יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
אין לסמוך על מצרים שהם יישמרו על עם ישראל כמו שכבר ראינו בזמנינו
20:55 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

ומצרים הבל וריק יעזורו, וכן קראתי לזאת רהב הם שבת: (ישעיה ל ז) ע' רש"י סוף וישב שכתב על הפסוק ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו הוזקק להיות אסור שתי שנים שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים (תהילים מ ה) ולא בטח על מצרים שנקראים רהב. ואף שמותר וצריך לעשות השתדלות טבעי , אבל לא לסמוך על מצרים שאינן שווים כלום (ע' בזה עוד בחזון איש ספר אמונה ובטחון ב ו). וכל שכן להחריב יישובים ולסמוך על המצרים שנקראים רהב, כמו שיש אנשים כאילו היום שסומכים על המצרים שישמרו שלא יביאו נשק לעזה, וזה מה שנותן להם העידוד לתמיכה בהתנתקות, אף שהיו מתנגדים מקודם, אבל כעת בגלל שמתחזק הקשר והחניפות עם מצרים, חושבים שכבר אפשר להחריב יישובים. אולם כבר מבואר בנביאים שמצרים אינן שווים כלום, כמו בפסוק הנ"ל וכן הוי היורדים למצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאוד ולא שעו על קדוש ישראל ואת ה' לא דרשו (ישעיה לא א). וכן (שם לו ו) הנה בטחת על משענת קנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו: ונאמר (ביחזקאל כט ו) וידעו כל יושבי מצרים כי אני ה' יען היותם משענת קנה לבית ישראל: בתפשם בך בכף, ובקעת להם כל כתף ובהשענם עליך תשבר והעמדת להם כל מתנים: (ושם פסוק טו) ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון בפנותם אחריהם, וידעו כי אני ה': וע' ישעיה כ ה וחתו ובושו מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם: ואמר ישב האי הזה ביום ההוא הנה כה מבטנו אשר נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור ואיך נמלט אנחנו: (ומצרים של היום הוא המצרים של פעם, ע' בזה שולחן ערוך אבן העזר ס' ד סע' י' בדעת הרא"ש שזה דיעה העיקרית כמבואר שם בביאור הגר"א וגם לדיעה החולקת שייך זה רק כשנתגיירו שפירשו, ולא כשעדיין גוים). ובאמת ראינו את זה על בשרינו שמעת השלום המזוייף עם מצרים בקמפ דיויד שהחריבו את ימית ומסרו להם כל סיני, הבריחו אלפי נשקים ממצרים לעזה דרך הרבה מנהרות והכל בחסות של "ממשלת השלום" של מצרים, ומשם נזרקו אלפי פצצות מרגמות, וכעת הם אלו אשר סומכים עליהם שישמרו עלינו, ונאמר בכל הגוים (תהילים קמד יא) פציני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר. וא"כ גישת מצרים, מקודם לאיים עלינו במלחמה עד שנסכים לוותר להם, וזה היה בקמפ דיוויד, ואח"כ מבריחים נשק לעזה עד שעי"ז אנו מפחדים ומוכנים להרוס גוש קטיף, וסומכים עליהם כמו שממנים החתול לשמור על החלב, ואח"כ ממשיכים לעשות טרור למעלה מן השולחן או למטה מן השולחן, ואח"כ ממשיכים לוותר להם עד שיגיעו לירושלים ואז שוב יעשו טרור ושוב יוותרו להם , כמו חתיכת סלאמי. הגיע הזמן שיפקחו העינים. נכתב בעה"י כ"ד כסלו תשס"ה כאן עה"ק עמנואל ת"ו