יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
כ - 50 שאלות ותשובות שנכתבו בעקבות הגירוש וחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, ההסתכלות הנכונה על הצבא, מדינה, ועידוד. ועוד ועוד
03:17 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

תשובות על שאלות של ישי באב"ד אלול תשס"ה שאלה 1 על מה אבדה הארץ ? תשובה, יש לזה שני מישורים, אחד, נסיון שלא יהרהרו אחרי מידותיו של הקב"ה. שנית, למצוא חטאים, שיש לנו רמזים מן השמים שבעקבות זה הגיעו הצרות. המישור הראשון מופנית בעקרו על אנשי גוש קטיף וצפון השומרון המגורשים, והשני בעיקר מי שאינו מן המגורשים, כי מי שמדבר כעת תוכחה למגורשים, עובר על לאו דאורייתא של אונאת דברים כדאמרינן ב"מ נח:, אם היו יסורים באים עליו אם היו חלאים באים עליו אל יאמר כדרך שאמרו חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתיך תקותך ותום דבריך, זכר נא מי הוא נקי אבד, ע' תוס' שאסור לומר לו שאם היית נקי לא הייתה אבד. חלק חיזוק לתושבים, ולא יהרהרו אחרי מידותיו של הקב"ה נשוב על מישור הראשון, שיש כאן נסיון, שלא יהרהרו אחרי מידותיו של הקב"ה, וזה הנסיון שנתנסו בה אבותינו הקדושים, ע' רש"י על הפסוק בראשית יב י, ויהי רעב בארץ, באותה ארץ לבדה, לנסותו בא אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ועכשיו משיאו ללכת ממנו. דהיינו שהקב"ה אמר לו לך לך מארצך וכו' אל הארץ אשר אראך, והבטיח לו כל טוב באמור לו ואעשך לגוי גדול וכו' וכשעשה רצון ה' הוצרך לצאת מזה, ויש לו נסיון לומר שהקב"ה לא התנהג עמו כדין או שיכול להתחרט על מה שהלך לא"י, אולם אברהם אבינו עמד בנסיון, ולא התחרט על מה שעשה, ולא הרהר אחרי הקב"ה אלא הבין שכך דרך ה' שאומר לו לעשות כך ואח"כ מתנהג אחרת. וכן הוא ביצחק אבינו שהקב"ה אמר לו לשבת בגרר ולזרוע שם והבטיח לו ואהיה עמך, ואח"כ גרשו אותו משם, ע' מה שכתבנו במאמר "גירוש יצחק אבינו מגוש קטיף" וכן בעקידה, היה נסיון גדול לאאע"ה, שמקודם אמר לו הקב"ה כי ביצחק יקרא לך זרע , ואח"כ אמר לו לשחוט אותו, והיה יכול להקשות קושיות על הקב"ה על הסתירה, ע' בזה רש"י כב יב אל תשלח וכן ברש"י שמות ו' א' עתה תראה, הרהרת אחרי מדותי, לא כאברהם שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע ואחר כך אמרתי לו העליהו לעולה, ולא הרהר אחרי, לפיכך עתה תראה, העשוי לפרעה תראה ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביאם לארץ. וביאור הענין, שהקב"ה אמר למשה רבינו לגאול את ישראל, ואמר לו ללכת אל פרעה, וחשב משה רבינו שע"י הליכה לפרעה יהא המצב יותר טוב ובודאי לא יותר רע, אולם למעשה היה הדבר בהיפוך, שהיה שם קושי השיעבוד ולא נתנו תבן, עד שחלק מן הציבור הגיעה למשה רבינו ואמרו לו ירא ה' עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגינו, וכתוצאה מכך בא משה רבינו בטענות על הקב"ה ואמר, ה' למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני: ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמיך, על זה השיב לו הקב"ה, שבגלל שבא בטענות על הקב"ה לא יזכה לבא לא"י לכבוש אותה. ורואים מכל זה, שכדי שהאדם יזכה לכיבוש א"י באמת, הקב"ה מביא אותו לנסיון, שהתחיל כבר תהליכי הגאולה, ובתוך התהליך יש יסורים ודברים שנראין כסותרין לזה, ואז אם האדם ממשיך להאמין שכך דרכו של הקב"ה וזה אינו סותר לתהליכי גואלה, אז זוכה באמת לא"י ולכיבושה, אבל אם אדם מהרהר אחרי הקב"ה וחושב כי הקב"ה לא התחיל כאן תהליכי הגאולה והכל היה לשוא , והראייה שיש רק צרות מזה, אז לא יזכה לא"י לבסוף, וע' רש"י (פ' וארא ו' ט') חבל על דאבדין ולא משתכחין. וכן מצאנו יסורים מסוג כזה שבאים כדי לנסות את האדם אם ממשיך בדרך האמונה שהלך עד עכשיו או שעוזב אותו כמו שנאמר (דברים ח ב) למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא וע' רש"י התשמור מצותיו, שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו, וביאור דבריו ע' בעיקר שפתי חכמים, פ' כי תשמור מצות ה' גם בעת תלאה ויגון ולא תהרהר אחרי ה' הלא אנכי שומר מצות ולמה ירע בי ה' ויענני. וא"כ כאן כונת היסורים, לבדוק אם אדם עומד בנסיון, דהיינו שממשיך הדרך האמונה שהלך עד עכשיו, או לא עומד בנסיון