יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בו מבואר שאין הגירות חל רק כשהגר מקבל עליו המצוות בלב שלם, ולא די בקבלה בפה, ועוד. בעניין גירות לשם אישות בזמנינו, וכן בכמה עניני גירות השכיחים בזמנינו, וכמה פרטים בדיני הטפת דם ברית ● ובסוף הספר ערוך סדר הגרות ובו כתוב דברי השו"ע הלכות גרות מה שנוגע, וגם משאר מקומות בשו"ע שנוגע בענין זה, וכן ממה שנתבאר בספר זה (PDF)
00:39 (24/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הספר מעוטר בהסכמות ממרן הג"ר בנימין זילבר זצוק"ל מח"ס אז נדברו, ולהבדיל בחל"ח ממרן הג"ר שמואל הלוי ואזנר שליט"א. וכן רבני הבד"צ דירושלים. *אובייקט:בריתי-יצחק-גירות*

 
 

15:44 (30/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פילפול בסוגיות ובהלכה על כל המסכתא ● ערעור גדול על רוב רובם של תיקוני עירובין, שנהוג לגרור קולות ע"ג קולות שיוצא לגמרי מכללי הפסק ● טענה נגד מנהג חגורת שבת, שמוסיפים מפתח באופן שאין זה דרך חגורה כלל ● מצורף מכתבי ברכה מאת הג"ר נסים קרליץ שליט''א, הג"ר שמואל הלוי וואזנר שליט''א, הג"ר שאול ברייש זצוק"ל ● (PDF)
16:20 (30/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בסוגיא דהיוצא בשיירה, בדין ביטול חמץ, בדין ביעור חמץ, בחמץ של גוי שישראל קיבל עליו אחריות, בסוגיה דחמצו של גוי ברשות ישראל, בסוגיה דמוצא חמץ ביו"ט כופה עליו את הכלי, בסוגיה דשלא כדרך הנאתן, פרק אלו עוברים, בדין שימור ודין לתיתא, ענין בל יראה מדרבנן וגזירה שמא יאכלנו בתערובת חמץ, בדין פדיון חמץ בתערובת כל שהוא, הגעלה, בענין מי פירות פרק מקום שנהגו, מכירה בדיניהם, בסוגיה דגוי שהרהין אצל ישראל, מכירה או מתנה לזמן, מעשה בחמץ של חברה ששיכת לישיבה (PDF)