יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הציבור הדתי והציבור החרדי צריכים לדעת שיש מלחמה מצד השלטון נגד כללות התורה, שני ענפים מאותו שורש, גזירת חורבן בתים ויישובים, וגזירת הגיוס. וכל אחד וכל ציבור צריך להתנגד ביחד נגד שני הגזירות, ולא ח"ו לומר, שבענין הגזירה נגד ציבור שלי, אני מתנגד לממשלה, ובנוגע לגזירה נגד ציבור השני, אני מצטרף לעליהום, או עכ"פ אני שותק ולא עוזר למאבק נגד הממשלה.
00:38 (01/06/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

חיוב בדיקה כלפי הלוחמים נגדנו בארץ וחיוב בדיקה בסיבת הגזירה כלפי שמיא כלפי הלוחמים נגדנו בארץ יש כעת מערכה של הממשלה והבג"ץ והתקשורת נגד כל דבר שבקדושה, נגד ציבור הדתי לוחמים בחורבן שכונות ויישובים, ונגד ציבור החרדי בביטול חוק טל, ולחייב כל החרדים ללכת לצבא. וצריך לדעת שכמו שכל אחד מבין שהרס שכונות אולפנה הוא לא למען הצדק אלא נגד הצדק, והכל כדי לעקור יסוד של עם ישראל עם הנבחר, שבתי ישראל בא"י מכריזים שיש בורא עולם ושבחר בעם ישראל כמבואר ברש"י ראשון של התורה, אף שבא באמתלא של צדק, אז צריך להבין שגם ביטול חוק טל הוא נגד היהדות, ואף שבא באמתלא שזה כאילו לעשות שוויון בנטל, אבל אין זה הכוונה, שהרי עיקר הכוונה הוא להסיר את ציבור החרדי מן היהדות, וכמו שהציבור הדתי שכן הולך לצבא, כופים אותן לשמוע שירת נשים וכן אומרים ששליש מן החיילים הדתיים מסירים הכיפה, וא"כ מטרת הצבא הוא לא רק בשביל להציל עם ישראל אלא גם בשביל לקלקל את הדתיים. וכן הרבה חרדים שכבר הולכים לצבא, מעידים שהצבא לא מקיימת הבטחתם לשמור על היהדות, וכן אחד מן הרבנים של הצבא הרב ראב"ד, התפטר בעקבות הקלקולים בצבא. וכן הרי יש הסתה נגד ציבור החרדי בטענה שלא הולכים לצבא, אבל באמת זה לא הסיבה, שהרי הציבור הדתי שכן הולך לצבא הם מוסתים כל הזמן וא"כ כל זה מוכח שאין כאן כוונה בשביל שיווין בנטל אלא בשביל לקלקל את החרדים ולהסית נגדם, ואם כן ילכו לצבא יסיתו נגדם עוד יותר. וא"כ שני הגזירות הם שני ענפים משורש אחד, והיינו לחימה נגד הדת. אולם בכל גזירה צריך לבאר הדבר משני כיוונים, אחד מכיוון של עלמא הדין מי שגוזר הדבר ולדעת איך להתנהג בגזירה זו, ויש מצבים שזה בגדר ערקתא דמסאנא והוא בכלל יהרג ואל יעבור (סנהדרין עד:), שנית כלפי שמיא, לבאר סיבת הגזירה, ומה שצריך לתקן כלפי שמיא להסיר את הגזירה. כלפי גזירה מן השמים הנה בנושא גזירת חורבן יישובים בודאי צריך לעיין בענין היתר מכירה, שהרי מבואר בתורה נביאים וכתובים וחז"ל שגלות בא בעקבות חילול שביעית, ויש כאן מידה כנגד מידה, שמכרו את א"י לגוי להפקיע שביעית על כן נמכר א"י לגוים, וכן מכירת שדות ובתים בעונש סחורה בפירות שביעית, כמבואר ברש"י סוף פרשת בהר, שהוא בגדר אבקה של שביעית, וא"כ אפשר לתלות שכל ענין זה בעוון שביעית, וכבר הארכנו בזה בהרבה מאמרים, ובעיקר במאמר "היתר מכירה גם לדעת המתירים לא שייך היום" וגילו זה מן השמים ע"י שהסכם אוסלו הידוע לשמצה שהיא מכירת הארץ לעראפת, היה בזמן היתר מכירה ביום כ"ז אלול תשנ"ג, בו בזמן שהרבנות הראשית מכרה את א"י לגוי להפקיע שביעית של שנת תשנ"ד, ושבע שנים אח"כ בדיוק בער"ה תשס"א התחיל אינתיפאדה אל אקצה, בו בזמן שהרבנות הראשית מכרה את א"י להפקיע שביעית של שנת תשס"א. נוסף לזה, יש בחלק של ציבור הדתי הערכה מוגזמת כלפי השלטון, שגם אם אומרים לעבור על דברי תורה צריך לשמוע להם, ועל כן הרבה הצטרפו לחורבן יישובים, והנהגה זו נגד התורה כמו שאמרו חז"ל מן הפסוק רק חזק ואמץ, שדורשים לשון רק "מיעוט" שאם המלך אומר לעבור על דברי תורה אסור לשמוע לו, וכן נפסק ברמב"ם הל' מלכים פ"ג הל' ט'. בנוגע לציבור החרדי, גזירת הגיוס, צריך לראות זה מכיון אחר, ונראה לבאר הדבר, שבציבור החרדי יש באופן עקרוני שלשה התנגדויות ללכת לצבא, אחד מהם בלתי מוצדק לחלוטין, אחד מהם מוצדק רק חלקית ואחד מהם מוצדק במוחלט. (לא אצל כולם שייכים כל הטעמים אלא בחלקם טעם זה ובחלקם טעם אחר ובחלקם ב' או כל ג' הטעמים) טענה ראשונה, הסיבה שבלתי מוצדק לחלוטין, הוא טענה שאין צבא נוהג היום כלל, כי אסור בכלל להקים מדינה, ותפקיד שלנו לחכות על משיח צדקנו שיעשה הכל, וזה מקורו בשיטת האדמו"ר מסטמר זצ"ל והגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל, ע' מה שנכתב בתחומין חלק י' עמוד 42, ולא משום שהחילונים שולטים אלא אף אילו צדיקים היו שולטים, משום שסוברים שאסור לעשות כיבוש א"י בכח עצמם ויש שמחשיבים הקמת המדינה בגדר כח עצמם, הארכנו זה במאמר "למען תדעון כי א-ל חי בקרבכם" (אין חושבים לגמרי כמו האדמו"ר מסטמר אבל קצת מזה כן חושבים, ועכ"פ עושים צירוף מזה) ודעה זו שנכנס למחצה ולשליש ולרביע בתוך ציבור החרדי הוא שגרם לשיתוף חלק החרדים לחורבן יישובים, ולזלזול בנוגע לשמירה על א"י. ולחיסרון הכרת הניסים שהקב"ה עשה לנו במלחמות השחרור ומלחמות ששת הימים ושאר מלחמות, ולחסרון הכרת הטוב להקב"ה על נתינת הארץ לעם ישראל בדורינו. הנה טענה זו ממש נגד התורה, שהרי צבא הוזכר הרבה פעמים בתורה, רק בפרשת במדבר שקראנו בשבת שעבר, הוזכר 36 פעמים צבא של לחימה נגד האויב, ע' רמב"ן במדבר פרק א ויתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה. כי עתה היו מזומנים ליכנס לארץ ולבא במלחמה עם מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ועם השאר כולם, כמו שאמר (להלן י כט) נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה', והיו משה והנשיאים צריכין לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה וכן מספר כל שבט ושבט ומה יפקוד עליו בערבות מואב במערכות המלחמה, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף אחד אלף. וזה טעם "כל יוצא צבא בישראל", כי המנין מפני צבא המלחמה. וכן כל התנ"ך מלא מזה שיהודים לחמו, וכן בתקופת החשמונאים וכן אחרי החורבן בתקופת בר כוכבא שהרמב"ם פי"א מהל' מלכים החשיב אותו כמוצדק וכמורה דרך למשיח, אף שהמרד נכשל בזמנו, אבל לא היה טעות ביסודו שהרי רבי עקיבא תמך בו, וכן בש"ע ס' שכ"ט סע' ו' מבואר מצוות לחימה נגד אויבים, ומחללים שבת עבור זה, ונוגע בכל הדורות. טענה שניה שהיא מוצדקת חלקית, זה בגלל שלומדים תורה, וזה מקורו ברמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל, פ' יג הל' יב ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם שנאמר ברך י"י חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו הא-להים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. אולם טענה זו מוצדקת רק לחלק מן הציבור למי שבגדר תורתו אמנתו, ולא לכל הציבור כמבואר ברמב"ם שם בעצמו. ובודאי כל אחד מחויב ללכת ללמוד כמה שנים בישיבה, אבל לא להבטל מן הצבא במוחלט. טענה שלישית המוצדקת לחלוטין, הוא משום שהצבא מקלקל את הדתיים והחרדים, וזה נעשה בכוונה תחילה שבנו הצבא באופן שהיא בגדר "כור היתוך" להסיר מן הדת, ועל כן מביאים בנות בכל מקום ושירת נשים וכו' וחילול שבת שלא לצורך, ועוד ועוד, וחיוב שמירה על קדושה הוא בצבא יותר מבכל מקום כמו שנאמר בתורה דברים פרק כג, טו) כִּי ה' אֱ-לֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ: וכבר הזכרנו כל זה בתחילת המאמר. ובגלל טעם זה אנו לוחמים נגד הגזירה זו. וכן מחייבים החיילים להחריב יישובים יהודים, וכן מוסר הלחימה המקולקל ששורה בצבא, שחיי האויב יותר חשוב מחיי החיילים. ואם ילכו החרדים לצבא בהמונים, יהא התקפות על ציבור החרדי כפלי כפליים, משום שיחששו שיקחו השלטון ביד, והרי ציבור הדתי שכן הולך לצבא מותקף כל הזמן ומחריבים את היישובים שלהם. ומי שבא להציל, חשוד בריגול וכדו', ו"הכרת הטוב" שיש לממשלה כלפי חיילים הדתיים שמוסרים נפש למען הצלת עם ישראל וארץ ישראל, שמחריבים להם את היישובים וזורקים אותם כמו כלבים מן הבתים, וחוץ מזה כבר עברו קרוב לשבע שנים מחורבן גוש קטיף ועדיין הרבה אין להם בתי קבע. ומהפכים את המתנחלים לאויבים ואת הערבים לאנשי שלום. ולא משנה תחת איזה "חוק" או "נוסח יפה" יטהרו את הפשע הזה. בקיצור, דתי או חרדי שהולך לצבא יקבל תמורת זו יריקה בפרצוף ולהיות שק של חבטות ולהיות מועמד על חורבן הבית והיישוב שלו, ולהיות נרדף ונחשב כאויב המדינה. כל זה סיבה שלא ללכת לצבא. הנה בא הגזירה מן השמים לגיוס החרדים, כדי שהחרדים יבדקו בעצמם מה באמת הסיבה שלא הולכים לצבא, ויסירו את סיבות הלא נכונות ויקבלו על עצמם שאם באמת יתקנו הדברים, שלא יהיו עוד בנות בצבא ויהא הכשרות כמו שצריך ושמירת שבת כהלכה ויפסיקו להחריב יישובים ויבטלו מוסר הלחימה המקולקל, אז ילכו לצבא אחרי כמה שנים בישיבה, כמו כולם, חוץ ממי ששייך לומר עליו שתורתו אומנתו. שינוי הנהגה זו מצד הצבא לא מספיק בהבטחות מצד הצבא שישמרו על היהדות, שהרי ראינו שכל ההבטחות הופרו, אלא בראיית הנהגה למעשה בהנהגת הצבא לאלה שכבר נמצאים בצבא. הסיכום של המאמר הציבור הדתי והציבור החרדי צריכים לדעת שיש כאן מלחמה מצד השלטון והבג"ץ והתקשורת נגד כללות התורה, שני ענפים מאותו שורש, גזירת חורבן בתים ויישובים, וגזירת הגיוס. וכל אחד וכל ציבור צריך להתנגד ביחד נגד שני הגזירות, ולא ח"ו לומר, שבענין הגזירה נגד ציבור שלי, אני מתנגד לממשלה, ובנוגע לגזירה נגד ציבור השני, אני מצטרף להעליהום של הממשלה והבג"ץ והתקשורת, או עכ"פ אני שותק ולא עוזר למאבק נגד הממשלה. ומצד שני כלפי שמיא, כל אחד צריך לתקן חלק שלו במכירה ונתינה חלקי א"י לגוים, אלו מצד מכירת חלק הרוחני של א"י שהוא השביעית ואלו מצד הנסיגות של חלק הגשמי של א"י, ובתיקון כל החלקים שלא יתנו שום חלק של א"י לגוים, לא חלק הרוחני ולא חלק הגשמי, יהא התיקון הגדול ונזכה לביטול כל הגזירות, ולגאולה שלימה בב"א. נכתב בעהי"ת ע"י מורנו הרב יצחק ברנד שליט"א, ט' סיון תשע"ב, עה"ק עמנואל ת"ו