היינו שעזב את הדבר שהלך עד עכשיו, וא"כ מטרת היסורים האלו הם לא לשנות מעשיו הרעים אלא לבדוק אם ממשיך במעשים טובים וזה סוג אחר של יסורים מיסורים שבאים לעורר לאדם לתקן מעשיו הרעים (ואין הכוונה לומר שאדם א"צ לתקן מעשיו הרעים ח"ו, אלא הכוונה, שכעת עתה שבאו עליו יסורים, הם לנסיון, וממילא העיקר מה שצריך לעשות הוא לתת חיזוק לציבור להמשיך ללכת בדרך שנתברר שהיה נכון. ולא יבואו בטענות על הקב"ה למה הוליך אותם עד כאן בצורה כזו). בהסבר זה מבואר גם שאלה 19 מה משמעות של 6000 ניסים בירי הפצמ"רים ולאחריהם גירוש ללא נס של ביטולו. והתירוץ הוא שבאמת אין שום סתירה בין זה לזה, אלא כך הנהגת הקב"ה. רק שיש להוסיף על זה שענין של הנסים של 6000 פצמרי"ם הוא שהקב"ה נתן גילוי שרצונו שיבינו שישארו בגוש קטיף, וזה היה האמונה הרציאונלית שלא יחרב, ובגלל זה לא ארזו החפצים, כי ציפו לנס, כי המושג של נס נתהפך להם לטבע וזה היה הרציאונליות בשלב זה, וזה היה מאה אחוז בסדר, כי כך רצה הקב"ה שיבינו זה באופן זה, ומה שאח"כ הקב"ה התנהג אחרת, זה לא אומר שהקב"ה מתחילה לא רצה שיבינו כך, שהרי גם בעקידת יצחק בשעת שהקב"ה אמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע, בודאי רצה שכך יבין אאע"ה, ובשעת שאמר לו להעלות לעולה, בודאי רצה הקב"ה שאאע"ה יבין שצריך לשוחטו ואח"כ אמר לו שלא לשחוט, אז נתן לו להבין שמה שאמר לו להעלות, היה רק על מזבח ולא לשוחטו, אבל ברור שהקב"ה עשה כך שאאע"ה יבין בתחילה שכוונת הקב"ה לשוחטו. וכן כאן, בשעת שהיו הנסים הגלויים של 6000 פצמ"רים וכן עד חמש עשרה אלף נסים כמבואר בספר על הניסם שהוציאו אנשי נצרים, היה כאן גילוי גדול, שהקב"ה רוצה שיבינו שישארו בגוש קטיף, כי הרי זה הנהגת הקב"ה בדורינו שע"י הנסים אנו נבין מה רצון הקב"ה, ואין לנו נביאים רק גילוים מסוג כזה, וזה נקרא דיבור של הקב"ה, ע' בזה בהעמק דבר של הנצי"ב על הפסוק בראשית כד נא ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר ה' וז"ל ההעמק דבר מה שהורה בהשגחה פרטית הוא דבר ה' וכן ביארנו בס' שמות ט"ז כג ובס' ויקרא י ג' לשון הוא אשר דבר ה', ואילו היו חושבים אחרת, כמעט שהיו חוטאים כמו שנאמר, (דברים א כט) לא תערצון ולא תיראון מהם: ה' א-לקיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם: ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' א-לקיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה: ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' א-לקיכם: ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם, באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם: וכן כתוב בתהילים (קו ז) אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רוב חסדיך: ונאמר שם וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו: ומצאנו דבר זה גם בנביא (דה"ב טז ז) אחרי שאסא מלך יהודה ביקש מהדד מלך ארם שיעזור לו נגד בעשא מלך ישראל, ומשום זה עשה ברית עם הדד, ונתן לו כסף וזהב מאוצרות בית ה', בא אליו נביא והוכיח אותו כמו שכתוב: ובעת ההיא בא חנני הראה אל אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על מלך ארם ולא נשענת על ה' א-לקיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך: הלא הכושים והלובים היו לחיל לרוב לרכב ולפרשים להרבה מאד, ובהשענך על ה' נתנך בידיך: כי ה' עיניו משוטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו, נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות: וא"כ רואים שהיה צריך אסא להבין שכמו שהקב"ה עזר לו במלחמות הקודמות גם ימשיך לעזור לו ולא יבקש עזרה מגוי. וממילא לענין גוש קטיף היה מקודם הנהגה נכונה, וכן הבנה על הנהגת הקב"ה נכונה, דהיינו שהבינו נכונה שהקב"ה רוצה שיבינו שישארו בגוש קטיף, ומה שאח"כ הנהיג הקב"ה אחרת, זה לא לגלות שמה שחשבו מקודם היה טעות אלא מה שחשבו מקודם היה נכון שבאמת רצה הקב"ה שיבינו כמו שהבינו מקודם, רק הקב"ה שינה ההנהגה כמו אצל העקידה ואח"כ אצל ביטול העקידה. ובזה מיושב גם שאלה 14 האם הייתה נכונה הכוונה האמונית בלבד, ללא נקיטת היבטים פרקטיים, דבר שגרם הפסד כספי לצדיקי הגוש והתשובה היא שבודאי היתה נכונה. וכן מתורץ גם שאלה 8 האם החורבן