יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ביאור איך רבקה אמנו ביקשה מיעקב אבינו להתחפש לעשו, והוא אכן עשה כבקשתה.
16:00 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

אמרו חז"ל חותמו של הקב"ה אמת, ואם כן, קשה להבין, איך רבקה אמנו ביקשה מיעקב אבינו (פ' תולדות) להתחפש לעשו, והוא אכן עשה כבקשתה. ויצחק אבינו הרגיש בדבורו שאינו תואם לעשו, ושאל 'מי אתה בני' ויעקב עונה "אנכי עשו בכוריך." היתכן שבחיר האבות יוציא שקר מפיו? נסביר את הדבר במשל: אדם סגי נהור ישב בסעודת שבת, וביקש מבנו להביא לו בקבוק יין. אולם דא עקא, שלפני שבת עשו הילדים מעשה קונדסות, ולקחו את היין ושפכו לבקבוק של שמן, ואילו את השמן שפכו לבקבוק של יין. ועכשיו כשנתבקש הילד להביא בקבוק יין, התלבט האם להביא בקבוק יין שמכיל שמן או בקבוק שמן שמכיל יין, לבסוף הכריע שיביא לפני אביו בקבוק שמן שמכיל יין, שהרי כוונת אביו לשתות יין. שאל האב את הבן 'האם זה בקבוק יין?' ענה הבן 'כן'. האם שיקר? ודאי שלא, כיון שהעיקר הוא תוכן של הבקבוק, ולא הבקבוק עצמו, וכן אמרו חז"ל "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו". ועתה נחזור לפרשה, יצחק אבינו חשב שעשו הוא צדיק, שהרי עשו שאל את יצחק 'איך מעשרין את המלח ואת התבן'. ואצלו מתאים יותר הברכות של ויתן לך הא-לקים מטל השמים ומשמני ארץ ורוב דגן ותירוש. כי הוא יטפל בשדות כהוגן, וכן בודאי הוא יעשר כל התבואה כהלכתה, ויתן תרומה לכהנים ומעשר ללויים ומעשר עני לעניים, ובשנת השמיטה לא יזרע ויפקיר פירות האילן כהלכה, וכן ישמור כל מצוות התלויות בארץ, מה שאין כן יעקב 'יושב אהלים', באהלי תורה, אין לו עסק עם שדות, ועשו יפרנס את יעקב. אולם רבקה ידעה שעשו הוא רשע, וכל הצידקות שלו הוא רמאות. ולפי זה אמרה, שיעקב יקח הברכות וחלק של צאצאיו צריכים לטפל בשדות, כי אם עשו יקח הברכות, לא יקיים המצוות התלויות הארץ וכן לא יהא תקומה ליעקב. וענין זה של התחפושת של יעקב בבגדי עשו, זה לא רק הלבוש, אלא רבקה הראה לו בכך, שגם הוא צריך לטפל בשדות, אמנם בדרך שלו - בדרך התורה והיראה, ויפריש תרומות ומעשרות כהוגן, וישמור שמיטה כהלכתו, וידקדק על כל דיני ערלה וכלאיים וכו'. נמצא אם כן, שעשו הוא בעצם לא העשו שיצחק חשב עליו, שהרי יצחק רצה לתת את הברכות לעשו הצדיק ולא לעשו הרשע, ומאידך יעקב שהיה מוכן לטפל בשדות על דרך התורה וע"פ הלכה, הוא בעצם תוכן הפנימי של עשו זה שיצחק התכוון בנתינת הברכות. וממילא מה שאמר 'אנכי עשו בכוריך', הוא נכון במהותו, שזה העשו שיצחק רצה לברך, ואילו היה עשו מקבל הברכות, היה זה שקר, שהוא הרי רק עשו החיצוני, אבל עשו הצדיק שיצחק רצה לברך, הוא בעצם נמצא ביעקב. וממילא מה שיעקב אמר "אנכי עשו בכורך" הוא האמת במהותו האמיתי. נכתב ע"י יצחק ברנד, כ"ה מרחשון תשס"ח כאן עה"ק עמנואל ת"ו