יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מאמר בענין תכלת סימן לגאולה, על גילוי תכלת ארגמן קהה קוצים שלאט לאט מתפשט בעם ישראל. והראיות מתרבות כל הזמן שזה תכלת האמיתי
02:12 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

כתוב במגילת רות (ג ט) ופרשת כנפך על אמתך כי גואל אתה. כאן מרומז שהגילוי של התכלת ארגמון קהה קוצים, (חלזון הפורפורא, מורקס טרונקולוס, ולא הדיונון של רדזין) שנתגלה בדורנו, ומופץ ע"י אגודת פתיל תכלת כבר חמש עשרה שנים, הוא חלק חשוב מתהליך הגאולה, אולם בהסתר ולא בגילוי. הנה ביטוי זה של פרישת כנף הוא לשון נישואין כמו שכתוב ברש"י, וכן הוא ביחזקאל ט"ז ח' שמדבר על חיבור של הקב"ה עם כנסת ישראל בשעת יציאת מצרים, והנה עתך עת דודים ואפרוש כנפי עליך וגו' ואשבע לך ואבוא בברית אותך נאום ה' א-לקים ותהיי לי: וכן גאולה העתידה נמשל לנישואין של הקב"ה עם כלל ישראל כמו שנאמר (ישעיה ס"א ז) ומשוש חתן על כלה ישיש עליך א-לקיך. הנה מעשה של רות ובועז ג"כ מרמז על הגאולה, וכדאיתא בזוהר פ' וירא דף ק"י ע"ב בביאור של הנקודה שנמצאת בתורה על הו"ו של המילה ובקומה בפסוק (בראשית יח לג) ולא ידע בשכבה ובקומה. שהפסוק מדבר על בת לוט הבכירה שממנה יצאה מואב ואח"כ רות, ומרמז על מה שנאמר ברות ותקם בטרם יכיר איש את רעיהו, וכתב שם הזוהר שזה מרמז על קימת מלך המשיח שיצא מבת לוט הבכירה ומרות. ועכשיו נחזור לפסוק ופרשת כנפיך על אמתיך כי גואל אתה , והרי מלבוש של הקב"ה הוא תכלת ע' בתהילים ק"ד ה' א-לקי גדלת מאוד הוד והדר לבשת, וענין הדר היינו תכלת, והקב"ה מלביש מלבוש שלו על עם ישראל ע"י מצוות תכלת, כמבואר במדרש תהילים צ, על הפסוק והדרך על בניהם, שמבואר שם, שכיון שבני ישראל נקראים בנים למקום, הוא מלביש מלבוש שלו שהוא תכלת על ישראל ע"י מצות תכלת. וע"ע מדרש הגדול פ' במדבר (מדרש הגדול במדבר ד' ה'), אמר ר' חייא כל הכלים עור תחש מלמעלה ותכלת מלמטה אבל הארון עור תחש מלמטה ותכלת מלמעלה, ולמה שכן דרכן של מלכים פורפירא שלהם תכלת והארון הוא מלך על כל העולם וא"כ מרמז כאן הפסוק ברות, ופרשת כנפיך על אמתיך, היינו שעם ישראל מבקש מהקב"ה שהקב"ה יפרוש מלבוש שלו שהוא תכלת על ישראל ע"י גילוי התכלת, כי גואל אתה, היינו שהקב"ה מקדם עי"ז את הגאולה, כי זה אחד מתהליכי הגאולה, ובעהי"ת נתקיים בדרינו בקשה זו, למי שמבקש זה, ואינו מחפש השתמטויות ממצוות תכלת. אולם כיון ששני הסיפורים האלו היו בהסתר, כמו שנאמר ולא ידע בשכבה ובקומה, וכן ותקם בטרם יכיר איש את רעהו, מרומז כאן שגילוי התכלת הוא בהסתר, ורק מיעוט אנשים מכירים זה, ולכן אין הכרה מצד רוב גדולי ישראל, מכיון שהקב"ה מגלה זה רק קצת ובהסתר. ועכ"פ מרומז כאן, שמי שהולך עם תכלת, נכנס לצעד נוסף בתהליכי גאולה, וזה שיביא לבסוף להקמת מלכות בית דוד. נכתב בעהי"ת כ"ו מנחם אב תשס"ט כאן עה"ק עמנואל להשיג מאמרים על תכלת, היינו בירור על חיוב תכלת וכן ראיות ברורות על התכלת הנ"ל שהוא זה שהשתמשו בזמן חז"ל, וכן ביטול טענות המתנגדים, וכן בירור על הכרעת הגר"א במספר החוטים שהם שנים מתוך שמונה של תכלת וששה של לבן, וכן שאר מאמרים של יצחק ברנד, ת.ד. 905 עמנואל 44845, או דוא"ל itzchokbrand@neto.bezeqint.net טל. 097922460 או 0527677451