יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב ● דעת תורה ממרן החזון איש זצ"ל ● אם יחייבו ח"ו את בחורי הישיבות ללכת לצבא, יהיו מצב של מאות אלפי יהודים שגרים בחו"ל, שהיו אמורים להגיע לארץ ישראל, ובגלל זה לא יגיעו לארץ ישראל, ויתמעט היישוב והקיבוץ גלויות. והתנופה הענקית שאמור להגיע בעקבות הישיבות, יתעכב בגלל זה, ויתמעט גם השמירה על כל חלקי ארץ ישראל.
18:05 (30/06/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

דעת תורה ממרן החזון איש זצ"ל הנה חביבות ישוב ארץ ישראל היה חזק מאוד אצלו, עי' אגרות חזו"א (ח"א סי' קעה) וז"ל: "...מצב הארץ נפרז מרחוק כידוע ואינו גרוע מן הגלות בחו"ל חלילה ומצות א"י הוכרעה ע"י הרמב"ם והרמב"ן וש"פ וידוע עד כמה שאף ה"חפץ חיים" זללה"ה לעלות". וכן עי' בפאר הדור (ח"ב, עמוד מב) "באו אצלו בחורי ישיבות שעלו מן הגולה ללמוד תורה בארץ ישראל כשהם שואלים מה דינם בנוגע לשמירת יום טוב שני של גלויות מאחר שדעתם לחזור, השיב להם החז"א - וכי זו היא דעת בכלל? איזה יהודי יש בדעתו לחזור מן הארץ...?". וכן (שם עמוד מד בשם "האיש וחיזונו" עמ' לה, לו): "איך יתכן בכלל שאיש אשר חונך על ברכי התורה לא ירגיש חיבה והשתוקקות לארצינו? הלא מוטבע דבר זה בחינוכו של הילד הרך עד שאין למחות את הרשמים שהוא מקבל, הנחרתים כצפורן ברזל ושמיר על לוח לבו, הנה לומד הילד חומש, לומד על משה רבינו שלא קם קמוהו (דברים לד י), אדון הנביאים אשר קרע לנו את הים-סוף והביאנו לפני הר סיני, - ועל שנותיו האחרונות, והנה משה העומד לפני פטירתו ושערי גן עדן פתוחין לפניו, והוא שיזכה להתענג מזיז שכינתו, יתברך לעילא מכל דרגין, בקשה אחת יתירה יש לו: (דברים ג כה) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה..." איזה רושם כביר על ערכה של ארץ זו סופג לתוך נשמתו ילד זה הלומד את התורה, והלומדה לא כאחרים, אלא בקדושה ובטהרה, הנה הוא רואה לפניו את משה רבינו, אשר חין ערכה גבה בעיניו עדי שחק, וגדולתו בל תשווה לשאר בשר ודם, והוא משתוקק אל הארץ וקדושתו - ואיך הוא לא יאהב את ארץ ישראל?!". הנה בענין איסור לא תחנם היה הרבה יותר חזק והרבה יותר תקיף שלא למכור קרקע של ארץ ישראל לגוי, מכמה גדולי ישראל בדורו שחיפשו היתרים להפקיע קרקע לתת לגוי, והחשיב כל נתינת קרקע לאיסור לא תחנם אפילו במכירה לזמן, וכן כל התיישבות של יהודי בכל מקום לקיום מצות ביעור עע"ז, עי' מה שכתב (שביעית סי' כד) "הדבר זה מוכרע בסברה שדין זה (של איסור מכירת קרקע ארץ ישראל לגוי) בכלל הרצון שתהיה הארץ מיושבת מישראל ולא יחנו בארץ עובדי כוכבים וא"י היא גם בגלותינו". וע"ע מה שכתב בחו"מ (סי' א ס"ק כז): "ומדבריו נתבאר שמתנת אברהם אבינו ע"ה קיימת לעולם וא"י בחזקתינו עומדת לעולם משום שנתנה לנו ואף אחר שגלו ישראל וקנו האויבים את הארץ בכיבוש