יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
לא לעשות שיטה שעיקר התשובה של האדם היא ללכת לעבר הים, אלא להשאר כאן בא"י ולחזור כאן בתשובה ● ביאור ענין משיח בדרגא גבוה או בדרגא נמוכה ● חזרה של כ"ק האדמו"ר יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א מאומן בערב ראש השנה ● מה שאמר רבי נחמן זצ"ל ללכת לאומן, זה היה בתקופה שהחסידים שלו גרו ברוסיא ואוקריאנה, ושם לא היה צורך ללכת לעבר הים לאומן
01:11 (20/12/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

דברים פרק ל יג וְלֹא מֵעֵבֶר לַיָּם הִוא לֵאמֹר מִי יַעֲבָר לָנוּ אֶל עֵבֶר הַיָּם וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ וְיַשְׁמִעֵנוּ אֹתָהּ וְנַעֲשֶׂנָּה: מכאן אנו למדים, שמי שדר בא"י, שלא לעשות שיטה שעיקר התשובה של האדם היא ללכת לעבר הים, אלא להשאר כאן בא"י ולחזור כאן בתשובה ומכאן קושיה גדולה על חלק גדול של חסידי ברסלב שעושים עיקר מזה לנוסע מא"י לאומן לראש השנה, ומוציאים הרבה כסף על זה ועושים מזה יסוד היהדות, והרי כאן התורה מזהיר שלא לעשות עיקר ממה שצריך ללכת לעבר הים. ומה שאמר הרבי נחמן זצ"ל ללכת לאומן, זה היה בתקופה שהיהודים שהיו חסידים שלו גרו ברוסיא ואוקריאנה, ושם לא היה צורך ללכת לעבר הים לאומן, אבל כעת שנמצאים בא"י, אז אומן היא מעבר לים, ויש טרחה גדולה והרבה הוצאת כסף לנסוע לשם, אז בזה הזהירה התורה שלא לעשות מזה עיקר וחיוב. ועוד דבר שהיא בעיה גדולה מאוד, הוא שעושים מזה הנהגה כללית, וידוע שיש הרבה חסידי ברסלב שהם עניים גדולים ואין להם את האפשרות לשלם את הנסיעה שעולה הרבה כסף, ובעקבות זה אינן מפרנסים את האשה וילדים כראוי, או שעושים חובות במכולת וגמ"חים וכו' ואינן משלמים את החוב ונשארים בכלל לוה רשע ולא ישלם, וידוע איך רב נחמן זצ"ל הזהיר על גודל האיסור של לוה רשע ולא ישלם, ובכלל, חסידות ברסלב הוא לא חסידות של עשירות אלא חסידות של עניות, ואם יש גבירים ביניהם, זה יוצא מן הכלל. ויש הרבה מבעלי מכולת שתובעים את האנשים לשלם החוב המצטבר, והקונים עונים להם אין לנו, ואח"כ נוסעים לאומן, ובעל המכולת שואל, לאומן שאין לך חיוב מדאורייתא ללכת יש לך כסף ולשלם לי החוב שמגיע לי אין לך כסף, וזה לא אחד ולא שנים אלא הרבה. ויש לחץ חברתי עצום בין מצד חלק המנהיגים ובין מצד החברים, ללכת לאומן, ואדם שאין לו את האפשרות לנסוע נלחץ ונכנס לחובות שאינו מסוגל לעמוד, וזה אחריות של המנהיגים שאין מתרים על זה. התעמולה הגדולה עושים גם חברות הנסיעות, שהם מרויחים הרבה כסף ע"י הנסיעות. עוד בעיה אחרת, שהנהירה המסיבי איבד הפרופורציה שלה, ועושים מאומן מעין תחליף לירושלים, וע' ברכות סג. בענין חנינא בן אחי רבי יהושע שהיה מעבר שנים וקובע חדשים בחו"ל, ואז רצו חכמי ישראל שבא"י להחרים אותו, והוא טען שגם רבי עקיבא עשה כך, והם אמרו לו שהוא לא הניח כמותו בא"י, אבל עכשיו גדיים נעשו תיישים ונשתנה הענין. והטעם שאסור לקבוע חדשים בחו"ל משום מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים