יום ה', ח’ בכסלו תשע”ז
 
 
 
 
 
 
סיבות לשריפה
עיוות הדין ● חילול שבת ● פרטים בענין עיוות המשפט ● רדיפת החייל אלאור אזריה ● בג"ץ עמונה ● פרטים בענין חילול שבת ● איסור הוצאה ● גרמא ● חיוב מלחמה [​​ל​בעלי מכשירים חכמים​: ​​יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
23:14 (29/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
דיני בישול עכו"ם ופת עכו"ם
פתיחה ● בישול עכו"ם בבית ישראל ● מה יותר חמור, נתבשל בבית ישראל או בבית הגוי ● בענין חיתוי והדלקת אש ע"י ישראל ● בענין חיתוי לדעת המחבר ● אם מותר בישול גוי לחולה שאין בו סכנה ● הסבר יסוד המחלוקת בין הרא"ה והרשב"א ● להלכה ● קושיה על שיטת הרא"ה ● סיכום ● נספח ● [​​ל​בעלי מכשירים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
20:50 (26/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
בג"ץ עמונה והיתר מכירה
בעלות עם ישראל על ארץ ישראל ● גאולה במצב ש"לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה" ● בג"ץ עמונה ● למה הבג"ץ לוחם נגד ההתיישבות ● השמאל החרדי ● היתר מכירה ● שמיטה - "תדעו שהארץ שלי היא" ● סילוק השמיטה מול סילוק יהודים בא"י ● ארץ ישראל; שבת; שמיטה ● דור המדבר וגלות בבל ● משל על היתר מכירה, דעלך סני - לחברך לא תעביד ● אנו תומכים במאבק למען עמונה ● נספח: כל מה שלא ידעתם על תיק עמונה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
19:11 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
הרגשות סותרות בראש השנה
הרגשות סותרות בראש השנה ● מקור שלא לבכות בראש השנה ● המקור לבכות ● חילוק ● זהירות מכעס בראש השנה ● יסוד תשובה לחזור להקב"ה ● השואה לא מזכירים בראש השנה ואילו הקמת המדינה כן מזכירים בראש השנה ● ראש השנה מחבר בין ישראל לאבינו שבשמים ● הקשר בין תקופת עזרא לתקופה שלנו בנוגע לראש השנה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
19:09 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
בחירת טראמפ
שינוי לטובה ע"י מלך גוי ● צריך לבנות ביהמ"ק גם אם אין נביא ● השינוי בין אחשורוש לדריוש ● אין אנחנו בני חורין ליבטל ממנה ● הגאולה השלישית ברשיון אומות העולם ● טענה שהנשיא הנבחר משוגע ● החיובים בעקבות זה מצדינו ● הר הבית ● מלחמת מצווה ● החלפת מערכת השלטון בארה"ק ● גדולי ישראל ● סיכום ● רמזים בתורה על השלטון החדש בארה"ב בענין כיבוש כל א"י והקרבת קרבנות ● נספח: הגאון ר' מנדל שפרן שליט"א
13:40 (18/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
מעמד עבר הירדן, במצוות ובקדושה
לענין קדושה ● שֵׁם חו"ל ● חיוב מצוות בעבר הירדן ● עומר ושתי הלחם ● מקור השיטות שעבר הירדן מחויב רק מדרבנן ● בשיטת הרמב"ם ● ראיה נוספת ● במדרש מבואר שעומר אפשר להביא מעבר הירדן ● איזה פגם ויתר משה רבינו לבני גד ובני ראובן ואיזה לא ● האם עבר הירדן הוא מהבטחת האבות ● הרמב"ן ● תמיהה על דברי אור החיים הקדוש שס"ל שעבר הירדן אינו בכלל מתנת אברהם אבינו ● דעת הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל ● מסקנא
21:43 (13/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ● כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ● שמלתך לא בלתה מעליך ● בזה מבואר למה תכלת דווקא מן החלזון ● חג הסוכות ● ברכות הנהנין ● המקור בפסוקים ● כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי (בפרנסה), מול בְּצִדְקָתִי הֱבִיאַנִי ה' (בא"י) ● רצון הקב"ה להנהיג העולם באופן שיש הנסיון הזה ● הנסיון בדורינו לומר בצדקתינו באנו אל א"י ● צריך את שני הצדדים ● כיבוש ארץ ישראל בדורינו ● רדיפת הדת בצבא כיום ● הפיתרון
