יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
פינוי המאחזים נעשה לא משום שהם לא חוקיים אלא יש כאן מלחמת דת ● יסוד המאחזים הוא, שמפרסמים מה שכתוב בתורה שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל, בגלל שאנחנו עם הנבחר, ושארץ ישראל שייכת רק לנו
20:30 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הרב שליט"א מוסר שיעור במאחז החרדי "גבעת ספר"בס"ד תוכנית פינוי מאחזים שהחליטה עליו ממשלת ישראל בלחץ ערב רב שבקרבנו, והלחץ הבין לאומי של אמריקה, אירופה והערבים - כוונתו הסופית היא לבטל את יחודו של עם ישראל בתור עם נבחר, והוא גזירת שמד. למרות שיש חילוקי דעות בין הלוחצים - יש שרצונם לגרש את כל ישראל מארץ ישראל ויש שרוצים כאן שתי מדינות - בין כך ובין כך יש כאן גזירת שמד שרוצים שעם ישראל לא יהיה ניכר בתור העם הנבחר. דבר זה מתנגד ליסוד של "אשר בחר בנו מכל העמים" כי בעלותם של עם ישראל על ארץ ישראל ועל עיר הקודש ירושלים מגלה שעם ישראל הוא העם הנבחר, כי כל אומות העולם יודעים ומכירים שירושלים היא העיר הנבחרת וארץ ישראל היא הארץ הנבחרת והר הבית הוא המקום המקודש ביותר, וכן הם יודעים שארץ ישראל וירושלים שייכות לעם הנבחר, אולם הם רוצים להכחיש את העובדה שעם ישראל עדיין העם הנבחר, והמוסלמים טוענים שהם כעת העם הנבחר ודתם היא הדת האמיתית, וכך טוענים הנוצרים. על כן הם רוצים שירושלים תהיה שייכת להם, ועל כל פנים לא לעם היהודי בלבד אלא תהיה עיר בינלאומית. וטעות לחשוב שיש כאן סתם סכסוך קרקעות. המטרה הסופית בסכסוך זה היא לעקור את המושג שעם ישראל הוא העם הנבחר עד היום, ולכן הערבים הלוחמים קוראים לעצמם "גדודי אל אקצה", "הג'יהאד האסלאמי" ו"אינטיפאדת אל אקצה"- ובזה הם מראים שעיקר מלחמתם למען האסלאם ולמען שלטון האסלאם על הר הבית. ולכן הם נלחמים בנו כאן למרות שיש להם מספיק שטח לגור ברחבי העולם, כדי להצדיק את האסלאם ולא לתת ליהודים להיות העם נבחר. לסיכום: המלחמה כאן היא מלחמת דת. ביטול עם ישראל כעם נבחר הוא ביטול ולחימה נגד כל התורה כולה, כי זה יסוד כל התורה כמבואר בתורה פעמים רבות, וכמו שאנו אומרים בכל יום "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו", וכדברי הרא"ש (אורחות חיים להרא"ש סוף יום א'): "כי מי שאינו מאמין אשר הוצאתיך מארץ מצרים אף באנכי ה' אלוקיך אינו מאמין ואין זה יחוד שלם כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה". וכן מצד הערב רב שנמצא איתנו, השמאלנים, הבג"ץ והפרקליטות, התקשורת ואנשי אקדמיה והרבה אנשי חינוך, וכו', מטרת פינוי מאחזים, בתירוץ שהם בלתי חוקיים, הוא גזירת שמד, ועיקר הכוונה לעקירת הדת. והרי אילו בתוך המאחזים האלו לא היו בתי כנסיות, אלה היו שם מסגדים או כנסיות של נוצרים, או קולנוע, לא היו מפנים אותם. תדע, שהרי יש אלפי בתים של ערבים שהם באמת בלתי חוקים ולא עושים להם שום דבר, וכן יש מאות בתי בושת שהם נגד החוק ולא עושים להם שום דבר, וכן בתי קזינו, ובתי מיסיון, ולא עושים להם שום דבר. והסיבה היחידה שרוצים לפנות את המאחזים, זה בשביל שנבנו ע"י יהודים שומרי תורה ומצות ומוסרים נפש למען ארץ ישראל, על כן מחפשים תירוץ שהם בלתי חוקיים. ויסוד המאחזים הוא, שמפרסמים מה שכתוב בתורה שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל, בגלל שאנחנו עם הנבחר, וזה יסוד של בראשית ברא, כמבואר ברש"י תחילת התורה, וא"כ יש כאן הכרזה, שיש הקב"ה ויש תורה, ושאנו עם הנבחר, ושארץ ישראל שייכת רק לנו. ולהיות עם הנבחר הוא גם זכות וגם חובה, שצריך לשמור שבת ולהיות נבדל מעריות וכן כל התורה. אולם השמאל אינו רוצה בזה, אלא רוצים לחיות ככל הגוים, על כן לוחמים נגד כל דבר שמכריז שאנו עם הנבחר, וכן הנוצרים והמוסלמים מכחישים שאנו עם הנבחר, ולכן כל אלו רוצים לעקור את המאחזים. ומי ששולט היום על א"י הם הערב רב כמבואר בזוהר ע' (רעיא מהימנא פרשת פנחס דף רלב): ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה, ואינון אומין דעלמא (אומות העולם) דמיין למוץ, יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עכו"ם, כמה דאוקמוה רבנן, מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה. וכן רעיא מהימנא (פרשת נשא דף קכה): ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח בינייהו דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון, ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל. (נעשים הערב רב מנהיגים על ישראל). עקירת המאחזים היא חלק מהתהליך המוביל לעקירת ירושלים וארץ ישראל מבעלות היהודים. אם כן - יש כאן שעת השמד, שעליה צריך למסור את הנפש (שולחן ערוך יורה דעה קנז, א), ואפילו אם יהרגו אותו אסור לפנות, ועל כגון זה אמר רבי עקיבא: "כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה: 'בכל נפשך'- אפילו הוא נוטל את נשמתך, מתי יבא לידי ואקיימנה" (ברכות סא, ב). על פי המבואר אסור לראש ממשלה ולכל שר ולכל ח"כ לתמוך ולהצביע לפינוי מאחז, וכן לכל מפקד משטרה וצבא להוביל פינוי, וכן לכל חייל לעזור בפינוי מאחז, ואפילו אם יסרב פקודה יכנס לכלא, שהרי הוא מחויב למסור את הנפש ממש על כך, ואפילו יהרגו אותו בעקבות זה, וזה כמעשהו של רבי עקיבא שנכנס לכלא על שהרביץ תורה בשעת הגזירה, ואף שעל ידי זה נהרג ולא היה עוד רבי עקיבא - מכל מקום, חשיבות גילוי הדעת ומסירות הנפש על התורה היה חשוב יותר, וזה נשאר לנו לדורי דורות. וממילא מתבטלים כל החששות שאם לא יתמכו בפינוי או יסרבו פקודה יגרם נזק וקלקול גדול על התיקון, שהרי כאן היא שעת השמד ולא שייכים חששות אלה. ערב חג השבועות תשס"ט