והיינו שמערכת התורה צריך להיות עיקרי בא"י ולא בחו"ל, ורק אם אין עצה עושים בחו"ל. וממילא ג"כ לענין זה אפשר לומר, שכל מה שרבי נחמן זצ"ל אמר לעשות קיבוץ בראש השנה באומן, זה כל זמן שלא נבנתה א"י אבל כשנבנתה א"י נשתנה הענין וצריך לעשות הקיבוץ הגדול בא"י. כעת שמעתי, שהדברים התחדדו בצורה קיצונית מאוד, שהרב ארוש נ"י אמר, כשיבנה בית המקדש, ועדיין אין תחיית המתים, אז כל עם ישראל יהיו חסידי ברסלב, ואז כל הזכרים יסעו לאומן לראש השנה, ומה עושים עם הקרבנות, אז ישאירו עשרה כהנים לעבוד עבודת הקרבנות, ושאר יסעו לאומן. הנה זה עבר כבר כל הגבולות, שעושים את העיקר אומן ואת הטפל ירושלים, ומה שטוענים שזה לא אומן אלא רב נחמן, היא גופא קשיה, שמגדילים את רבי נחמן יותר מכביכול הקב"ה, שירושלים היא מקום שמתגלה כבוד שמים בעולם, ועושים רבי נחמן זצ"ל לעיקר. וכן עצם מחשבה שכל ישראל יהיו חסידי ברסלב, הוא דבר שאין הדעת סובלתו, וזה שייך גם אם יאמרו דבר כזה על חסידות אחרת ולאו דוקא ברסלב, אולם צריך לדעת שיש הרבה דרכים בעבודת השם. וכן סנהדרין הגדול בירושלים בלשכת הגזית היה מורכב מע"א ת"ח, ואף שיש ראש סנהדרין, אבל לא תמיד הלכה כמותו, (בענין תפילת ערבית רשות או חובה שדעת רבן גמליאל שהיא חובה ודעת רבי יהושע שהיא רשות קיי"ל שהיא רשות) וגם המאמר שחז"ל אומרים יפתח בדורו כשמואל בדורו, גם זה לא נותן כח בלתי גבולי למנהיג, והרי עיקר מה שמבואר חז"ל הוא בעובדא דרבן גמליאל עם רבי יהושע במעשה של קידוש החדש שרבי יהושע נכנע לו, (ר"ה כ"ה.) אבל הרי כשעשה רבן גמליאל הדבר שלשה פעמים והשפיל את רבי יהושע בגלל שלא נכנע לו, אז הורידו את רבן גמליאל מגדולתו כמבואר כל זה ברכות כז: וכן במעשה של רבנן גמליאל בר"ה מבואר שהיה בגדר ב"ד ולא בגדר יחיד. שהרי הוזכר במשנה תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כה עמוד א בא לו אצל רבי דוסא בן הורכינס, אמר לו: אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל - צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו, שנאמר (שמות כד) ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל, ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים - אלא ללמד שכל שלשה ושלשה שעמדו בית דין על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה. ומי שטוען הרי התורה לא חייבה ללכת לירושלים בראש השנה אלא בג' רגלים, מ"מ כל זה שלא עושים עיקר מקום אחר, אבל כאן שעושים מאומן והיינו מרבי נחמן כעיקר הכל, זה פגיעה גדולה בכבוד שמים. ואף שלא כולם חושבים עד כדי כך, מ"מ כיון שיש כבר אלה קיצונים שירדו לגמרי מן הדרך אז יש שהם כך בגדר למחצה ולשליש ולרביע. ואחד מן הבעיות היא ג"כ לכל המושג שמדברים על "צדיק האמת" היינו שיש רק צדיק אחד שהוא נקרא "צדיק האמת" וכולם טפילים לו, ויש שמכוונים זה על רבי נחמן צ"ל ויש על מי שהוא אחד שאינו נודע, וכל זה נגד השקפת התורה, שיש באמת הרבה צדיקים וכל אחד הבחינה שלו, אולם לעשות אדם אחד לצדיק האמת, וכאילו