יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בענין מצות פינוי עצמות לצורך בניית כביש לירושלים ● אקטואלי לימים אלו ● "לפני 5 שנים בעת ביצוע תוכנית הגירוש האכזרי מגוש קטיף, תמכת בחילול קבריהם של קדושי גוש קטיף הי"ד, והעברתם, תוך כדי חילול השם נורא וחילול כבוד המת מחפיר, כפי שהוצגו לאחר מכן התמונות הקשות בכלי התקשורת"... (PDF)
21:08 (28/11/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

וידאו מעקירת הקברים בגוש קטיף תובב"א *אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* להורדת הקונטרס פנו דרך ה' לחץ כאן ההיתר מתבסס על שני טעמים כמפורט בקונטרס המצורף "פנו דרך ה'" ובו הראיות מחז"ל שו"ע וגדולי הפוסקים להיתר פינוי הקברים לפי ההלכה. משום קבר המזיק את הרבים ומשום שזה בתוך העיר בתוך שבעים אמה שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שסד סעיף ה: קבר המזיק את הרבים, כגון שהוא סמוך לדרך, אפילו נקבר שם מדעת בעל השדה, מותר לפנותו, ומקומו טהור, ואסור בהנאה אם קדם הקבר; אבל אם קדם הדרך, מקומו מותר בהנאה. בית יוסף יורה דעה סימן שסד: גרסינן תו התם תניא קבר שהקיפתו העיר משלש רוחותיו מפנין אותו, משתי רוחות אית תניי תני מפנין אותו ואית תניי תני אין מפנין אותו אמר רב חסדא מאן דאמר מפנין אותו בנתון בתוך שבעים אמה ושירים ומאן דאמר אין מפנין אותו בנתון חוץ לשבעים אמה ושירים מאן דאמר מפנין אותו בעשוי כמין גאם מאן דאמר אין מפנין אותו בעשוי כמין הא עד כאן וכתבו הרמב"ן בתורת האדם (שם). ומשמע התם בירושלמי דטעמא דמפנין הוי מפני הטומאה: בנושא הקברים של ברזילי יש מכתב של הגאון ר' מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים, שנתן הסכמה לתשובה שנכתבה בענין זה להתיר לפנות את הקברים: "קראתי הכל, ולפום ריהטא הדברים נכונים וברורים לענ"ד להלכה ולמעשה. ואין שום חשש מהגויים בחו"ל שילמדו מזה, דאשקלון שאני שכל הזמן מופצצת בטילים בעווה"ר ובניין זה הוא פיקוח נפש, ועוד שאנו מעלים את העצמות לירושלים. והדברים ברורים ופשוטים". נקודה שנייה בנידון היא שבגוש קטיף תמך סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בפינוי עשרות קברי יהודים, וכעת הוא מתנגד כאשר מותר לפי ההלכה, מהו ההבדל בין הקברים בגוש קטיף לקברים בברזילי? לפני 5 שנים בעת ביצוע תוכנית הגירוש האכזרי מגוש קטיף, תמכת בחילול קבריהם של קדושי גוש קטיף הי"ד, והעברתם, תוך כדי חילול השם נורא וחילול כבוד המת מחפיר, כפי שהוצגו לאחר מכן התמונות הקשות בכלי התקשורת. האם למען המטרה המפוקפקת של הפקרת חבלי ארץ הקודש והעמדת מליוני יהודים בסכנת נפשות, מותר לחלל קברים של יהודים, ואילו למען הקמת חדר מיון בברזילי אסור להעתיק קברים של גוים? לחץ כאן לתמונות ווידאו מעקירת הקברים בגוש קטיף תובב"א סיקור דברי מורנו שליט"א בכלי התקשורת: לדעת כיכר השבת