מורה חלילה , על עשרות שנים של מסירות נפש לכיבוש הארץ, של תפילות ודמעות שהיו לריק ח"ו. והתשובה היא, שהחורבן אינו גילוי שלא היתה הנהגה נכונה מקודם רק שהוא להביא האדם לידי ניסיון שיחשוב שההנהגה לא היתה נכונה, ואם עומד בנסיון, מאמין שכן היתה נכונה כי כך היה רצון הקב"ה. ונסביר גם שאלה 13 לאן הלכו זכויות התפילות של רבות , שכל התפילות שמורות למעלה ועשו רושם עצום, וכשיגיע הזמן שהקב"ה רוצה, אז כל התפילות ישפיעו, ובודאי שאין שום תפילה חוזרת ריקם, רק שאין בידינו לקבוע מתי ואיך זה ישפיע, וזה בכלל רצון הקב"ה לבד. וכעת נזקקים אנו לבאר שאלה 6, האירוע הטראומה הזה, האם יש בו משום פגימה באמונה שאנו מצויים בתהליך של גאולה והתירוץ הוא, שאנו מצויים בתהליכי גאולה, שהרי יש כאן יותר מחמש מיליון יהודים, דבר שלא היה בשיבת ציון בזמן עזרא אפילו לא אחד ממאה, ומבואר ברש"י מגילה יז: ד"ה אתחלתא דגאולה, שקיבוץ גליות הוא אחד מתהליך הגאולה, וממילא אף שיש נסיונות ויסורים בדרך, אינו סותר תהליכי הגאולה, כמו שביארנו ממשה רבינו. ואף שיש כאן שילטון פושע ורשעים וערב רב, אין זה סותר תהליכי גאולה, כמבואר בספר יחזקאל טז נג, ושבתי את שביתהן, את שבות סדום ובנותיה, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שבותיך בתוכהנה. והיינו שקיבוץ גליות, אם עם ישראל לא יזכה ויהא גאולת בעתה, יבא באופן שאנשים שנקראים אנשי סדום ואנשי שומרון שהם ג"כ עובדי ע"ז, יהיו בראשם, ובתוכם יהיו אנשי יהודה, וא"כ מציאות כזה של מדינה שיש בו קיבוץ גלויות ובראשם אנשים שמתנהגים כאנשי סדום הוא הוא סדר הגאולה. אולם יש נסיון גדול להכחיש זה, אבל יש חיוב להאמין שאנו בתהליכי גאולה, וצריך לעשות השתדלות לקדם גאולה, רק שבודאי זה אינו נותן רשות להצדיק הפשעים שנעשים ע"י השלטונות. ובזה נסביר גם שאלה 20 האם לא היה חילול השם בעצם הדבר שהחילונים הראציונאלים כביכול, ראו אנשי אמונה יהודים בנפילתם, ואילו הם הצודקים בכפירתם בנס. והתשובה על זה, בודאי היה כאן חילול ה' נורא, והחילול ה' גורם באמת שיתחזק כח הכפירה בעולם, אולם אנו מצווים להתגבר על זה, ולהמשיך דרך התורה, ועל שני סוגי אנשים, אלו שנעשו כופרים מזה ואלו שמתגברים על זה ונשארו מאמנים, אומר הנביא מלאכי (ג יג) חזקו עלי דבריכם אמר ה', ואמרתם מה נדברנו עליך: אמרתם שוא עבוד א-לקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צ-באות: ועתה, אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו א-לקים וימלטו: אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו, ליראי ה' ולחושבי שמו: [ויש כאן להוסיף, שיש הרבה חוגים שמכחישים שאנו בתהליכי גאולה, רוב ציבור החרידי כולל אנשי חב"ד, ויש בזה תועלת, כי ענין של גאולה צריך להיות בהסתר, מטעמים ידועים, כמבואר בפרשת יהודה ותמר, וזה אחד מן הסיבות שהמדינה תחת ממשלת הרשעה, ואילו כולם היו מודעים לזה, היה הכל בגילוי, על כן מוכרחים חלק מגדולי ישראל לומר שאין כל מה שקורה כאן שייכות עם גאולה (ע"ע ש"ב יז יח-כ)]. חלק חזרה בתשובה כעת נבאר מישור השני של שאלה 1 דהיינו מה החטאים שצריך לתקן, וכבר ביארנו שאין אנו מדברים להמגורשים, שהם היו כפרה לעם ישראל, אלא לתיקון בכללות עם ישראל. ובודאי שיש הרבה לתקן, ואדם אחד אינו מסוגל לומר כל מה שיש לתקן, אלא כל אחד צריך לעורר הנקודות שהוא רואה שצריך לתקן, והדבר הכי קרוב לענין מסירת שטחים לגוים, הוא מכירת ארץ ישראל להפקיע שביעית, שזה כאילו זרקנו ח"ו חלק של הקב"ה שיש לו בא"י ומכרנו לגוים, ע' בזה במאמר שכתבנו "ההתנתקות ומכירת הארץ". ויש בענין זה תופעה מאוד מענינת, שהסכם אוסלו שהוא הבסיס של הקילקול של ציונות החילוני והבסיס של כל הצרות, נחתם דוקא כמה ימים לפני ראש השנה של שנת השביעית תשנ"ד, בו בזמן שהרבנות הראשית מכרה את א"י להפקיע שביעית, ושבע שנים בדיוק אח"כ בערב ראש השנה שנת השביעית תשס"א התחיל האינטיפאדא הגדולה, שנקרא אינטיפאדא אל אקצא, שבעקבות זה בא הגירוש, וזה שוב בו בזמן שהרבנות הראשית מכרה את א"י להפקיע משביעית, וכן אמרו חז"ל (אבות פ"ה) גלות בא לעולם על ע"ז ש"ד וג"ע ושמיטת הארץ, וממילא מי שמאמין שהקב"ה נתן לנו את הארץ, וזה ממילא כולל שבשנת השביעית השאיר הקב"ה את הארץ לעצמו, זה שייך רק אם