יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
כל אחד צריך לעשות תשובה על החלק שפגע בא"י, ויחד עם זה לעשות מאבק לתת את השלטון ביד שומרי תורה ומצוות שהם יישמרו כל חלקי התורה שכולל כל חלקי ארץ ישראל
09:33 (11/12/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הממשלה בהדרכת השמאל והבג"ץ גוזרת הרבה גזירות קשות, הקפאת בניה, חורבן מאחזים, הבאת גוים לרבבות, תהליך הקמת מדינה פלשטינית, והכל אותו שורש, שהוא נהיה ככל הגוים, לא רוצים שא"י יהא רק ליהודים, כי זה מכריז שיש תורה ויש בורא עולם, והקב"ה בחר בעם ישראל להיות עם הנבחר והם לא רוצים לא את התורה ולא את הבורא עולם, ולא רוצים להיות עם הנבחר, וממילא לא רוצים את המתנחלים ולא כל יהודי שיש בו חשש שיהפוך כאן מדינת הלכה. וא"כ המאבק כאן הוא לא רק על בנין זה או על יישוב זה, אלא על כל שורש הבריאה, על יסוד האמונה שיש בורא עולם ושהוא בחר בעם ישראל, ושהוא נתן לנו את התורה, וכל הגזירות הקשות הם ענפים ממאבק הכללי. וכמו בגזירת היוונים שגזרו על המילה וחודש ושבת, לא הפריע ליוונים אם ילד זה נמול מצד עצמו, כי מאי נפקא מינה להם בילד הזה אם הוא נמול או לא, אלא מה שהפריע להם הוא ההכרזה ע"י המילה שיש בורא עולם והוא בחר בעם ישראל ונתן לנו את התורה. הנה בגזירת היוונים, היה סיבה מן השמים למה היתה הגזירה, ע' ב"ח ס' תר"ע שכתב בחנוכה עיקר הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה ועל כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה כדתניא בברייתא, שגזר עליהם אותו הרשע לבטל התמיד, ועוד אמר להם, מצוה אחת יש בידם אם אתה מבטלים אותה מידם כבר הם אבודים, ואיזה זה הדלקת מנורה שכתוב בה להעלות נר תמיד, כי כל זמן שהם מדליקים אותן תמיד הם עומדים, עמדו וטמאו כל השמנים, וכשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה, הושיעם ה' ע"י הכהנים עובדי העבודה בבית ה', על כן נעשה הנס גם כן בנרות, תחת אשר הערו נפשם למות על קיום העבודה, ולפיכך לא קבעום אלא להלל ולהודות שהיא העבודה שבלב עכ"ל הב"ח. הנה היום הגזירה ששורשו בעקירת הדת, מתבטא בעיקר בעניין א"י, שרוצים לבטל ייחודו של עם ישראל שמתגלה דרך זה שעם ישראל הוא יחידי בבעלות על א"י, וא"כ צריך לחפש שיש עלינו תביעה מהקב"ה על זלזול בא"י, שלא דאגנו שא"י יהא רק בבעלות ישראל ולא בבעלות הגוי, וחטא הזה מתחלק בחוגים שונים. והנה בעלות על א"י הוא בכל השנים כמו שנאמר אצל אברהם אבינו ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לא-לקים וזה כולל שש שנים וגם שמיטה, כולל חלק הגשמי וחלק הרוחני, ויש ציבור שנזהר בשביעית ומתנגד למכור את א"י להפקיע שמיטה, אבל בענין וויתור על א"י דרך הסכמים עם הגוים או בלי הסכמים, מוכנים לוותר על חלקי א"י ולהחריבם ולתת אותם לגוים, ויש ציבור אחר שמוסר נפש על א"י שלא למסור אותם לגוים, אבל בשנת השמיטה עושים היתר מכירה ומוכרים א"י לגוי כדי להפקיע שמיטה, ועיקר שמיטה הוא מה שאמרו חז"ל (סנהדרין לט.) אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי הוא. ומי שמוכר א"י לגוי להפקיע שביעית מכריז שא"י בבעלות גוי, וכן עונש שביעית מבואר בתורה ובפרקי אבות שהוא גלות. (יש לזכור שהסכם אוסלו היה בכ"ז אלול תשנ"ג בזמן שמכרו את א"י לשביעית תשנ"ד, ואינתיפאדה אל אקצה התחיל ערב ראש השנה תשס"א בזמן שמכרו את א"י לשביעית תשס"א) וא"כ כל אחד צריך לעשות תשובה על החלק שפגע בא"י, ויחד עם זה לעשות המאבק והמסירות נפש לתת השלטון ביד שומרי תורה ומצוות שהם יישמרו כל חלקי התורה שכולל כל חלקי א"י. הנה במצב הנוכחי, מה שיש בתוך הכנסת והממשלה מפלגות דתיות וחרדיות, לצערנו אין אפילו מפלגה אחת שתומכת בכל חלקי א"י, וכעת אין נראה בעליל שמכיוון זה יהא שינוי, שכל אחד תומך בעמדתו ואין מוכן לשנות הדרך, וא"כ הדרך לקדם ממשלה ע"פ תורה בצורה אמיתית, וגם יש לו איזה אחיזה במציאות, זה להתפקד לליכוד ולשלוח שם שלוחים שמוכנים ללחום למען כל חלקי א"י, והוא בגדר פיתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, ובתוך הציבור שומרי תורה יש הרבה מאוד יהודים שמזדהים עם דרך האמיתי הזה, וגם הרבה מן החילונים מבינים שהדרך הנוכחי של הממשלה מביא לידי אבדון, ורק ע"י ממשלת התורה אפשר לנצח האויבים, ובזה אפשר לחבר הקב"ה עם כל החלקים החיובים שיש בכל ציבור, ומי שיש לו עצה אחרת להשתדלות להקים ממשלה ע"פ תורה, יוכל לשלוח לנו. נכתב בעה"י כ"ד כסלו תש"ע