יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
איסור ליתן להם חניה בקרקע הוא מפרטי מצות ביעור ע"ז. המשמעות של החרבת גוש קטיף וצפון השומרון ולמוסרן לאויבינו הערבים מוסלמים ימ"ש, הינה:
02:11 (14/03/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

איסור ליתן להם חניה בקרקע הוא מפרטי מצות ביעור ע"ז ע' בחז"א (שביעית ס' כ"ד ס"ק א' בד"ה ומבואר), כשרצה להוכיח שאיסור לא תחנם ואיסור לא ישבו בארצך, שייך גם על שטח שכבשו עולי מצרים ולא עולי בבל, ואינו כפוף לקדושת הארץ לענין מצוות, מבאר שם את האיסור של לא תחנם, שזה ענף ממצות ביעור עבודה זרה, וזה כולל גם שטח של עולי מצרים. וז"ל: אבל הדבר מוכרע מסברא שדין זה בכלל הרצון שתהי' הארץ מיושבת מישראל ולא יחנו בארץ עובדי ע"ז, וארץ ישראל הוא גם בגלותינו והרי אנו מחויבים בישובה ולדור בה גם בגלותינו, וכמו שהאריך הר"מ פ"ה מהל' מלכים וכמש"כ הרדב"ז פ"ד מהל' סנהדרין ה"ו, והדבר מבואר בהדיא בר"מ פ"י מהל' ע"ז ה"ג שכתב ומותר למכור להם בתים ושדות בחו"ל מפני שאינו ארצנו, ואילו הדבר תלוי בקדושת הארץ לא שייך למיהב טעמא על היתר חו"ל, אלא לפי שאיסור ליתן להם חני' בקרקע הוא מפרטי מצות ביעור ע"ז והיה ראוי למיסר אף בחו"ל אלא שאי אפשר להזהיר בכל העולם ולא הוזהרנו אלא בארצנו, אבל ביעור ע"ז מארצנו הוא בכל זמן וזה שדקדק הר"מ שלא נפטרנו אלא מחו"ל לפי שאינו ארצנו, והנה נתבאר שמכירת בתים ושדות לעע"ז אף בזמן הזה מן התורה, והלכך כל הארץ שכבשוה עולי מצרים בכלל האיסור וזה דלא כהמנ"ח מצוה צד. ובענין זה כלול גם ישמעאלים אף שאינן עע"ז לכל הענינים וכך מבואר שם ס"ק ג' וז"ל אף לדעת הראב"ד דוקא שהוא שלם באמונת ישראל שישראל נתחייב בתרי"ג מצות ובן נח בז', אבל אם יש לו דעות כוזבות והוא משועבד לדיעותיו, אף שאין בהן ע"ז ממש, וגם הוא שומר ז' מצות מצד היושר, שאינו ראוי לקבלו לגר תושב, (ע' רמב"ם ס"פ ח' מהל' מלכים) הרי הוא באיסור לא תחנם ובאיסור ישיבה וקרינן בהו פן יחטיאו בכפירותם ואע"ג דלענין יין בעובד ע"ז תלוי, וכמש"כ הר"מ פי"ג מהל' מאכלות אסורות הי"א , והט"ז יו"ד סי' קכ"ד ס"ק ד' , הכא לענין לא תחנם אין חילוק. הנה החז"א מדבר כשהישראל נותן מדעתו ורצונו שדיהו לגוי, אבל כשבעל הבית ובעל השדה אינו מוכן לתת לגוי וישראל אחר מוסר ביתו לגוי, ניתוסף כאן עוד הרבה איסורים כמו גזל והשגת גבול ואיסור מוסר שהוא חמור מכל איסורים שבתורה שאין לו חלק לעולם הבא (ע' רמב"ם הל' תשובה פ"ג הל' יב) שנים הם המוסרים, המוסר חבירו ביד גוים להרגו או להכותו, והמוסר ממון חבירו ביד גוים או ביד אנס שהוא כגוי שניהם אין להם חלק. וכן כל מוסר מסכן יהודים בגלל זה כמבואר בב"ק קי"ז. וברא"ש שם ס' כ"ז, מה תוא זה כיון שנפל למכמר אין מרחמים עליו, אף ממון של ישראל כיון שנפל ליד עו"כ אין מרחמים עליו ונוטלין היום מקצתו ולמחר נוטלין כולו ולבסוף מיסרין את נפשו והורגין אותו שיודה אולי יש לו יותר ממון והוה ליה רודף וניתן להצילו בנפשו. (ע' רמב"ם חובל ומזיק פ"ח הל' י) כשאמר הרינו מוסר פלוני בגופו או בממונו ואפילו ממון קל התיר עצמו למיתה (דין זה אינו נהוג היום כפשוטו והובא כאן רק להסביר חומר האיסור). וזה שייך גם בממון יחיד וכ"ש ממון ציבור, ובעה"ר נתקיים כל זה, שמעת