מבטלים מכירת הארץ בשביעית. ויש להוסיף על זה, שביארנו במאמרים אחרים, שמכירת הארץ הוא מבוסס על הנהגות תמוהות שנעשו מזמנים קדומים בעם ישראל, דהיינו מכירת חמץ, ומכירת חנויות לגוים בשבת ולקנות בחזרה לאחר השבת, וביארנו שאיך שנתדרדר המכירה במשך הזמן ונעשו פיקטיבים ממש, וזה היה טעות גדול, וכדי להגיע לידי גאולה צריך לתקן גם זה, (ע' תשו' רב יוסף גאון גאוניקה2 עמ' 196 על מכירת בהמה וחנויות לפני שבת ולקנות אחרי שבת בחזרה, שזה מנהג פושעי ישראל, וניכר הדבר שבערמה עשו להתערם במצוות ולגנוב דעת עליונה ודעת הבריות וחילול שבת וחילול ה' בפני ישראל וגוים, הובא בקיצור בבה"ל ס"ס רמ"ו) (וכן יש עוד פטנטים פיקטיבים, כמו מכונת גילוח, ופאה נכרית ברחוב, שצריך להסיר אותם מכלל ישראל), וכן למדו ממכירת הארץ ומכירת חמץ לעשות פטנטים פיקטיבים כמו מכשירי גרמא של מכון צומת ומכון טכנולוגיה לבעית הלכה, שביארנו שכל אלו דברים הם איסור תורה ממש, וחוץ מזה, הם הבסיס לעקירת כל השבת מכלל ישראל, ובציבור שאין לוחמים מלחמת חרמה כעת נגד מכונת גרמא, יהיו ח"ו בעוד כעשרים שנה מחללי שבת בפרהסיא, כי במכשירים אלו אפשר לעשות כל ל"ט מלאכות תחת מסוה של היתר פיקטיבי, ביארנו יסוד הדברים בחבור "גרמא כמעשה" ו"רשפיה רשפי אש", ו"כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק". וממילא עקירת ישובים שבא בעקבות חטא מכירת הארץ בשביעת, צריך לעורר גם הדברים ששמשו לתקדים למכירת הארץ, וכן הדברים שהם תוצאות של מכירת הארץ, שהם מכשירי גרמא שהם בחינת הפצצות אטום להחריב את השבת מבפנים, ובלי שבת אין יהדות, והם דומים להפצצת אטום שאירן מכין. המשך שאר שאלות שאלה 3 האם גירוש יהודים מגוש קטיף הוא סימן לאתחלתא דגאולה. התשובה לזה, לומר שכאן התחיל הגאולה קשה לומר, אלא מכיון שמבואר בקול התור שאתחלתא דגאולה ועיקבתא דמשיחא הוא אותו דבר, דהיינו עקבתא דמשחיא היינו צעדי משיח, שבאים בצורה עקומה ומפולתלת ביותר, ומבואר בסוף סוטה בצרות של עקבתא דמשיחא , והגליל יחרב, (צפון השומרון הוא כבר גליל) ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וזה מצב המגורשים שגם אחרי הגירוש עושים להם הרבה צרות, ונתקיים משנה זה כפשוטו, ושאר המשנה כבר נתקיים מזמן, וא"כ בודאי זה עוד התקדמות לענין הגאולה. שאלה 4 למה עשה ה' לנו ושאלה 5 מהי הסתר פנים שהיה לנו ולעמנו. התשובה, מלבד מה שכתבנו עד עכשיו, יש כאן גילוי של רשע השילטון וצריך למהר לסלק אותו. שאלה 9 האם לא היתה טעותם של כל הרבנים שאמרו "לא בכח" ובגלל זה הרשה לעצמו השלטון להפעיל נגדנו כוח רב לגרשנו, תשובה, אפשר להבין עמדת הרבנים, שיש לדעת, שנתברר שוב ושוב שהשליט הרשע היה מוכן גם להרוג הרבה יהודים לעת הצורך, וכך אמרו מפורש בעת שפינו המלון בגוש קטיף שאנו באים עכשיו להרוג, וכבר דרכו את הנשק על ראש אחד, וכן ידעו בכנסת שהיה מוכן גם למאתים הרוגים, וכן התרה להמפונים שיזכרו הנהגת מנחם בגין באלטלינה שלא הרג את שלוחי בן גוריון שהרגו מאנשי בספינה, וביאור הדבר, שהשליט הרשע העמיד עצמו כבן גוריון ואנשי גוש קטיף כמנחם בגין, דהיינו שהוא יש לו רשות להרוג והם לא, וא"כ ברור שהיה מוכן ועומד להרג רבתי, ואפשר להבין לפ"ז עמדת הרבנים שלא לכנס למלחמת אחים שע"פ הסברה הפשוטה היה ההפסד ברור. שאלה 10 האם יש סיכוי לאחד את הנהגת התורה לכל פלגיה ? ואיך אפשרי הדבר? תשובה, הדבר בעייתיים ביותר, ונדון למשל בענין הפירוד ששורה בין הציבור החרדי ובין הציבור הדתי, (שני הציבורים הם גופא מחולקים ומפורדים בהרבה פלגים ותת פלגים). ויש בעקרונים שני סוגי התנגדות של ציבור בחרדי נגד הציבור הדתי, אחד, בגלל שיש בתוך הציבור הדתי הרבה פריצות, ותנועת נוער מעורבות, וטלוויזיה וכדומה וכן שירות לאומי של הבנות. שנית, שחלק גדול של הציבור החרדי גורס שאין לנו לעשות שום השתדלות לגאולה, וכל המדינה יש בו התגרות באומות ואסור לגור בשטחים, רק שיש מהם שאומרים שכל מה שנוגע ללקיחת כסף מן הממשלה למוסדות ששיכים לציבור החרדי מותר, וכן כל הישובים המיושבים מציבור החרדי כמו מודיעין עילית וביתר עילית אין בהם משום התגרות באומות, משא"כ מה שמיושב מציבור הדתי יש בזה משום התגרות באומות, אף שביתר ומודיעין עילית וגוש קטיף וחברון וקרית ארבע ורמות ורמת שלמה ונוה