יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הפסק הנורא שיצא ביום שישי שעבר להכשיר כל הגרים של הצבא, אף שיודעים שהדרכתם הוא ע"פ הרפורמים והקונסרבטיבים ואומרים להם שהתורה לא מחייבת בעצם רק הצהרה פיקטיבית בב"ד של אורטודוקסים, כדי שיהא נקרא כאילו גיור אורטודוקסי, הוא ממש עקירת התורה.
23:31 (17/01/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הפסק הנורא שיצא ביום שישי שעבר להכשיר כל הגרים של הצבא, אף שיודעים שהדרכתם הוא ע"פ הרפורמים והקונסרבטיבים ואומרים להם שהתורה לא מחייבת בעצם רק הצהרה פיקטיבית בב"ד של אורטודוקסים, כדי שיהא נקרא כאילו גיור אורטודוקסי, הוא ממש עקירת התורה. והרי קבלת המצוות הוא עצם מהותו של הגיור כמבואר ברמב"ם פי"ג מאיסורי ביאה א) בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן. (ב) מילה היתה במצרים שנאמר וכל ערל לא יאכל בו, מל אותם משה רבינו שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי ועל זה נאמר ובריתך ינצורו. (ג) וטבילה היתה במדבר קודם מתן תורה שנאמר וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם, וקרבן שנאמר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ע"י כל ישראל הקריבום. (ד) וכן לדורות, כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן, ואם נקבה היא טבילה וקרבן, שנאמר ככם כגר, מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן, אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קרבן. ורואים מכל זה, שלפי הרמב"ם קבלת מצוות הוא עצם מהותו של הגיור ובלי זה לא נקרא כלל גר שבא להתגייר, והוא למד זה ממעמד הר סיני, וכך מבואר בדבריו פי"ב הל' י"ד וי"ז, ושאר הראשונים כתבו, שקבלת מצוות בפני ג' מעכב, (תוס' יבמות מה: ד"ב מי, וברא"ש רמב"ן רשב"א נמוקי יוסף שם וכן נפסק בש"ע ס' רס"ח סע' ג') ורואים מזה שקבלת מצות מעכב. ומה שאומרים את הנוסח של קבלת מצוות בפה ולא מקבלים זה בלבם, לא שווה כלום, ואין זה אלא פטומי מילי בעלמא ודיבור של סרק ופיקטיבי ואין לו שום ערך, וכן הריטב"א מסביר למה גר לשם אשה כשר בדיעבד (יבמות כד:), משום אגב האונס גמר ומקבל מצוות, וזה שייך אם רצונו להכנס לתוך ציבור שומר תורה ומצוות, אבל אם רצונו להכנס לתוך ציבור חילונים, אין לנו שום סיבה לתלות שרצונו לקבל באמת המצוות, (כעין זה שו"ת היכל יצחק אבן העזר א סימן כא ד"ה (ג) ודע) ואלו גיורי צבא דרך כלל לא רוצים להכנס לציבור שומרי תורה ומצות, וכ"ש כשאומרים להם מפורש שהקבלה לא מחייב כלום. ואף שידענו כבר מקודם שהרבה גרים הם לא בסדר, אולם גם את מי שחשבו עד עכשיו שהגיור שלו הוא בסדר, מכל מקום מי מקבל את הפסק להכשיר את כל הגרים האלו, אז מכאן ולהבא הפסיד נאמנות שלו. וכל רב שתומך בפסק הזה, אין עוד שום חזקה לכל גיורים שעושה, ולא על גר שמעיד עליו שהוא כשר. ואין בזה שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים. וכל הפסק הזה מכניס את כל הרבנות בערעור, וצריך לבדוק אחר כל גר או בן גיורת של הרבנות אם הוא אמיתי, ואין שום חזקת כשרות על כל הגיורים שנעשים ע"י הרבנות. נכתב בצער גדול יצחק ברנד מחבר ספר בריתי יצחק על גרות ועירובין. י"א שבט תשע"א, שו"ת היכל יצחק אבן העזר א סימן כא מהרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל הרב הראשי לישראל (ג) ודע שאעפ"י שהדין כבר מימי התנאים ז"ל הוא שבדיעבד כולם גרים הם, יש לי חשש רציני בזה"ז, לפי שלפנים בישראל, היה העבריין נבזה ונרדף בעמו, וע"כ כשקיבל עליו גוי יהדות, אעפ"י שהסיבה הראשונה שהניעתו לכך היתה אישות, הרי ידע שיהא מצבו רע מאד בחברה היהודית, (ומהחברה הגויית יהא תלוש ונעקר), אם לא יתנהג כתורה, משא"כ בימינו שכ"כ הרבה יש חפשים, ולא רק שאינם מתקשים בגלל זה, אלא שעומדים עוד בראש האומה והקהלות, וע"כ יש לחוש שאיננו באמת מקבל עליו לשמור את המצוות, אלא שמשום הסיבה, הוא אומר בפיו, אבל לבו בל עמו, והריטב"א אומר שאגב אונסו גמר וקיבל, ובימינו י"ל שאגב אונסו הוא אומר מה שאומר אבל למה לו לגמור בדעתו לשמור באמת וד"ל, וע"כ היום