יום ש', כז’ באב תשע”ז
 
 
 
 
 
 
העולה להר הבית, הוא רודף, או מבער ע"ז?
העולה להר הבית, הוא רודף, או מבער ע"ז?נחמיה בונה חומת ירושלים, איך התגרה באומות? ● יש כעת מלחמת מצווה, בין מצד כיבוש א"י, ובין מצד ביעור ע"ז ● דעת הגאון הרב משה שטרנבוך: "דין רודף" לחרדים העולים להר הבית ● דעת האוסרים רק מדין הוראת שעה ● טענות נגד העליה, ושוברם בצידם ● טענת "רודף" בעלייה להר הבית ובארץ ישראל ● ביטול ג' שבועות ● ראיה נוספת מתפילת משה רבינו בפרשת ואתחנן ● כיבוש ארץ ישראל ע"י רשעים ● התמעטות קדושת ארץ ישראל בשליטת גוים ● מי כאן הרודף? ● כניעה לטרור מביא לידי סכנה נוראה ● המתנגדים לא הולכים עם תכלת, ויתנגדו גם בהמשך ● מסקנא ● נספח: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית ● נספח: שיטת הגרי"ז בהתנגדות למדינה, בין בהתחלה ובין בהמשך
23:01 (12/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
מצוות אהבה
אהבת ה' ● אהבת יהודים ● אהבת הגר ● ואהבת לרעך כמוך ● אהבת אשתו ● אהבת מי שחייב מיתה ● אהבת הבנים ● אהבת תלמידי חכמים ● דרגות באהבה ● מצוות אהבה ● הקב"ה אוהב את עם ישראל ● מצוות ואהבת את ה' אלהיך ● מהות האהבה ● הדרך לאהבת הקב"ה ● דרגות באהבת האשה ● אהבת הבנים ● מצוות אהבת ארץ ישראל ● אהבת הבריות ● דברי האור החיים הקדוש בביאור מצוות ואהבת לרעך כמוך ● בענין הסרת פילוג העדות ושנאת חינם
15:19 (20/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
"שהנחלת לאבותינו", או "לנו"?
שינויים בנוסח ברכת המזון ● שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ חֶמְדָה ● אם צריך חילוק נחלות ● כוונה נוספת בזה ● הכופר שהקב"ה נתן לנו את הארץ ● מי שכופר ביציאת מצרים האם יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים ● טענות שלא הקב"ה נתן לנו את הארץ לקיים ברית האבות, והפירכות ● כפר בארץ ובירך, וחזר ומודה בארץ ● ברכה מעין שלוש ● איצ"ל שאי"ז מכשיר את הָרֶשַׁע ● מסקנא לענין ברכת המזון
19:41 (03/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 2
כיבוש ארץ ישראל ושמירת שמיטה
הקשר בין שמיטה ספירת העומר וארץ ישראל ● כיבוש ארץ ישראל ושמירת שמיטה ● שני העוונות שגרמו בטול יישוב א"י: חטא המרגלים וחטא שביעית ● יום ירושלים, ביטול סופי של ג' שבועות ● אם יש חשש ג' שבועות לגבי בנין בית המקדש ● הנסים העצומים במלחמת ששת הימים הוא בוודאי פקידה ● אחרי שהתבטלו השבועות, שוב הם לא חוזרים ● מלחמת ששת הימים היה בימי ספירה ● לחימה נגד הדת בצבא ● חטא שביעית מעכב בנין בית המקדש ● עליה להר הבית לא קשור לג' שבועות
22:05 (23/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 2
לא יהיה כלי גבר על אשה
האם גילוח שער לאיש הוא דאורייתא או דרבנן ● בענין בגדים שהם לא דרך תכשיט ● ג' שיטות בענין בגדים שאינם בגדר תכשיט ● כשהמנהג שאיש ואשה לבושים אותו דבר ● איסור "לא ילבש" במדי הצבא והמשטרה ● בצבא יותר חמור ● לבישת מכנסיים לאשה ● אין דרכה של אשה לעשות מלחמה ● בענין כלי נשק לא מהני שהדרך משתנה ● מקורות נוספים לאיסור החזקת נשק לאשה ● דברי הרב יצחק חי זאגא בענין השרות המשותף ● יש בצבא מטרה זדונית של שיוויון ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא ● השרות המשותף בצבא בגדר ע"ז ג"ע וש"ד
14:13 (18/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
לא תנסו את ה', והגאולה
