יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ההתנתקות הוא לא רק מגוש קטיף אלא מכל היהדות, שהוא רוצה להתנתק משילטון של יהדות.
19:55 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

דוד המלך בשעת שנרדף משאול הוצרך לברוח אצל הפלישתים, והסיבה ששאול רדף אחרי דוד משום שראה שדוד יקח ממנו המלוכה, ודוד הוצרך לברוח ואמר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' (ש"א כו יט). וכן לענינינו, הסיבה האמיתית למה ראש הממשלה בתמיכת כל השמאלנים, גירשו את מתנחלי גוש קטיף, הוא לא ענין בטחוני כידוע לכל, שהגירוש הוא הוא הסכנה הגדולה לכל עם ישראל, אלא משום שמפחד שהמתנחלים יקחו השלטון ביד ויהפכו המדינה לשלטון התורה, וכמו ששאלו אותו למה מגרש המתנחלים, הרי הם החברים שלך, וענה להם, זה נכון, אבל נתברר לי שהם משיחיסטים, והם דוגלים ברוח המשיחי של ארץ ישראל השלמה וזה אני רוצה לשבור להם. (הרוח המשיחי של המתנחלים אינו כמו של חב"ד, שאצל חב"ד מצטמצם באדם אחד מסוים נקוב בשם ובצורה שאין לו שום שייכות עם המציאות, ואצל המתנחלים הוא ההכנה להקים ממשלה ע"פ תורה על פי ספר קול התור מרבי הלל משקלאב תלמיד הגר"א להכין כל עניני ישוב א"י וביעור הרע, ואינו כפוף בשם מישהו מסוים, ובסופו של דבר יבוא משיח.) ולכן גם אמר למתנחלים. תפסיקו להסתובב עם התנ"ך ותפסיקו לדבר על רוח המשיחי של א"י השלמה, על כן הוא רודף את המתנחלים, כדי לבטל מהם ההתקדמות להביא שלטון ע"פ תורה, וזה כמו שאול המלך שרדף את דוד ורצה להרוג אותו וגירש אותו. ובבחינה זו יש הבדל בין הציבור המתנחלים, לציבור של החרדים, שהחרדים אינן מעונינים לקחת השילטון ביד, וטוענים שכל עניני שילטון ע"פ תורה שייך למשיח, ומשיח שייך לאדם שכולו מופתי שיופיע בצורה לגמרי על-טבעי וברוח פיו ימית רשע וא"צ שום מלחמה בכלי נשק, ובית המקדש יפול מן השמים ומשה ואהרן יעמדו לתחייה, וא"כ אין לנו שום ענין לעשות השתדלות טבעי להקים ממשלה ע"פ תורה, אבל המתנחלים כן מעונינים בזה, ומצפים לסוג משיח כמו שתיאר הרמב"ם פי"א מהל' מלכים את משיח כהנהגה טבעית, והביא ראייה מתקדים שרבי עקיבא הגדיר בר כוזיבא משיח, ע"ש באריכות, וע"פ האור החיים הקדוש בפסוק וקם שבט מישראל, שבגאולת בעיתה יקום מלך המשיח בדרך הטבע, ועל כן בשלב זה הרדיפה נגד המתנחלים הוא יותר חזק מנגד החרדים, כי ממשיח ניסי שאין לו מקום במציאות הטבעי אין מפחדים, ורק ממשיח שיקום על דרך הטבע מפחדים, אבל מ"מ גם נגד החרדים יש רדיפות כידוע כי מיצגים חלקים גדולים של התורה, והממשלה זו רודפת כל דבר שיש לו שייכות עם דת. וענין פחד ממי שיקח השילטון וגירושו היה גם אצל השבטים הקדושים, שפחדו שיוסף רוצה לקחת השילטון כמו שחלם, ועל כן רצו להרוג אותו ובסוף מכרו אותו, וזה דומה למה שקרה כאן, אולם לבסוף המוכרים והמגרשים לא הצליחו ודוד נעשה בכל זאת מלך וכן יוסף הצדיק. ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו ולכן גם לשון של הגירוש קרא התנתקות, שהוא הביאור של הפסוק (תהילים ב א) למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו, ננתקה וכו' והיינו שהתנתקות הוא לא רק מגוש קטיף אלא מכל היהדות, שהוא רוצה להתנתק משילטון של יהדות. ועל כן צירף בזה כל אומות העולם, שכולם תמכו בהתנתקות, כל הערבים וכל אירופה ואמריקה וכו' משום שכולם מתנגדים להופעת המשיח, שיעשה מלחמה נגד כל אומות העולם וישבור הנצרות והאיסלאם והכפירה, ומשום זה קרה כאן בדיוק מה שכתוב יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד דהיינו כל אומות העולם מצטרפין לקריאה ננתקה את מוסרותימו, דהיינו ננתקה ממה שעלול לצאת מכח המתנחלים. אחרי ההנחות האלו אנו צריכים לדעת, שכל זה רק נסיון, אבל צריך להתחזק ולהמשיך לבנות בכל מקום שהוא, ולחזק התורה וכן ישוב ארץ ישראל, ולהכין ממשלה על פי תורה שמטרתה לשמור כל התורה, כלול כל חלקי התורה שהיו נהוגים עד עכשיו כמו שבת וטהרת המשפחה וכשרות וכו' , וכולל כיבוש כל ארץ ישראל ובנין בית המקדש והקרבת קרבנות, ומה שהיה מפורסם בנוה דקלים הקב"ה שהציל אותנו מן הפצמ"רים יציל אותנו מראש הממשלה, אף שלא נתקיים בדיוק כמו שחשבו שלא יחרב גוש קטיף, אולם בודאי הקב"ה ימשיך לעזור כמו שעזר לדוד המלך בשעת גירושיו ונדודיו וכמו שעזר ליוסף הצדיק. וכן יצא תועלת מזה שיש ניתוק בין המתנחלים לממשלת הרשעה, כי רוח החבור שהיה עד עכשיו הזיק הרבה ליהדות, והפירוד שנעשה עכשיו מועיל הרבה לחיזוק היהדות, ועכשיו מבינים יותר ויותר שצריך לעשות הכל להפיל שלטון הרשע ולהביא שלטון ע"פ תורה. להחזיר כל ישראל בתשובה וללחום מלחמת ה' לגרש כל הגוים מנהר מצרים עד נהר פרת, ולבנות בית המקדש ולתקן עולם במלכות שד-י. נכתב בעהי"ת עש"ק פ' ואתחנן שבת נחמו, י"ד באב תשס"ה כאן עה"ק עמנואל ת"ו