְקָתִי הֱבִיאַנִי ה' (בא"י) ● רצון הקב"ה להנהיג העולם באופן שיש הנסיון הזה ● הנסיון בדורינו לומר בצדקתינו באנו אל א"י ● צריך את שני הצדדים ● כיבוש ארץ ישראל בדורינו ● רדיפת הדת בצבא כיום ● הפיתרון
23:20 (08/08/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תחילת ביאור התורה ● "חדש אסור מן התורה" ● הדור לא עמד בנסיון ● סיבות לארבעים שנה במדבר ● הנהגת אוכלי המן היא זמנית ● מרן החזון איש בענין הכוללים ● פסק ההלכה בענין מלאכה ● ההנהגה לשני דורות ● בזמן הזה ● לימוד אומנות ● העליה מצרפת ושאר אירופה ● חינוך על טהרת הקודש לעולים ● רפיון בענין א"י אצל החילונים ● הקמת המדינה ע"י חילונים ● ההכרח לשינוי ● חיבור בין שונאי הדת לחלק מהחרדים ● מסקנא \\\ נספח: נאום הרב יגאל לוינשטיין, חדירת הרפורמה לצבא ● השיטה להגשמת המטרות ● פלורליזם דתי ● הסוטים ● חינוך לנרטיבים ● "המדרון החלקלק" ● רב-תרבותיות ● שילוב נשים ● מה השתנה ביחס לעבר? ● משמעויות
15:55 (27/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת מרן הגרי"ז מבריסק ● הטענה הראשונה: זה מביא לידי שפיכות דמים ● טענה שניה: יש לנו הבטחה שהכל נעשה בידי שמים, וממילא אנו פטורים מלעשות השתדלות ● טענה שלישית: הקמת המדינה יביא לידי העברה על הדת של הרבה יהודים ● אחרי השואה קיבל חיוב הקמת המדינה תוקף יותר גדול ● הנהגה עליונה שיהיו מתנגדים למדינה ● הסברה לתלות הכל בניסים מן השמים, היא גם סיבה להתנגדות לעליה להר הבית ● הצבא בזמנינו, אין להביא ראיה מכל מה שנכתב כאן שיש כעת חיוב ללכת לצבא ● נספחים: חייל חרדי שסירב לגלח את זקנו הושלך לכלא ● בניגוד להרגעות: גזירת הזקנים בצה"ל תופעל בשבוע הבא ● רוב גדולי ישראל לפני השואה הסכימו להקמת המדינה
16:51 (24/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הסיבות שלא מתגייסים לצבא ● כיתות כוננות ● כיבוש ע"י התיישבות ● ראיה מן התוספתא ● המתנגד להתיישבות אין לו מה להשיב ● נספח מתוך הספר החשוב "בחר ה' בציון" ● עליית תלמידי הגר"א במסירות נפש ● משנתו של רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
10:50 (16/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עקב בקשת מורנו הרב שליט"א, אנו מכניסים כאן את הספר הנפלא "בחר ה' בציון" שבס"ד זכינו לקבל ממחברו הגר"י פרידמן שליט"א ● ובו עשרה פרקים, בעניני: מעלת ארץ ישראל ● ארץ ישראל – תכלית הבריאה ● הארץ הנבחרת לעם הנבחר ● הפרחת הארץ בימינו ● דברי הגר"א על סדר הגאולה ● גאולת ישראל קמעא קמעא ● תחילת הגאולה ע"י בני אדם ● עליית תלמידי הגר"א ● חובתנו בשעה זו ● בנין בית המקדש ● נספחים ● מילואים ● מכתבי ברכה
21:16 (30/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ודברי המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בביאור מלחמת ששת הימים ● הרמח"ל: הקב"ה לא כפוף לחוקים שחקק ● מקורות בתנ"ך ליסוד זה ● יסוד הדברים נאמרו גם בתורה ● דעת מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ● ניסי הסכמת האו"ם בשנת תש"ח ● ניסי מלחמת השחרור ● האמונה בניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף וכו' - אפשר להתחזק בה דווקא בארץ ישראל ● ניסי מלחמת ששת הימים ● דעות נגדיות ● איך יתכן שגדולי ישראל יטעו בדברים האלו שהם יסודי הדת ● אזהרה שלא להימשך אחרי החילונים במה שאסרה תורה
18:05 (30/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב ● דעת תורה ממרן החזון איש זצ"ל ● אם יחייבו ח"ו את בחורי הישיבות ללכת לצבא, יהיו מצב של מאות אלפי יהודים שגרים בחו"ל, שהיו אמורים להגיע לארץ ישראל, ובגלל זה לא יגיעו לארץ ישראל, ויתמעט היישוב והקיבוץ גלויות. והתנופה הענקית שאמור להגיע בעקבות הישיבות, יתעכב בגלל זה, ויתמעט גם השמירה על כל חלקי ארץ ישראל.
01:15 (31/05/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כשיש פקידה מתבטלים השבועות ● פקידה על ידי גוי ● רקע לועידת סן רמו ● מכתב מרן האור שמח: סר פחד השבועות ● פקידות נוספות ● סיבות נוספות לביטול שלוש השבועות ● ג' שבועות לא נפסקו להלכה ● רוב גדולי ישראל לפני השואה הסכימו להקמת המדינה (הכנסייה הגדולה השלישית בשנת תרצ"ז) ● השבועה שהקב"ה נשבע לאבותינו ● נספח: דעה 'סר פחד השְבועות' ● שירת קודש: על ביטול הג' שבועות ● מסמך מיוחד: הזכויות של העם היהודי על ארץ ישראל במשפט הבינלאומי
00:37 (04/05/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בנוגע להכרת הטוב בין אדם לחבירו ובין אדם למקום בזמננו בענין מדינת ישראל ● ארץ ישראל בלי מדינת ישראל? ● החסרונות והרשעים לא מפקיעים את מתנת ה' ● הבהרה נחוצה ● יום העצמאות, הלל או תחנון? ● למה צריך לומר תחנון? ● בקיבוץ גלויות צריך להודות ולהלל ● צירוף הדברים אינו סתירה ● מה כלול בתוך "מפיר בריתו של אברהם אבינו"? ● הנהגת החז"א בענין המדינה, ואם אפשר להביא ראיה ממנו ● האם יש חיוב להתבונן מה המצב עכשיו בנוגע למדינת ישראל? ● לימוד זכות בגדר תינוק שנשבה ● האם יש אפשרות לתקן החטא הנורא של כפירה בבריתו של אברהם אבינו?
22:33 (30/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
המקור בחז"ל ● דברי המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין בביאור מלחמת ששת הימים ● זכירת יציאת מצרים ושיעבוד מלכויות לעתיד לבוא ● האם צריך ניסים גלויים כמו ביציאת מצרים ● בנוגע למלחמת ששת הימים ● לא מצוות חדשות, ללמוד מהעבר ● הנס שילדים וילדות משחקים בירושלים ● הדיון הוא עם מי שמכיר בניסי הקב"ה ● האם כבר עכשיו יש לומר חי ה' אשר העלה מכל הארצות ● האם בשביל לומר צריך: קיבוץ גלויות של כל עם ישראל; בית המקדש; שלטון שומר תוצ"צ; משיח? ● כשיש ספק אם הגיע הזמן ● כמה ספיקות במצווה: האם החיוב מדאורייתא; כל יום; בלילה? ● האם המצוה לעלות לארץ ישראל כפוף לביאת המשיח ● הפסק של הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א ● דעת מרן החזון איש בענין עליה לא"י ● מרן החזו"א: מקום שגרים יהודים הוא כשר, מקום שלא הוא טרף
16:10 (04/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת מרן החזון איש זצוק"ל באיסור 'לא תחנם' ● חומר איסור בניית מסגד למוסלמים ● הצנזורה בדברי הב"ח ● איסור לא תעשון כן לה' אלוקיכם ● בענין אחזיה בן יהורם מלך יהודה קודר אזכרות ● המקור שאסור לחתוך אזכרות, וכן האיסור לכתוב במקומו שם של ע"ז ● בענין חורבן יישובים ולמוסרן לערבים, האם יש בזה איסור של לא תעשון כן לה' א-לקיכם ● דברי רבי מנחם זמבה בנושא ● הויכוח עם ח"כ משה גפני בנושא חורבן יישובים ● בנוגע לבחירות כיום
00:54 (01/03/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[1] הכתבה על פגישת משה גפני עם שגריר ארה"ב דן שפירו, שמשה גפני הבהיר לו שאנו מסכימים להחריב כל "ההתנחלויות המבודדות", אולם בתנאי שלא יגעו ביישובים החרדיים ביתר ומודיעין עילית; [2] על כך כתב מורנו הרב שליט"א מכתב לחברי הכנסת החרדיים "האם יש משליחי ציבור של היהדות החרדית שנכללו בכלל מוסרים?"; [3] מכתב תשובתו של משה גפני אל מורנו הרב; [4] מכתבו השני של מורנו הרב למשה גפני, בתגובה למכתבו