יעקב נכבש באותו שבוע (וכנראה החילוק הוא, שישוב ציבור החרדי הוא לא באידיאולויגה לישב את א"י רק שבמציאות צריך דירות, משא"כ צבור הדתי בא האידיאולגיה ע"פ התורה המבואר ברמב"ן שיש מצוה לישב כל א"י ועל אידיאולויגיה זו חולקים, רק שהדבר תמוה ביותר, וכי משום שמכוונים לשם מצוה זה פסול??, ע"ע חזון איש שביעית ס' כד שיש מצוה לישב כל א"י). הנה כדי לתקן סיבת פירוד הראשון, צריך להסיר הפריצות מתוך ציבור הדתי, וכן להסיר הטלויזיה ולהפסיק לקנות עיתונים פרוצים וחילונים, ולהפסיק תנועות נוער מעורבות, ולהפסיק שירות לאומי של הבנות, ואם יש צורך לעשות חסדים עם כלל ישראל, יש הרבה עצות במסגרות כשרות שאינם תחת פיקוח הממשלה שמסגרות שלהם בנויים על הריסת הדת. ויש כבר מקומות בציבור הדתי שנזהרים בצניעות, ויש אפילו יותר מחלק של ציבור החרדי, שהנשים לובשות בגדים ארוכים ואינן משתמשות בכסוי המזוייף של פאה נכרית, אבל בכללות עדיין הדבר רחוק, אולם בכל זאת יש התקרבות לאלו שכן נזהרים בזה. אולם מה שנוגע לבעיה השניה של התנגדות של חלק הציבור החרדי להדתי, לא שייך כלל שהציבור הדתי ישנה עמדתו, כי הרי כאן יש טעות גדול מצד חלק זה של ציבור החרדי, וההתנגדות לפעול למען א"י הוא חטא המרגלים, ולא שייך לומר לציבור, שכדי שתתאחדו עם הציבור השני תעשו כל החטאים שיש שם, וכמו שלא שייך לומר לציבור החרדי, שכדי שתתאחדו עם הציבור הדתי תלכו לקנות טלויזיה ח"ו. אולם כנראה שבענין זה יש התקדמות עכ"פ בהשקפה אצל הצעירים בציבור החרדי, וכשיהא גם התקדמות בנושא צניעות אצל ציבור הדתי, יהא התקדמות לאיחוד מסוים. אבל בהנהגה הנוכחית של ציבור החרדי אין רואים אפשרות איחוד, אף אם כל הדתיים יתנהגו בקדושה וצניעות,. כי מי שגורס ענין של איסור להתגרות באומות ומשום זה מפחד לגור בשטחים (שע"פ אמת אין לו מקום כלל בש"ס רק פחדנות מעוטף בעיוות והעמדת מאמרי חז"ל שלא במקומם ואכמ"ל) לא שייך לדבר אתו. (וע' באבן עזרא פ' בשלח יד יג). שאלה 11 האם יש סיכוי לאחד את הנהגה הפוליטית של שומרי תורה לכל פלגיהם לנוכח המצב השפל שבו נתונה הדת במדינה וכדי להיות כוח משפיע וקובע את מדניות הממשלה? ואיך? תשובה, במצב בנוכחי של הנהגת חלק ממנהיגי החרדים איני רואה אפשרות, כי יש עיקרון בעצם המהות שלא להתאחד עם הציבור הדתי, ומתי שייך להתאחד, זה בזמן שיש שינוי כיוונים, אבל יש מקום למצא את מכנה המשותף, אבל במקום שעצם המהות והכיוון הוא שלא להתאחד, לא שייך להתאחד, שאם עושה זאת, הוא כבר לא הוא. (אולם אולי יש מעשה נסים שהם למעלה משכלנו, וכאן דברתי לפי ראות עיניים). שאלה 15 אמונה כנגד רציונליזם, - האם גישה זו לא הגביה את להבות האמונה על חשבון שבר נפשי של תושבים צדיקים וקדושים, תשובה כבר עניתי בזה בתשובה לשאלה 1 שלא היה כאן דבר כנגד הראציונליזם מכיון שהניסים נתהפכו לטבע, רק הנסיון קשה וצריך להתגבר על זה. וכן מתורץ שאלה 16 שאלה 17 מהו האתגר העומד לפנינו היום תשובה. עניתי חלקית במישור השני של תשובה 1, רק שצריך גם לפעול במישור המעשי לקדם את הגאולה ע"פ הקול התור, וזה להמשיך ההתישבות, במישור הפוליטי איני יודע בשלב זה מה לעשות. שאלה 18 בכלל מאדך באם היו צריכים לעמוד בנסיון זה על מצוות ישוב א"י תשובה נראה שכן, והיה כאן שעת השמד שצריך למסור נפש, וביארנו זה במאמר מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, ובחסרון אריזת החפצים היה משום קידוש ה' עצום שלא לתת חיזוק לכוחות הגירוש. ויש להוסיף מה שהובא במשנה ברורה ס' צ ס"ק כט והעיד על הגאון מוה' זלמן מירל"ש אב"ד דק"ק האמבורג, שפעם אחת הלך לבית כנסת מעוטף בטלית ותפילין, ופגע בו אדם אחד שהיה לו למכור אבנים טובות, ורצה שילך עמו לביתו, והגאון השיב שימתין לו עד שיבוא מבית כנסת, ובתוך כך מכרן לאחר, והאחר הרויח כמה אלפים ר"ט, ושמח הגאון שמחה גדולה שהשליך מנגד ממון רב עבור תפילת ציבור. וכן אפשר לומר למגורשים. אשריכם שהפסדתם למען האמונה בהקב"ה, הקב"ה ימלא חסרוניכם. שאלה 21 למה לא פסקו הרבנים שהוא שעת השמד. התשובה. באמת צע"ג וכתבתי כמה מאמרים שהוא שעת השמד ע' מאמר מהרסיך ומחריביך ממך יצאו. שאלה 22 האם יש לומר כיום תפילה לשלום המדינה ? ואם כן האם צריך לבוא שינוי בנוסח תשובה. אפשר להמשיך התפילה על המדינה אבל על המנהיגים