שהוא הוא צדיק האמת ואחרים הם צדיקים שאינן אמת, זה כבר עבר את הגבולות. בעיה זו לא רק אצל ציבור שנקרא חסידים, כי זה שייך גם בציבור הנקראים ליטאים, שמעלים אדם גדול אחד, שיהא ת"ח גדול כמו שיהא, ואומרים שלא שייך אצלו לא טעות ולא חטא, ואין רק אמת אחת וכולם בטילים לעומתו, וכולם מחויבים להיות תלמידיו ואין שום אחד שיכול להעיז לחלוק עליו אפילו אם יביא ראיות נגדו, ועצם העובדה שמעיז לחשוב אחרת ממנו זה כבר בגדר יורד מן הפסים, וזה בגדר אותו בעיה הגדולה של בחינה של "צדיק האמת" רק בנוסח ליטאי. ביאור ענין משיח בדרגא גבוה או בדרגא נמוכה וז"ל האור החיים הקדוש פ' בלק על הפסוק דרך כוכב מיעקב וכפל הענין ושינוי הלשון יתבאר ע"פ דבריהם ז"ל שאמרו שאם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל, יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל ישראל מן השמים במופת ואות, כאמור בספר הזוהר (ח"א קי"ט. וח"ג רי"ב:) מה שאין כן כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויים לה, תהיה באופן אחר, ועליה נאמר (זכריה ט ט) שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור, והוא מה שאמר כאן כנגד גאולת 'אחישנה', שהיא באמצעות זכות ישראל, שרמז במאמר אראנו ולא עתה, אמר דרך כוכב שיזרח הגואל מן השמים, גם רמז לכוכב היוצא באמצע השמים לנס מופלא כאמור בספר הזהר (שם) וכנגד גאולת 'בעתה' שרמז במאמר אשורינו ולא קרוב, אמר וקם שבט מישראל, פרוש שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך טבע, על דרך אומרו (דניאל ד יד) ושפל אנשים יקים עליה, שיבוא עני רוכב על חמור וימלך ויעשה מה שנאמר בסמוך ובאמת המקור של האור החיים הוא בגמרא (סנהדרין דף צח.) אמר רבי אלכסדריא רבי יהושע בן לוי רמי כתיב וארו עם ענני שמיא כבר אינש (דניאל ז), וכתיב עני ורוכב על חמור (זכריה ט ט), זכו עם ענני שמיא לא זכו עני ורכב על חמור, ועל זה ביאר האור החיים שענני שמיא היינו דרך ניסי ועני רוכב על חמור היינו דרך טבעי. וצריך לבאר מה באמת הסיבה לכך שאם יהיו עם ישראל בדרגא גבוה יתגלה הגואל בדרגא גבוה ואם יהא גאולת בעיתה יהא בדרגא נמוכה ונראה לכאורה לומר, שאם עם ישראל יהא בדרגא גבוהה, אז אף אם יהא הגואל בדרגא גבוה ויעשה אותות ומופתים, יכלו הציבור להבין שהוא רק שליח של הקב"ה ולא יגביהו אותו למעלה ממה ששייך, אבל כשיהיו בדרגא נמוכה, אם יופיע כאן אדם בעל מופת גדול ויעשה אותות ומופתים, כבר יאמרו שהוא נתהפך לקרוב של כביכול והכל תלוי בו וישכחו ח"ו את הבורא עולם, או מעין שיתוף, שמשיח הוא הוא הצדיק האמת ולא שייך אצלו לא טעות ולא חטא. והרי על רבי נחמן שעדיין לא שמענו ממנו שעשה אותות ומופתים, רק שהחזיר בתשובה הרבה אנשים, כבר מגיע המצב של הגזמה מעל ומעבר, מה יהא כשיגיע משיח בדרגא גבוהה, ויעשה אותות ומופתים, ויקבץ נדחה ישראל, וכו' וכו' אז כבר יעשו ממנו הכל ולמעלה מבחינת אנוש, ויאמרו שלא שייך אצלו לא טעות ולא חטא. כל השפע הרוחני בא דרכו וישכחו את הבורא עולם. (וע' יחזקאל מ"ג ז-ט שגם