חשיבות עליה לא"י מבואר בתורה בהרבה מקורות, וא"כ כעת אשר להגיע לא"י הוא בקלות, החיוב מתגדל כפלי כפליים ● חביבות ארץ ישראל אצל האור החיים הגר"א האור שמח והחזון איש ● ההבדל בין גאולה קמא לבתראה ● חשיבות העליה לארץ ● מכתב מרן האור שמח ● דעת מרן החזון איש ● מקורות לדברי החזו"א ● עלייה כחומה ● כל מה שיותר שומרי תורה ומצוות באים לא"י, מתחזק היהדות בא"י
19:06 (16/12/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בגאולת בעתה יקום מלך המשיח בדרך הטבע ● משיח הוא מלך ● דרגת משיח כשלא זכו ● תהליכי הגאולה בדורינו ● הסתר הגאולה ● מקורות שיש אפשרות שיקום מלך ישראל דרך בחירות ● ההשתדלות בפועל ● דעת הרמב"ן על המלכת מלך בלי נביא ● גם כשהמלך נתמנה מפי נביא, זה רק המלצה אבל עדיין לא נתמנה בפועל ● אפשרות שיהיו מתנגדים גדולים למשיח מצד אנשים שנראים כצדיקים גדולים ● קצת ראיות על שימוש בנשק, ביציאת מצרים, במלחמות מצווה ורשות, בתקופת הנביאים, חזקיה המלך, בתקופת בית שני ● ההלכה ● מלחמות המשיח ● סיבות שיכולים לגרום לטעות חמורה כזאת ● מסקנא, מטרת המאמר הזה
02:22 (27/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מצד אחד החיוב ללמוד להשתמש בנשק ● מצד שני, הגזירות נגד הדת ● וזה כולל גם הפיתוים נגד הדת והנסיונות הקשים שיש שם ● בענין חומר איסור גילוח זקן ● הסיבה לרדיפת הדת בתוך הצבא ● עצה שלא להיגרר בתוך הצבא של עכשיו, ובכל זאת ללמוד להחזיק נשק
22:10 (26/10/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה ● תקציר שלושת השיעורים, [א] חומר בני ט' מדות והתיקון; [ב] השואה והסיבות (בנושא ארץ ישראל); [ג] האם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוה חיובית, קיומית, או הגדרה אחרת ● המשל והנמשל של שיר השירים ● ביאור שיטת סטמר בענין שלש שבועות
13:47 (13/08/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקורות בתנ"ך על הפסקת אש שמחזיק מעמד זמן מסוים ושוב נתפרץ מחדש ● חטא של מניעת גמר הכיבוש ● סיבה נוספת להשארת העמים, כדי שעם ישראל ילמדו לעשות מלחמה ● ויש כמה הסברים על התועלת כדי ללמדם מלחמה ● וכעת נבוא לענין שלנו, האם הפסקת אש היה טעות וחטא או הנהגה עליונה ● לימוד זכות על הממשלה למה הפסיקו המלחמה ולא גמרו אותה ● החלפת הממשלה וחזרה בתשובה בענין שמיטה ● חיוב אנשי חו"ל לבוא לא"י ● הפלישתים בזמן התנ"ך ● למה לא גירשו את הפלישתים
19:23 (27/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
משה רבינו מתחיל לבאר את התורה במצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל ● מצוות כיבוש המוזכר כאן נאמר, גם אם מנהיגי עם ישראל הם רשעים ומחטיאי רבים כמבואר בספרי ● מצוות כיבוש אר"י בזמן הזה ● אפשרות הסבר למה משה רבינו התחיל דוקא בענין א"י ● עזה הוא ארץ ישראל (תוספת ראיות) ● מחלוקת המהרי"ט והרדב"ז
13:52 (23/06/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אנו מוחים על סגירת בית המדרש של ישיבת "עוד יוסף חי" והפיכתו למחנה צבאי. לפי תורת ישראל, הפגיעה בקדושת בית-הכנסת ובית-המדרש מהווה איסור חמור, ואנו דורשים מראשי המדינה לתקן את העוול באופן מיידי ולהחזיר את בית המדרש לבעליו.
17:22 (26/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בעקבות נסיון למסירת קבר דוד לנוצרים ח"ו, נכתב מאמר זה, כדי לחזק ענין של מלכות בית דוד ● דוד המלך בעצמו, הדרגות שלו ● מה שלא היה ● בענין צאצאי דוד ● הבעיות במלכות בית דוד ● המעלות שצריך להיות במלך המשיח, ומה שלא צריך להיות ● מדרגת מלך המשיח יכול להיות גם במדרגה שפלה, וזה נלמד מכח הפסוקים ביחזקאל ● תנאי של מלך המשיח שלא יתגאה ● למה בגאולת בעיתה יהא הגואל בדרגא נמוכה ● איך ניתן לחזק את הבקשה למלכות בית דוד
01:10 (04/05/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דעת האגרות משה ● יסוד היהדות ● למה לא כופים לעלות לארץ ישראל ● האהבה המיוחדת של הקב"ה לעם ישראל ● אהבת ארץ ישראל ● הכרוז של כורש נחשב פקידה ● כשיש פקידה מוטל עלינו לעורר את האהבה ● ביטול ג' שבועות בדורינו ● לא רוצה לעלות, ואומר שהקב"ה לא רוצה ● הלואי היו בני עמי אפילו שמטמאין אותה ● כפייה לישוב ארץ ישראל ● דעת רבינו חיים בתוס' ● חיבוב הארץ לא קשור לדרגה הרוחנית ● חיבוב הקב”ה לכלל ישראל דרך בנין בית המקדש ● תביעה פנימית לבנין בית המקדש ● עלייה להר הבית בזמנינו
23:45 (26/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
המשמעות עברי, שבא מארץ העברים ● קיום המצוות בחו"ל הוא בכדי להכין עצמנו לחזרה לא"י ● החזרה לא"י הוא יסוד של מצוות אנכי ה' א-להיך ● המשל של האשה שצריכה להתקשט גם אם בעלה לא נמצא כדי שלא יהיו עליה חדשים ● חשיבות א"י הוא בין בחלק הגשמי ובין בחלק הרוחני
יש חילוקי דעות האם אנו באתחלתא דגאולה, יש אומרים שכעת המצב שאין כאן כלום מאתחלתא דגאולה ויותר מזה מי שחושב שאנו באתחלתא גאולה הוא בגדר אפיקורס וכדומה ומרחקים אותו מבית המדרש ● נראה להביא ראיה מן הגמרא שהעיקר כדעה שרק אחרי השואה היתה אתחלתא דגאולה, וממילא זה הקמת המדינה ● אנשי סדום בראש ● הסכנה לקרוא לזה אתחלתא דגאולה ● רמז זמן הגאולה ע"פ רבינו האריז"ל זיע"א
16:32 (10/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
התורה כוללת הרבה ענינים, ואם עם ישראל אינו מוכן לקיים כל התורה, משום שלא מוכנים ללמוד מכח התורה מה התורה אומרת אלא מכח מה שנהגו, אז האפשרות לקיים כללות התורה הוא ע"י קיבוץ כל ישראל, מכיון שחלקי התורה מפוזרים בכל עם ישראל ולא ראי זה כראי זה, ורק ע"י הקיבוץ יש אפשרות שאחד לומד מן השני ● דברי הגאון ר' יצחק אלחנן ז"ל בבעיה פוליטית בענין תכלת ● מה לעשות במצב של גזירת קיצוצים בעולם הישיבות
20:08 (01/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עד כמה מדינה יהודית צריכה להתחשב בלחצים בינלאומיים? ● הרב דוד חי הכהן שליט"א - דורון תפילה ומלחמה ● הרב אליהו מאלי שליט"א - נתון להחלטה של גדולי הדור ● הרב יוסי פלאי שליט"א - והבדילנו מכל העמים ● הערות על המאמר של הרב יוסי פלאי מאת מורנו הרב שליט"א ● סיכום לענין אם להיכנע ללחץ האומות למסור חלקי ארץ ישראל או ירושלים או לא
00:56 (10/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הערות והוספות על המכתב של ראש הישיבה הגאון ר' אהרן ליב שטיינמן שליט"א בגזירת גיוס, המכתב נתפרסם י"ט סיון תשע"ג ● הבעיה בגיוס יש שני סוגי דברים ● האם מצאנו בהסטוריה היהודית שמלכי ישראל מבטלים את העם מללמוד תורה ● האם אין לנו נביא לומר מה עלינו לתקן כדי לבטל מעלינו גזירה קשה זו ● גזירת גיוס שנגזר מפי רשעים ויש סכנת קלקול ● חיוב לימוד בפרט ביום שישי ובשבת ● חיוב לימוד תורה שבכתב ע"מ לקיים ● חיוב לכתוב ספרים איך להתנהג בצבא ● להפוך עולמות שיהיו גדודים כשרים בלי בנות ובלי אייפון ● להתחתן לפני גיל עשרים שנה ● האם שבט יששכר התגייס או לא ● בימי דוד המלך
21:44 (07/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם לחגוג את יום ירושלים או לא, תלוי מה רואים שם, ואיך מפרשים המאורעות האלה, האם לראות כל הדברים הטובים שהיו שם, או לראות הדברים השלילים שהיו שם ● מה קרה במלחמת ששת הימים ● התחייבות מצדנו שמחייב נצחון כזה, והנסיון להכחיש כל זה ● חיוב הודאה להקב"ה מביא ישועות נוספות ● גם כשהישועה אינו בשלימות יש חיוב להודות להקב"ה ● חז"ל: כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, בידוע שמוחלין לו עונותיו, ונעשה כבריה חדשה
19:05 (05/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כדי לעשות אומנות צריך מקודם ללמוד האומנות ● מלחמתו של הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר והמתנגדים ● תולדות ● תקיעה בר"ה שחל בשבת ● ראש השנה שחל בשבת, איסור הוצאה במקום התקיעות ● בענין ראש השנה וא' דסוכות שחלים בשבת ● עוד בענין שיטת הגרע"י בענין תקיעה בשבת ● איסור תקיעה בשבת חל בין על התוקע ובין על השומע כשמכוון לצאת ● הגישה של רצון לתקוע צע"ג ● סיכום בענין תקיעה בשבת ● המטרה במאמר זה לחלוק על הגאון רע"י בענין תקיעה בשבת ● בענין תכלת
16:12 (05/07/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כיבוש א"י אף במצב של בדיעבד ● עצת בלעם ● עמון ומואב טהרה בסיחון ● בקשת בני גד ובני ראובן ● ספר דברים ● וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ● השלמת יסוד האמונה של וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא הא-לקים ● תפילת משה רבינו לכניסה לארץ ● הבטחה לעם ישראל בכלל, וליהושע בפרט, לנצחון לשאר חלקי כיבוש א"י ● מלחמת יפתח נגד עמון ● נתוספו שני "כי לעולם חסדו" ● פחד של כל יושבי כנען שהעידה רחב הזונה ● ג' ערי מקלט נוספים בשטח של סיחון ועוג ● דיני שאילת שלום
00:40 (29/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בשאר מצוות אדם צריך לכוון שהקב"ה מצווה אותנו, ואף אם אינו מבין את התועלת של המצווה, מ"מ עושה אותה משום שהקב"ה מצווה, אולם במצות יישוב א"י, עיקר המצווה היא שהאדם צריך להכיר שזה טוב בשבילו, והוא מודה ומשבח להקב"ה שנתן לנו ארץ טובה, אולם אם אדם חושב שבעצם הארץ אינו טובה והיא מביאה רק צרות, אולם בכל זאת מחמת שהקב"ה מצווה לי ליישב כאן אני יושב כאן, בזה לא מקיים המצוה והוא בכלל מואס בנחלת ה'.
21:24 (28/04/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
וְאִמְרוּ הוֹשִׁיעֵנוּ אֱ-לֹהֵי יִשְׁעֵנוּ וְקַבְּצֵנוּ וְהַצִּילֵנוּ מִן הַגּוֹיִם לְהֹדוֹת לְשֵׁם קָדְשֶׁךָ לְהִשְׁתַּבֵּחַ בִּתְהִלָּתֶךָ ● ביאור סתירת הפסוקים בין יחזקאל למלאכי בהסתכלות על שלטון החילוני בתקופת קיבוץ גלויות ● בעלות מדינת ישראל ● סיבות של הנהגת שמים שיבא דרך החילונים ● יש סכנה גדולה להצדיק כל נושא של המדינה, ביאור פסוקי מלאכי ● שלימות קיום ספר 'קול התור' ● חיוב מתנגדים לציונות ● לימוד זכות למי שאינו מקיים את האיזון הנכון ● איך אפשר לעשות שהציבור שומרי תורה יגיע לשלטון
10:03 (21/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הבא להרגך השכם להרגו ● יש ללמוד מהצלחות העבר ● בדורנו כשעם ישראל נלחם בס"ד הצליחו ● קיבוץ גלויות ● אף שאנו לא ראויים הקב"ה עוזר ● בענין הטענות נגד
20:27 (24/07/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עיקר מצוות כיבוש ארץ ישראל הוא על מנת לשמור שביעית. והנה בדורינו נעשה כיבוש א"י חלקית, אולם כמעט ולא ניכר שזה לפני ה' אלא לפני בני ישראל, שהרי מי הולך לצבא, זה חילונים או דתי לאומי, ואלו ואלו לא שומרים שביעית, ואילו אלו שכן שומרים שביעית, כמעט שלא הולכים לצבא, וא"כ לא נתקיים כיבוש א"י לפני ה'...
15:00 (19/06/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
המצב של גבעת האולפנה שיש קנין גמור ליהודים ● להחיל ריבונות על יהודה ושומרון באופן שא"א לגרש את כל הגוים מכאן ● הפרשה של נמכר לעכו"ם ● דעת הרמב"ם והראב"ד בלאו דלא תחנם בישמעאלים ● גילוי הצנזורה בב"ח שוללת את ה'היתר מכירה'
00:38 (01/06/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הציבור הדתי והציבור החרדי צריכים לדעת שיש מלחמה מצד השלטון נגד כללות התורה, שני ענפים מאותו שורש, גזירת חורבן בתים ויישובים, וגזירת הגיוס. וכל אחד וכל ציבור צריך להתנגד ביחד נגד שני הגזירות, ולא ח"ו לומר, שבענין הגזירה נגד ציבור שלי, אני מתנגד לממשלה, ובנוגע לגזירה נגד ציבור השני, אני מצטרף לעליהום, או עכ"פ אני שותק ולא עוזר למאבק נגד הממשלה.