צריך לנסח שהקב"ה יביא לנו מנהיגים אמיתיים שמכוונים הכל לכבוד שמים. שאלה 23 איך רבנים יכלו לתמוך בממשלת התנתקות . תשובה, כתבתי מאמר על זה בשם על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים וע"ע בתשובה על שאלה 40 שאלה 24 האם קיימת מצוה היום לשרת בצבא. תשובה יש בזה שתי עמדות שאפשר להבינם, עמדה אחת, שבשעת ההתיצבות עושים תנאי שלא משרתים רק באופן שהכל מתנהג ע"פ תורה דהיינו כשרות צניעות שבת, וכן שלא ישתתפו בגירוש יהודים. עמדה שניה, שאין כלל לשרת בצבא, עד שהם יבואו אלינו לבקש שיש מצב של פיקוח נפש וצריכים אתכם בצבא, ואז נדבר אתם ואומרים להם בסדר אנחנו באים, יש לנו תנאים כך וכך כנ"ל, אבל אין הולכים לכתחילה להתיצב. שאלות 25 ו26 מיושבים בנ"ל שאלה 27 האם היה נכון להראות אהבה לכוחות הגירוש ולרקוד איתם, או שזה מוסר נוצרי של הגשת הלחי השניה והתרפסות של מובס? בודאי צד השני הוא הנכון, ונראה להוסיף, שזה חניפות ממש ונתינת הכשר להגירוש ולבאר להם שאינו חטא ועל זה אמרו חז"ל, כת חניפים אין מקבלים פני שכינה שנאמר כי לא לפניו חנף יבוא (סנהדרין קג.) שאלה 28 מה נאמר למי שאינו מוכן למסור נפש להגנת יושבי בתי קפה בת"א והנהנתים שם, ששמחו לאיד אחיהם תשובה שקשה לענות, רק שיש להוסיף שאותו שאלה גם לקצת ממאה שערים ששמחו על הגירוש, ע' אבות ד יט שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו (אולם העדה חרדית נתנה להם נזיפה חזקה על זה, על חטא של שמח לאיד, והכריזו שאין מיצגים שום דיעה רבנית, והם רק כמה מן השוליים שיש להם כסף לעשות מודעות). שאלה 29 האם הליכה בצבא יכולה להיחשב כמו מבצע פנים אל פנים. תשובה, יש חילוקי דיעות האם כעת זה הזמן למבצע פנים אל פנים או יותר טוב להתרחק מן החילונים, ואה"נ, שמי שתומך במבצע פנים אל פנים נכון זה גם בצבא, אולם הדבר קשה שהרי צריך ללכת למקום שאין שם חילונים כי במקום שיש חילונים יש גם בנות ואיך אפשר ללכת עם בנות, וא"כ איך יש מקום למבצע פנים אל פנים וצע"ג שאלה 30 האם יש לומר "מי שברך" לחיילי צה"ל בכל מעשה ידיהם , או שיש לשנות הנוסח. תשובה בודאי צריך לשנות הנוסח ולומר בכל מעשה ידיהם להצלת עם ישראל. שאלה 31 סירוב פקודה כן או לא? החלטה לאחר חורבן אב תשס"ה על כל צרה שלא תבוא? תשובה בודאי שצריך לסרב פקודה אם אומרים לגרש יהודים, ואפילו הורגים אותו בגלל זה, וזה בכלל יהרג ואל יעבור וכמו שכתבנו במאמר מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, שכל הגירוש הוא להעביר על הדת, או יותר נכון, להעביר את הדת, כי עיקר הגירוש היה להכחיש יסוד שעם ישראל עם הנבחר ורוצים לתת שוויון לערבים ולהקים להם מדינה. ע"ש. שאלה 32 האם מותר לממשלה לגרש יהודים או אזרחים מתחומי שלטונה כדי להעביר את השליטה לעם אחר, תשובה, לגרש יהודים ע' בספר ארצנו ומולדתנו מהרב ישראל אריאל שליט"א ממכון המקדש שחשב יותר מארבעים לאוין על גירוש יהודים, ובתוכם כלולים גם מן החמורות ביותר שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור וכן כתבנו במאמר מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, וכן במאמר ערי קדשך היו מדבר, ובמאמר דברי מרן החז"א זצ"ל, איסור ליתן להם חניה בקרקע הוא מפרטי מצות ביעור ע"ז שאלה 33 ציונות של גירוש יהודים, האם היא כזאת אם היא מצדיקה את המעשה כצעד לפיתרון בעיות הדמוגרפית בתוך המדינה. תשובה, ההיפוך הנכון, שאם רוצים לפתור הבעיה הדימוגרפית , צריך לגרש את הערבים ולא את היהודים שאלה 34 האם יש קווים אדומים בין שומרי אמוני ישראל לבין המדינה , [האם] לא נותרה אלא מרידה או מסירות נפש . קשה לענות על שאלה זו. שאלה 35 אי תשלום מלוא הפיצויים למגורשים, האם מעשה זה יוצר מעמד מ"דינא דמלכותא" ל"דינא דחמסנותא" ? ואם כן מהי משמעות ההלכתית לכך? תשובה, בודאי לענין זה הוא דינא דחמסנותא, אולם לא נראה שבגלל זה נתבטל ענין דינא דמלכותא לדברים שאינם מתנגדים לתורה (ע' ח"מ ס' שס"ט סע' ו' בהג"ה) למ"ד ששייך דינא דמלכותא בא"י (שם סע' ד' במלך ישראל). (יש לזכור שהשיטה שס"ל שאין דינא דמלכותא בא"י, משום שס"ל שיסוד של דד"ד בנוי על האפשרות שהמלך יכול לזרוק הצבור ממדינתו וזה לא שייך בא"י שכל ישראל יש להם זכות בה. ע' בר"ן נדרים כח. בשם התוס', ומכאן תמוה לאלו