בדיקת סיבת השואה ע"פ ביאת עמלק ● סיבת ביאת עמלק, לא תנסו ● על פי המעשה הזה יש לאו בתורה ● ע"פ הוראת נביא צריך לעבור על זה ● סיבת האיסור ● גם אם הקב"ה עושה נס יש עונש ● גאולה נסית או גאולה טבעית ● הצהרת בלפור והתנגדות חלק מעם ישראל ● התנגדות לתכלת ● מקור נוסף לתלות השואה בחסרון ביאה לא"י ● קושיה מדברי מרן החזון איש ● הכרת הנסים במלחמת השחרור וששת הימים ● הנפקא מינה בכל זה איך להמשיך ● מפורש בתהלים שהגאולה תלוי בזהירות לאו של "לא תנסו" ● האם יש מקום לטענה נגד התכלת ● נספח, מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א
15:55 (09/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
נשים בפרשת זכור, וחומר איסור גיוס בנות
מימות משה רבינו עד הגאון רבי נתן אדלר זצוק"ל לא נשמע מעולם שנשים מחויבות בקריאת פרשת זכור ● העתקת דברי האחרונים שאשה צריכה לשמוע פרשת זכור ● אם נשים צריכות לסייע במלחמה להביא מים ומזון לבעליהן ● כמה מקורות שלא שייך מצות צבא בנשים ● מקור דברי הרדב"ז שאשה אינה יוצאת לצבא בגלל כל כבודה בת מלך פנימה ● לנוגע למעשה בענין קריאת פרשת זכור לנשים, כעת יש למנוע זה ● חורבן היהדות וחורבן הצבא בעקבות גיוס בנות ● חיידק אלים תקף את מוחם של ראשי הצבא
22:59 (08/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
בית המקדש, חילול שבת, ונישואי תערובת
חלק ההיסטוריה ● חלק הלימוד מן ההיסטוריה ● עוון שמיטה עיכב, וחילול שבת לא ● האם אפשר לתקן נישואי תערובת ע"י גיור ● ההפסד הגדול בגלל אלו שלא עלו לבית שני ● למה עזרא לא כפה את אנשי בבל לעלות לא"י ● מה יש לעשות כעת להכנה לבנין בית המקדש ● ביטול היתר מכירה ● עליה להר הבית ● דעת גדולי ישראל ● משל התעוררות בענין עליה להר הבית ● האם יישוב א"י יחרב היל"ת בעקבות ביטול עליה להר הבית ● עונשים על שלא תבעו בנין בית המקדש ● איזה ממשלה צריך להקים
22:26 (15/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
תפילת הרמב"ם בבית הגדול והקדוש, ודברי המנחת יצחק
מכתב הרמב"ם על תפילה בהר הבית ● הר הבית נקרא גם בית המקדש ● דעת המנחת יצחק ● חשש מים חלוקים או עכורים ● חשש טבול יום ● חשש זבים ● חשש מצורע ● גבולות העזרה ● ראיה מן הגאונים ● שורש דברי המנחת יצחק ● משיח הוא תקופה מאוחרת בתהליכי הגאולה ● העיוות שנעשה בנושא אמונת המשיח ● רדיפות נגד הרוצים לקיים את התורה ● ארץ ישראל ● תכלת ● הר הבית ● חששות לא נכונים ● דברים גדולים נעשים ע"י אנשים קטנים ● מכתב הנצי"ב
23:48 (24/01/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
בג"ץ עמונה והיתר מכירה
בעלות עם ישראל על ארץ ישראל ● גאולה במצב ש"לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה" ● בג"ץ עמונה ● למה הבג"ץ לוחם נגד ההתיישבות ● השמאל החרדי ● היתר מכירה ● שמיטה - "תדעו שהארץ שלי היא" ● סילוק השמיטה מול סילוק יהודים בא"י ● ארץ ישראל; שבת; שמיטה ● דור המדבר וגלות בבל ● משל על היתר מכירה, דעלך סני - לחברך לא תעביד ● אנו תומכים במאבק למען עמונה ● נספח: כל מה שלא ידעתם על תיק עמונה [​​ל​בעלי טלפונים חכמים​: יש ללחוץ על האייקון של ה־PDF]
19:11 (22/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
בחירת טראמפ
שינוי לטובה ע"י מלך גוי ● צריך לבנות ביהמ"ק גם אם אין נביא ● השינוי בין אחשורוש לדריוש ● אין אנחנו בני חורין ליבטל ממנה ● הגאולה השלישית ברשיון אומות העולם ● טענה שהנשיא הנבחר משוגע ● החיובים בעקבות זה מצדינו ● הר הבית ● מלחמת מצווה ● החלפת מערכת השלטון בארה"ק ● גדולי ישראל ● סיכום ● רמזים בתורה על השלטון החדש בארה"ב בענין כיבוש כל א"י והקרבת קרבנות ● נספח: הגאון ר' מנדל שפרן שליט"א