23:17 (28/05/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
"וכעת עתה מתכנן ראש הממשלה והבג"ץ להחריב חלק של הארץ מן השומרון ובנימין ויהודה, ולגרש יהודים מאדמתם להחריב הבתים ובתי כנסיות ובתי מדרשות, ולהפוך אותם לעיירות של מוסלמים ורוצחים ולבנין מסגדים שקוראים שם להשמיד את עם ישראל, ולמקור של שילוח טילים ולקדם להחריב את ירושלים עיר הקודש וכל ארץ ישראל...."
13:02 (02/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ג' טעמים שאסור לשחרר מחבלים. כולל שני מאמרים, אחד מאמר הלכתי ושני מאמר השקפה להבין מה מונח אחורי עיסקת שיחרור המחבלים, שבעצם גם בממשלה ידעו מחומר התמורה, אבל התעלמו מטעמים שכולל כפירה באמונה שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל
01:25 (02/09/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לאור העובדות של חורבן מאחזים, וכוונה להחריב בתים במגרון, צריך לנקוט אמצעיים אשר במצב רגיל לא היינו עושים. נראה שיש להכריז שלא מתגייסים באופן זמני, כדי שיבינו שאנו לא פרייארים שאפשר לגייס אותנו ובבת אחת לירוק בפנים ולהרוס את החיים שלנו,
01:54 (16/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
"אתם בכיתם בכיה של חנם - ואני אקבע לכם בכיה לדורות" ● דברי משה רבינו בתחילת ספר דברים ● חטא המרגלים ● ונכבשה הארץ לפני ה' - בלי היתר מכירה ● מהות מצוות יישוב ארץ ישראל הוא ברצון פנימי, ולא בכפייה ● הסיבות שלא מתגייסים לצבא, והחילוק ביניהם ● הלימוד מן הניסים שהיו ● אין בזה הפגם של "כחי ועוצם ידי" ● התיקון בפרשת בית הספר בעמנואל
01:23 (16/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור מאמר חז"ל שבנות צלפחד היו צדיקות מפני שחיבבו את ארץ ישראל, וביאור למה בחלקת הקרקע יש "שם לאביהם"
00:21 (11/07/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כך אמר בסוף השבוע מורנו הרב יצחק ברנד שליט"א, בראיון ל"כיכר השבת". הפתרון: מצור מתמשך על רצועת עזה, עד השחרור
00:13 (21/06/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לרגל כניסת עשרות ההורים מקדשי ה' מעיה"ק עמנואל לכלא מסר מורינו שליט"א שיעור על דין יהרג ואל יעבור, ערקתא דמסאני, דיני מלחמה בגויים והמסתעף
01:19 (25/04/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה קורה כשקליפת הביצה מתבקעת , האם יוצא ממנו אפרוח מושלם או חלבון נוזלי לבן, תלוי במצב הפנימי. ● ניטיב לבאר זאת בעזרת משל. לבית משפחת מ' הגיע לקראת חג הפסח משלוח ענק, הכולל בתוכו ירקות ומספר נכבד של תבניות ביצים בכדי שיספיקו לכל ימי החג, בעוד אם המשפחה עסוקה בסדרי הירקות במקומם, כבר הספיק בן השנתיים לקפוץ על התבניות, ועד מהרה, לא נותר מכל מלאי הביצים כי אם תערובת דבוקה ודוחה של מה שנקרא בעבר ביצים...
13:42 (08/01/10) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לצערנו הרב יש עדיין רבנים שנותנים היתר לחיילים להשתתף בהרס יישובים, וזה היה אחד מן הדברים בעוכרינו בחורבן גוש קטיף, ואני בא לעורר שזה הזמן לבטל גם ההיתר מכירה להפקיע שביעית זה סיבה לגלות.