שהתחילו להפקיר שטחי א"י לגוים נתגבר האינתיפאדא והם כל הזמן מבקשים יותר. (מוסר פסול לכתוב סת"ם, אפילו מוסר לתיאבון, ע' מ"ב ס' ל"ט ס"ק ז) ואם מדובר באויב שבא ללחום נגדינו, יש חיוב ללחום ולחלל שבת כמבואר בגמ' ושו"ע (או"ח ס' שכ"ט סע' ו) ובעיר הסמוכה לספר אפילו באו רק על עסקי קש ותבן, משום שאם לא לוחמים יבאו לכבוש את ארץ ישראל, וכ"ש שאסור למסור לו את העיר, שעי"ז מסכן כל ארץ ישראל וז"ל (המ"ב שם ס"ק יג, בשם רש"י) וחיישינן שאם ילכדוהו משם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם. וכשיש שם בתי כנסיות ובתי מדרשות, ניתוסף איסור להחריב בית כנסת ובית המדרש שהוא איסור לא תעשון כן לה' א-לקיכם כמבואר או"ח ס"ס קנ"ב בהג"ה. וכן להרוס ישיבות וכוללים הוא איסור חמור. וכן יש כאן סילוק שכינה, (ע' רד"ק ש"ב י ב) על הפסוק חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי א-לקינו, שלא יכבשו אותם אויבינו וישבו בהם ואם עשו כן לא יהיו ערי א-לקינו אלא ערי אלהים אחרים, וע"ע בפאר הדור (ספר על החז"א זצ"ל) (ח"ב עמוד מ"ב בשם מ. שנפלד), כאשר התלקחה - בשנים הבאות – המלחמה בין היהודים לערבים, אירע שפנה אליו יהודי המתגורר במושבה שנמצאת בחזית האש ושאל: כלום יעקור עם משפחתו למקום יותר בטוח? והוא השיב לו: - הגע בנפשך, אם כן ינהגו כל האוכלוסין שבמקומך, הרי יזוז הגבול לפנים הארץ ושטח ישובנו ילך ויצטמצם.... ומבואר מזה שלא חשש כלל לסכנת הדיירים, והדבר מוכרח שהרי יש גם חיוב לצאת למלחמה אף שבכל מלחמה יש סיכון. ואדרבה, העזיבה מסכן את כל עם ישראל כנ"ל בס' שכ"ט, וכ"ש שאסור לעקור ישוב. מסקנא למסור שטחי א"י לגוים עוברים על לא תחנם שהוא מיסוד של חיוב ביעור ע"ז, ואיסור גזל והשגת גבול, ואיסור החמור מאוד של מוסר, ואיסור הריסת ישובים ובתי כנסיות ובתי מדרשות וישיבות וכוללים ושאר מוסדות התורה, וחוץ מזה שמסכן כל עם ישראל הנמצאים בארץ ישראל, על כן צריך לעשות הכל כדי לבטל גזירה זו. המשמעות להחריב גוש קטיף וצפון השומרון ולמוסרן לאויבינו הערבים מוסלמים ימ"ש, הינה: שלב ראשון, גירוש יהודים מאדמתם, ועל זה נאמר על כל שכיני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל (ירמיה יב יד, ע' ברמב"ן דברים ב י, ושם מבואר שכולל גם חומר איסור לגרש אדום בזמן שנתנה להם חלקם בזכות אברהם אבינו, וכ"ש חלק ישראל) וחומרתו היא עד כדי חיוב קריעה (מו"ק כו. או"ח תקס"א) הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע. חורבן יישובים שלמים של גוש קטיף וצפון השומרון, זה כולל חורבן בתי כנסיות ובתי מדרשות וישיבות וכוללים ומקוואות, והחממות של הירקות בלי תולעים. שלב שני ומידי פיקוח נפש לכל עם ישראל - פתיחת שערים לכל אמצעי לחימה של הערבים, שעד עכשיו הוצרכו להבריחם דרך מנהרות, ונצטמצמו קצת ע"י הצבא, וגם בזה שגרו יותר מ5000 טילים לגוש קטיף ושדרות, ואחר חורבן גוש קטיף, היה לא תהיה, יפתחו כל השערים דרך היבשה אויר והים, לטילים ארוכי טווח שיכולים להגיע עד אשקלון ונתיבות (אשקלון רחוק מסוף רצועת עזה רק 8 ק"מ ונתיבות 13 ק"מ, וגם ע"י אשקלון הועבר הגז מפי-גלילות שטיל אחד לשם ח"ו יכול להביא מידית מאה אלף הרוגים) וזה בתירוץ שווא שהמצרים ישמרו שלא יביאו נשק, אלו אשר עד עכשיו הבריחו