13:40 (18/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
מעמד עבר הירדן, במצוות ובקדושה
לענין קדושה ● שֵׁם חו"ל ● חיוב מצוות בעבר הירדן ● עומר ושתי הלחם ● מקור השיטות שעבר הירדן מחויב רק מדרבנן ● בשיטת הרמב"ם ● ראיה נוספת ● במדרש מבואר שעומר אפשר להביא מעבר הירדן ● איזה פגם ויתר משה רבינו לבני גד ובני ראובן ואיזה לא ● האם עבר הירדן הוא מהבטחת האבות ● הרמב"ן ● תמיהה על דברי אור החיים הקדוש שס"ל שעבר הירדן אינו בכלל מתנת אברהם אבינו ● דעת הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל ● מסקנא
21:43 (13/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ● כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ● שמלתך לא בלתה מעליך ● בזה מבואר למה תכלת דווקא מן החלזון ● חג הסוכות ● ברכות הנהנין ● המקור בפסוקים ● כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי (בפרנסה), מול בְּצִדְקָתִי הֱבִיאַנִי ה' (בא"י) ● רצון הקב"ה להנהיג העולם באופן שיש הנסיון הזה ● הנסיון בדורינו לומר בצדקתינו באנו אל א"י ● צריך את שני הצדדים ● כיבוש ארץ ישראל בדורינו ● רדיפת הדת בצבא כיום ● הפיתרון
21:46 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
האם לתמוך בתנועת זהות
כח מעשיו הגיד לעמו ● תכנית חורבן עמונה הוא כפירה בהקב"ה ● סדר הגאולה ● אין דואג ליסודי הדת הללו ● האם לתמוך בתנועת "זהות" או לא ● הצד בעד לתמוך ● חובת ההשתדלות בעת הזאת ● דחיית איסורים בשביל הצלת עם ישראל ● יפתח בדורו כשמואל בדורו ● הצד נגד תמיכה, ולהתנגדות ● הזיוף של הרב חיים אמסלם בעניני גיור ● השגות ● מכתב ● תמונת המצב והתוצאה החמורה של גיורי הרב אמסלם ● ראייה לנדון דידן מן הכנסיה הגדולה במרינבאד ● דעת הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק ● המסקנא שיצא מכח הכנסיה הגדולה ● לתמוך במועמד אמוני, ומאידך לתמוך באופוזיציה תורנית ● יש מצב לתמוך וגם להתנגד ● דעת הראי"ה קוק זצ"ל ● מקור בתורה לכבוש את א"י על אף שיצא מזה קלקולים רוחניים
21:04 (12/11/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
הצלת מוכה, ויבום
חלק האגדה: החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● הקדמה לביאור זה, במהות פרשת כי תצא ● החיבור בין פרשת יבום לפרשת כי ינצו אנשים יחדיו ● גודל מעלת מצוות יבום ● התורה התירה ליבם לחלוץ ● מחלוקת אבא שאול וחכמים ● להלכה גם לדעת אבא שאול מותר ליבם \\\\ חלק ההלכה: הצלת מוכה ● איך אפשר לדעת אם האשה באה רק לבייש או גם להרוג ● המבייש את חבירו כדי להציל, ויכול להציל בצורה מועטת, ובייש יותר על המידה ● להכות המכה, אם זה מדין הצלת המוכה, או הצלת המכה מאיסור ● אדם שלישי שאינו קרוב המוכה, שבא להציל ● קושיה על דברי הרא"ש שהזכיר לאפרושי מאיסורא ● סיכום להלכה
02:11 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
תשובת ציבור ותשובת יחיד
תשובת ציבור ● התשובה בגאולת בעתה ● הטענה על אנשי יהודה ● קיבוץ גלויות ע"י אנשי סדום ● כיבוש א"י בלי זכות ● כפרה ע"י הבושה ● הטענות על אנשי יהודה ● גזירת גילוח בצבא מחייב כל יהודי להשאיר זקן ● מטרות הצבא ● מלחמה נגד היהדות ● בשעת השמד "מצוה קלה" הופך ל"שורש הדת" ● הראי"ה קוק בענין ● נספחים: הרב אבינר על פקודת השירות המשותף: "יהרג ואל יעבור" ● בעז שפירא: צה"ל במדרון חלקלק
01:04 (09/10/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
פרסומת
Hyehudi.org

פרסומת
Assaf KidronPowered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS