יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
21:25 (13/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
לענין קדושה ● שֵׁם חו"ל ● חיוב מצוות בעבר הירדן ● עומר ושתי הלחם ● מקור השיטות שעבר הירדן מחויב רק מדרבנן ● בשיטת הרמב"ם ● ראיה נוספת ● במדרש מבואר שעומר אפשר להביא מעבר הירדן ● איזה פגם ויתר משה רבינו לבני גד ובני ראובן ואיזה לא ● האם עבר הירדן הוא מהבטחת האבות ● הרמב"ן ● תמיהה על דברי אור החיים הקדוש שס"ל שעבר הירדן אינו בכלל מתנת אברהם אבינו ● דעת הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל ● מסקנא
12:03 (07/02/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] איסור הרכבת אילן ● [ב] חומרת הרכבת אילן על כלאי זרעים וכלאי כרם ● [ג] כלאי זרעים וכלאי כרם אסור לקיים ● [ד] מה הדין בהרכבת אילן אם יש בזה איסור קיום ● [ה] יש בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים ● [ו] ראיה מן הירושלמי שאין איסור בקיום הרכבת אילן ● [ז] להרבה ראשונים מפורש בבלי שמותר לקיים הרכבת אילן ● [ח] ראית החזו"א שיש איסור קיום בהרכבת אילן והדחיה ● [ט] דעת החתם סופר ● [י] סיכום
15:20 (17/01/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הרכיב תפוז על גבי חושחש אם יש בו ערלה או כלאים ● בדיני ערלה ● לענין כלאיים ● קושיה גדולה על דעת הרמב"ם ● שלשים יום לפני ראש השנה ● סיכום ● לענין ערלה ● תפוז ע"ג חושחש אם יש בו ערלה, וממתי מודדים, ואם יש בו כלאים ● דעת הגר"ש וואזנר זצ"ל ● בהרכבת תפוז ע"ג חושחש מודדין ערלה מהאילן הראשון ● דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ● סיכום לענין הרכבה ע"ג חושחש לענין ערלה ● האם יש איסור הרכבה של כלאים בתפוז ע"ג חושחש או לא ● הבדל בין כלאי זרעי להרכבת אילן
19:19 (14/09/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פסיפלורה (שעונית סגולה) לענין ערלה ● האם שייך לעשות פסק חילוק בין ספרדים לאשכנזים, במקום שאין לזה שום בסיס מקורי מתקופת הב"י והרמ"א? ● האם ניתן ללמוד היתר לפסיפלורה שלא יהא בו איסור ערלה ממה שהגאונים ראשונים ואחרונים התירו את החצילים? ● ערלה בחצילים ● דברי החזון איש בביאור היתר חצילים ● רבני דורינו שאוסרים הפסיפלורה מדין ערלה
20:01 (22/10/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מעשר שלא הגיע עדיין לרשותו ● אם אפשר למנות שליח כללי לעשר כשעדיין הפירות אינן ברשותו ● בענין גוי אם יכולים להפריש תרומה בשבילו ● נסיון למצוא היתר לחנות של גוי או שותף גוי שקנו טבל והמשגיח מעשר כשזה כבר ביד הגוי או שותפות גוי ● בענין חצי של ישראל וחצי של גוי אם אפשר לעשות תרו"מ מדין מיגו ● היתר רשז"א זצ"ל שאם התרומה והמעשר של ישראל מהני לתרום על פירות הגוי
12:55 (04/10/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה ● פרק א' לענין חילוק בין ישיבת הארץ לבין מצוות התלויות הארץ ● פרק ב' לענין גבול דרומי לגבי קדושת מצוות ● קושיה מן הספרי שיש מי שטוען שיש להוסיף בדרום את המדבר ● סיכום לענין מצוות התלויות בארץ ולענין יישוב א"י ● לענין יו"ט שני
11:22 (21/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין הר ההר ולבוא חמת ● א"י בחיוב מצוות מגיע עד הפרת ● בעניין דמשק ● יש סתירה גדולה בגבול צפון בין מה שנאמר בתורה ובין מה שנאמר ביהושע, שהרי בגבולי דרום, כל מה שנאמר בתורה גבול דרום, נאמר ביהושע בנחלת שבט יהודה בתור גבול דרום, משא"כ בגבול צפון, כל מה שנאמר בתורה, לא הוזכר אפילו עיר או גבול אחר בשבטי צפון כמו אשר או דן, והיינו לבוא חמת והר ההר.
אודות בריתי יצחק
מאמרים חדשים
ארץ הקודש וגאולה
בית המקדש וקרבנות
גדולי ישראל
גוש קטיף
גירות
הלכות נשים
פיקוח נפש
זרעים
חדשות
מכירת חמץ
מנהיגות תורנית
עירובין
ענינים שונים
קברים
שביעית
שבת ומועדים
תכלת בזמה"ז