01:12 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
קונטרס הקמת ממשלת התורה, ביאור הלכה על חיוב לעשות ממשלת התורה וראשי פרקים של תפקיד ממשלה זו (PDF)
18:36 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מצות חצוצרות בעת צרה ויותר בעת מלחמה, וחיזוק לניצוח במלחמה נגד האויבים (PDF)
האיסלאם הוא כפירה ● ההבדל בין יין נסך, לאיסור לא תחנם ● לא תחנם בהיתר מכירה ● דעת הב"ח בענין לא תחנם בישמעאלים ● מסקנה ● הערה מאת אחי היקר הרב יחיאל שליט"א ● הערת המחבר
09:33 (11/12/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כל אחד צריך לעשות תשובה על החלק שפגע בא"י, ויחד עם זה לעשות מאבק לתת את השלטון ביד שומרי תורה ומצוות שהם יישמרו כל חלקי התורה שכולל כל חלקי ארץ ישראל
01:44 (25/11/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
שלמה המלך ציוה לסרב פקודה והשכר העצום למסרבי פקודה שיכולים על ידי תפילותיהם לבטל גזירות קשות על עם ישראל • נוסף כעת המשך -"כי השוחד יעור עיני חכמים"
12:46 (14/09/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
דברי חיזוק על הקמת בית המדרש "חזון איש" במאחז גבעת ספר שע"י מודיעין עילית, ע"פ דעת מרן החזון איש זצ"ל
03:23 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● בנושא הויכוח הגדול אודות הכיבוש של מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים, אם היה ברצון הקב"ה, או נגד רצון הקב"ה ● בעניני ארץ הקודש ● סיפור הסייעתא דשמיא ● מראש אמנה ● יפתח בדורו ● עמדת המשגיח ● הקב"ה עם הגולן ● פינוי מאחזים - גזירת שמד (PDF בגודל A5)
01:59 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ושפל אנשים יקים עלה, ביאור ענין של משיח בגאולת בעיתה שהוא בדרגא נמוכה מכל הבחינות, והעולם מתנהג בנסים מלובשים בטבע, ובסופו דרושים בס' בראשית והמקביל לזמנינו שהתחפשו תהליכי הגאולה בתוך מדינה חילונית, ואיך הקב"ה כביכול "התחפש" בתוך הבריאה, ביסוד של מלא כל הארץ כבודו. ובתוכו, ויכוח גדול בין יהדות החרדי ודתי לאומי, הבעיות שיש בכל חוג. כמה בעיות שיש בתוך עם ישראל ונסיון לתיקונם, תאונות דרכים ועוד, הקילקולים שיצאו מטלויזיה, והבעיות במקצת מקומות שמוכרים האב וחמיו לבחינת עבד עולם, ע"י שאין מוכנים להתחתן עד שההורים יתחייבו בדירה או מחצה, והוא בבחינת על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים, ולפעמים מתים מזה, וזה בגדר גרם רציחה על טהרת הקודש (PDF)
20:28 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה (א) הכנתנו לתקופת וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק. (ב) העתק זוהר וישלח דף קע ע"א כי עלה השחר. (ג) תרגום. (ד) קיבוץ גלויות בזמננו. (ה) עוד כמה מדרשים באותו דרך. (ו) כבדות בשינויי דרך. (ז) ביאור שלטון החרדי לפני ביאת משיח. (ח) התקפה נגד המעשים ולא נגד האנשים. (ט) מקור בזוהר על טעות יסודי בועידת שלום, והלימוד מזה לעבודת ה'. (י) מלחמה או שוחד. (יא) ביאור הנסים שהיו במלחמת ששת הימים, לפי המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין ז"ל. (יב) קצת הסבר על השלטון החילוני הקודם לשילטון החרדי. (יג) חיוב התבוננות בניסים הוא חיוב מדאורייתא ונפקא מינה לדינא. (יד) הקושי בהצדקת הדעה המנוגדת. (טו) בענין חצוצרות מלחמה. (טז) גיטי מלחמה. (יז) בתי דינים ותקנות. (יח) הכנתנו לבנין בית המקדש. (PDF)
00:25 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
קונטרס חשיבות ארץ חמדה, חשיבות התישבות בכל שטחי א"י ואין לנו רק התורה שנתנה למשה רבינו ע"ה ומצוה לומר האמת אף שמקבלים בזיונות מזה, והסברת התקופה. מהדורא שנייה מורחבת (PDF)
23:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור איך אפשר להכיר האמונה של יהודי ע"י תמיכתו בעיר עמנואל. וכן מכתבים שנכתבו בעיקבות הפיגועים בעמנואל וחיזוק העיר. (PDF)
00:14 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חיוב גירוש גוים שאין מקיימים ז' מצוות, וכ"ש אומה שמסכנת קיומינו, וחיזוק למתנחלים שמקיימים מצות ביעור ע"ז, והבטחה לניצוח במלחמה ● סימן א' במצות לא ישבו בארצך, ומצות והורשתם ● סימן ב' בדיני גירוש עכו"ם מחמת סכנה ● סימן ג' בענין שאילת שלום לפני המלחמה ● סימן ד' מצוות שנוהגות לפני ביאת המשיח ● (PDF)
01:36 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאורים לאורך פרשת וירא ממצות מילה עד העקדה לסימן בתהליכי הגאולה, מזמן אור החיים הקדוש הגר"א והבעש"ט עד הסכם "וויי", והתחלפות הממשלה לממשלה שבקדושה, ובנין בית המקדש. כולל הוספות. (PDF)
18:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
קונטרס להוציא בלעו מפיו א) ביאור הסתירה בין ירידה רוחני לאתחלתא דגאולה ב) דברי האור החיים הקדוש מישבים הסתירה ג) ביאור הפסוקים ושבתי את שבותהן את שבות סדום ובנותיה. ד) איך אפשר לאדם פשוט שישיג שיצטרפו אליו נשמות קדושות וגבוהות. ה) אם מותר להלעיג על מצות שנתחדש אפשרות קיומה. ו) מצות העמדת מלך אם זה שייך לפני ביאת המשיח. ז) הקילקול והתיקון שנעשה ע"י התנגדות לחדש ולמלכות לפני משיח ח) בענין חילול ה' והיפוכו בהקמת המדינה (PDF)
03:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ארץ ישראל לא למכירה, לא בשש שנים ולא בשביעית
02:53 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
"מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ", לבאר חיוב השתדלות להרבות ילדים, בין מצד חיוב 'לא תוהו בראה לשבת יצרה' ובין מצד חיוב התנחלות ● להרבות ילדים מקרב את הגאולה ● המסירות נפש למען ריבוי ילדים מחזק האחיזה בארץ ישראל ובפרט ביש"ע ● יש השפעה בחיזוק להרבות ילדים גם במצע הפוליטי
02:01 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ביאור תקופת שיבת ציון המבואר בנביא יחזקאל, שהמנהיגים הם מסדום, וציבור שומרי תורה ומצות הם כפופים תחתיהם, והסיבה לכך, בגלל חטאים בתוך ציבור שומרי תו"מ ● יום העצמאות ● ענין נבואת יחזקאל ● שיבת ציון ע"י אנשי סדום ● הטענה על שומרי התורה ● הריאקציה של הגאון הרב שמואל טל שליט"א ● אנו נמצאים על חבל דק בין שתי גדות הנהר, וצריך להזהר שלא ליפול לא לימין ולא לשמאל ● הבעיות החמורות בפסק 'שלום תמורת שטחים' ● מרידה באומות ● הערבים רוצים את הכל ● מלחמת דת ● מטרת השמאל לעקור את הדת ● הרבה רבנים הולכים בכיוון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ● תוצאה מזה שמוכרחים להסביר התקופה ע"י יחזקאל פרק טז ● חומרת החטאים של שומרי התורה ● יש מציאות של טעות בגדולי ישראל ● ע"י קיום ביעור חמץ כהוגן יפול שילטון ערב רב וסדום ● מן הבעיות במכירת חמץ ● עקירת כל התורה ע"י הערמות ● עפי"ז מובן קיבוץ גלויות ע"י אנשי סדום ● ושבתי את שביתהן את שבות סדום ובנותיה
20:51 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
האם האיחוד לאומי צודק שמתעקשים שלא להכנס לממשלה שמדבר על מסירת חלקי א"י לגוים אף שאומרים שלא רוצים לתת בפועל.
21:06 (13/01/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה (א) זמן הכיבוש. (ב) האיסורים שיש בהחזרת השטחים. (ג) בענין איסור מוסר. (ד) בדיקה אם היה הנידון על שלו. (ה) גדר סכנה אם מחזירים. (ו) אם זה גדר סכנה כשאין מחזירים. (ז) הדרכות שנתן החפץ חיים ז״ל לפני מלחמת עולם השניה. (ח) קצת ביאור סוגיה של מוסר. (ט) אם הגוים פיקחים אין עושים מלחמה. (י) בענין נפילת מלחמה. (יא) חשש מלחמה אף אם מחזירים. (יב) אם אפשר לסמוך על האמריקנים שישמרו אותנו. (יג) רגזנות גוים אינו סיבה לפחד. (יד) רציחה ע"י ערבים פרטים אם נחשב לפ״נ להתיר החזרת שטחים. (טו) מסקנא לענין סכנה. (טז) ביאור חטא מרגלים בזמנינו. (יז) הנהגת רבי יוחנן בן זכאי. (יח) במקום שיש חטא מרגלים אם שייך התר של פיקוח נפש. (יט) שני סוגי גלות, גלות מן הארץ וגלות הרוח בארץ. (כ) ביאור הרמב״ן. (כא) איסור להתחבר עם רשעים. (כב) מסקנא לדינא.
02:30 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מקום בית המדרש, בפאתי שכם ע"י מחנה הצבאי הנקרא חטמ"ר שומרון או מחנה חורון או בה"ד 3, מקום שמשם היו יוצאים האוטובוסים לקבר יוסף. מטרת העיקרי של בית המדרש, למחות נגד הפקרות קבר יוסף לידי המחבלים, שזה מכירת יוסף של זמנינו.
20:30 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פינוי המאחזים נעשה לא משום שהם לא חוקיים אלא יש כאן מלחמת דת ● יסוד המאחזים הוא, שמפרסמים מה שכתוב בתורה שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל, בגלל שאנחנו עם הנבחר, ושארץ ישראל שייכת רק לנו
11:19 (20/10/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מה יכולים ללמוד מנסים ומה לא • ביאור הנסים של מלחמת ששת הימים • מתוך השיעור שניתן ע"י בית מדרש חז"א במאחז גבעת ספר, כ"ו תשרי תש"ע
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז
קובץ גליונות "בריתי יצחק"
אסופת כתבי ומאמרי מורינו הגאון הרב יצחק ברנד שליט"א בעניני ארץ הקודש וגאולה

תגובות: -1
צפיות: -1