יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
עיקבתא דמשיחא ואתחלתא דגאולה של ספר 'קול התור' כולל בנין אהלי יעקב, להנטיע אדמתה, קיום מצוות התלויות בארץ, ומלחמה נגד עמלק שהוא עשו וישמעאל וערב רב.
02:42 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

עיקבתא דמשיחא ואתחלתא דגאולה של ספר 'קול התור' כולל בנין אהלי יעקב, להנטיע אדמתה, קיום מצוות התלויות בארץ, ומלחמה נגד עמלק שהוא עשו וישמעאל וערב רב. (עמ' 145) יסוד הנהגת המתנחלים נבנה על בסיס של ספר 'קול התור' שהוא פרקי גאולה של הגאון ר' הלל משקלוב, תלמיד הגר"א, ובזה מבואר כל שיטת הגר"א אשר דחף תלמידיו לבא לארץ ישראל ולבנותה על דרך הטבע, והם באו במסירות נפש ממש, והמפורסם ביניהם היה תלמידו הגאון רבי ישראל משקלוב זצ"ל בעל פאת השולחן. אולם מה שנשאר בעיקר חזק אצל המתנחלים הוא בנין הארץ וישובה, אולם בנוגע למצות התלויות בארץ יש בעיה גדולה אצל חלק גדול מהם, וכן בענין מלחמה נגד הערב רב, שאחד מיסודי מצות התלויות בארץ הוא שמירת שביעית, והרבה סומכים על היתר מכירה דהיינו שמוכרים א"י לפני שמיטה כדי שלא יצטרכו לקיים מצות שביעית. וזה בהיפוך הגמור מכונת הגר"א בספר קול התור. (הבעיות החמורות בהיתר מכירה, בין מצד שאין גמירות דעת למכור והוה גניבת דעת עליון וחילול ה' ועשית התורה בצורה פיקטיבית והאיסור דרבנן נתהפך לדאורייתא, בין מצד איסור להפקיע מצות, וגם אלו שהתירו הוא רק בהוראת שעה, וכן השינוי שעשו במכירה לגריעותא, והתוצאות מזה עקירת השבת דרך מכשירי גרמא וגרות פיקטיבי והבאת רבבות ערב רב בתוך כלל ישראל, כתבנו במאמרים אחרים). ונעתיק כמה מקומות שכתב זה פ"א (עמ' 25) יעודו הכללי של משיח בן יוסף בשלשה דברים: גלוי רזי תורה, קיבוץ גלויות וביעור רוח הטומאה מן הארץ, קיבוץ גלויות הוא בשלשה תפקידים: בנין ירושלים קיבוץ גלויות וקיום מצוות התלויות בארץ. (עמ' 29) וכלל גדול עפ"י רבינו (הגר"א) שכל הפעולות בדרכי האתחלתא צריכות להיות כמו בימי עזרא ונחמיה כמו בימי כורש, ורבנו כותב מפורש שקיבוץ גלוי. ות תלוי בזכות קיום מצוות התלויות בארץ, והכוונה השניה "תירשוה בחזקה" (החי"ת בקמץ כדלעיל) היא למאן דאמר (קידושין כ"ו) עפ"י הפסוק ושבו בעריכם אשר תפסתם, ותכלית עבודתינו בקיבוץ גלויות היא מלחמה לה' בעמלק, שזאת היתה תפקידו העיקרי של יהושע בטוריא דמשיח בן יוסף מלחמה בעמלק מכל הבחינות נגד כל אויבי ישראל ונגד ארמילוס שר הערב רב, להעביר רוח הטומאה מן הארץ ולהעלות כנסת ישראל ושכינתא תתאה מעפרא, ופתיחת המערכה נגד מלחמת גוג ומגוג בגאולה הראשונה לקראת משיח צדקנו – משיח בן דוד. ועיקר הפעולות הם בנין ירושלים וקיבוץ גלויות וקיום מצות התלויות בארץ, בסוד קץ המגולה, וכולם הם ביעודו של רבנו נהורא דמשיח בן יוסף. מלחמה בערב רב מבואר עמ' 80 תכלית עבודתנו בקיבוץ גלויות היא הקמת אנשי אמנה לשם יחוד ב' המשיחין בשערי ירושלים להחזרת השכינה תכלית הגאולה גאולת האמת וקידוש ה'. עפ"י רבנו הגר"א עלינו לבא לעזרת ה' בגיבורים, הני תרי משיחא, וללמוד היטב כל הבחינות ותפקידיהן על דרך המעשה. התפקיד הכללי של שני המשיחין, מב"י ומב"ד, יחד בכל הדורות, הוא הגנה ומלחמה נגד שלשה ראשי הקליפות, עשו ישמעאל וערב רב, תפקידו המיוחד של מב"י נגד עשו קליפת השמאל, ותפקידו המיוחד של מב"ד נגד ישמעאל קליפת הימין, ושניהם יחדיו נגד עשו וישמעאל שהם שור וחמור דטומאה. ההזדוגות של עשו וישמעאל הוא ע"י ארמילוס שר הערב רב, ויכולה להחריב את ישראל ואת כל העולם ר"ל. עיקר השאיפה של הערב רב הוא לזווג את עשו וישמעאל ולהפריד בין שני המשיחין, וכאן ובזה עיקר עבודתינו ומלחמתינו אנו, לשבר ולמגר את כח הערב רב, קליפת ארמילוס הרשע, מישראל, הערב רב הוא שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחין, קליפת הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עינים ובעקיפין, לכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה ועלינו להתגבר בכל שארית כוחינו במלחמה זו, וכל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא שותף לקליפת הערב רב ויהי' מי שיהי', מוטב לו שלא נברא. הנה, עשו, היינו ארה"ב ואירופא והנצרות ותרבות המערבי, כולל טליויזיה ודעימיה, וישמעאל, הערבים והאיסלאם, וה'ערב רב' היום בעיקר מנהיגי האומה שעוסקים בחורבן ישובים ולחימה נגד הדת, כולל בג"ץ ותקשורת וכו', וכן מה שכתב מי שאינו עוסק בפועל במלחמה וכו' ראינו זה בהתנתקות. (מה שכתבנו מלחמה אין הכוונה להרוג כידוע,) על כן כל מי שחשוב בעיניו ספר 'קול התור' שהם פרקי הגאולה של הגר"א, ובגלל זה מוסר נפשו למען ישוב א"י, צריך לקיים גם שאר החלקים שכתובים שם, רק קצרתי כאן ולא כתבתי הכל. נכתב בעה"י ע"י יצחק ברנד, בעה"ק עמנואל ת"ו, מוש"ק פ' קרח תשס"ו