יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
רמז בתורה שהתכלת יתגלה לפני ביאת המשיח ● הסיבה הטבעית לזה, משום שזה הכנה לביאת המשיח, שכבר בארנו שצריך לעשות השתדלות טבעית להקמת ממשלה ע"פ תורה, ולא כמו שחושבים שהכל יבוא מעצמו מן השמים...
13:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

ע' רש"י על הפסוק שכתב שרוח א-לקים הכוונה כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקב"ה ובמאמרו, כיונה המרחפת על הקן. וענין מרחף ע' ברש"י על הפסוק בפרשת האזינו כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף – אינו מכביד עצמו עליהם אלא מחופף, נוגע ואינו נוגע. והנה כסא הכבוד, הוא של תכלת כמו שאמרו חז"ל שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד, שנאמר ויראו את א-לקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר, (חולין פט.) וא"כ מרומז כאן, שלפני ביאת המשיח ובנין בית המקדש, שמרומז בפסוק ויאמר א-לקים יהי אור ויהי אור (ע' באור החיים הקדוש ריש התורה פירוש הכ"ב, שמרומז על מלך המשיח וכן ע' בראשית רבה שמרומז על בית המקדש,) יתגלה התכלת. אולם בגדר מרחפת, הכוונה נוגע ואינו נוגע, וזה ענין, שהיום התכלת לא לובשים רק חלק של כלל ישראל וחלק לא לובשים וזה ענין של נוגע ואינו נוגע. והסיבה הטבעית שצריך שהתכלת יתגלה לפני ביאת המשיח, משום שזה הכנה לביאת המשיח, שכבר בארנו בכמה מאמרים, שצריך לעשות השתדלות טבעית להקמת ממשלה ע"פ תורה, ולא כמו שחושבים שהכל יבוא מעצמו מן השמים, ולכן כל אלו שחושבים שהכל יבוא מעצמו מן השמים, אינן לובשים תכלת, כי יאמרו שיבוא משיח צדקנו והוא כבר יגלה לנו מה התכלת, אולם הדבר טעות גמור, שאין לנו לסמוך על ניסים מן השמים וצריך לעשות השתדלות טבעי, ולכן אלו שיודעים יסוד זה שצריך לעשות השתדלות טבעי, יותר מתחשבים עם גילוי התכלת ארגמן קהה קוצים (ולא הדיונון של רדזין) וממילא כיון שכבר לבשו תכלת ונתחזק אצלם שצריך לקדם הגאולה ע"פ דרך הטבע, ממילא מוכנים ג"כ לעשות השתדלות טבעי לקדם להקים ממשלה ע"פ תורה. ומה יש כאן רמז שרק חלק של כלל ישראל ילבשו התכלת, בא ללמדינו, שלא יפול רוח האדם מללבוש תכלת בגלל שרואה הרבה יהודים גם תלמידי חכמים שלא לובשים תכלת, כי כך הנהגת הקב"ה, וכל מי שרואה שזה נכון שזה התכלת, ישים בבגדו ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת הבורא (ע' רמ"א ריש השו"ע). נכתב בעה"י עש"ק פ' ראה תשס"ח כאן עה"ק עמנואל