שס"ל שאין דד"ד בא"י ומטעם זה גופא לא התנגדו לגירוש יהודים). שאלה 36 מהו המעמד ההלכתי של המדינה , הממשלה וכוחות הבטחון תשובה. כל זמן שיש רוב יהודים בא"י יש על זה דין מדינה יהודית אף אם ח"ו כולם עובדי ע"ז, דכך משמע בכתובות מה: שהולכים בענין זה אחרי הרוב, וממילא השטח ששייכת למדינה מחויבת בתרומות ומעשרות והספיחי שביעית אסורים וכו' ומה שהממשלה רשעים, אין בטל מכח זה דין יהודי כמבואר בתקופת בית ראשון בממלכת ישראל, וכן בממלכת יהודה בתקופת מלכי רשעים, והנביאים הוכיחו אותם קשה, אבל לא אמרו שבגלל זה אינו מלכות יהודה או ישראל. וכן כוחות הבטחון יש להם דין יהודי, ואם מקדשים אשה חלין הקידושין, אולם בענין שמתנהגים כנגד התורה הוא חטא ופשע. ובנושאים אחרים צריך לדון כל דבר לגופה של ענין ומתי חל דין מומר וכו'. ואם שייך ליחס המדינה להבטחת הקב"ה שנתן לנו את הארץ, בודאי שכן, שהרי הם לא גרועים מירבעם בן יואש שנחשב כיבוש של הקב"ה, אף שהיו עע"ז, וכן עשו ועמון ומואב קיבלו חלק מירושת אברהם אבינו ואסור אפילו למשה רבינו לקחת מהם חלק כמו שנאמר כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר וע"ש ברמב"ן, וא"כ איסור גמור לתת חלק של המדינה לגוים. וגם השילטון עצמו אסור לעשות זה שאינם בעלים בנושא זה, ועצם הענין שנעשה ע"י חילונים כבר ביארנו שהוא גזירת המלך המבואר ביחזקאל טז נג, ושבתי את שביתהן, את שבות סדום ובנותיה ואת שבות שומרון ובנותיה ושבות שבותיך בתוכהנה. והסיבה לכך מפני שיש חטאים בתוך ציבור שומרי תורה כמבואר ביחזקאל שם, וכשמתקנים זה נזכה לשילטון אמיתי וע' במה שכתבנו בתשובה לשאלה 1 במישור השני. שאלה 38 התנקשות דמוקרטיה – והלכה, או התנקשות עם ישראל וארץ ישראל, מדינה יהודית ומדינת כל אזרחיה, מה גדריהם היום? ועד כמה? תשובה, התנקשות דימוקרטיה והלכה, יש דברים בהלכה שאפשר שרוב הציבור קובע, בתנאי שאינו מתנקש להלכה, אבל דימוקרטיה במובן העולם שגם אם אדם יכול להיות דתי או לא זה בחירת האדם ובחירת רוב העם , הוא בודאי פסול גמור, אולם איך צריך להתנהג עד שאפשר לתקן שכולם יחזרו בתשובה, אין על זה כללים ברורים, והבעיה הוא לא רק איך אפשר להחזיר בתשובה החילונים, הרי צריך גם להחזיר בתשובה שומרי תורה ומצוות, שיש הרבה דברים שנתעקמו ונתבלבלו במשך הדורות. וכתבנו הרבה חיבורים על זה. ע' קצת לעיל חלק חזרה בתשובה בענין התנקשות עם ישראל וארץ ישראל, לא הבנתי על איזה התנקשות מדברים בענין התנקשות מדינה יהודית ומדינת אזרחיה, בשורש הענין עדיין יש כאן מדינה יהודית, שהרי מוסדות המדינה סגורים בשבת וחגי ישראל ולא בחגי המוסלמים וחגי הנוצרים, וכן קול ישראל משגר בבוקר שמע ישראל ולא חלק מן הקוראן או מברית החדשה, וכן יש עדיין חוק השבות שכל יהודי יכול לבוא לכאן, ואף שמנצלים חוק זה גם שלא כדין ועושים יהודים גם מי שאינו יהודי ועוד הרבה קילקולים, מ"מ מי שבאמת יהודי בודאי יכול לבוא לכאן, מה שאין כן בכל מדינות בעולם אין חוק שכל יהודי יכול לבוא. אולם החילונים עובדים על זה להפוך לאט לאט למדינת כל אזרחיה וכך מבטלים לאט לאט חלקי תורה, וצריך ללחום נגד זה. שאלה 39 האם קיים מצב הלכתי של יציאה מכלל ישראל על ידי מעשים מיוחדים תשובה. תלוי לענין מה, לענין שלא יתפסו קידושין, אין מציאות כזאת, שעל זה נאמר שאף שחטא ישראל הוא. ולענין שלא לערב אתו בשבת וצריך לשכור רשות תלוי שאם הוא מחלל שבת בפרהסיא במזיד יצא מכלל ישראל וא"א לערב אתו וצריך לשכור הרשות, ויש הרבה שנידונים כתינוק שנשבה, ויש בעיה גדולה להבחין מתי הוא שוגג ומתי הוא מזיד, וע' חז"א (יו"ד ס' ב' ס"ק כח) שהיום אין לנו מוכיחים כראוי. אולם להשתתף עמו במקום שיש חשש שילמוד ממעשיו צריך לשקול הרבה שאף אם הוא תינוק שנשבה, יש חשש שילמוד ממעשיו ובענין זה נאמר הכל לפי הענין. ויש עוד דברים שאדם יוצא חלקית מכלל ישראל כמו מוסר שפסול לכתיבת סת"ם, ולעוד הרבה דברים דהיינו מי שמוסר מטלטלין או קרקע של ישראל לגוי, (ע' או"ח ס' לט) אולם בודאי קידושיו קידושין. שאלה 40 האם צדקו החרדים ביחס לחילונים, למדינה, להבדלות מן העדה הרעה? תשובה. אין כאן תשובה חד משמעית ותלוי באיזה נושא, הנה בענין להבדל מעיתונים חילונים וטלויזיה בודאי צודקים, וכן שלא להכניס בתוך החינוך דברים שהם נגד התורה. ובענין השתתפות בכנסת יש בזה חילוקי דיעות והחז"א התיר לקחת מהם כסף מדין מציל מידם, אולם הדבר פשוט שזה אינו מתיר בגלל זה להחריב ישובים, שאין זה נקרא להציל מידם אלא להחריב בתי כנסיות וכו' , וכן מי שמניח תפילין של ר"ת וצועק שאסור להתחבר עם רשעים ומאידך תומך בחורבן ישובים ומצטרף בזה לרשעים, אינו זה שמיצג העמדה של איסור להתחבר עם רשעים. ובעצם ענין של המדינה כבר כתבנו שהוא חלק של ברית האבות לתת לנו את הארץ בתהליך גאולת בעתה שמבואר ביחזקאל טז שהיה בצורה של ראשים בגדר אנשי סדום, ואלו שלא מיחסין לברית האבות טועים הם. וזה שגרם להצטרפות לחורבן ישובים. אולם צריך לדעת שיש גם חשיבות רבה לציבור החרדי, שבגלל שנגזר שהשילטון הוא בגדר אנשי סדום, מוכרח חלק של הציבור להבדל מהם כדי שלא ליגרר אחרי הרשעים, ואח"כ יכולים הם להחזיר בתשובה לאלו שבגלל התחברותם עם החילונם נגררו אחריהם בדברים אסורים. וע' באגרות של הראי"ה בנושא החרדים (כרך ג' דף קנ"ו) אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו אל הציונות, הם הם אשר צרפוה והסירו חלק גדול מסיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדריגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית, ולא תזרה כולה מרוח בית ישראל. הצד החיצונה שבבנין האומה, כמו הצד החיצון שבבנין יצירת האדם, וכל חי, בא בהתגלות כחות כאלה, אשר עליו יתיצב כשתופיע כל סגולתו, וכשיחשבו הפועלים החיצונים הללו, שהם הנם הבונים את נשמת החיים, יוצאה ע"י זה כמין מחאה מכאב לב של החשים את האור הגדול של הנשמה, ואת זוהר תפארתה, ובכל זאת אותם הכחות בעצמם (=של החילונים) יהיו לבסיסים חזקים להעמיד עליהם את הבנין של החיים המגמתיים, החיים הפנימים (=של החרדים) שכל נפש טהורה אליהם שוקקת. (ושם בעמוד קנ"ז) הציונות בתור תנועה, מרקלמת (=מפרסמת) את היסוד הלאומי של ישראל, היא טובה ונכונה, ויש לה אחרית ותקוה, אבל בתור משגב של האומה כולה, לעולם לא תקום ולא תהיה, מפני שביסודה אינה משגת את אור הקודש של חיי העולם אשר לנשמת האומה, את רוח א-ל אמת אשר בקרבה, על כן תעסוק יפה בהשטחים החיצונים של בנין האומה, ומעולם לא תגיע עד החיים הפנימים, שבנינם עומד הוא הכן בעד עובדים אחרים, שהם לגמרי מסוג אחר, והם יצמחו דוקא מתוך אותה "ארץ ציה" של החרדים אשר התנגדו להציונות באמת ואמונה, מפני חרדתם על רוח ה' על עמו על יסוד חייו. שאלה 41 איך קרה שרוב העם , לכאורה, וחברי כנסת נתנו רוב לגירוש תשובה, היה כאן טכניקה מרושעת של רה"מ של הפרד ומשול, שמקודם הסית הדתיים נגד החרדים ואח"כ הסית החרדים נגד הדתיים, וכן עשה בכל מערכת שלו , וחוץ מזה, יש כאן בג"ץ של סדום, שכל מי שהולך עם התלם שלהם מנקים אותו מכל אשמה, וכל מי שמתנגד להם תופרים עליו תיק, וממילא מי שאינו מוכן למסור נפש נופל בפח ומצטרף לשילטון השמאל וכן רואים זה בכל הזמן. שאלה 42 , כנראה שכבר השבתי קצת בתשובה לשאלה 40 אולם הדברים ארוכים ואינם ניתנים להשיב בחיבור קטן כזה וכבר הארכתי הרבה בזה בחיבור ושפל אנשים יקים עלה. שאלה 43 האם התחברות לחילונים אין בו משום התחברות לרשעים, ע' תשובה לשאלה 40 שאלה 44 מה הבדל בין רשע לתינוק שנשבה. תשובה, רשע הוא במזיד ותינוק שנשבה בשוגג, אולם מתי יוצא מכלל תינוק שנשבה, אינו ברור, וע' בתשובה לשאלה 39 שאלה 45 לא שייך לענות במכתב של מסגרת זו, זו תורה שלימה. שאלה 46 האם נהגו נכון מנהיגי הציבור הדתי-לאומי כשנתנו יד לטומי לפיד להקים את הממשלה ללא חרדים. תשובה, זה היה חטא ופשע שאין כדוגמתה, לתת יד לאדם שכל כוונתו לעקור את הדת, על האיחוד לאומי הטענה פחות משום שכבר הרכיב הממשלה ע"י המפד"ל, והם באו רק למזער הנזק, ובכל היה הדבר לא בסדר. שזה חילול ה' לשבת עם מפלגת עקירת הדת. שאלה 47 האם הכרזת חרם על העיתונים הכתובה "מעריב" "ידיעות" "הארץ" ועל כל ערוצי הטלוויזיה, שכולם היו עוינים לנו, יועיל גם כחזרה בתשובה של דורנו וכמרד כנגד תרבות החילון. תשובה, פשוט שכן, ובין כך צריך להתרחק מהם מחמת הפריצות והאפיקורסות שיש שם. שאלה 49 אינו מנוסח טוב וקשה להבינו שאלה 50 לקחת פיצויים מהמדינה האם זה מהווה הכרה לש"פ באיסור או נחשב כמציל מידם תשובה נראה שזה נחשב כמציל מידם. נכתב בעהי"ת י"ב כסלו תשס"ו כאן עה"ק עמנואל ת"ו