יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מחשבות בעקבות מעשה האכזרי של גירוש היהודים מ'בית השלום' בחברון
15:07 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

ע' רש"י בסוף פרשת בהר בענין תוצאות של עשית סחורה בפירות שביעית, (המקור קידושין כ.) ואף פרשיות האלו נאמרו על הסדר, בתחילה הזהיר על השביעית, ואם חמד ממון ונחשד על השביעית סופו למכור מטלטליו, לכך סמך לה וכי תמכרו ממכר, לא חזר בו סוף מוכר אחוזתו, לא חזר בו סוף מוכר את ביתו, לא חזר בו סוף לוה בריבית, כל אלו קשות מן הראשונות, לא חזר בו, מוכר את עצמו, לא חזר בו, לא דיו לישראל אלא אפילו לעובד כוכבים. ושם מדברים במי שנושא ונותן בפירות שביעית, ואפשר ללמוד קל וחומר מי שמוכר א"י לגוי כדי להפקיע ממנו קדושת שביעית, ואף שבאמת המכירה לא חל, אולם לאלו שטוענים שכן חל הם מנסים להפקיע א"י מבעלות ישראל לבעלות גוי, זאת אומרת ששנת השביעית כשהיא בבעלות ישראל מגלים ומכריזים בזה שא"י היא בבעלות של הקב"ה, כמו שאמרו חז"ל (סנהדרין לט.) אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי הוא והכרזה זו מוכחש ע"י שמוכרים א"י לגוי ואומרים שא"י לא שייכת להקב"ה אלא לגוי. ע' ספרא בהר על הפסוק (כה כג) והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ אל תרע עינך בה. כי גרים ותושבים אתם, אל תעשו עצמכם עיקר, וכה"א כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו, וכן הוא אומר כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי. אתם עמדי, דיו לעבד שיהי' כרבו, כשתהיה שלי הרי הוא שלכם, וא"כ נלמד, שאם א"י לא של הקב"ה, אינו של ישראל. וכתוצאה ממכירה זו, מגיעים צרות צרורות ר"ל, וכבר זעקנו על זה והוצאנו מאמרים רבים בשביעיות שעברו ולפני שביעית תשס"ח, וכן במשך שנת השביעית תשס"ח, (ואחד מן המאמרים נעתיק מעבר לדף זה) שמכירת א"י לגוי שנקרא 'היתר מכירה' יביא ח"ו לחורבן יישובים, ומסירתן לגוים, וכבר ראינו זה בהסכם אוסלו, שהיה בכ"ז אלול תשנ"ג בזמן שמכרו א"י להפקיע שביעית לקראת שנת השביעית תשנ"ד. ובערב ראש השנה שנת שביעית תשס"א בזמן שמכרו את א"י להפקיע שביעית, התחיל האינטיפאדא הגדולה, וכתוצאה מכך נעשה אחר כמה שנים חורבן גוש קטיף וצפון השומרון. והטענה מתרבה ביותר לאלו שצועקים בצדק כל הזמן שא"י שייכת לעם ישראל ולא לגוים, ומוסרים נפשם על זה, ובענין זה בודאי שכרם גדול מאוד, ורק ע"י אנשים כאלו אפשר בסופו של דבר להקים ממשלה ע"פ תורה, כי מי שאינו מוסר נפש למען א"י, סופו שיחריב את א"י, ויסוד שא"י שייך לעם ישראל מבואר בכל התורה, ובעיקר ע"י הבטחת הקב"ה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, ונאמר לאאע"ה (בראשית יז ח) ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לא-לקים, אולם מצד שני איך מוכרים א"י להפקיע שביעית, הרי הקב"ה נתן א"י לעם ישראל ולא לגוי, ואנו צריכים ע"י שמירת שביעית להכריז שא"י שייכת להקב"ה, ומי שמוכר א"י בשנת השביעית לא נקרא אחוזת עולם, ולא נתקיים בו והייתי להם לא-לקים, והמסירות נפש למען א"י אין הצלחה רק אם עושים הכל למען הקב"ה, וא"כ איך אפשר לעשות מאבק למענו, אם מסלקים בעלותו מא"י ומוכרים זה לגוי. אולם ע"פ רוב היו האוזניים אטומות, והרבה מרבני הציבור הדתי ורבני המתנחלים כולל אלו של חברון, והעיתון 'בשבע', תמכו בחוזק בהיתר מכירה, והרבה מהם התקיפו כל מי שמתנגד להיתר מכירה ומכריז שא"י שייכת לעם ישראל לנצח נצחים כולל שנת השביעית, ואסור למכור זה לגוי, אלא אמרו, אנחנו רוצים את א"י בבעלותינו רק כשנוגע לנו, שיהא לנו בתים ושדות, אבל חלק ששייך להקב"ה שהוא שנת השביעית, בעלותו בענין זה מפריע לנו, כי לא נותן לנו לזרוע, ומוכרים זה לגוי, ואוכלים ספיחים על סמך זה. והנה חשבו שהקב"ה לא יגיב, אולם הוא כן הגיב בצורה חזקה ביותר, ואחד מן הדברים הוא גירוש היהודים מבית השלום בחברון, שנקנה בכסף מלא, שאף שבודאי כל מי שיש לו יד בגירוש השפל הזה, ואינו חוזר בתשובה, ייזכר לשמצה לדורות עולם, כמו כל מי שיש לו יד בחורבן גוש קטיף וצפון השומרון ואינו חוזר בתשובה, אולם זה מן הכלל שמגלגלים חוב ע"י חייב, אבל בכל זאת היה כאן יד הקב"ה בעסק, ויש דין ויש דיין, לפרוע ממי שסלק כביכול בעלות של הקב"ה על א"י בשנת השמיטה, ואמרו חז"ל, שמי שמזלזל בשמיטה לבסוף מוכר את ביתו, וכאן סלקו אותם מן הבית באכזריות גדולה. וכמדומני שראוי לומר על זה הפסוק (בראשית מד ט"ז) ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק, הא-לקים מצא את עון עבדיך, וכתב רש"י מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו שהכוונה שם, שיהודה אמר, שמה שאתה אומר שגנבנו את הגביע, הוא עלילת שקר, אולם יש לנו חטא אחר שהוא גניבת אחינו ומכירתו לגוי, ועל זה אנו משלמים עכשיו, וכאן שייך מעין זה, שבודאי מה שטוענת ממשלת הזדון עלינו שגנבנו הבית מן הערבים הוא עלילת שקר, כי קנינו זה בכסף מלא, אולם יש לנו חטא אחר שגנבנו את א"י מידו של הקב"ה שהוא שנת השביעית ומכרנו זה לגוי, וזה מה שמשלמים עכשיו. (מעין זה כתבנו כשהגיע פרשת 'חפציבה', על הפשע של אלו שלא מחו נגד חורבן גוש קטיף וצפון השומרון). הנה הגיע הזמן כבר לחזור בתשובה ולא נמכור עוד א"י להפקיע שביעית, וצריך לקבל עכשיו, שבשביעית הבאה לא נעשה עוד היתר מכירה, ובזה נסלק חרון אף ה', וצעקת א"י על מכירתה לגוי. נכתב בעה"י ח' כסלו תשס"ט, בבית המדרש תעה בשדה ועה"ק עמנואל.