יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● בענין איסור להמנע ממצוות עד שהקב"ה יעשה ניסים ● סימן א: לא תנסו את ה' א-לקיכם כאשר נסיתם במסה. מקורות, שאלות בפרטי האיסור, ביאור הלאו, עונש, לימוד לזמנינו ● סימן ב: תכלת – קיום כל התורה. הגאולה היא ההיפוך של שמרנות המתנגדת למצות התורה, ומי שרוצה לזכות לגאולה צריך להתנער מן סוג שמרנות זו, ותחילת תיקון זה הוא ע"י חוט תכלת בציציותיו ● סימן ג: איסור להמנע מעליה להר הבית עד שהקב"ה יעשה ניסים. דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים ● (PDF בגודל A5)
00:54 (23/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:לא-תנסו-את-ה* סימן א: לא תנסו את ה' א-לקיכם כאשר נסיתם במסה (עמוד א) (ס"ק א) מקור בתורה (עמוד א) (ס"ק ב) כמה שאלות בפרטי האיסור של לא תנסו (עמוד ב) (ס"ק ג) המקורות בבלי וירושלמי, רמב"ם רמב"ן רבינו יונה סמ"ג סמ"ק יראים וחינוך (עמוד ג) (ס"ק ד) תשובות על השאלות (עמוד ו) (ס"ק ה) ביאור הלאו לא תנסו בפסוק "היש ה' בקרבנו אם אין" (עמוד י) (ס"ק ו) עונש כשעוברים הלאו של לא תנסו (עמוד יא) (ס"ק ז) עוד מקורות בחז"ל על חיוב קיום מצוות בלי שנחכה לנס (עמוד יב) (ס"ק ח) גם במקום שהתורה או חז"ל אמרו שיהיה ניסים, מ"מ אסור לסמוך על זה (עמוד יד) (ס"ק ט) לימוד לזמננו (עמוד טו) (ס"ק י) כל האיסור הוא אם אפשר לקיים המצוה בלי הנס, וכשאפשר נתחדש האיסור (עמוד טז) (ס"ק יא) אם כבר היו ניסים צריך לחזק האמונה ולא לדחות, וביאור הנסיונות בנושא זה (עמוד טז) (ס"ק יב) תורה לא בשמים היא, ותנור של עכנאי (עמוד יט) (ס"ק יג) בענין לא תנסו את ה' ע"פ הכוזרי (עמוד כא) סימן ב: תכלת - קיום כל התורה (עמוד כד) ביאור איך קיום כל התורה וישועת עם ישראל, תלוי במצות תכלת (עמוד כד) הקדמה (עמוד כד) איך מצוות תכלת מביא לקיום כל התורה (עמוד כו) (ס"ק א) הצדקת הנהגת הקב"ה שהקים מדינה ע"י החילונים, מכח התנגדות לתכלת (עמוד כו) (ס"ק ב) מי שאינו מכיר בתכלת וסומך על משיח, לא יכיר את המשיח (עמוד כט) (ס"ק ג) בענין התנגדות לנח"ל החרדי, מכח התנגדות לתכלת (עמוד לה) (ס"ק ד) התנגדות לתכלת גם לאלו שתומכין בצבא (עמוד לז) (ס"ק ה) משיח יכול לקום משולי החברה (עמוד מ) (ס"ק ו) סיכום לענין תכלת (עמוד מ) (ס"ק ז) התנגדות לנח"ל חרדי, הכרעת דעת תורה או הכרעת דעת פטשקוילים (עמוד מא) (ס"ק ח) התעסקות בפרנסה למי שאינו לומד כל הזמן (עמוד מא) (ס"ק ט) אפשרות להתנגדות למשיח (עמוד מד) (ס"ק י) איך אפשר להנצל מלהתנגד למשיח (עמוד מה) (ס"ק יא) שמרנות מוצדקת ושמרנות שאינה מוצדקת (עמוד מח) (ס"ק יב) גם מי שאינו משוכנע שזה ודאי תכלת, מ"מ ישים לחומרא(עמוד מט) (ס"ק יג) איך ע"י השמרנות באים לעקור את השבת, דרך מכשירי גרמא (עמוד מט) (ס"ק יד) ע"י השמרנות באים לעקירת השבת. דרך המצאות חדשות של הטכנולוגיה (עמוד נב) (ס"ק טו) הצלת ארץ ישראל ע"י מצות תכלת (עמוד נה) (ס"ק טז) סיכום כללי (עמוד נה) (ס"ק יז) סיכום בקיצור (עמוד נו) קיצור הכרעה כדעת הראב"ד (עמוד נז) קיצור הכרעה דתכלת חוט אחד (עמוד נז) בענין מספר חוטי תכלת (עמוד נז) סימן ג: לא תנסו בענין עליה להר הבית (עמוד נט) (ס"ק א) בעליה להר הבית יש כמה מצוות (עמוד נט) (ס"ק ב) בענין תפילה על הר הבית והתנגדות של הקב"ה לעשות נס בענין זה (עמוד נט) (ס"ק ג) מצות ומקדשי תיראו (עמוד ס) (ס"ק ד) כיבוש וישוב א"י (עמוד ס) (ס"ק ה) דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים (עמוד סג) (ס"ק ו) הנהגת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בענין הזה (עמוד סה) (ס"ק ז) לברר מקום המקדש צריך לעשות בלי נביא (עמוד סז) (ס"ק ח) צריך להמליך מלך, גם אם אין נביא ואורים ותומים (עמוד סז) (ס"ק ט) צריך לצאת למלחמה גם אם אין נביא ואורים ותומים (עמוד סח) (ס"ק י) בענין להקיף מקום המקדש מצד מזרח (עמוד סח) (ס"ק יא) קושיה על הדין שאין לסמוך על הנס, מיציאה למלחמה (עמוד עא)

 
 

15:47 (09/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בדיקת סיבת השואה ע"פ ביאת עמלק ● סיבת ביאת עמלק, לא תנסו ● על פי המעשה הזה יש לאו בתורה ● ע"פ הוראת נביא צריך לעבור על זה ● סיבת האיסור ● גם אם הקב"ה עושה נס יש עונש ● גאולה נסית או גאולה טבעית ● הצהרת בלפור והתנגדות חלק מעם ישראל ● התנגדות לתכלת ● מקור נוסף לתלות השואה בחסרון ביאה לא"י ● קושיה מדברי מרן החזון איש ● הכרת הנסים במלחמת השחרור וששת הימים ● הנפקא מינה בכל זה איך להמשיך ● מפורש בתהלים שהגאולה תלוי בזהירות לאו של "לא תנסו" ● האם יש מקום לטענה נגד התכלת ● נספח, מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א