21:46 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
האם לתמוך בתנועת זהות
כח מעשיו הגיד לעמו ● תכנית חורבן עמונה הוא כפירה בהקב"ה ● סדר הגאולה ● אין דואג ליסודי הדת הללו ● האם לתמוך בתנועת "זהות" או לא ● הצד בעד לתמוך ● חובת ההשתדלות בעת הזאת ● דחיית איסורים בשביל הצלת עם ישראל ● יפתח בדורו כשמואל בדורו ● הצד נגד תמיכה, ולהתנגדות ● הזיוף של הרב חיים אמסלם בעניני גיור ● השגות ● מכתב ● תמונת המצב והתוצאה החמורה של גיורי הרב אמסלם ● ראייה לנדון דידן מן הכנסיה הגדולה במרינבאד ● דעת הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק ● המסקנא שיצא מכח הכנסיה הגדולה ● לתמוך במועמד אמוני, ומאידך לתמוך באופוזיציה תורנית ● יש מצב לתמוך וגם להתנגד ● דעת הראי"ה קוק זצ"ל ● מקור בתורה לכבוש את א"י על אף שיצא מזה קלקולים רוחניים
21:04 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
טבילת כלים
האם סכין שחיטה חייב בטבילה ● ברזלים שמתקנים המצות ● כלים שאין מבשלים בהם ואין מביאים לשולחן ● לקחו סכין לחתוך קלפים והשני שאל ממנו לאכילה ● כלים שקנה למכור לשימוש אכילה, והשני שאל ממנו ● קייטרינג ● הראשון קנה לחתוך קלפים והשני קנה לחתוך בשר ● כלים חד פעמים אצל ישראל הראשון ונמלך להשתמש הרבה פעמים ● כלי בשותפות ישראל וגוי וכן אם קנה אח"כ הישראל ● סיכום
22:33 (08/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
תכלת כולל כל מעשה בראשית
למה לא לצבוע את התכלת בצבע סינטטי ● תכלת כולל כל מעשה בראשית ● היקש עבודה זרה שבת וציצית ● ע"י תכלת כל באי עולם יכירו בהקב"ה ובעם ישראל ● תפילת אליהו הנביא ● מי בכל מעשה ידיך שיאמר לך מה תעשה ● מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א ● דעת תורה מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זצוק"ל
01:28 (01/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
הצלת מוכה, ויבום
חלק האגדה: החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● הקדמה לביאור זה, במהות פרשת כי תצא ● החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● גודל מעלת מצוות יבום ● התורה התירה ליבם לחלוץ ● מחלוקת אבא שאול וחכמים ● להלכה גם לדעת אבא שאול מותר ליבם \\\\ חלק ההלכה: הצלת מוכה ● איך אפשר לדעת אם האשה באה רק לבייש או גם להרוג ● המבייש את חבירו כדי להציל, ויכול להציל בצורה מועטת, ובייש יותר על המידה ● להכות המכה, אם זה מדין הצלת המוכה, או הצלת המכה מאיסור ● אדם שלישי שאינו קרוב המוכה, שבא להציל ● קושיה על דברי הרא"ש שהזכיר לאפרושי מאיסורא ● סיכום להלכה
02:11 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
תשובת ציבור ותשובת יחיד
תשובת ציבור ● התשובה בגאולת בעתה ● הטענה על אנשי יהודה ● קיבוץ גלויות ע"י אנשי סדום ● כיבוש א"י בלי זכות ● כפרה ע"י הבושה ● הטענות על אנשי יהודה ● גזירת גילוח בצבא מחייב כל יהודי להשאיר זקן ● מטרות הצבא ● מלחמה נגד היהדות ● בשעת השמד "מצוה קלה" הופך ל"שורש הדת" ● הראי"ה קוק בענין ● נספחים: הרב אבינר על פקודת השירות המשותף: "יהרג ואל יעבור" ● בעז שפירא: צה"ל במדרון חלקלק
01:04 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS