יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
צריך גם ללחום נגד 'היתר מכירה', כי 'היתר מכירה' פירושו שמכרו את א"י לגויים ומכחישים כביכול שא"י שייכת להקב"ה בלבד.
19:13 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

ראיתי הרבה אנשים ובתוכם רבנים שנאבקים על המאחזים, והוא מאבק צודק ומוכרח, וכבר כתבתי כמה מאמרים על זה והוא בגדר ייהרג ואל יעבור כי יש כאן גזירת שמד, ע' מאמר פינוי מאחזים - גזירת שמד, ופשוט לראות שכל עיקר מטרת ממשלת הרשע לעקור מאחזים הוא כדי לעקור את הדת, כי המאחזים מכריזים שהקב"ה בחר בעם ישראל ונתן לנו את התורה ואת א"י ונאמר ששרה אימנו אמרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, והקב"ה אמר לאברהם אבינו כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע, ורואים מזה כי בירושת א"י רק ליהודים מתגלה שהקב"ה הוא הבורא והוא בחר בנו מכל העמים, ואנו זרע אברהם אבינוו לא שאר הגוים, וממשלת הרשע רוצה להכחיש זה ולומר 'נהיה ככל הגויים', וממילא לוחמים נגד המאחזים המכריז שיש בורא עולם. והוא בגדר ערקתא דמסאנא שנאמר על זה "ייהרג ואל יעבור". וכן עוברים בזה על איסור לא תחנם, ולא מועיל להתיר בשום אופן, אפילו אם יתנו תמורת זה מקום אחר, שהרי סו"ס במקום זה יחנו ערבים. אולם צריך לידע, שכדי להצדיק המאבק בצורה אמיתית שלו, שהמאבק על א"י נעשה באמת בשם הקב"ה, צריך גם ללחום נגד 'היתר מכירה', כי 'היתר מכירה' פירושו שמכרו את א"י לגויים ומכחישים כביכול שא"י שייכת להקב"ה בלבד. כי כל יסוד של מצוות שמיטה הוא כמו שאמרו חז"ל (סנהדרין לט.) "אמר הקב"ה לישראל: זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא". ואם מוכרים בכלל, ובפרט בשמיטה, קרקע לגוי, אנו מכריזים בזה שא"י לא שייכת להקב"ה אלא לגוי, ומפסידים בזה כל עצם המאבק בין לעצמנו ובין כלפי הקב"ה, ובזה הקב"ה מפסיק לשמור על א"י ח"ו, ועי' מאמר הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך ועוד הרבה מאמרים אחרים. וכן מה שנאמר בתורה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה', וחושבים שכדי שלא תבוא עליהם התביעה 'איך אתם עוברים את פי ה' שאמר ושבתה הארץ שבת לה'', מסבירים שהתורה מדברת באופן שהארץ שלנו כמו שנאמר אל הארץ אשר אני נותן לכם, וכעת שמכרנו הארץ לגוי, היא ממילא כבר לא שלנו אלא של הגוי, ובאופן כזה אין חיוב של ושבתה הארץ שבת לה'. (למעשה כמעט כל הראשונים ס"ל שגם בשדה של גוי אסור לעבוד) ואפשר לעבוד ולאכול ספיחי שביעית, וא"כ אומרים כאן שכעת אין נתקיים בנו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וממילא מפסידים בזה כל המאבק על א"י להכריז ולמסור את הנפש שהארץ שייכת רק לעם ישראל ולא לגויים, כי היתר מכירה הוא סתירה מיניה וביה למאבק לטעון שא"י שייכת רק ליהודים. ויותר מזה, אחד מעונשי שביעית הוא שהיהודי בעצמו מוכר ביתו ושדהו לגוי, כמו שאמרו חז"ל (קידושין כ.) הובא ברש"י סוף פרשת בהר, שמשום זה נאמרו פרשת מכירת מטלטלין ומכירת שדה ומכירת ביתו ומכירת עצמו לישראל ולגוי, ולבסוף למכור עצמו לע"ז, הכל בתור המשך לפרשת שמיטה, - שמי שלא נזהר באבקה של שביעית ועושה סחורה בפירות שביעית נענש על כל זה, מידה כנגד מידה (ע' תוס' שם). וזה מלבד העונש של פ' בחוקותי שהוא עונש גלות בעל כרחו של היהודי. וזה מה שמתקיים היום דרך מועצת יש"ע, שרוצים לעשות הסכמים על מאחזים, שהם עושים שהיהודי בעצמו מוכר ביתו לממשלה וחלק מזה הולך אח"כ לגויים. ומה שטוענים, שהיתר מכירה נעשה ע"י רבנים שליט"א שעדיין חיים ומבססים דבריהם ע"י רבנים זצ"ל שכבר אינן בחיים, (אף שהשתנתה המציאות גם לדבריהם) הנה גם פינוי המאחזים נעשה ע"י רבנים שליט"א שהם בחיים ומבססים דבריהם ע"י רבנים זצ"ל שאינן בחיים, (אף שהשתנתה המציאות גם לדבריהם) וכל אלו הרבנים תומכים גם בהיתר מכירה, וא"כ אלו המתירים פינוי מאחזים, הם גם אלו אשר מצדיקים היתר מכירה, כדי לסלק בעלות של הקב"ה ועם ישראל ולתת לגוי, ונתקיים על ידיהם עונש שביעית מידה כנגד מידה, שהוא מכירת בתים וקרקעות של א"י לגוים. ואם אנו רוצים להצליח במאבק נגד ממשלת הרשעה ונגד כל אלו שרוצים לעשות הסכמים לפנות מאחזים ויישובים, צריך ללחום ג"כ נגד 'היתר מכירה', ואז אי"ה יהא המאבק צודק באמת, שאנו מכריזים בצורה אמיתית שא"י שייכת רק לישראל ולא לגויים. ואנו מקווים שכל אלו שנאבקים למען המאחזים, יקחו דברים אלו ללבם ויעשו המאבק בין על חלק הגשמי של א"י ובין על חלק הרוחני, ואז הקב"ה יעזור, ובזה נצליח אי"ה. נכתב בעהי"ת כ"ד אייר תשס"ח בית המדרש 'תעה בשדה' ועה"ק עמנואל