יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
האם מותר למכור את ארץ ישראל כדי לאכול עגבניות ● יש יהודים שטוענים, שאחד מן הדברים הבסיסים הם, שצריך לאכול ירקות, ובעיקר עגבניות, גם בשנת השביעית, אולם להשיג אותם מוכרחים לכנס לאיזה דוחק, כגון לאכול מיבול נכרי שזה לא כ"כ פשוט כי מפרנסים את הרוצחים בזה...
16:42 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

יש כעת הרבה יהודים שטוענים, שאחד מן הדברים הבסיסים הם, שצריך לאכול ירקות, ובעיקר עגבניות, גם בשנת השביעית, אולם להשיג אותם מוכרחים לכנס לאיזה דוחק, כגון לאכול מיבול נכרי שזה לא כ"כ פשוט כי מפרנסים את הרוצחים בזה, ואף שבכל ששת השנים ג"כ לא מקפידים שלא לקנות מגוים, וכן בונים בתים ע"י אותם רוצחים, מ"מ בשביעית שיש הרבה יותר קניה מגוים, רוצים להזהר מזה. על כן אומרים, שמוכרחים למכור את א"י לגוים, דהיינו לעשות 'היתר מכירה' כדי שאפשר לאכול ירקות טריים. אולם באמת בתורה ראינו שאין כ"כ הכריח לאכול ירקות טריים, ואם אין אפשרות להביא מחו"ל, אין חיוב לאכול ירקות טריים בשמיטה, ואפשר לאכול דברים הנשמרים משישית, וכך נהגו בתקופת חז"ל כמבואר בנדרים נג.:, שכשלא היה אפשר להביא ירקות בשביעית מחו"ל לא אכלו ירקות הצריכים זריעה, (ולא היה שם לא היתר מכירה ולא מצעים מנותקים ולא קנו מיבול נכרי, אף שהיה אז יבול נכרי, והטעם ע' תוספתא פ"ו הל' י"ב) וכך משמעות התורה של וצויתי את ברכתי בשנה השישית, שזה חוזר רק על דברים הנשמרים משנת השישית. אולם הנהגה זו קשה מאוד, שכדי שאפשר לאכול ירקות טריים, זה לא סיבה למכור את א"י, ובלי להכנס לכל שאר הבעיות שיש במכירה, שבאמת לא חל כלל, כיון שאין גמירות דעת ליהודי לתת השדה לגוי אם יבקש הגוי את השדה, וגם אם באמת מכרו, אסור לזרוע בשדה של גוי, אבל לו יצוייר שכן היה חל, האם זה רצון התורה למכור א"י בשביל לאכול עגבניות וכדומה?!. הנה מצאנו שעשו מכר את הבכורה בשביל נזיד עדשים, ועל זה נאמר ויבז עשו את הבכורה דהיינו שלא היה חשוב אצלו הבכורה דהיינו עבודת ה', ויותר חשוב היה אצלו לאכול נזיד עדשים. והנה א"י שניתנה לעם ישראל יש בו שני חלקים, אחד, שש שנים שניתן לעם ישראל לעבוד ולקצור, ושנית, שנת שביעית שהוא להקב"ה, כמו שנא' כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה': שש שנים תזרע שדך וכו', ואסור לעבוד, ופירות האילן צריך להפקיר, וזה חלק של עבודת ה' בענין א"י, ובבחינת בכורה של א"י. ומי שבגלל לאכול עגבניות ושאר ירקות טריים, מוכר חלק הבכורה של א"י לגוים, הוא כעת מתנהג כמו עשו ולא כמו יעקב אבינו שקנה הבכורה מעשו. והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צואריך הנה יצחק אבינו הסיר הברכות מיעקב אבינו ונתן זה לעשו באופן חלקי, אם יעקב - והיינו בניו של יעקב - לא ישמרו התורה, אולם לא מבואר כאן על איזה חטא מדובר, ועל פי הפשט באמת לא מדובר על חטא מסויים אלא על כללות פריקת עול. אולם כשתדייק היטב תמצא, שמרומז כאן חטא מסוים, שהרי עשו טען הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכתי. וביאר רש"י, שכאן הודה עשו שמכר את הבכורה, ובגלל זה יצחק אבינו אמר גם ברוך יהיה שהודה שהברכות שייכים ליעקב אבינו. אולם בכל זאת נתן יצחק אבינו ברכה לעשו, ואמר לו והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צואריך, והיינו שכאשר תולדותיו של יעקב אבינו יתנהגו כעשו, והכוונה שמוכרים את הבכורה כדי להשיג את 'האדום האדום הזה', וכמובן שאין בזה נפקא מינה אם זה עדשים או עגבניות או דבר מעין זה, אז יפרוק עשו את עול מיעקב, ויעקב יפסיד את הברכות. ובאמת זה מה שקורה היום, שמוכרים את בכורתו של א"י דהיינו שנת השביעית שהיא עבודת ה' של א"י, לגוים, כדי לאכול עגבניות וכדו', ובזה ח"ו מפסידים את א"י, והנה אנו רואים כל זה, שכעת כבר מדברים על חורבן יישובים והקמת מדינה פלשטינאית וחלוקת ירושלים, וביארנו במאמרים רבים, (ע' מאמר הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה) שזה תוצאה ישירה של 'היתר מכירה', וכאן אנו רואים, שגם פסוקים אלו מלמדים אותנו יסוד זה. ואנו מתפללים שהקב"ה יחזיר בתשובה כל כלל ישראל ונזכה בקרוב לברכה האמיתית של יצחק אבינו ויתן לך הא-לקים מטל השמים וגו' יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הוה גביר לאחיך וגו' אורריך ארור ומברכיך ברוך. נכתב בעהי"ת י"ב כסלו תשס"ח כאן בעה"ק עמנואל ת"ו