יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
"מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ", לבאר חיוב השתדלות להרבות ילדים, בין מצד חיוב 'לא תוהו בראה לשבת יצרה' ובין מצד חיוב התנחלות ● להרבות ילדים מקרב את הגאולה ● המסירות נפש למען ריבוי ילדים מחזק האחיזה בארץ ישראל ובפרט ביש"ע ● יש השפעה בחיזוק להרבות ילדים גם במצע הפוליטי
02:53 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

ישעיהו (פרק מה יח): "כִּי כֹה אָמַר ה' בּוֹרֵא הַשָּׁמַיִם הוּא הָאֱ-לֹהִים יֹצֵר הָאָרֶץ וְעֹשָׂהּ הוּא כוֹנְנָהּ לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד".יבמות (דף סב ע"ב): "רבי יהושע אומר: נשא אדם אשה בילדותו - ישא אשה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו - יהיו לו בנים בזקנותו, שנא' (קהלת י"א) בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים".ואמרינן בגמרא מגילה (דף כז ע"א): "דאמר רבי יוחנן משום רבי מאיר: אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה, ולישא אשה, שמע מינה: תורה בתורה שפיר דמי. - דלמא שאני תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אשה נמי - לא תהו בראה לשבת יצרה".ורואים מזה שכדי להוליד ילדים מותר גם למכור ספר תורה, וכן הובא דעה בשו"ע (אה"ע סי' א סעי' ח) שגם אם יש לו כבר בן ובת שקיים מצוות פרו ורבו, ומתה אשתו, וכדי לקחת אשה בת בנים צריך למכור ספר תורה, מותר למכור ספר תורה, וכן פסקו האחרונים ז"ל. להרבות ילדים מקרב את הגאולהעי' גמרא נדה (דף יג ע"ב): "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר (ישעיהו נז) כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי". ועי' רש"י וז"ל: שבגוף - חדר, כי גוף שם מקום המיוחד לנשמות העתידים להיות נולדים: כי רוח - הרוחות שלפני, שגזרתי להיות נולדים קודם, יעטוף, מעכב את הגאולה, דקרא בגאולה כתיב, כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף וגו' נשמות שאני עשיתי יעטוף, ומסיפיה לרישיה מדריש, יעטוף כמו (בראשית ל) והעטופים ללבן. עכ"ל.ועי' סוטה (דף יא עמוד ב): "דרש רב עוירא: בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור - נגאלו ישראל ממצרים, בשעה שהולכות לשאוב מים" וכו', ועי"ש בגמרא בזכות שעשו השתדלות להרבות ילדים יצאו ממצרים. ועי' ברש"י (שמות פרק לח פסוק ח) שמבאר מאמר זה, וז"ל: במראת הצובאת - בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. המסירות נפש למען ריבוי ילדים מחזק האחיזה בארץ ישראל ובפרט ביש"עראיתי בזמן אחרון סטטיסטיקה שגם אחרי כל הרדיפות נגד מתנחלי יש"ע התרבה אוכלוסיות יש"ע הרבה, ובעיקר מה שקבע ריבוי זה הוא בישובי מודיעין עילית וביתר, שהם ישובים חרדים.ויש לעיין, הרי ידוע שבציבור החרדי לא מדברים בדווקא על חיוב מסירות נפש למען התנחלות ולמען יש"ע, וא"כ איך דווקא משם יצא ריבוי האוכלוסיא ביש"ע, והתירוץ הוא שיש בציבור החרדי מסירות נפש מכיוון אחר, והיינו מסירות נפש להרבות ילדים, וזה מה שהביא ריבוי אוכלוסיא ביש"ע.ורואים מזה שכדי לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל כהוגן, דהיינו מה שנאמר ברמב"ן (ספר המצוות הוספה לעשין) "מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן הא-ל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה. וכו' שלא יניחו ממנה מקום" - לא מספיק לחזק מצוות כיבוש וישוב ארץ ישראל, אלא צריך לחזק גם מצוות פרו ורבו להרבות ילדים, כי הקב"ה לא נותן אפשרות לכבוש אם אין מספיק אוכלוסיא, וכמו שנאמר "מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ".וכן משמעות הפסוקים בברית מילה, שהקמת מלכות בית דוד וכיבוש ארץ ישראל תלוי בריבוי הילודה, עי' בראשית (יז ו) "וְהִפְרֵתִי אֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד וּנְתַתִּיךָ לְגוֹיִם וּמְלָכִים מִמְּךָ יֵצֵאוּ: (ז) וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לִבְרִית עוֹלָם לִהְיוֹת לְךָ לֵא-לֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ: (ח) וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֵת כָּל אֶרֶץ כְּנַעַן לַאֲחֻזַּת עוֹלָם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵא-לֹהִים". ע"כ.