מלחמה ויאוש ומפני שנשתקע שם הבעלים - נחשבת הארץ של ישראל מצד הבטחת שמו יתברך להשיבה אלינו", עי"ש, וא"כ כ"ש לאחר הכיבוש. וכן עוד בענין לא תחנם סובר שגם לערבי ששומר ז' מצות מצד דתו ואינו עובד ע"ז, אסור למכור לו (בניגוד לדעת כמה רבנים שרצו להתיר זה), וז"ל (שביעית סי' כד ס"ק ג): "ואף לדעת הראב"ד דוקא שהוא שלם באמונת ישראל שישראל נתחייב בתרי"ג (מצוות) ובן נח בז', אבל אם יש לו דעות כוזבות והוא משועבד לדעותיו אף שאין בהם ע"ז ממש וגם הוא שומר ז' מצות מצד היושר שאינו ראוי לקבל לגר תושב, (הגה' המעתיק: עי' רמב"ם הל' מלכים ספ"ח) הרי הוא באיסור ל"ת (=לא תחנם) ובאיסור ישיבה וקרינן בהו פן יחטיאו בכפירותן, ואע"ג דלענין לאסור יין בעע"ז תלוי וכמש"כ הר"מ פי"ג מהמ"א הי"א והט"ז יו"ד ס' קכ"ד ס"ק ד', הכא לענין לא תחנם אין חילוק". עכ"ל. הישיבות הקדושות בארץ ישראל - אחד מיסודי קיבוץ גלויות הנה מטרת הישיבות הקדושות היא ללמוד תורה ולחזק את היהדות, ובלי זה היתה התורה משתכחת מישראל, ולא היה שריד ופליט לכל היהדות. אולם מעבר לכך יש בזה עוד תועלת גדולה לקיבוץ גלויות. יש כמה סיבות למה עם ישראל מגיע כעת לארץ ישראל, וכולם נתגלגלו מן השבועה של הקב"ה שנשבע לתת לנו את הארץ. יש שמגיעים בגלל מצוות יישוב ארץ ישראל. אולם לרוב שומרי התורה והמצוות, סיבה זו לבד לא מספיקה בכדי להגיע לארץ ישראל, שהרי לפני השואה רובם לא הגיעו לכאן, ואחרי השואה הרבה הגיעו משום שלא היה להם איפה להיות. אולם כשכבר היה מקום להיות בחו"ל, נשאר הסיבה העיקרית, והיא בגלל הישיבות. שאחרי חורבן אירופה, וחורבן הישיבות, נבנו הישיבות מחדש בארץ ישראל (ואף שיש גם קצת ישיבות בחו"ל, אבל לא באותן דרגות כמו בארץ ישראל) והבחורים מגיעים לארץ ישראל אחרי תקופה מסוימת בישיבות בחו"ל, ובדרך כלל נשארים כאן ומתחתנים כאן, וכך נבנה יישוב ענק של הציבור החרדי בארץ ישראל. וזה מתרבה מאוד מאוד, בין מצד יהודים שמגיעים לאט לאט מחו"ל כל הזמן, ובין מצד הילדים הנולדים ומתגדלים ומתחתנים. (אין אנו מצדיקים את הטעות שאין צורך להגיע בשביל יישוב ארץ ישראל, אלא אנו מדברים לפי המציאות). הציבור החרדי התרכז בעיקר בבני ברק וירושלים, אבל במשך הזמן המקום כבר לא יכל להכיל את ריבוי הציבור, וגם יוקר הדירות עשה את שלו, ובעקבות זה נבנו הרבה עיירות וקהילות של חרדים בכל ארץ ישראל. וזה כולל המקומות שנכבשו במלחמת ששת הימים שנקראים "שטחים", והיה בזה הרבה התנגדות מחלק של מנהיגי הציבור החרדי, מ"מ המציאות של ריבוי אוכלוסיה עשתה את שלו, ונבנו בשטחי יהודה ושומרון שנכבשו במלחמת ששת הימים הרבה עיירות חרדיות. כמו עמנואל בשומרון; ביתר עלית, מיצד ומעלה עמוס בגוש עציון; מודיעין עילית ותל ציון בבנימין; וכן קהילות חרדיות במעלה אדומים ועוד מקומות. ובס"ד הם מתחזקים ומתגדלים בעוז גדול, ובפרט