יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
אמרו חז"ל מעשה אבות סימן לבנים, ומה שקרה היום לאנשי גוש קטיף שגורשו, כבר נעשה ליצחק אבינו, כמו שנאמר בתורה, ויש לנו ללמד הרבה ענינים מהקשר הזה.
02:32 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

אמרו חז"ל מעשה אבות סימן לבנים, ומה שקרה היום לאנשי גוש קטיף שגורשו, כבר נעשה ליצחק אבינו, כמו שנאמר בתורה בפרשת תולדות, ויש לנו ללמד הרבה ענינים מהקשר הזה. כתוב בתורה ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה: וירא אליו ה' ויאמר אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אמר אליך: גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך : ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מאה שערים ויברכהו ה': ויגדל האיש וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד: ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנאו אותו פלשתים: וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים וימלאום עפר: ויאמר אבימלך לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד: וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם: וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו: ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים: ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו: ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה: ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ: ולמדים מזה הרבה דבריםא) שהקב"ה ציווה ליצחק אבינו להתישב באיזור גוש קטיף, (שהוא באזור גרר) ולזרוע שם, והבטיח לו ואהיה עמך ובכל זאת גרשו אותו ממנה, זה ראיה שמה שגרשו אותו אינו סותר מצוות ההתישבות בהתחלה, אלא כך הנהגת הקב"ה שמצווה לאדם לקיים מצוה גדולה ואח"כ מביא אותו לידי נסיונות וגרושין, וכן אין להרהר אחרי מידותיו של הקב"ה לומר שהקב"ה התנהג עמו שלא בסדר, אלא כך דרך ה', ויצחק אבינו עמד בנסיון כמו שביאר גם רש"י בריש פרשת וארא, שכתב חבל על דאבדין ולא משתכחין, והביא גם מיצחק אבינו שלא הרהר אחר הקב"ה בשעת צרות הגירוש.ב) הבטחת הקב"ה ואהיה עמך נתקיים בצורה אחרת ממה שחשב יצחק אבינו, ונתקיים במשך הזמן, שהרי בודאי הבטחת הקב"ה לא נתבטלה, וכן אי"ה במגורשי גוש קטיף שראו נסים גלויים במשך שהייתם בגוש קטיף, וזה ראייה שהקב"ה אתם, יתקיים בהמשך הנדודים, עד שיגיע לתיקון השלם. ג) הסיבה לגירוש של יצחק אבינו היה מפאת קינאה של אבימלך שראה שיצחק אבינו מצליח יותר ממנו, וכן כאן היה קנאה מצד הממשלה והשמאל על הצלחת אנשי גוש קטיף בגשמיות וברוחניות ופחדו מהם שיקחו השלטון ביד, והרשע שעמד בראש, אמר להם שיש להם משיחיות ומשום זה הולך להחריב יישוביהם, אולם בסופו של דבר יהא התיקון. ד) הבארות שחפר מרמזים על בנין בתי מקדש כמבואר ברמב"ן, ולמדים מזה שהתהליך יביא בסופו של דבר לבנין בית המקדש. ה) סתימת הבארות של ימי אברהם ע"י הפלשתים, מרמזים על ניסיון של הממשלה לעקור כל מסורת אבותינו, שממשלת הרשעה לוחמת לא רק נגד ההתיישבות אלא נגד כל מסורת התורה. וצריך להחזיר המסורה במסירות נפש. ו) חפירת בארות החדשות של יצחק אבינו בא ללמדנו, שלא מספיק לקיים חלקי התורה שהיו נהוגים בדור שעבר, אלא צריך להרחיב גם חלקי התורה שלא היו מתאפשרים לקיים בדורות שעברו. עד שיגיעו לבנין בית המקדש. ואף אם יהיו עיכובים בדרך כמבואר בשתי הבארות, מ"מ בסופו של דבר יצליח. ועיקר ההצלחה היה בבאר השלישי משום שיצחק אבינו חפר בעצמו הבאר ולא דרך עבדיו. הקב"ה יזכנו בקרוב לגאולה שלמה. נכתב בעהי"ת כ"ב אלול תשס"ה כאן עה"ק עמנואל ת"ו