יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ההלכה והמציאות ● דו"ח הרבנות הראשית: ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת המצוות.97 אחוד מן המתגיירים, כשמגיעין לגט אינם שומרים תורה ומצוות ● דברי הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל
12:43 (22/03/13) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

דו"ח הרבנות הראשית: ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת המצוות. 97 אחוד מן המתגיירים, כשמגיעין לגט אינם שומרים תורה ומצוות, עי' עמודים 105 106 *אובייקט:דוח הרבנות הראשית* דברי הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל שו"ת היכל יצחק (אבן העזר א סימן כא ג): ודע שאעפ"י שהדין כבר מימי התנאים ז"ל הוא שבדיעבד כולם גרים הם, יש לי חשש רציני בזה"ז, לפי שלפנים בישראל, היה העבריין נבזה ונרדף בעמו, וע"כ כשקיבל עליו גוי יהדות, אעפ"י שהסיבה הראשונה שהניעתו לכך היתה אישות, הרי ידע שיהא מצבו רע מאד בחברה היהודית, (ומהחברה הגויית יהא תלוש ונעקר), אם לא יתנהג כתורה, משא"כ בימינו שכ"כ הרבה יש חפשים, ולא רק שאינם מתקשים בגלל זה, אלא שעומדים עוד בראש האומה והקהלות, וע"כ יש לחוש שאיננו באמת מקבל עליו לשמור את המצוות, אלא שמשום הסיבה, הוא אומר בפיו, אבל לבו בל עמו, והריטב"א אומר שאגב אונסו גמר וקיבל, ובימינו י"ל שאגב אונסו הוא אומר מה שאומר אבל למה לו לגמור בדעתו לשמור באמת וד"ל, וע"כ היום האחריות מוטלת ביותר על הרב להתבונן בכל מקרה עד שתתישב דעתו עליו שבני אדם הללו מסתבר שבאמת ישמרו את דת קדשנו.

 
ההלכה והמציאותדו"ח הרבנות הראשית: ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת המצוות | פורמט PDFדו"ח הרבנות הראשית: ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת המצוות | פורמט וורד
 

20:04 (12/02/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תשובת הראי"ה קוק זצ"ל שגרים שאינו רוצים לקיים מצוות גם בדיעבד לא חל, רק כדי להתיר אשת איש חוששין לחומרא. "ובודאי שחלילה לשום בד"ח לתן רשות לגיירם לכתחילה, ולא להכניסם בחו"ק אפילו אחר שנתגיירו, כמש"כ. ואיני רואה צורך להאריך בזה מפני פשיטותו"