אצל משיח שייך טעות וחטא) וע' במאמר ושפל אנשים יקים עלה, שהובא הרבה מקורות שגם אצל משיח שייך טעות וחטא, רק שמ"מ הוא מלך שעושה התפקיד הכללי שלו, וא"כ יותר טוב שיהא אדם בדרגא נמוכה, שיעשה מלחמות בצירוף של הרבה לוחמים ויחזיר עם ישראל בתשובה בצירוף של הרבה מחזירי בתשובה אחרים, ואם עדיין לא יבנה בית המקדש, הוא יבנה בית המקדש בצירוף של גדולי חכמים שבדורו וכמו בזרובבל שבנה בית המקדש בצירוף של יהושע כהן גדול כמבואר בספר חגי וספר זכריה. ויהא מלך מה ששייך למלכות, אבל יהא שם גם נביא ולאו דוקא הוא, ויהא ראש סנהדרין ולא הוא, ואז לא יעשו ממנו יותר ממה ששייך לעשות כן לבן אדם. הרמב"ם בהל' תשובה פ"ט הל' י', שמעלה משיח לדרגת נבואה קרוב למשה רבנו, מדבר בגאולה אחישנה ולא בגאולת בעתה או עכ"פ רק בתור אפשרות והרי בהל' מלכים מתאר משיח בדרגא הרבה יותר נמוכה. והיינו בדרגא של בר כוזיבא, והוא לא היה נביא וגם לא ראש סנהדרין. ואז יבינו שאחד יש רק אחד, וזה ה' הוא הא-להים. נכתב בעי"ת כ"ו אלול תשע"ב בעת השיעור ביום חמישי פ' נצבים, העירו לי, שענין של "צדיק האמת" הוא מושג כללי ולא מתייחס לאדם מסוים, ואם זה כך, אז השגה שלי על זה מתייחס רק למי שמייחס "צדיק האמת" לאדם מסוים וטוען שרק אדם אחד מקבל תואר זה וכולם הם חוץ לגדר זה. חזרה של כ"ק האדמו"ר יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א מאומן בערב ראש השנה תשע"ג האדמו"ר שליט"א נסע לאומן לפני שבת פ' נצבים כדי להיות שם עד לאחר ראש השנה, אולם בשבת קודש פ' נצבים קיבל הערה מן השמים והעירו לפניו הפסוק שנאמר אצל לוט "ההרה המלט", ופירש את ההערה שצריך להמלט מאומן ולנסוע להר ציון בירושלים, ואז במוצאי שבת ארגן את עצמו וכל הנלווים עמו לנסוע בחזרה לירושלים, וכן הגיע בבוקר של ערב ראש השנה לירושלים ועשה את היו"ט בבית המדרש החדש שלו. ובאמת כבר לפני שנסע לאומן, כבר אמר שיש להשאר בארץ ישראל וארגן מנין בבית המדרש החדש שלו בירושלים למי שאינו נוסע לאומן רק שהוא עצמו היה לו אילוצים לנסוע לאומן אבל לבסוף בגלל ההערה מן השמים החליט לחזור בער"ה. והדבר כבר נתפרסם בהרבה מקומות וברור שבראש השנה הבא יהא זה השלכות רבות של הרבה מחסיד ברסלב שלא יסעו לאומן וא"כ יש כאן הערה מן השמים שנגמרו התיקונים באומן וכעת המקום הוא בעה"ק ירושלים אולם כעת חנוכה תשע"ג הוטל עליו לחץ עצום מצד חסידי ברסלב והכריחו אותו לנסוע לאומן, ושמעתי הסבר התנצלות על זה שאילו היו חושבים שרק אומן זה העיקר ולא ירושלים, אז היה בעיה רצינית אבל אם אומרים ששניהם חשובים זה כבר לא כ"כ בעיה, עכ"פ זה הלימוד זכות אחרי הלחץ. והדברים מתקדמין לאט לאט.

 
מאמר מאת כ"ק האדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א על חשיבות קיבוץ חסידי ברסלב בעה"ק ירושלים ת"ו בראש השנהמאמר ולא מעבר לים היא || להורדה והדפסה
 

01:41 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מאמר תגובה מאת הגר"י ברנד שליט"א למאמרו של הגר"מ צוריאל שליט"א בעניין הנסיעה לאומן לראש השנה.