יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
האם האיחוד לאומי צודק שמתעקשים שלא להכנס לממשלה שמדבר על מסירת חלקי א"י לגוים אף שאומרים שלא רוצים לתת בפועל.
20:51 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

האם האיחוד לאומי צודק שמתעקשים שלא להכנס לממשלה שמדבר על מסירת חלקי א"י לגוים אף שאומרים שלא רוצים לתת בפועל רק לדבר על זה יש שטוענים שהנהגת האיחוד לאומי להתעקש שלא להכנס לממשלה כל זמן שרוצים לדבר על מסירת שטחים, אף שאומרים שזה רק דיבורים ולא מסירה ממש, הוא הנהגה לא נכונה, שבגלל עקשנות הזה מנסה ראש ממשלה המיועד להכניס חלק של השמאל לממשלה ואז יהא יותר גרוע ויתנו ח"ו באמת שטחי א"י לגוים, ובעקבות שאלה זו נכתוב מאמר זה ע' רש"י בתחילת התורה שכותב בראשית אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (ילק"ש שמות רמז קפ"ז, ושם כתוב עד המילה 'נחלת גוים') וע' ברמב"ן שנתקשה בשאלת רש"י, שהרי יש צורך גדול בידיעת בריאת העולם, וע"ש מה שתירץ, אולם נשמע מדברי הרמב"ן שהבין ששאלת רש"י היה למה בכלל כתוב ספר בראשית, ומשום זה הקשה עליו, שיש צורך גדול בזה. אולם באמת כוונת רש"י בשאלתו לא בא להקשות למה נכתב בכלל ספר בראשית, אלא למה התחיל בספר בראשית, דהיינו שרש"י שואל שמן הראוי היה להפוך הסדר, ומקודם לכתוב מהחודש הזה לכם שהוא יסוד קיום המצוות, ובאיזה מקום אחר בתורה לכתוב ההיסטוריה של בריאת העולם, והטעם לשאלתו, כיון שהעיקר הוא ההתחלה (ע' בזה ב"ק סוף פרק שור שנגח את הפרה בענין ט' של כי טוב) וממילא הסברה היא שמקודם ראוי לדבר על חיובים שעם ישראל צריך לקיים, ורק אח"כ מדברים על היסטוריה, אף שהיסטוריא היא חשובה, ולפי מהלך זה היה צריך להתחיל מהחדש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ועל זה מתרץ רש"י, שבראשית ברא עם כל הספר, היא באמת המצוה הראשונה והחשובה ביותר שנצטוו בה ישראל, וזה לא רק ספר של היסטוריה, אף שהיסטוריה היא חשובה, אלא מצווה ממש, והמצווה החשובה שהיא קודמת וחשובה מכל מצוות אחרות בתורה, היא להסביר לעם ישראל ולאומות העולם, שאנחנו לא ליסטים אלא הקב"ה ברא את העולם והוא נתן למי שרצה, וממילא כיון שהקב"ה בחר בעם ישראל והבטיח לנו את א"י ונתן לנו, אנחנו לא ליסטים אף שכבשנו זה בדרך מלחמה. ובתשובה זו שאנו מפרסמים זה כעת בכל העולם, מפרסמים בזה כמה יסודי הדת א) שהקב"ה ברא את העולם ב) שהקב"ה בחר בעם ישראל ג) שהקב"ה נתן את א"י לעם ישראל ד) שאינו נקרא ליסטים מי שבצורת מלחמה לוקח מה שמגיע לו כדין ה) שמקודם צריך לומר זה לעם ישראל ואח"כ לאומות העולם, וכמו שנאמר הגיד לעמו ובענין הכרזה זו מופרכת הרבה עניני כפירה של כל מיני גורמים, בין של ישראל כולל חילונים ושומרי תורה, ובין של אומות העולם א) מפריך את אלו שאומרים שאין בורא עולם ב) מפריך את אלו שמודים שיש בורא עולם אבל אומרים שהקב"ה לא בחר בעם ישראל ואין הבדל בין יהודי לגוי ג) מפריך את אלו שמודים שהקב"ה בחר בעם ישראל אבל אומרים שהקב"ה לא נתן את א"י לעם ישראל ד) מפריך את אלו שאומרים שרק בזמן יהושע או עזרא נתן הקב"ה את א"י לעם ישראל אבל בזמננו זה כוחם ועוצם ידם של הציונים עשה או שזה הסטן עשה אבל אין לזה שייכות עם ההבטחה שהקב"ה הבטיח לאבותינו אברהם יצחק ויעקב לתת לנו את א"י. ה) מפריך את אלו שאומרים שיש איסור להתגרות באומות במלחמה, והמלחמה היה שלא כדין, אלא יש כאן הכרזה שהמלחמה היה כדין וכעת נשוב על הדיוק של אמירה, שרש"י לא כותב שהתחיל בבראשית לומר מצות כיבוש א"י אלא את ההסבר על הצדקת הכיבוש, דהיינו דיבורים והסברים למה הכיבוש הוא כדין, וממילא יוצא, שמי שעושה את ההיפך ומדבר על נתינת שטחי א"י, אף שטוען שלא נותן בפועל רק שמדבר על זה, יש כאן ממילא הכחשה לגבי אומות ולגבי ישראל שאנו כבשנו כדין, ויש כאן הכרזה שיש לגוים ג"כ חלק בא"י, וזה הכחשה שיש בורא עולם או הכחשה שנתן את א"י לעם ישראל או עכ"פ אמירה שעכשיו זה לא מתנת השם אלא אמירה חילונית שכוחם ועוצם ידינו עשה זה וכעת הכח נחלש ואין לנו עוד כח להחזיק או אמירה בנוסח חרדית שכוחם ועצם ידם של הציונים עשה זה או מעשה השטן וכיו"ב, ואין לזה שייכות עם ברית ושבועת האבות וממילא לא שייך כלל להצטרף לממשלה שאומרת שאנו מוכנים לדבר על מסירת שטחים, כי הדיבור בזה היא העבירה הכי חמורה מכל עבירות שבתורה, אלא ראשית כל אנו צריכים להכריז שהקב"ה נתן לנו את א"י, ואין לנו שום זכות ושום חוב לוותר על זה, ובגלל לימוד יסוד זה התחיל התורה בבראשית ברא ולא בהחדש הזה לכם נכתב בעה"י בעש"ק פ' ויקהל – פקודי – פרשת החדש תשס"ט