כעת שיש תנופת בניה ענקית בעיר עמנואל שאי"ה יגיע לעיר ואם בישראל בגודלו ובחזקו ביהדות החרדית, וכן בונים הרבה במיצד ובתל ציון, ובשאר הערים החרדיות, בורא עולם בקנין השלם כל הבנינים האלה ועוד תוספת על העיקר. בעקבות כל זה ירד לאט לאט מעל הפרק הסברא האיומה של מסירת שטחים. מכיון שגם חלק ממנהיגי הציבור החרדי שלא התנגדו למסירת שטחים, מ"מ בעקבות התגברות יישובי היהדות החרדית בשטחים, יתנגדו כעת למסירת שטחים. וכעת יש כשליש מתושבי יהודה ושומרון מהציבור החרדי, וכל מה שיתגבר קיבוץ גלויות של ציבור החרדי לארץ ישראל, יתגברו גם היישובים בארץ ישראל כולל יישובי יש"ע, שישפיע באופן ישיר, על התנגדות למסירת שטחים. הדבר הזה מחייב לדאוג שבחורי ישיבות לא יצטרכו ללכת לצבא. וגם מי שאינו בגדר זה, אולם חושש שיתקלקל ברוחניות בצבא, לא יצטרך ללכת לצבא, והסכנה הרוחניות הם בעיקר בגלל גיוס הבנות, ובזמן האחרון הצבא דואג הרבה שיותר בנות יגיעו לצבא, והם מפתים גם שהרבה מהבנות הדתיות תלכנה לצבא, אף שזה כבר נפסק שזה בכלל יהרג ואל יעבור, וכל זה בכלל גילוי עריות. וכן מחייבים את החיילים לשמוע הרצאות ממסיונרים נוצרים, וזה בכלל עבודה זרה. וכן מסכנים את החיילים שלא לצורך, כמו שהיה לפני זמן שערבים זרקו אבנים על החיילים בנחל החרדי וכשחייל אחד הגיב על זה, נכנס היהודי לכלא ולא הערבי, וזה בכלל שפיכת דמים. ודברים כאלו מצויים הרבה בצבא לצערינו. וגם מי שטוען, שמצד הדין אין זה סיבה לפטור מצבא, ומצוות כיבוש ארץ ישראל ושמירה על ארץ ישראל דוחה סברה זו, ואין כאן המקום לדון אם טענה זו צודקת או לא צודקת. אבל צריך ליקח בחשבון, שאם יחייבו ח"ו את בחורי הישיבות ללכת לצבא, או ידקדקו מי באמת בחור ישיבה או לא, יהיו מצב של מאות אלפי יהודים שגרים בחו"ל, שהיו אמורים להגיע לארץ ישראל, ובגלל זה לא יגיעו לארץ ישראל, ויתמעט היישוב והקיבוץ גלויות. והתנופה הענקית שאמור להגיע בעקבות הישיבות, יתעכב בגלל זה, ויתמעט גם השמירה על כל חלקי ארץ ישראל. ועי' כתובות (דף קיב עמוד א) "ר' אבא מנשק כיפי דעכו. ר' חנינא מתקן מתקליה. ר' אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא". ורואים כאן שמצוות יישוב ארץ ישראל כולל שיתקנו כל דבר שנוח לדור כאן, וזה בודאי כולל גם בנין בתי מדרשות וכוללים, ושלא יכופו כלל ללכת לצבא מי שחושש שיתקלקל, כדי שלא יהא ח"ו פתחון פה שלא יבואו לארץ ישראל.

 
 

02:53 (23/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
"מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ", לבאר חיוב השתדלות להרבות ילדים, בין מצד חיוב 'לא תוהו בראה לשבת יצרה' ובין מצד חיוב התנחלות ● להרבות ילדים מקרב את הגאולה ● המסירות נפש למען ריבוי ילדים מחזק האחיזה בארץ ישראל ובפרט ביש"ע ● יש השפעה בחיזוק להרבות ילדים גם במצע הפוליטי