יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
נהוג לכל פוסקי דורנו לטהר כתם פחות מכגריס, על אף שאין מצויין בידינו מאכולת בשיעור גדול כזה ויש מקומות שבכלל אין מצוי מאכולת
15:53 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

נהוג לכל פוסקי דורנו לטהר כתם פחות מכגריס, על אף שאין מצויין בידינו מאכולת בשיעור גדול כזה ויש מקומות שבכלל אין מצוי מאכולת, והסיבה לכך משום שאומרים שכיון שבזמן חז"ל לא טמאו בפחות מכאן , גם עכשיו אינו טמא אולם הדבר צע"ג שהרי מפורש בגמ' נח: שטהרת כתם פחות מכגריס הוא מדין תליה, ולא מצד שבעצם לא טימאוהו, והרבנים סומכים על תשו' החתם סופר ס' ק"נ (הובא בפתחי תשובה ס' ק"צ ס"ק י') שכתב שכיון שכל טומאות כתם מדרבנן להרחקה מטהרות, והרי כתם שנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה לא טמאוהו, וא"כ היום שכבר אין טהרות לא נשאר לנו רק מה שהיה בזמן חז"ל (וע"ש שהאריך למה היום ראוי יותר לטהר כתמים באופן כללי) וממילא לא מטמאים גם היום לא יותר מבזמן חז"ל. אולם דבריו ז"ל צע"ג, שהרי גם בזמן חז"ל טימאו כתם פחות מכגריס כשהיה המצב שלא היה אפשר לתלות במאכולת, וכמו שכתב הראב"ד שכתם שחור פחות מכגריס טמא (הובא בש"ע בהגה' הגרע"א ס' ק"צ סע' ה'), וכן יש דעת הרמב"ם שעל הבשר מטמא פחות מכגריס, משום שאין מצוי שם מאכולת, (הובא בש"ע ס' ק"צ סע' ו' בשם י"א) וא"כ היום כל הקומות הם כמו ע"ג בשר של פעם, ואף החולק אינו חולק על עצם היסוד רק שס"ל שכן מצוי מאכולת ע"ג הבשר. וכן באותו מקום שאין מצוי שם מאכולת כמבואר דף יד. באמת מטמא גם פחות מכגריס (בתשובת שבט הלוי כתב זה כמה פעמים) ובאמת יש מציאות שגם בזמן חז"ל היה מטמא פחות מכגריס גם על הבגד, כגון שאם בגד חלקו צבוע וחלקו לבן, וחלק שע"ג הלבן הוא פחות מכגריס, וחלק שע"ג הצבוע משלים לכגריס, אז בפשטות הוא טמא, שהרי עכשיו אין תליה, כי חלק שע"ג הצבוע מסיר התליה, וכ"כ באמת בחוות דעת ס' ק"צ ס"ק ט'. אבל בנושא זה יש מעיל צדקה ס' ס"ב שכתב שהוא טהור. וכדומה שמדמה זה לנגע שגם שם צריך כגריס, והצבוע אינו מצטרף לשיעור. (ע' נגעים פ' י"א מ"ז) אולם אינו ראיה משם שבנגעים שיעור כגריס הוא בעצם, משא"כ לענין כתמים הוא רק תליה וממילא חלק הצבוע מצרף להסיר התליה וחלק הלבן מטמא בכל שהוא ועכ"פ לפי מה שהפשטות לא כמו המעיל צדקה אלא כמו החוו"ד א"כ היום שאין מאכולת כלל או רק מאכולת קטנות , אז כל הכתמים הם דומים למצב שבזמן חז"ל היה חלק הכתם על הצבוע שאז ע"ג הלבן מטמא בכל שהוא, כיון שהיום אין תליה. וא"כ אף אם נניח שכל הפלפול של הח"ס נכון שהיום אין מטמאים יותר מבזמן חז"ל, מ"מ הרי גם בזמן חז"ל טימאו בכ"ש כל זמן שאין תליה. וע' בזה עוד בסדרי טהרה ס' ק"צ ס"ק ס"א שהביא המעיל צדקה שכתב שכתם פחות מכגריס טהור בעצם אף אם אין תליה וכתב שמשום הכי גם כתם שחור טהור בפחות מכגריס, והסדרי טהרה דחה אותו מכח הראב"ד, וכתב שם באריכות שכתם פחות מכגריס אין בו טהרה רק בזמן שיש תליה. והמעיל צדקה הוא בפשטות לשיטתיה בענין חלק לבן וחלק צבוע וע"ש בס"ט שיש שרוצים לדייק מלשון הש"ע בס' קפ"ג שכתב שהרואה דם טמאה רק כשתרגיש מבשרה, והקשה בש"ך הרי כתם טמא גם בלי הרגשה, ותירץ הש"ך שכונת השו"ע שטמא מן התורה, והתורת השלמים תירץ משום שהש"ע כתב שם שטמא בכל שהוא וזה רק בהרגשה. ורוצים מזה לדייק, שכתם אינו טמא בפחות מכגריס בעצם ולא מחמת תליה, וע' בס"ט שכתב שאין לעשות דיוקים כאלו מלשון הש"ע. ונראה להוסיף שאף התורת השלמים לא נתכוון לזה, ובודאי גם בלי הרגשה טמא בכל שהוא כשאין תליה, רק כוונת התורת השלמים שכיון שבאופן כללי כתם בלי הרגשה יש בו תליה, וממילא אינו טמא רק בכגריס, וממילא כתב הש"ע שהמציאות שטמא בכל שהוא איירי כשיש הרגשה, אבל כשאין הרגשה צריך כגריס, אבל זה רק באופן כללי, ולא האריך כאן הש"ע בענין זה, ואה"נ שיש מציאות שגם בלי הרגשה טמא בפחת מכגריס כשאין בו תליה. (וכן הכרתי ופלתי [הובא בגליון יד אברהם ש"ע ס' קפ"ג], כתב שכתם פחות מכגריס טמא כשאין תליה ומשום זה חלק על התורת השלמים (הוא המנחת יעקב) בביאור הש"ע) (אולם דברי הס"ט ק"ק שבס"ק ס"א האריך לדחות המעיל צדקה בענין כתם שחור ושאר מקומות שאין תליה, ובס"ק כ"א הביא דברי המעיל צדקה בענין בגד חלק לבן וחלק צבוע, ולא השיג עליו) וכן בחידושים וביאורים מהגאון ר' חיים גריינימן שליט"א נדה ס' ט' ס"ק ו' ד"ה יו"ד האריך לחלוק על סברה שכתבנו בשם הח"ס (הוא הביא מעין זה מן הח"צ ס' ס"ז) ומטמא בכתם פחות מכגריס כשאין תליה. והחז"א ס"ל כהח"ס. ולא נתן להחו"ב לפסוק לחומרא. ועל כן בקיצור הלכות של הרב יהודה בויאר שליט"א נפסק כמו הח"ס. אבל העיקר נראה שמטמא בפחות מכגריס. נכתב אדר א' תשס"ה כאן עה"ק עמנואל