האחריות מוטלת ביותר על הרב להתבונן בכל מקרה עד שתתישב דעתו עליו שבני אדם הללו מסתבר שבאמת ישמרו את דת קדשנו. דעת תורה מגדולי ישראל לחץ כאן להורדה הרבנים נגד הגיורים המזויפים ● בימים ההם היום התפרסם מכתבם של רבני חב"ד המוחים בתוקף נגד הכוונה לאשר את הגיורים המזוייפים שנערכו בסיטונאות בצה"ל, מבלי שה"מתגיירים" יקבלו על עצמם עול תורה ומצוות. בקשר עם כך אנו מפרסמים מחאה דומה להפליא שפורסמה לפני עשרות שנים, אך דומה כי היא נכתבה בימים אלו ממש. בין החותמים אנו מוצאים את רבה של כפר חב"ד הרב שניאור זלמן גרליק לצד הבאבא סאלי, הרב יעקב לנדא ועוד שורת רבנים חשובים. רבני חב"ד במחאה נגד הגיורים המזויפים רבני חב"ד מכל רחבי הארץ פירסמו מחאה נמרצת על אישור הגיורים המזוייפים: אנו החתומים מטה, רבני חב"ד די בכל אתר ואתר בארצנו הקדושה תובב"א, מוחאים נמרצות על הנסיונות לאחרונה לתת תוקף "הלכתי" לגיורים שנעשו, ונעשים חדשים לבקרים, בתוככי צה"ל. ובכך לפגוע, לערער ולקעקע את חומת עם ישראל ולהביא התבוללות מבהילה של גוי קדוש בין גויי הארצות! ● לסיפור המלא אנו החתומים מטה, רבני חב"ד די בכל אתר ואתר בארצנו הקדושה תובב"א, מוחאים נמרצות על הנסיונות לאחרונה לתת תוקף "הלכתי" לגיורים שנעשו, ונעשים חדשים לבקרים, בתוככי צה"ל. ובכך לפגוע, לערער ולקעקע את חומת עם ישראל ולהביא התבוללות מבהילה של גוי קדוש בין גויי הארצות!גיורים אלו מסכנים את עצם קיומו של עם ישראל על ידי פריצת המחיצות של שם ישראל, ומהווים כפיות טובה נוראה כלפי אילו הבאים להתגייר, שכדי להסביר להם פנים מרמים אותם ומאמללים את חייהם על ידי תעודת גיור שאין לה כל תוקף הלכתי!גדולי ישראל שביררו את סוגיית הגיור הנ"ל נוכחו לדעת מתוך מאות מסמכים ועדויות שמגיעים יום יום לבתי הדין הרבניים, כי אפילו הועדות לבדיקת הגיור מודים במפורש כי כבר בשלבים הראשונים של הדרכת המתגיירים אין הקפדה על תכני הלימוד, כאשר המורים משלבים לימודי כפירה בקדושתה של התורה ונצחיותה. ועוד והוא העיקר: גם הרבנים המגיירים עצמם השמיטו, זלזלו ומזלזלים בעיקר הגדול שכל הגיור תלוי בו והוא:קבלת עול מצוות בעת הגיור על מנת לקיימם בפועל במשך ימי חייהם! (כמובא בשו\"ע יו\"ד סימן רס"ח ס"ג שאי קבלת מצוות על מנת לקיימן מעכבת בזה לכל הדעות ואפי' בדיעבד ואין חולק בזה) ובלשונו של כ"ק הגאון האלוקי מרן האדמו"ר מיולבאוויטש: "שאין קבלת מצוות – אין כאן גירות כלל!!!"(וראה בלקוטי שיחות חלק לג עמ' כט ואילך)נתינת תוקף הלכתי לגיורים אלו מהווה חילול השם שלא היה כמוהו לעולמים! חילול כבוד התורה וחילול שם ההלכה אשר בשמה מכשירים גיורים אלו! וידועים בשער בת רבים שיחותיו הנוראות של הוד כבוד קדושת גאון ישראל וקדושו מרן האדמו"ר מליובאוויטש שבמשך עשרות שנים רצופות זעק והתריע על גזירה איומה זו שלא היתה כמוהו מזמן חורבן הבית! (ובתקופת "גיורי וינה" שנעשו בשנת תש"ל בחסות הרבנות, לחם כארי ביחד עם גדולי ישראל ובזכות התערבותו נפסקו אז ההכשרים ההלכתיים לגיורים מעין אלו).אנו פונים מלב קרוע ובשמה של ההלכה, לכל המעורבים בדבר: בואו חשבון! חזרו בכם מדבריכם והכריזו ברור: זאת התורה וההלכה לא תהא מוחלפת!!! אמת ה' לעולם!!! אין ולא יכול להיות גיור שאינו עומד עם כל תנאי ההלכה הברורה! ובזכותכם יצא דבר ה', זו הלכה, מירושלים ויקודש שמו ית\' ושם התורה הקדושה וההלכה לעיני כל עמי הארץ! ובזאת באנו על החתום מתוך ציפייה להרמת קרן ישראלבגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח גואל צדק הרב גדליה אקסלרוד, אב"ד חיפה הרב אשר לעמל כהן, רבה של ביתר עלית הרב דוד מאיר דרוקמן, רבה של קרית מוצקין הרב יוסף שמחה גינזבורג, רבה של עומרהרב ברוך בועז יורקביץ, רב ק"ק חב"ד לוד הרב ישראל יוסף הכהן ענדל, רב ק"ק חב"ד מגדל העמק הרב יצחק שלמה פראנק, רב מרכז עכו הרב אהרון שפירא, רבה של פרדס כץהרב משה אהרון ברוידא, רב מרכז גבעתיים הרב ישראל הרשקוביץ, רב ק"ק חב"ד אופקים הרב יוסף יצחק סילברמן, מו"צ באלעד הרב שלום בער וולפא, ראש מכון הרמב\"ם השלם רשימה חלקית

 
לחץ כאן להגדלה..