יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בסוגיא דהיוצא בשיירה, בדין ביטול חמץ, בדין ביעור חמץ, בחמץ של גוי שישראל קיבל עליו אחריות, בסוגיה דחמצו של גוי ברשות ישראל, בסוגיה דמוצא חמץ ביו"ט כופה עליו את הכלי, בסוגיה דשלא כדרך הנאתן, פרק אלו עוברים, בדין שימור ודין לתיתא, ענין בל יראה מדרבנן וגזירה שמא יאכלנו בתערובת חמץ, בדין פדיון חמץ בתערובת כל שהוא, הגעלה, בענין מי פירות פרק מקום שנהגו, מכירה בדיניהם, בסוגיה דגוי שהרהין אצל ישראל, מכירה או מתנה לזמן, מעשה בחמץ של חברה ששיכת לישיבה (PDF)
16:20 (30/11/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד*