יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מקום בית המדרש, בפאתי שכם ע"י מחנה הצבאי הנקרא חטמ"ר שומרון או מחנה חורון או בה"ד 3, מקום שמשם היו יוצאים האוטובוסים לקבר יוסף. מטרת העיקרי של בית המדרש, למחות נגד הפקרות קבר יוסף לידי המחבלים, שזה מכירת יוסף של זמנינו.
02:30 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

מקום בית המדרש, בפאתי שכם ע"י מחנה הצבאי הנקרא חטמ"ר שומרון או מחנה חורון או בה"ד 3, מקום שמשם היו יוצאים האוטובוסים לקבר יוסף. מטרת העיקרי של בית המדרש, למחות נגד הפקרות קבר יוסף לידי המחבלים, שזה מכירת יוסף של זמנינו. וזה היה בשני שלבים, אחד בערב ראש השנה שנת השמיטה תשס"א, שהישיבה 'עוד יוסף חי' שהיה מקומו בציון יוסף הצדיק, נתבטלה משם, (וזה היה בזמן שהרבנות הראשית מכרה א"י להפקיע משביעית) ועדיין היו החיילים שם עד שבת תשובה ח' תשרי תשס"א, ובאותו שבוע הופקרו החיילים לידי המחבלים והצבא לא נתן רשות להרוג המחבלים, כידוע מן הסיפור של החייל יוסוף עד שבשבת תשובה הוציאו שארית החיילים משם. בהרחבה של מחאה נגד מכירת יוסף של דורנו, הוא מחאה נגד כל סוגי מכירה ומסירה של חלקי א"י, וכלול בזה שני סוגי מכירות ונתינות. א) הפקרת חלקי א"י הנקרא תהליך שלום, התנתקות, מפת דרכים, פינוי מאחזים, וכו' דהיינו להסיר חלק הגשמי של א"י ב) מכירת הארץ להפקיע שביעית. דהיינו למכור א"י בשנת השביעית שהוא חלק הרוחני של א"י. מטרת הבית המדרש לבאר ולהוכיח מכוח התורה, לביטול כל סוגי התרים שיש להם כביכול תמיכה הלכתית, בין המכירה מסוג הראשון הנ"ל בין המכירה מסוג השני. הסוג הראשון יש לו כביכול תמיכה הלכתית משני כיוונים שונים לגמרי. א) מכוח רבנים מסוימים שגורסים עדיין ענין של ג' שבועות (כתובות קי"א), וכן המצאה של איסור התגרות בגוים, או תן לי יבנה וחכמיה, או פיקוח נפש דוחה שטחים, או כל מיני סברות מסוג הזה. ב) מרבנים המחוברים לשלטון ערב רב השולט כיום, אשר הצדיקו שיתוף פעולה עם כוחות הגירוש של גוש קטיף בטענה שזה יחזק מעמדנו וחיבורינו עם חלק הנכון של הצבא, אף שהיו מתנגדים בעצם הגירוש. סוג השני שזה היתר מכירה, יש לו תמיכה מרבנים של דור שעבר שהתירו למכור א"י להפקיע שביעית. הבית מדרש שם לו למטרה להוכיח מכוח התורה במקורות מתחילת בראשית ברא, והתנ"ך והש"ס, גאונים ראשונים ואחרונים, להוכיח בביטול של כל סוגי מסירות שטחים של א"י או מכירות להפקיע שביעית, ולהפריך כל סברה שאין לו ביסוס אמיתי מקורי הנוגע גם עכשיו, וממילא מגיעים למסקנה שא"י שייכת להקב"ה והוא נתן לעם ישראל ולא לגוים, בתנאים שהוא לבדו קבע, והיינו שהשאיר שנת השביעית לעצמו, ואין לנו רשות למכור לגוים לא בשש שנים ולא בשביעית, לא מכירה ולא נתינה משום סוג שהיא, ועי"ז אנו מכריזים שהקב"ה ברא העולם ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו התורה ונתן לנו א"י כדי לקיים התורה ולתקן עולם במלכות שד-י. ע"י הביאור הלכה הנ"ל מגיעים גם לקושיות על מנהגים ופסקים של דורות שעברו, כגון בענין היתר מכירה, שאחד מן הפרכות שיש על ההיתר, שזה מכירה פיקטיבית משום שאין בו גמירות דעת, והמתירים סומכים שגם במכירת חמץ אין בו גמירות דעת ובכל זאת עשו, ועי"ז מגלים ביתר שאת אמיתת הדברים (שכבר טענו מזמן) שגם מכירת חמץ לא חל, שמכירה בלי גמירות דעת מופרכת מכל הש"ס. נגע הפיקטיביות התפשט גם לנושאים אחרים כגון מכשירי גרמא בשבת שהיא עקירת כל השבת וכן גרות פיקטיבי ע"י קבלת מצוות של סרק. ואין זה נוגע להנהגה כללית שצריך לשמוע לגדולי תורה, שהרי אמרו חז"ל סנהדרין מט. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת, יכול אפילו לדברי תורה, ת"ל רק חזק ואמץ. וזה כולל גם יהושע בן נון שהיה ראש סנהדרין. וע' ברכות יט: כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב. ובזה נתגלה לנו סיבה לשלטון ערב רב השולט לנו כעת, שמבואר ברעיא מהימנא פרשת נשא דף קכה: שיהא זמן שישלוט הערב רב על עם ישראל, ובתיקוני זוהר תקון כא דף נ: כתוב שערב רב נקרא חמץ ושאור, ובשעת שעם ישראל יקיים מצות תשביתו בי"ד ניסן יתבטל הערב רב, ועבודתנו כעת לבטל הנהגת מכירת חמץ הנהוגה שהיא בצורה פיקטיבית. ולא יעברו עוד על בל יראה ובל ימצא, ועי"ז יתבטל שלטון הערב רב, ונמצא שע"י מלחמתנו נגד היתר מכירה, נתגלה לנו איך מבטלים שלטון הערב רב שלוחמת נגד א"י והרבה חלקי תורה. בכיוון הזה יגיע לנו גם להתחברות של צבורים בתוך כלל ישראל, שכידוע, שיש חלקים של ציבור שומרי תורה ומצוות שאדוקים בא"י בנושאים מסוימים ולא באחרים ואלו אדוקים דוקא בנושאים האחרים ולא באלו, וע"י שמירת כל חלקי א"י וכל חלקי תורה מגיעים לחיבור א"י בגוף ונשמה, בחבור כללות התורה וחיבור כללות עם ישראל, וביטול כל המכירות של א"י הוא יסוד יוסף הוא ציון כמבואר בכתבי הגר"א שמספרם שוה, וכל מה שאירע ליוסף אירע לציון ע' בתנחומה ויגש, ועי"ז אנו מכריזים שהקב"ה ברא העולם והוא אחד ושמו אחד. בזמן האחרון נתוספו ספסלים בבית המדרש וכל מי שיכול לתרום למען המטרה ששם לה הבית המדרש, יש לו חלק בכל היעודים ומטרות של בית המדרש. זכותו של יוסף הצדיק יגן עלינו ועל כל עם ישראל. נכתב בעהי"ת ע"י יושב בבית המדרש מורנו הג"ר יצחק ברנד שליט"א עש"ק פ' בשלח תשס"ז, ת.ד.906 עמנואל