יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הצלחות בכל התחומים בזכות מצוות תכלת: הצלחה במלחמה נגד האויבים ● הצלחה בכלכלה ובכל דבר ● שכר ועונש במצות ציצית
14:35 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

בדורנו נתגלה תכלת שנעשה מארגמן קהה קוצים (ולא הדיונון של רדזין) שיש עליו ראיות ברורות שהוא התכלת האמיתי כמבואר בספר כליל תכלת של הרב אליהו טבגר וספר לולאות תכלת של הרב שלמה טייטלבוים וכן ספר התכלת של הרב מנחם בורשטיין וכן עוד הרבה מאמרים בנושא זה כמו מאמר התכלת וחידושה של הרב שמואל אריאל וכן כתבנו כמה מאמרים בנושא זה (חוט תכלת, הכר נא למי החותמת והפתילים, בכנף איש יהודי ועוד). ואם כן יש חיוב לכל יהודי לשים זה בטלית שלו בין בטלית גדול ובין בטלית קטן, ובזה מקיים מצות עשה דאורייתא בכל רגע ורגע, וחוץ מזה יש לו כל ההצלחות הגדולות שהתורה וחז"ל הבטיחו למקיים מצוה זו. ואף שעיקר מצוות התורה צריך לקיים לשם שמים בלי צפיה לקבלת שכר, מ"מ מצוה להדגיש ענין זה בכל זאת, כמבואר בכל מקום בחז"ל. רק שיש להזהר שאף אם לא יתקיים השכר בעולם הזה מחמת כל מיני חשבונות, שלא יתחרט על קיום המצוה, כי השכר יתקיים בעולם הבא. אחד מן הבעיות הגדולות במצב העכשוי הם האויבים שבאים להשמידנו בין מבפנים ובין מבחוץ, וכן שבר הכלכלי בעולם כולו שהגיעה גם לארץ ישראל, ויש בעיות חמורות להרבה יהודים בפרנסה וכן להרבה מוסדות התורה. וחז"ל למדים אותנו שיש מצוה שיכולים בזכותו להצליח בכל זה, וזה מצות ציצית בשלמות שכולל לבן ותכלת. הצלחה במלחמה נגד האויבים ע' בפרקי דרבי אליעזר בפרק י"ד: בזכות הציצית האויבים כלים שנ' (איוב לח יג) לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, בזכות (דברים כב יב) על ארבע כנפות. וזה בודאי שבזמן שיש תכלת, אז זכות המצוה רק אם נותן תכלת ולבן, שבלי זה אין כאן מצוות ציצית בשלמות. וכן ע' בספרי (הובא ברש"י סוף שלח לך) ר' אליעזר אומר למה נקרא שמה תכלת ע"ש שנתכלו במצרים בבכורות שנאמר ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור וכו'. וא"כ רואים שזה כח התכלת שמכלה את האויבים. (ע"ע בפרקי דר"א שם הרבה מאוד תועליות בזכות התכלת). הצלחה בכלכלה ובכל דבר ישים תכלת בבגדו, ע' מנחות מ"ג. בענין תכלת, רבי מני דייק וזבין כחומרי מתניתא, א"ל ההוא סבא הכי עביד קמאי דקמך ואצלח עסקייהו. ע' רש"י דייק וזבין מן המומחה, כחומרי מתניתין דלעיל, דקתני טעימא פסולא הלכך בעי מומחה, (הכוונה שלקח תכלת מן המומחה), וא"כ עכשיו ש'אגודת פתיל תכלת' שמייצר התכלת, מדקדקין בכל מה שנאמר בגמ', יש לו דין מומחה ויש סייעתיה דשמיא להצליח בעסקים. שכר ועונש במצות ציצית ספרי זוטא פיסקא טו מא: אני ה', אני דיין אני נאמן לשלם שכר: א-לקיכם, מוראכם ודיינכם: אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת שתקבלו מצות ציצית עליכם, שכל המודה במצות ציצית, מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצות ציצית, כופר ביציאת מצרים: להיות לכם לא-לקים, על כרחכם, יכול אם רציתם הריני א-לוה לכם, ואם לא רציתם איני א-לוה לכם, אני ה' א-לקיכם על כורחכם, וכן הוא אומר חי אני נאם ה' א-לקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם (יחזקאל כ לג) על כרחכם ושלא בטובתכם: דבר אחר, נאמר במצות ציצית אני ה' א-לקיכם שני פעמים, אני ה' א-לקיכם ליפרע ממי שבטלה וכופר בה, אני ה' א-לקיכם ליתן שכר למי שמקיימה ומודה בה. אגודת פתיל תכלת טל. 025900577 info@tekhelet.com