אלפי נשקים לעזה. שלב שלישי, גירוש כמאה אלף יהודים מאדמתם ומסירת קברי אבות הקדושים לאויבינו – שחורבן יישובים מצד הממשלה יתרחב גם לרוב השומרון ובנימין עד קרוב לירושלים כולל תל ציון , קרית ארבע ויישובי הר חברון. והקמת מדינה פלסטינאית עד סמוך לי-ם, מודיעין עילית, גוש עציון (ביתר) (זה כבר כעת בתוכנית הממשלה). וזה יביא גם לשגור טילים לי-ם ולכל המקומות ולא יעזור לזה גדר הפרדה. שלב רביעי, חורבן הישיבות ומוסדות התורה וכל א"י - ע"י התמוטטות מוחלטת של הכלכלה, שהרי ידוע שההתמוטטות החלקית שגרם לקיצוצים האדירים כולל מוסדות התורה, היה בעקבות האינתיפאדה שנגרם ישירות ע"י הסכמי אוסלו. כעת, אחר חורבן גוש קטיף שיביא אינתיפאדה כפלי כפליים ח"ו, תתמוטט כל הכלכלה (וכבר רק כעת מדברים על פיצויים של חמש מיליארד ₪, ומי ישלם זה??!!). סכנה רצינית של מלחמת אחים - כי מספיק שאדם אחד יחשוב, שהחיילים שבאים לפנות, יש להם דין של משרתים בצבא האויב הבאים להחריב את א"י (אף שבאופן רשמי משרתים בצה"ל), וחל נגדם הדין, שאפילו לא באו אלא על עסקי קש ותבן יוצאים עליהם למלחמה ומחללים את השבת, (אף אם הממשלה וכל הרבנים יתנגדו לזה) ועל שפיכת דמים של שני הצדדים אמרו חז"ל ( ויקרא רבה פ' כו ב) מפני מה נענש אבנר על שעשה דמיו של נערים שחוק, שנאמר (ש"ב ב יד) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. חורבן א"י - ע"י התחלת החרבת חלקים ממנה, מוזהרת כבר בחז"ל בהלכה שמובא (עירובין מה. ושו"ע ס' שכ"ט סע' ו') לענין גוים שצרו על עיירות ישראל בעיר הסמוכה לספר יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין את השבת וכתב רש"י, וחיישינן שאם ילכדוה משם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם, וכן אין עושים עיר הנידחת בספר (ע"י הגבול) כדי שלא יכנסו גוים ויחריבו את ארץ ישראל (רמב"ם הל' ע"ז פ"ד הל' ד). ועוד אמרו חז"ל תחילת נפילה ניסה. (סוטה מד: בגמ' ורש"י דברים כ ט) כי כל ההתנתקות וחורבן יישובים מעודד את האויבים להוסיף בלחימה נגדינו כי רואים שההתקפות והפיגועים נתנו פירות טובות מבחינתם, ובעיקר, יש כאן כפירה בתורת משה וביסוד שעם ישראל עם הנבחר - כי הערבים לוחמים מלחמת האיסלם וטוענים שהדת שלהם העיקר והם עם הנבחר ובגלל זה טוענים שהארץ וירושלים שלהם, ומשום זה קוראים למלחמתם אינתיפאדת אל-אקצה וג'יהד האיסלמי, וההתקפלות להם הוא כפירה ביסוד התורה. וכן ראוי לציין - שיש כאן ממשלה שלוחמת נגד הדת בכל הענינים כידוע, ונעתיק רק נקודה אחת מכל הרשע שלהם, שהממשלה הזאת הכשירה כל הערוצים הכי גרועים שבעולם, ופסלו ערוצי קודש. ואכמ"ל. ומי כלול באחריות חורבן זה ח"ו, כל מי שיכול למחות ושותק, כמו שאמרו חז"ל, (שבת נד:) כל מי שבידו למחות ואינו מוחה וכו', ונא' (יחזקאל לג ו) והצופה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבא החרב ותקח מהם נפש, הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצופה אדרש. ומעין זה אמרו חז"ל (גיטין נו.) ענותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. ואף אם הישועה תבא ממקום אחר, נענש השותק כמ"ש (אסתר ד יד) אם החרש תחרישי וגו'. (שופטים ה כג) אורו מרוז וגו' כי לא באו לעזרת ה'. וצריך למחות בפועל בכל דרך אפשרי. המעוררים