יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ארץ ישראל לא למכירה, לא בשש שנים ולא בשביעית
03:45 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הקב"ה נתן את א"י לעם ישראל כדי שעל ידי זה יהא עם ישראל עמו ונחלתו וה' הוא א-לקינו, ומשום זה נתן את א"י לעם ישראל והשאיר את שנת השביעית לעצמו, ועי"ז יש לו בעלות בכל השנים, והוא שותף עם כלל ישראל בבעלות על א"י, וכמו שאמרו חז"ל (סנהדרין לט.) אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי הוא. (וע' אור החיים הקדוש ריש פ' בהר). ונאמר לאברהם אבינו ע"ה (בראשית יז ח) ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לא-לקים: ונאמר למשה רבינו בהר סיני (ויקרא כה לח) אני ה' א-לקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לא-לקים: וכתוצאה מכך אין לנו רשות לתת את ארץ ישראל ולא למכור ולא לעשות הסכמים לשום גוי בעולם. לא בשש שנים ולא בשביעית, לא מכירה חלוטה ולא מכירה זמנית, לא תמורת שלום ולא תמורת כסף ולא תמורת כלום, לא חד צדדי ולא דו צדדי. לא ראש ממשלה ולא נשיא, לא שר ולא ח"כ, לא ממפלגת קדימה ולא מליכוד, לא מישראל ביתנו ולא מעבודה, לא ממפד"ל ולא מאיחוד לאומי, לא מש"ס ולא מיהדות התורה. לא שום בג"ץ ולא שום בד"ץ, לא רב ראשי ולא רשל"צ ולא רב מקומי, לא שום נותן הכשר, ולא חקלאי. אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה', כל מקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב (ברכות יט:) אסור לעשות הסכמים ומכירות, לא בוושינגטון ולא באוסלו, לא בירושלים ולא בחולון, ולא בשום מקום. אסור לתת ולמכור לגוי, לא יישובים ולא בית כנסת, לא ישיבות ולא כוללים, לא ת"תים ולא בתי עלמין, לא שדות לזריעת חיטים ושעורים ועגבניות ופילפלים ומלפפונים ולא לכל הירקות וקטניות, לא פרדסי תפוחים ותפוזים וגפנים ואתרוגים וכל הפירות, לא שדות ולא חממות. אסור למכור או לתת לא את ירושלים ולא את הר הבית, לא את תל אביב ולא את אילת, לא את הגליל ולא את הנגב, לא את רמת הגולן ולא את יש"ע ולא את כל מקום בא"י. לא את מה שנתקדש ע"י עולי מצרים ולא את מה שנתקדש ע"י עולי בבל ולא את מה שלא נתקדש כלל, כל שהוא ממתנת אברהם אבינו. אסור למכור או לתת א"י לא לחמאס ולא לפת"ח, שכולם יש להם אמנה פלסטינאי למאבק מזוין לזרוק כל היהודים מכל א"י, ולא לנוצרי ולא למוסלמי, לא לירדני ולא לגוי אחר, כולם כופרים בא-לקי ישראל וביסוד שעם ישראל הוא עם הנבחר. וכל המכירות והנתינות וההסכמים כולם בטלים ומבוטלים לא שרירין ולא קיימין ולא חלים כלל וכלל, אין כאן לא הסכם ולא שלום, לא דעת ולא תורה, לא היתר ולא מכירה, לא גמירות דעת ולא סמיכות דעת. כל מי שזילזל בא"י באיזה צורה שיהא, הקב"ה דיקדק עד קצה האחרון, על מאסם בארץ חמדה נשאר עם ישראל במדבר ארבעים שנה, ונגזר גזירת גלות, ואמרו חז"ל אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אקבע לכם בכיה לדורות, (וע"ע תהילים קו כד-ז) על חטא ביטול שביעית נגזר שבעים שנה גלות בבל. (דה"ב כו כא) וכל מי שמטפל או משתתף במסירה או מכירה או נתינה של ארץ ישראל לגוים, בין באופן ישיר ובין בעקיפין, מוסר או מנסה למסור א"י שהיא נחלת ה', לגוי ערל ומשוקץ וטמא ומסיר כנסת ישראל והקב"ה מכאן ח"ו והוא מסכן כל א"י עי"ז, הקב"ה יחזיר כל עם ישראל בתשובה שלימה ויציל אותנו מכל צרה. קצת תוספת מקורות, לענין מכירת שש שנים: מבראשית ברא רש"י הראשון עד וזאת הברכה (לד א-ד) וע' אור החיים הק' סוף נצבים, או"ח קנ"ג סע' ז', חזון איש שביעית ס' כ"ד ס"ק א-ג, שופטים יא יג-לג, לענין הסכנה: רמב"ם הל' ע"ז ד' ד', שו"ע או"ח ס' שכ"ט סע' ו' ומ"ב שם ס"ק יד. אם בין כך הכל אבוד משתנה דין זה ע' גיטין נו. לענין מכירת שביעית: ע"ז כ. כא. חזון איש שם ס"ק א-ד, וס' כ"ז ס"ק ז' ד"ה הנלקטים, שו"ע חו"מ ס' צ"ט סע' ז', לענין הסכנה: ויקרא כ"ה י"ח ורש"י שם. עונש גלות, גם בשביעית מדרבנן, שלפי הדעה ששביעית רק דרבנן, התחיל כשבטלו היובלות בזמן שגלו בני גד ובני ראובן (ערכין לו: וע' ברמב"ם פי"א משמיטה ויובל הל' ח' ט', רש"י גיטין לו. ד"ה בשביעית בזמן הזה), והחשבון של ע' שביעיות שלא שמרו, הוא כולל גם זמן של מנשה בן חזקיה ברש"י פ' בחוקותי.