יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
תפילה כשלובשים טלית עם תכלת של חלזון 'ארגמון קהה קוצים'
14:18 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

לשם יחוד קב"ה ושכינתיה בדחילו ורחימו ליחד שם יו"ד ק"ה בוי"ו ק"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל.הריני מוכן ומזומן לקיים מצות ציצית שהיא כוללת מצות לבן ומצות תכלת, מפני שהקב"ה ציוונו להתעטף בה כמו שנאמר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, וכדי לזכור כל מצוות ה' לעשותם, כמו שנאמר והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם, (שו"ע ס' ח' סע' ח') ויהא חשוב בעיני הקב"ה כאילו הקבלנו פני שכינה, שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד, שנאמר ויראו את א-לקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר, ונאמר ומעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא. (ספרי סוף שלח לך, חולין פט. רש"י סוטה י"ז. ד"ה שהתכלת) ועל ידי מצוות ציצית תציל אותי מכל מיני הרהורים רעים ומחשבות מינות ועבודה זרה כמו שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, (ברכות יב:) ונזכור על ידי זה יציאת מצרים ומכת בכורות וקריעת ים סוף, (רש"י סוף שלח,רש"י מנחות מג: ד"ה דומה לים) ועל ידי מצות לבן שהוא דומה לחותם של טיט נזכור שאנו עבדים למקום, (מנחות מג: ותוס' שם) ועל ידי מצות תכלת שהוא דומה לחותם של זהב נזכור שאנו בנים למקום, כמו שנאמר יראה אל עבדיך פעליך, והדרך על בניהם: (מדרש תהלים ס"ס צ' על הפסוק והדרך על בניהם, רבנו בחיי סוף שלח לך ויהי רצון מלפניך אאוא"א, שעל ידי מצוות ציצית שהיא שקולה כנגד כל מצוות שבתורה (מנחות מג: רש"י סוף שלח) יהא נחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצוות התלויות בה, אמן סלה. ויהי נועם אד' א-לקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו: (אין לומר תפילה זו מי שהולך עם תכלת של רדזין, מפני שאינו צבע של חלזון) לפרטים נוספים בנושא התכלת: הרב אליהו טבגר (מחבר 'כליל תכלת') רח' אור החיים 15, קרית ספר. טלפון: 9740966-08 הרב שלמה יעקב טייטלבוים (מחבר 'לולאות תכלת'), רחוב זוין 12, ירושלים. 5834407-02. להשיג פתילי תכלת – אגודת "פתיל תכלת": 5900577-02. ברוך סטרמן (מייצר התכלת): 9932136-02. יואל גוברמן (מייצר התכלת): 5351793-02