יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 

ספר החזרת שטחים ביאור הלכה בענין החזרת השטחים הקדמה (א) זמן הכיבוש. (ב) האיסורים שיש בהחזרת השטחים. (ג) בענין איסור מוסר. (ד) בדיקה אם היה הנידון על שלו. (ה) גדר סכנה אם מחזירים. (ו) אם זה גדר סכנה כשאין מחזירים. (ז) הדרכות שנתן החפץ חיים ז״ל לפני מלחמת עולם השניה. (ח) קצת ביאור סוגיה של מוסר. (ט) אם הגוים פיקחים אין עושים מלחמה. (י) בענין נפילת מלחמה. (יא) חשש מלחמה אף אם מחזירים. (יב) אם אפשר לסמוך על האמריקנים שישמרו אותנו. (יג) רגזנות גוים אינו סיבה לפחד. (יד) רציחה ע"י ערבים פרטים אם נחשב לפ״נ להתיר החזרת שטחים. (טו) מסקנא לענין סכנה. (טז) ביאור חטא מרגלים בזמנינו. (יז) הנהגת רבי יוחנן בן זכאי. (יח) במקום שיש חטא מרגלים אם שייך התר של פיקוח נפש. (יט) שני סוגי גלות, גלות מן הארץ וגלות הרוח בארץ. (כ) ביאור הרמב״ן. (כא) איסור להתחבר עם רשעים. (כב) מסקנא לדינא. *אובייקט:החזרת-שטחים*

 
 

20:28 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הקדמה (א) הכנתנו לתקופת וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק. (ב) העתק זוהר וישלח דף קע ע"א כי עלה השחר. (ג) תרגום. (ד) קיבוץ גלויות בזמננו. (ה) עוד כמה מדרשים באותו דרך. (ו) כבדות בשינויי דרך. (ז) ביאור שלטון החרדי לפני ביאת משיח. (ח) התקפה נגד המעשים ולא נגד האנשים. (ט) מקור בזוהר על טעות יסודי בועידת שלום, והלימוד מזה לעבודת ה'. (י) מלחמה או שוחד. (יא) ביאור הנסים שהיו במלחמת ששת הימים, לפי המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין ז"ל. (יב) קצת הסבר על השלטון החילוני הקודם לשילטון החרדי. (יג) חיוב התבוננות בניסים הוא חיוב מדאורייתא ונפקא מינה לדינא. (יד) הקושי בהצדקת הדעה המנוגדת. (טו) בענין חצוצרות מלחמה. (טז) גיטי מלחמה. (יז) בתי דינים ותקנות. (יח) הכנתנו לבנין בית המקדש. (PDF)