וכן אוכלוסיא העצומה בירושלים שזה דבר החשוב ביותר לעמוד מול התגברות הערבים והחילונים בירושלים, הוא בזכות ריבוי הילודה של ציבור החרדי.הנה יש מקומות שמדברים הרבה על חיוב התנחלות, אבל לא מדברים מספיק על חיוב להרבות ילדים, ואין מגיע לממוצע של מספר ילדים כמו בציבור החרדי, והסיבה לכך הוא כנראה כניסה חלקית של התרבות המערבית שמטיף לצמצום הילודה.הנה אדם פרטי שאין לו הרבה ילדים, אי אפשר לדון אותו שבגלל התרבות המערבית הגיע לכך, כי יתכן מאוד שיש לו סיבות אמיתיות לכך, כגון שהשתדל ולא הצליח להרבות ילדים, או שיש לאשה סיבות בעיות בריאותיות שלא נותן לה להרבות ילדים, אולם אם רואים בתוך כללות ציבור מסוים שההבדל הממוצע הוא פחות ילדים מציבור אחר בשיעור משמעותי, בזה יש לחשוד שהגיע המצב בגלל השפעה של התרבות המערבית.והיוצא מזה, שאחד מן הדברים שצריך לעשות כדי לקרב את הגאולה, הוא לדרוש על חיוב מצוה להרבות ילדים, וזה יחזק גם כח התנחלות, וכל מה שנותנים היתר לעשות פעולות שלא להוליד, הוא רק בשעת הדחק גדול כשיש צורך אמיתי של בריאות והוא נחוץ מאוד, אבל לא בשביל נוחיות או בשביל פרנסה, כי יש לבטוח בה' על זה. ואף שיש צורך גם בהשתדלות לפרנסה, אבל לא ע"י מיעוט פריה ורביה.וכן יש להקדים זמן הנשואין, וכן שלא לגרש רק כשהגיע המצב של 'באו מים עד נפש', כי גרושין שוברים את הילדים. וכבר דברו הרבה על זה. וכן הפלה זה רציחה, והותר רק במקום פיקוח נפש של האימא, עי' בענין בספר הריגת עובר.אולם זה גופא, כדי שהדרשות למען הרבות ילודה יהא להם השפעה, צריך לעשות הכל להסיר התרבות המערבית מן הבית, דהיינו שלא להחזיק טלויזיה ועיתונים חילונים וכו', ובאמת גם מצד הרבה סיבות אחרות מחויבים להתרחק מכל זה, ואין צורך להאריך בזה, רק כאן אנו מדברים מבחינה זו, שהכניסה של התרבות המערבית מביאה לידי צמצום ילודה, וממילא גם לידי צמצום התנחלות ומרחקת הגאולה. ומאידך, התרחקות מהתרבות המערבית, מלבד כל שאר התועליות שיצאו מזה, יביא גם לריבוי הילודה ולחיזוק התנחלות ולקירוב הגאולה. וכן יש להזכיר שטלויזיה ואינטרנט פרוץ הם סגולה לגרושין ואכמ"ל.ואם משום איזה סיבה יש לאדם איזה מגע לתרבות המערבית, צריך להתגבר על זה, ולדעת שכל ההטפה שלהם לצמצם הילודה בא בעקבות שאין להם תכלית בחיים, רק בגדר אכול ושתה ומחר נמות, וכל מה שכן מביאים קצת ילדים, זה להנאת עצמם, אבל יהודי שומר תורה ומצוות שחי למען להרבות כבוד שמים בעולם, וכן עיקר כוונת הילודה להרבות כבוד שמים, אז כל ילד מוסיף כבוד שמים ונותן חיזוק לעם ישראל ומקרב את הגאולה. יש השפעה בחיזוק להרבות ילדים גם במצע הפוליטיכל מי שדואג בשביל חיזוק התנחלות, במישור הפוליטי, מחויוב גם לדאוג בשביל ריבוי הילודה, וזה כולל גם לדאוג בתקציבים למי שיש לו הרבה ילדים, ולא כמו שעשו בזמן האחרון, וזה כולל גם לדאוג בשביל ציבור שבאמת מרבה ילדים, ואף אם אינו מסכים עמם בכל הנושאים, והרי חילוקי דעות יש בכל ציבור וציבור, אבל כל אחד מחוייב להתחשב עם המעלות של השני, ובפרט בענין התנחלות, שאחד המרכיבים העיקרים לחיזוק התנחלות הוא ריבוי הילודה, וזה יביא לידי התנחלות אף בלי האידיאולוגיה של התנחלות, רק המסירות נפש למען ריבוי הילודה יביא ממילא כורך מציאות שיביא לידי חיזוק התנחלות. וכמדומני, שכשאנו מנסים לבדוק כל הגורמים שהביאו לידי חורבן גוש קטיף בכל המובנים, בין במישור הטבעי-ריאלי ובין במישור הרוחני, ובמטרה לתקן הדבר שלא יקרה עוד פעם (וכבר כתבנו בעה"י הרבה מאמרים בנושא זה), צריך לחשוב גם בכיוון זה, במישור הריאלי, דהיינו שבתחילת ממשלת שרון, לא נתנו הח"כים של הציבור הדתי מספיק ערך לריבוי הילודה של הציבור החרדי, ותמכו והחזיקו ממשלה שקיצצו משפחות ברוכות ילדים בצורה כבדה מאוד בצירוף של קיצוץ מוסדות התורה, וזה הכניס את הח"כים החרדים למצב של ניסיון כבד, לתמוך בממשלת התנתקות, כדי להציל חלק של מה שנקצץ. ואף שלא היה שום הצדקה לתמיכה בממשלת התנתקות, מ"מ יש אחריות גם למי שמכניס השני לנסיון כבד, כמו המכה את בנו הגדול שנענש בגלל שאח"כ הבן יכה את האבא, וכדאמרינן במועד קטן (דף יז ע"א) "תניא: ולפני עור לא תתן מכשול - במכה לבנו גדול הכתוב מדבר". ואף שאין לבן רשות להחזיר בגלל שקיבל מכות, מ"מ האבא נענש על זה, שהכניס הבן לנסיון כבד, וזה שייך לומר ג"כ כאן. וכבר שמענו שנתחרטו על זה. ולכן מכאן ולהבא צריך כל זה לקחת בחשבון ולתת ערך גדול למשפחות ברוכות ילדים.